Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30."— Előadás másolata:

1 OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet

2 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 4/2011(I.28.) Korm. rendelet 33. § e. pont Eu-s támogatások felhasználása 33. § (1) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint e) biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény

3 KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY évi CVIII. törvény 59. § (2) A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. -A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, -továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy -ajánlattételi felhívásban meg kell

4 JÖVEDÉKI TÖRVÉNY évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól CXXVII tv. 38 par (11)( 12) (11) A jövedéki biztosíték készpénz vagy a 7. § 43. pontja szerinti pénzügyi biztosíték lehet. A készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték után a vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs. Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét a vámhatóság jóváhagyásához is köti. A vámhatóság a pénzügyi biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, ha az adóraktár- engedélyesnek nincs adótartozása. A pénzügyi biztosíték érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelőzően az érvényesség lejártának napját követő naptól érvényes újabb pénzügyi biztosítékot kell a vámhatósághoz benyújtani, hogy a 35. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltfeltétel teljesítettnek tekinthető legyen. (12) A jövedéki biztosíték az esedékességkor, végrehajtható adó-, adóelőleg-, bírság-, pótléktartozás, zárjegyhiány [73. § (5) bekezdés], a 98. § (7) bekezdés rendelkezései szerint teljesíteni elmulasztott halasztott fizetési kötelezettségre és az adóraktár engedélyesét terhelő költség fedezetére vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint, ha az adóraktár engedélyese önkéntesen nem teljesít. A követelés érvényesítésére külön végzés nélkül a vámhatóság jogosult

5 2003. évi CXXVI. Törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 45. § 207 (1) A vámbiztosíték - a készpénz letétbe helyezésén vagy a kezességvállaláson túl - az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet: a) hitelintézet által vállalt bankgarancia, vagy b) banki fedezetigazolás, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény). (6) 211 Vámbiztosítékként azt az eredeti biztosítói kötelezvényt kell elfogadni, amely a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen tartalmazza. (7) A biztosító a kötelezettségének határidő előtti visszavonási szándékáról tértivevényes levélpostai küldeményben köteles értesíteni a kedvezményezett vámhatóságot. A visszavonás az arról szóló értesítés átvételétől számított 16. napon lép hatályba. A biztosító kötelezettségvállalása alól akkor mentesül, ha megszűnik a biztosítéknyújtás indokoltsága.

6 /1996. (VI. 14.) Korm. Rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény 118-as cikkelye 17/2004. (II. 13.) Korm. Rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól módosította: 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet

7 2004. május 1. EU Csatlakozás 1) Magyarország a Vámunió tagja lett – belső vámhatárok eltörlése, közös külső vámhatár 2) Tagállamok önálló közigazgatási határral rendelkeznek – az ÁFA és egyéb nem közösségi adók nemzeti hatáskörben maradnak 3) évi CXXVI vám – CXXVII jövedéki törvény összehangolása az EU joggal 4) Export – import: külső vámhatár átlépés kivitel – behozatal: tagállamok közötti forgalom 5) Vám megfizetése: a vámkezelés bármely tagállamban történhet a rendeltetési helytől függetlenül 6) Áfa megfizetése (hazai szabályozás szerint - ha más tagállamban vámkezelik, akkor önbevallás - ha magyarországi vámkezelés, akkor kivetéses 7) Szabadforgalomba hozatal feltétele: - vám és egyéb közösségi adók megfizetése - vámbiztosíték nyújtása

8 Vám és egyéb nem közösségi adók biztosítása • Vám és import ÁFA • Import engedélyek • Piacvédelmi intézkedések • Közös Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek • Tranzit Egyezmény szerinti árutovábbítás • Nemzeti hatáskörbe tartozó adók • Jövedéki adók • Regisztrációs adó • Környezetvédelmi termékdíj • Jövedéki termék ÁFA tartalma

9 A vám és egyéb nem közösségi adók biztosításának formái • Hitelintézet által vállalt bankgarancia • Készpénz • Banki fedezet igazolás • Kezességvállalási okmány • Biztosítási szerződés • A biztosíték összege az éves forgalom alapján kerül kiszámításra

10 Egységes Árutovábbítási Eljárás • Biztosítékot kell nyújtani a tagállamok közötti áruforgalomban az egy év alatt továbbított áru vám és adóterhének 8%-ára • Egyedi kezesség formájában – egy eljárásra – bankgarancia, készpénz, TC32 • Összkezesség és mentesség - több eljárásra- bankgarancia, készpénz, TC31/

11 Vámbiztosíték nyújtása mellett végezhető tevékenységek • Kezességnyujtás • Összkezességi tanusítvány TC31 • Átalánydíjas garancia jegy TC32 • Vám-szabadraktár • Átmeneti megőrzés • Gazdasági vámeljárások • Halasztott vámfizetés • Egyszerűsitett vámeljárás

12 Jövedéki biztosíték mellett végezhető tevékenységek • Közösségen belüli szállításhoz belföldi adóraktárból • Adóraktári engedélyes tevékenység • Adómentes felhasználói tevékenység • Felhasználói engedélyes tevékenység • Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

13 Jövedéki termékekkel kapcsolatos műveletek • Adóraktári engedély • Keretengedély • Felhasználói engedély • Bejegyzett/nem bejegyzett kereskedői engedély • Adóképviselő engedélye • Csomagküldő kereskedő engedélye, adóügyi képviselő engedélye • Jövedéki engedély

14 Jövedéki adóraktárak • Ásványolaj adóraktár • Alkoholtermék adóraktár • Sör adóraktár • Bor adóraktár • Pezsgő és köztes alkoholtermék adóraktár • Dohánygyártmány adóraktár • A biztosíték minimum összege tételesen meghatározott

15 Import engedélyezés • Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal • Közös Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékekre • Import engedélyekre • Előzetes rögzítési Bizonyítványokra • Kp, bankgarancia, biztosítói kezesség

16 Export engedélyezés, támogatások • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal végzi • Export visszatérítés – előzetes kifizetés 115%-a • Előfinanszírozás – export visszatérítés 115%-a • Szigorú vámhatósági ellenőrzés

17 A hatósági engedélyezéshez elfogadható pénzügyi biztosítékok  kp letét  banki fedezeti igazolás  bankgarancia  kezességvállalás  biztosítói kötelezvény Banki feltételekBiztosítói feltételek  Eu-ban székhellyel rendelkező  PSZÁF engedély megléte  tevékenységi körében szerepel  a garancia nyújtása  Eu-ban székhellyel rendelkező  PSZÁF engedély megléte  évi LX. Tv. 1.sz. mell. A.) rész nem életbiztosítási ág 15. pontja szerinti kezességvállalás, garancia

18 ] ] évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről A kezességi szerződés 6:416. § [Kezességi szerződés] (1) Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. (2) Kezesség egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható. (3) A szerződést írásba kell foglalni. 6:417. § [A kezesség járulékossága] (1) A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A garanciaszerződés 6:431. § [Garanciaszerződés] (1) A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni. 6:432. § [A járulékosság hiánya] (1) A garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, a garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. 6:435. § [A garantőr teljesítése] (1) A garantőr abban az esetben köteles fizetést teljesíteni a garancia alapján, ha a jogosult írásban, és a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeket pontosan betartva szólította fel a fizetésre

19 OFFICIUM GENERALE ÜGYFÉL BIZTOSÍTÓ / BANK HATÓSÁG 2. előterjesztés, Pénzügyi elemzés, Tevékenységi háttér 4. díjindikáció 3. Kockázatelemzés, díjindikáció 1. ügyféligény 7. Kötelezvény záradékolása megerősítés 8. garancia 6. Kötelezvény kiadása 5. Ajánlat elfogadása

20 A banki hitelkeret összetételének a változtatása  100 m Ft-os hitelkeret (120 m Ft fedezeti értékű ingatlanfedezet mellett)  70 m Ft-os jövedéki engedély → Az ügyfél 50 %-kal tudta növelni pénzügyi kereteit pótfedezet bevonása nélkül MegnevezésRégi biztosítékÚj biztosíték Jövedéki biztosíték fajtája bankgaranciaBiztosítói kötelezvény Jövedéki biztosíték mértéke 70 m Ft Fedezet Bankingatlanfedezet Hitelkeret mértéke Bank100 m Ft Hitelkeret megosztása Bank 70 m Ft jövedéki biztosíték21 m Ft viszont garancia a Generali felé 30 m Ft beruházási hitel 50 m Ft banki folyószámla hitel

21 A banki hitelkeret összetételének a változtatása  m Ft hitelkeret, m Ft értékű ingatlanfedezet mellett → 40%-kal csökkent a banki hitelkeret MegnevezésRégi biztosítékÚj biztosíték Ajánlati, teljesítési, előleg, fenntartási, jótállási bankgaranciaBiztosítói kötelezvény keret Banki keret mFt ebből 50-50% hitel, garancia m Ft garancia Fedezet Bank m Ft ingatlanfedezet Banki keret m Ft mFt m Ft m Ft garancia keret Banki keret megosztása m Ft hitel 300 m Ft garancia 1,500 mFt hitel 300 m Ft viszontgarancia 300 m Ft m Ft viszont garancia a Generali felé Garancia dij évi 1%Dij éven belül 1% éven túl 1,2% Lejárat max 5 év

22 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET Várjuk szíves észrevételeiket, kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken: Telefon:


Letölteni ppt "OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések