Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30."— Előadás másolata:

1 OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30

2 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 4/2011(I.28.) Korm. rendelet 33. § e. pont Eu-s támogatások felhasználása 33. § (1) A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint e) biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény

3 KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 2011. évi CVIII. törvény 59. § (2) A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. -A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, -továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy -ajánlattételi felhívásban meg kell 2014. 4. 30

4 JÖVEDÉKI TÖRVÉNY 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 1 2003 CXXVII tv. 38 par (11)( 12) (11) A jövedéki biztosíték készpénz vagy a 7. § 43. pontja szerinti pénzügyi biztosíték lehet. A készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték után a vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs. Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a visszavonás lehetőségét a vámhatóság jóváhagyásához is köti. A vámhatóság a pénzügyi biztosíték visszavonását akkor hagyja jóvá, ha az adóraktár- engedélyesnek nincs adótartozása. A pénzügyi biztosíték érvényességének lejártát legalább 60 nappal megelőzően az érvényesség lejártának napját követő naptól érvényes újabb pénzügyi biztosítékot kell a vámhatósághoz benyújtani, hogy a 35. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltfeltétel teljesítettnek tekinthető legyen. (12) A jövedéki biztosíték az esedékességkor, végrehajtható adó-, adóelőleg-, bírság-, pótléktartozás, zárjegyhiány [73. § (5) bekezdés], a 98. § (7) bekezdés rendelkezései szerint teljesíteni elmulasztott halasztott fizetési kötelezettségre és az adóraktár engedélyesét terhelő költség fedezetére vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint, ha az adóraktár engedélyese önkéntesen nem teljesít. A követelés érvényesítésére külön végzés nélkül a vámhatóság jogosult. 2014. 4. 30

5 2003. évi CXXVI. Törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 45. § 207 (1) A vámbiztosíték - a készpénz letétbe helyezésén vagy a kezességvállaláson túl - az annak nyújtására kötelezett választása szerint lehet: a) hitelintézet által vállalt bankgarancia, vagy b) banki fedezetigazolás, vagy c) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény (a továbbiakban: biztosítói kötelezvény). (6) 211 Vámbiztosítékként azt az eredeti biztosítói kötelezvényt kell elfogadni, amely a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen tartalmazza. (7) A biztosító a kötelezettségének határidő előtti visszavonási szándékáról tértivevényes levélpostai küldeményben köteles értesíteni a kedvezményezett vámhatóságot. A visszavonás az arról szóló értesítés átvételétől számított 16. napon lép hatályba. A biztosító kötelezettségvállalása alól akkor mentesül, ha megszűnik a biztosítéknyújtás indokoltsága.

6 2014. 4. 30 83/1996. (VI. 14.) Korm. Rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény 118-as cikkelye 17/2004. (II. 13.) Korm. Rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól módosította: 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet

7 2004. május 1. EU Csatlakozás 1) Magyarország a Vámunió tagja lett – belső vámhatárok eltörlése, közös külső vámhatár 2) Tagállamok önálló közigazgatási határral rendelkeznek – az ÁFA és egyéb nem közösségi adók nemzeti hatáskörben maradnak 3) 2003. évi CXXVI vám – CXXVII jövedéki törvény összehangolása az EU joggal 4) Export – import: külső vámhatár átlépés kivitel – behozatal: tagállamok közötti forgalom 5) Vám megfizetése: a vámkezelés bármely tagállamban történhet a rendeltetési helytől függetlenül 6) Áfa megfizetése (hazai szabályozás szerint - ha más tagállamban vámkezelik, akkor önbevallás - ha magyarországi vámkezelés, akkor kivetéses 7) Szabadforgalomba hozatal feltétele: - vám és egyéb közösségi adók megfizetése - vámbiztosíték nyújtása 2014. 4. 30

8 Vám és egyéb nem közösségi adók biztosítása • Vám és import ÁFA • Import engedélyek • Piacvédelmi intézkedések • Közös Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek • Tranzit Egyezmény szerinti árutovábbítás • Nemzeti hatáskörbe tartozó adók • Jövedéki adók • Regisztrációs adó • Környezetvédelmi termékdíj • Jövedéki termék ÁFA tartalma 2014. 4. 30

9 A vám és egyéb nem közösségi adók biztosításának formái • Hitelintézet által vállalt bankgarancia • Készpénz • Banki fedezet igazolás • Kezességvállalási okmány • Biztosítási szerződés • A biztosíték összege az éves forgalom alapján kerül kiszámításra 2014. 4. 30

10 Egységes Árutovábbítási Eljárás • Biztosítékot kell nyújtani a tagállamok közötti áruforgalomban az egy év alatt továbbított áru vám és adóterhének 8%-ára • Egyedi kezesség formájában – egy eljárásra – bankgarancia, készpénz, TC32 • Összkezesség és mentesség - több eljárásra- bankgarancia, készpénz, TC31/33 2014. 4. 30

11 Vámbiztosíték nyújtása mellett végezhető tevékenységek • Kezességnyujtás • Összkezességi tanusítvány TC31 • Átalánydíjas garancia jegy TC32 • Vám-szabadraktár • Átmeneti megőrzés • Gazdasági vámeljárások • Halasztott vámfizetés • Egyszerűsitett vámeljárás 2014. 4. 30

12 Jövedéki biztosíték mellett végezhető tevékenységek • Közösségen belüli szállításhoz belföldi adóraktárból • Adóraktári engedélyes tevékenység • Adómentes felhasználói tevékenység • Felhasználói engedélyes tevékenység • Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység 2014. 4. 30

13 Jövedéki termékekkel kapcsolatos műveletek • Adóraktári engedély • Keretengedély • Felhasználói engedély • Bejegyzett/nem bejegyzett kereskedői engedély • Adóképviselő engedélye • Csomagküldő kereskedő engedélye, adóügyi képviselő engedélye • Jövedéki engedély 2014. 4. 30

14 Jövedéki adóraktárak • Ásványolaj adóraktár • Alkoholtermék adóraktár • Sör adóraktár • Bor adóraktár • Pezsgő és köztes alkoholtermék adóraktár • Dohánygyártmány adóraktár • A biztosíték minimum összege tételesen meghatározott 2014. 4. 30

15 Import engedélyezés • Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal • Közös Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékekre • Import engedélyekre • Előzetes rögzítési Bizonyítványokra • Kp, bankgarancia, biztosítói kezesség 2014. 4. 30

16 Export engedélyezés, támogatások • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal végzi • Export visszatérítés – előzetes kifizetés 115%-a • Előfinanszírozás – export visszatérítés 115%-a • Szigorú vámhatósági ellenőrzés 2014. 4. 30

17 A hatósági engedélyezéshez elfogadható pénzügyi biztosítékok  kp letét  banki fedezeti igazolás  bankgarancia  kezességvállalás  biztosítói kötelezvény Banki feltételekBiztosítói feltételek  Eu-ban székhellyel rendelkező  PSZÁF engedély megléte  tevékenységi körében szerepel  a garancia nyújtása  Eu-ban székhellyel rendelkező  PSZÁF engedély megléte  2003. évi LX. Tv. 1.sz. mell. A.) rész nem életbiztosítási ág 15. pontja szerinti kezességvállalás, garancia 2014. 4. 30

18 ] ] 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről A kezességi szerződés 6:416. § [Kezességi szerződés] (1) Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. (2) Kezesség egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható. (3) A szerződést írásba kell foglalni. 6:417. § [A kezesség járulékossága] (1) A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A garanciaszerződés 6:431. § [Garanciaszerződés] (1) A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni. 6:432. § [A járulékosság hiánya] (1) A garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, a garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. 6:435. § [A garantőr teljesítése] (1) A garantőr abban az esetben köteles fizetést teljesíteni a garancia alapján, ha a jogosult írásban, és a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeket pontosan betartva szólította fel a fizetésre. 2014. 4. 30

19 OFFICIUM GENERALE ÜGYFÉL BIZTOSÍTÓ / BANK HATÓSÁG 2. előterjesztés, Pénzügyi elemzés, Tevékenységi háttér 4. díjindikáció 3. Kockázatelemzés, díjindikáció 1. ügyféligény 7. Kötelezvény záradékolása megerősítés 8. garancia 6. Kötelezvény kiadása 5. Ajánlat elfogadása 2014. 4. 30

20 A banki hitelkeret összetételének a változtatása  100 m Ft-os hitelkeret (120 m Ft fedezeti értékű ingatlanfedezet mellett)  70 m Ft-os jövedéki engedély → Az ügyfél 50 %-kal tudta növelni pénzügyi kereteit pótfedezet bevonása nélkül MegnevezésRégi biztosítékÚj biztosíték Jövedéki biztosíték fajtája bankgaranciaBiztosítói kötelezvény Jövedéki biztosíték mértéke 70 m Ft Fedezet Bankingatlanfedezet Hitelkeret mértéke Bank100 m Ft Hitelkeret megosztása Bank 70 m Ft jövedéki biztosíték21 m Ft viszont garancia a Generali felé 30 m Ft beruházási hitel 50 m Ft banki folyószámla hitel 2014. 4. 30

21 A banki hitelkeret összetételének a változtatása  3.000 m Ft hitelkeret, 6.000 m Ft értékű ingatlanfedezet mellett → 40%-kal csökkent a banki hitelkeret MegnevezésRégi biztosítékÚj biztosíték Ajánlati, teljesítési, előleg, fenntartási, jótállási bankgaranciaBiztosítói kötelezvény keret Banki keret 3.000 mFt ebből 50-50% hitel, garancia 1.500 m Ft garancia Fedezet Bank 6.000 m Ft ingatlanfedezet Banki keret 1.800 m Ft 1.800 mFt m Ft 1.5 00 m Ft garancia keret Banki keret megosztása 1.500 m Ft hitel 300 m Ft garancia 1,500 mFt hitel 300 m Ft viszontgarancia 300 m Ft m Ft viszont garancia a Generali felé Garancia dij évi 1%Dij éven belül 1% éven túl 1,2% Lejárat max 5 év 2014. 4. 30

22 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET Várjuk szíves észrevételeiket, kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken: Telefon: +36 30 7373358 E-mail: officium@officiumgenerale.huofficium@officiumgenerale.hu www.officiumgenerale.hu/kapcsolat 2014. 4. 30


Letölteni ppt "OFFICIUM, A PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK Előadó: Ledniczkyné Bárány Erzsébet 2014. 4. 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések