Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fészek-meleg Milyen és milyen lehetne? Dr.Veres Sándor és Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fészek-meleg Milyen és milyen lehetne? Dr.Veres Sándor és Judit."— Előadás másolata:

1 Fészek-meleg Milyen és milyen lehetne? Dr.Veres Sándor és Judit

2 Cél - eszköz : megkülönböztetés (teremtő – teremtés)  1Móz. 1.1  Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.  1Móz. 1.2-3  A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.  Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.  Gondolat - akarás - véghezvitel  SORREND  Mi van? Mi nincs?  Mi legyen?

3 Szétválasztás a teremtett világban  1Móz. 1.4-6  Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.  És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap.  Akarás-véghezvitel-eredmény: JÓ  Kapacitás: szétválasztás észlelés (látás) uralom (névadás)  A cselekvő és tapasztaló: HÁROM EGY ISTEN (Elohim) – személy

4 Alkossunk – miért?  1Móz. 2.18  Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.  1Kor. 13.4  A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. (Luther: nem adja fel)  Préd. 4.9  Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van.  Jn. 3.16  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  Mt. 27.46  Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”

5 A szeretet uralma  1Móz. 1.28  Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!  Mt. 28.19-20  Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

6 Legyen  Ef. 5.1-2  Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei,  és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.” Mi legyen? – elválasztás Mi van? Mi nincs? Élet? Szeretet? Áldozat?

7 Mi van ? Mi nincs?  A különbségek észlelése  Átélése (érzelmi kiértékelés)  Értelmezése (újragondolása) JSir. 3.21  A jó vagy a rossz akarása  Véghezvitel  Róm. 7.18  Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.  2Kor. 8.10-11 akarást és a cselekvést  Fil. 2.13 mind az akarást, mind a cselekvést

8 A párkapcsolat  Mi van? (látlelet)  Férfi és nő különbségei  Reakciók a különbségekre (jó - rossz)  Kiértékelés (értékrendek, szokások – elhagyja)  Akarás (jó vagy rossz)  Véghezvitel (új szokások)  Mi legyen? (jövőkép)  A másik megismerés (kíváncsiság, kutatás: látó szem, haló fül, figyelem – osztatlan) megismertetése  Önismeret (érzelmek, automatizmusok)  Isten ismeret - öntudat (Rom 12, 1-2)  Döntés: szabad akarat – kegyelem: képesség a jóra  Szándéknyilatkozat és cselekvés

9 Mi jut eszünkbe?  FÉSZEK  MELEG  FÉSZEK-MELEG  Biztonság, rend, védelem, szilárdság,  Megnyugvás, melegség, békesség,  Gondoskodás, táplálás,  Élet, napsugár, szeretet,  Otthon melege, szeretet, békesség, harmónia, megnyugvás, befogadás, életöröm

10 Kitérő: mit mond a neuropszichológia?  Gondoskodni Gen 2:18  Gondoskodást elfogadni  Szexuális késztetés Gen 1:22  Félelem Gen 3:10  Agresszió Gen 4:8  Hatalom Gen 1:26 ÉLET 1Jn. 5.12 REND Ef. 5.23

11

12 Jézus és a kánaáni asszony Mt. 15.23  Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: „Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.” Jézus nem reagált, mintha nem érdekelte volna az asszony A tanítványok közbenjárására cselekszik csak Harmadjára is visszautasítja az asszonyt  Hallgatásának üzenete van (non- verbális kommunikáció)  A tanítványok közbenjárása kapcsolatos az üzenettel  A harmadik visszautasítás a kulcs a kérésnek való engedéshez  Előbb (sorrend)

13

14 Jézus a kánai mennyezőn Jn 2.3-5  Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk.”  Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.”  Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” Jézus kérdéssel válaszol a kérésre Cselekvés időzítésének fontosságáról szól (mikor minek van ideje) Mária Jézushoz igazodik Jézus anyja motivációjára kérdez rá, vajon helyes-e az Az Atya aki meghatározza az időket, ő neki engedelmes fia (sorrend) Példát ad az Isten fiúnak való engedelmességre

15 Külső és belső  Jézus „Izrael elveszett bárányaihoz” küldetett, azért jött, hogy atyja akaratát teljesítse (Jn. 8.28-29; Jn 14.9-11), mert Isten háza-népéhez jött, azért hogy a mennyasszony (a gyülekezet) kövesse majd őt REND  Hogyan lehetséges akkor, hogy mégis meghallgatta a kánaáni asszonyt? S hogyan hogy engedelmesség helyett helyreigazítja anyját? KEGYELEM  A Mennyei Atya Jézust személyes képviselőjeként küldte a földre (Mt. 3.17, Lk 9.35), nem képviseli, ha földi édesanyjára vagy egy pogány asszonyra hallgat REND + KEGYELEM  Mi kit képviselünk a házasságunkban, a családunkban? Kinek az akaratát követjük?

16 Jézus és az Atya egysége  Jézus úgy teljesítette Atyja akaratát, hogy Isten Lelke vezetése (Mk. 1.12) nyilvánvaló legyen  Az Úr akarata az, hogy Jézus emberként egy sorrendet fejezzen ki. A kánaáni asszony esetében: előbb az elveszett juhok (Mt 15:13-14) aztán a pogányok. Édesanyja esetében előbb a férfi döntése és utána a nő reakciója.  A sorrend megtartása fejezi ki az Atya elsőbbségét.

17 Mit látunk édesanyja esetében?  „ Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” Mikor jön el az az óra? - Jézus Mennyi Atyjára utal Mondata jelentése: nemcsak édesanyja van, de Teremtője Mária rosszul gondolkodott (Ha Jézus Isten fia, hogyne tudná, hogy nincs boruk). Jézus válasza tehát helyre (rendre) igazítja. A nő helyes reakciója a férfi helyreigazítására: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.” EZ AZ ISTEN RENDJE

18 E rend minden további rend alapja •Előbb a láthatatlan, aztán a látható •Előbb az Isten, aztán az ember •Előbb a férfi, aztán a nő •Előbb az idős, aztán a fiatal A sorrend egyben felelősség!

19 Akkor hát kinek engedelmeskedett Jézus?  Az ellentmondás látszólagos  Amikor valamit nem értünk: Isten mindig valami újat akar kijelenteni  Bizalom kell a részünkről, hogy megértsük.

20 Az eddigiek összegzése 1.A fészek céljának akkor megfelelő és teherbíró, ha rendben (sorrendben) vannak benne a szükséges részek 2. A rend a fészek építésekor alakul ki: szerepek, felelősségek, kapcsolatok 3. A Lélek tovább ott munkálkodik, ahol a helyes sorrend meg van

21 Fészekmeleg: sorrend és szeretet kérdése  Fészekmeleg ott alakul ki, ahol a helyes sorrendet megtartják (1Móz 2:24)  Elhagyni: A fészket először meg kell építeni (struktúra – szerepek).  Ragaszkodni : Aztán meg kell tölteni tartalommal (melegség, gyerekek) A helyes sorrend alapja: a férfi feje a feleségnek (Ef. 5.23 ahogyan Krisztus is az egyháznak), az asszony a gyengébb edény (1Pt. 3.7)

22 De mi van, ha a férfi engedetlen és nem szeret?  Dávid esete Bethsabéval  Dávid már nem lát és nem hall (Betsabé megtisztulása, Uriás nem megy haza)  2Sám. 12.4-5 Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett.  Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő ÚRra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette!   Nátán módszere:  „Te vagy az az ember’”  Ítélje meg a férfi saját cselekedetét.  Hogyan?  Mit gondolsz arról amit tettél? Hogyan látod te ezt? Kérlek fejtsd ki, hogy megértsem. Segítenél ebben?  Önideológia vagy az igazság  Ha a férfi elítéli a cselekedetét az asszony megkérdezheti, miben segíthetek

23 Ha a férfi nem engedelmeskedik az Igének?  Abigél  Sám. 25.23-31 Ha majd az ÚR véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izráel fejedelmévé tesz meg téged,  akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, uram! És ha majd az ÚR jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgálódról!  Intés a történetben és a módszer  Ítélje meg a férfi saját cselekedetét.  Hogyan?  Mit gondolsz arról amit tettél? Hogyan látod te ezt? Kérlek fejtsd ki, hogy megértsem. Segítenél ebben?  Önideológia vagy az igazság  Ha a férfi elítéli a cselekedetét az asszony megkérdezheti miben segíthetek

24 Mi ennek a következménye?  Ha valaki megítéli önmaga cselekedetét – bevallja  hogy segítségre van szüksége  A segítőtárs (limbikus rendszer) Isten lelke által (Jób. 33.23 ha van mellette egy angyal, aki közvetítőként melléáll)  Ha harc van, akkor megtagadhatjuk ezt a szerepet és akkor ellenséggé válunk (Zsolt. 55.15 akivel meghitt barátságban voltam)  Az asszonynak el kell döntenie, hogy segítőtárs vagy ellenség akar lenni. ( 1Pt. 3.6 Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől.  Ha döntött, akkor szándéknyilatkozat  Akarás (2Kor 8:10-11)  Mind az akarást mind a cselekvést (Fil 2:13)

25 A konfliktusok keletkezése  A feszültségek, konfliktusok lelkészházaspárok esetében sem teológiai kérdések formájában merülnek fel, hanem a dolgok különböző módon történő megítéléséből  A különböző megítélések pedig egyszerűen a két nem különbözéséből is fakadnak  Milyen különbözőségek lehetnek férfi és nő között?

26 A férfi és a nő különbsége  Alkati különbségek  Nemi különbségek  Szociális – lelki különbségek  Hogyan lesz a két különbözőből egy?  Isten az egység Istene, azt akarja, hogy a házaspár eggyé legyen

27 Különbségek Férfi Nő

28 A férfi és a nő közötti különbségek FÉRFIAK  Fizikai felépítése: erőteljes  Dominancia igényüket nyíltabban kifejezik  Téri feladatokban ügyesebbek  Kognitív térképeikben inkább az irányok dominálnak  Dobás, hajítás, tárgyak célba juttatása - ügyesek  Testen kívüli térben ügyesebb mozgás  A látásban egyformák  Színtévesztés férfiaknál gyakoribb NŐK  Gyengébb  Rejtettebben dominálnak  A tárgyak téri elhelyezkedésére való emlékezete jobb  Inkább tereptárgyak jellemzik  Finom mozgás, ujjak mozgatása - jobb  Test közeli térben ügyesebb mozgás  Nők érzékenyebbek az ingerekre, a látást kivéve  Kifinomult színészlelés

29 A férfi és a nő különbsége FÉRFIAK  Rosszabb a non-verbális kommunikációjuk, érzelmek felismerése  Fogalmak értelmezésében, magyarázatában, értésében ugyan olyan jók, mint a nők  Matematikai érvelés és matematikai probléma megoldás jobb náluk NŐK  Arckifejezés, testnyelv értelmezése, érzelmek felismerése jobb  Korábban kezdenek beszélni, jobb a szótalálásuk és gyorsabb a beszédük  A verbális emlékezetük jobb, mint a férfiaké  Jobban olvasnak, és a helyesírásuk is jobb  Arcokat és neveket jobban kötik egymáshoz  Konkrét számolásban a nők a jobbak

30 Jártam a Holdon! Férfi: - Tényleg!? Mit láttál? Nő: - Tényleg!? Kivel voltál?

31 A férfi és a nő különbsége FÉRFIAK  csecsemőkorban is inkább az arc- szerű, mobil szerkezetet figyeli  Kisfiúk játéka inkább mozgásos, versengő,  mechanikai vagy építő  Gondolkodás inkább rendszerező jellegű  „ha-akkor” problémamegoldás,  szerkezetek működése, javítása,  létrehozása, új rendszerek kialakítása  Kapcsolódásaiban kisebb az intimitás igény (tárgyszerű témák) NŐK  csecsemőkorban is inkább a női arcot nézi, mint a mesterségen létrehozott mobil arcot (szerkezetet)  Kislányok játékában több az együttműködést igénylő játék  Gondolkodás érzelmileg jobban átitatott.  Empátiás készség (beleélő képesség, együttérzés, érzelmek megértése és kifejezése, együtt gondolkodás, törődés)  Kapcsolatteremtés készsége (intim kapcsolatok igénye)

32 Különbségek a férfiak és a nők erkölcsi felfogásában Férfiak  Igazságosság  Jogok  A másik korrekt és azonos módon kezelése  A törvények részrehajlás nélküli alkalmazása  A viselkedés elvont szabályai iránti felelősség Nők  Gondoskodás  Felelősség  Gondoskodni valakiről szenvedésében  Az érzelmi kapcsolódás megőrzése  Felelősség valóságos személyek iránt Carol Gilligan

33 Férfiak és nők közötti különbségek abban, ahogyan önmagukat látják Férfiak  Önállóság  Szabadság  Függetlenség  Elkülönültség  Hierarchia  Szabályok követése az interakcióban  Szerepek megalapozta helyek a hierarchiában Nők  Kapcsolat  Kölcsönös függőség  Érzelmi kapcsolódás  Válaszkészség mások szükségleteire  Széles kapcsolatrendszer  Empátia és kapcsolódási vágyak vezérelte interakciók  Szerepek másodlagosak a kapcsolatokhoz képest

34 Férfiak és a nők közötti különbségek ahogyan az erkölcsi biztonságot szemlélik Férfiak  A nemi identitás az anyáról való leválást kezdeményező aktivitáson alapul  Úgy létezni, hogy képes legyen kezelni a szeparáció érzését  A kialakuló hierarchia csúcsán létezni Nők  A nemi identitás az anyával való azonosulásra alapul  Annak ellenére létezni, hogy sok minden alámossa az azonosulás érzését  A hierarchia csúcsán az elszigetelődés és a pártatlanság megtapasztalása

35

36 Önbecsülés alakulása az életfolyamon át NŐK FÉRFIAK

37 A különbségek ellenére hogyan juthatunk egységre  Tehát az egység: - több részből áll, mégis egy egységes egészet alkot. - Isten természetére utal, azt tükrözi vissza

38 Istent tükrözni  A házasságban eggyé válni  Isten természetére emlékeztető egységet jelent

39

40 Istent tükrözni  1Móz. 2.18 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.  Isten hozzáillő segítőtárs megalkotásával fejezte ki az eggyé válás szükségességét. (1Móz. 1.28 )  Mt. 19.5 Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.

41

42 Az egység dimenziói  Spirituális egység (szellemi harc): sorrend Együtt keresni Isten országát: közös ima áhitat (férfi) kérdések (nő)  Lelki egység (intimitás): biztonság és védettség – a megnyugvás forrása Vitán felüli dolgaink: egymással törődés (gondoskodás) tisztelet és szeretet átlátszóság  Testi egység (beteljesült szexualitás: „lesznek ketten egy testté”) A meztelenség élvezete: „nem szégyelték egymást” szerelmi áramlat (flow)  A fentiek megléte: fészekmeleg

43 Hogyan valósulhat meg az egység?  A több különböző részből egységes egész  egy közös Uralkodó  egy közös értékrend, ami kívülről jön  megváltozik a gondolkodásom  megváltoznak a céljaim  megváltoznak a indítékaim  másképp kezdek el cselekedni

44

45 A külső és a belső megfelelése kontra farizeusság  Isten imádata: a sorrend megtartása  Különösen fontos, hogy ezt kifelé hogyan kommunikálja a házaspár (egységben lép-e fel)  Az kommunikálódik, ami valóban van  Konfliktus azért támad (család, rokonok, barátok, ismerkedő társaság), mert hirtelen napvilágra jön az, ami odahaza rejtve van

46 Ruth és Boaz kapcsolata és a sorrend  Isten - család: „Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” Ruth 1:16  A munka: Ruth 2:2 „Hadd menjek ki a mezőre kalászt tépni.”  Az indíték: Ruth 2:2 „valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom!  A rokonság aztán Ruth 2:20 „hozzánk tartozó” 3:12  A váltság, majd „én vállalom” Ruth 3:13

47 Fészekmeleg és gyermeknevelés  Mánóah és felesége: meddőség – gyengédség  Angyali üzenet – sorrend: Isten, férfi és nő, gyermek  Együttes odaszánás: „Akkor Mánóah könyörgött az ÚRhoz, és ezt mondta: Kérlek, Uram! Istennek az az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik.”

48 Egység: biztonság „ Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Jn. 17.11

49 Családi tevékenységek 1.Reggelihez terítés 2.Reggeli elkészítése 3.Étkezés után az asztal letakarítása 4.Mosogatás reggel 5.Beágyazás 6.Szennyes ruhák lerakása a szennyes tartóba 7.Fürdőszoba felmosása 8.Köves helyiségek felmosása 9.Porszívózás 10.Portörlés 11.Elpakolás saját holmik között 12.Vasalás 13.Mosógépbe rakás 14.Mosógépből kiszedés, teregetés, elpakolás 15.Saját cipő kipucolása 16.Mások cipőjének kipucolása 17.Telefon felvétele 18.Napi kis bevásárlás – utánanézés, mire van szükség 19.Heti nagyobb élelmiszer vásárlás 20.Tisztítóba vitel hozás 21.Gépkocsi mosása 22.Családi ügyintézés 23.Postai feladatok 24.Rendkívüli beszerzés 25.Főzés 26.Sütés 27.Ellenőrzése mind ezeknek

50 FÉSZEKREND HétfőKeddSzerdaCsütPéntSzombVas Apa 27 Anya Öcsi Hugi

51 NEVELÉSI LÉGKÖR Légkör Fegyelem MelegHideg KorlátozóMELEG KORLÁTOZÓ HIDEG KORLÁTOZÓ EngedékenyMELEG ENGEDÉKENY HIDEG ENGEDÉKENY

52 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor. 16.14

53

54


Letölteni ppt "Fészek-meleg Milyen és milyen lehetne? Dr.Veres Sándor és Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések