Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Simon Klaudia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Simon Klaudia"— Előadás másolata:

1 Készítette: Simon Klaudia
A bankkezesség és a bankgarancia jogi szabályozása, jellemzői, típusai. Készítette: Simon Klaudia

2 Bankkezesség fogalma Bankkezesség vállalásával a hitelintézet a kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené, úgy a hitelintézet maga fog helyette fizetést tejesíteni. A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt: érvényesítheti a kezesség igénybevételével mindazt a kifogást, amelyet a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. A bankkezesség mindig csak készfizető kezesség lehet.A kezesség járulékos jellegű a kezes a kedvezményezettel szemben felvetheti azokat a kifogásokat melyek a főadóst az alapjogviszonyban megilletik az alapjogviszony jogosultjával szemben.

3 Bankkezesség A bank a jogosulttal szemben arra vállal kötelezettséget, hogy a főadós nem teljesítése esetén, helyette fizet, határozott ügyletre vonatkozik. A kezesség járulékos kötelezettségvállalás, míg a garancia esetén a bank önmaga szabta feltételei a kötelezőek, azaz önálló kötelezettségvállalás. Bármely írásban vállalt kezességnek, illetve garanciának lejárati határideje van. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményezett a jelzett határidőig nem él a kezessel, illetve garanssal szemben azzal a joggal, amely számára a kezesség-, illetve garanciavállalásból ered, úgy minden ebből adódó követelésétől automatikusan elesik.

4 Bankkezesség fajtái egyszerű kezesség: a jogosult az adóstól köteles megkísérelni a kötelezettség behajtását, mert amíg a kötelezettség az adóstól behajtható, a kezes megtagadhatja a fizetést. kézfizető kezesség: a jogosult azonnal fordulhat a kezeshez is, nincs sortartási kifogás. A külkereskedelemben, hacsak kifejezetten nem említenek egyszerű kezességet, a kötelezettség mindig készfizetői. Kezességet, vagy garanciát a kötelezettért természetes személy, gazdálkodó szervezet (vállalkozás), vagy bank egyaránt vállalhat.

5 Bankkezesség fajtái A gyakorlatban a kezesség és a garanciavállalás változatos formái alakultak ki: Vételárkezesség: ebben az esetben a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy az importőr helyett kifizeti a szállított áru ellenértékét az exportőrnek, ha az importőr ezt nem tenné meg. Ez a kezesség: kompenzációs, speciális jellegű tranzitügyleteknél elterjedt forma. Készpénz és hitelügyletekhez is kapcsolódhat Előleg-kezesség: az exportőr ad az importőr részére az előlegként átvett összegre előleg-kezességet, hogy az ügylet nem teljesítése, meghiúsulása esetén az előleg visszafizetése biztosított legyen. Kötbér garancia: célja a késedelem elkerülése és a minőség biztosítása. Az eladó (exportőr) külön garanciával biztosítja a szerződés szerinti teljesítést.

6 Váltókezesség (avizáló váltó): magán a váltón szerepel, és a váltóper esetén szükséges kötelezettségvállalás. A kezességet a kibocsátóért, az elfogadóért vagy más váltókötelezettért lehet vállalni. A nyilatkozatban jelölni kell, hogy melyik résztvevőre vonatkozik a kezesség. Jelölés nélkül, a kötelezettségvállalás a kibocsátóért történt. Váltóbeváltást ígérő kezesség: importőr váltófedezet mellett hitelben vásárol árut. Transzfergarancia: import ügyletek esetén fordul elő. A devizahatóság ilyenkor azt garantálja, hogy az importőr fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges devizát, az esedékesség időpontjában biztosítani fogja. A bank a vételár összegének meghatározott devizára transzferálását ígéri.

7 Bánatpénzpótló garancia: ha egy cég nagy jelentőségű szállításra szeretne jogot szerezni versenytárgyaláson, köteles bánatpénz letétbe helyezésével megerősíteni. Akkreditív nyitást ígérő garancia: nyitó bank kötelezi magát, hogy adott feltételek bekövetkezte esetén az akkreditívet meg fogja nyitni. Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett számára. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményezett teljesíti a megadott feltételeket, a bank köteles a meghatározott összeget kifizetni, még ha az akkreditívet aláíró személy utólag másképp rendelkezne is. Más szavakkal, a fizetési kötelezettség teljes egészében az akkreditívet kiállító bankhoz kerül. Jól teljesítés garancia: beruházási javak külkereskedelmében szokásos, a biztosítékot az exportőr nyújtja az importőrnek, hogy ne kerüljön sor a vételár bizonyos %-ának visszatartására. Áruokmányt pótló kezesség: értékpapíroknál alkalmazzák. Az értékpapírokkal az áru kiváltható a kezes jótáll ezen okmányok hiányából adódó következményekért

8 A bankgarancia fogalma
A bankgarancia a hitelintézet harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a hitelintézet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. A garanciát nyújtó nem vetheti fel azokat a kifogásokat, amelyek az alapjogviszony kötelezettjét az alapjogviszony jogosultjával szemben az alapjogviszonyból eredően megilletik. A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen eredmény beállta vagy elmaradása, illetve okmányok benyújtása - esetében határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fog teljesíteni.

9 Bankgarancia jellege Jellege:
Alapügyletet biztosító mellék­kötelem. A személyi biztosítékok körébe tartozik. A bankgarancia mellékkötelmi jellegéből adódóan megszűnt, vagy létre sem jött szerződés biztosítékaként nem köthető ki.

10 A jogviszony keletkezése, szerkezete
A garancia kibocsátás feltétele egy alapjogviszony (szerződés, pályázat) a kötelezett és a jogosult között, melyet a felek biztosítékkal kívánnak megerősíteni A bankgarancia a jogosult pozícióját védi. En­nek érdekében az alapjogviszony kötelezettje valamely bank - általában a számláját vezető bank - részére garancia megbízást ad, mely szintén egy kétoldalú jogügylet. Ha a bank elvállalja a megbízást, akkor kerül sor a harmadik jogügyletre, a garancia nyilatkozat kibocsá­tására. Ez a bank részéről adott egyoldalú nyilatkozat, melyhez nem szükséges sem a megbízást adó jóváhagyása, sem a garancia jo­gosultjának, a hitelezőnek az elfogadó nyilatkozata.

11 A jogviszony alanyai 1. Garancia- megbízó: Az alapjogviszony kötelezettje, a garanciameghízás jogo­sultja, ő bízza meg a bankot a garancia vállalásával. 2. Garantáló bank (garans): A garancia kibocsátója. melyet a kötelezett megbízása alapján vállal. 3. Kedvezményezett: Az alapjogviszony jogosultja, őt biztosítja a garancia.

12 A garancianyilatkozat fő tartalmi elemei
kedvezményezett megnevezése, futamidő, a garanciavállalás határidejének megjelölése, a garancia összege, annak meghatározása, hogy a garancia feltételhez kötött - ekkor a feltételek megjelölése -, vagy feltétel nélküli.

13 A bank csak meghatározott ideig köteles a garancia nyújtására, a határidő (garancia-futamidő) lejártával a bank kötelezettségvállalása megszűnik (jogvesztő határidő). A bankok egyaránt vállalnak éven belüli, de éven túli futamidős garanciát is. A garancia futamidejének jogvesztő jellegéből fakad a kedvezmé­nyezett azon kockázata, hogy a garanciát csak ennek lejárta előtt ve­heti igénybe. A bank csak az előre megállapított, konkrét összeghatárig köteles teljesíteni akkor is, ha a jogosult alapjogviszonyból szárinazó kö­vetelése ennél magasabb. A bank helytállási kötelezettsége csökken a főkötelezett teljesítésével. A bank a teljesítést meghatározott feltételek fennállásától teheti függővé, pl.: meghatározott okmányok, dokumentumok, bizonylatok, határozatok benyújtása, nyilatkozatok megadása. E feltételek biztosítása és meglétük bizonyítása a kedvezménye­zett kötelezettsége.

14 A fizetési feltételek a garancia-megbízó védelmét szolgálják annyi­ban, hogy csökkentik a kedvezményezett részéről történő joggal való visszaélés lehetőségét A bankok garanciavállalásukat általában viszontbiztosításhoz kötik. Pl. megbízó számlájának vezetése, kezesség, óvadék, zálogjog stb. Viszontbiztosítónak azt nevezzük, amikor egy biztosító cégnek van egy másik biztosítóval/bankkal kapcsolata, mely garantálja, hogy ha az előbbi biztosítónak nem lenne anyagi fedezete a partnereinek kártérítésre – például nagyméretű környezeti károk esetén –, akkor ez a kapcsolat pótolja a hiányzó összeget A bankok gyakran kikötik az alapjogviszony megvizsgálásának jogát A garancia elvállalása rendszerint ellenérték, díj fejében történik. A garanciadíjat a garanciavállalás napjától a kötelezettség lejáratáig, a garantált összeg után - a kamatszámítási módszer szerint, naptári napokra - számítják.

15 A bankgarancia megszűnése
a garanciamegbízó teljesítésével tárgytalanná válik, garans saját helytállásával, garancia futamidejének lejártával.

16 A bankgarancia fajtái I. Biztosítás tárgya szerint:
Ajánlati, más néven tendergarancia: Ez szinte minden ver­senytárgyalás velejárója. A pályázat kiírói a pályázat feltételeként kö­vetelik meg a résztvevőktől, hogy egy-egy bank garantálja a pályáza­tukban vállalt kötelezettségek megtartását. A versenytárgyalást kiíró így biztosítja magát. A teljesítési garancia: Több garancia együttes vállalását jelenti, melyeknek célja a kedvezményezett hibás vagy nem teljesítés elleni védelme. Amennyiben a kötelezettség részbeni teljesítése is le­hetséges. a garancia is megköthető különböző részletekre csökkentve így a jogosulatlan igénybevétel rizikóját. Visszafizetési garancia: A már kifizetett előleg, illetve foglaló visszafizetését biztosítja arra az esetre, ha a kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít

17 A bankgarancia fajtái II. Az igénybevétel módja szerinti garancia:
Első követelésre szóló garancia: Ezt a garanciát a bank a kedvezményezett első követelésére azonnal, feltétel nélkül köteles kifizetni. Feltételhez kötött garanciák: A bank meghatározott dokumentumok, bizonylatok, határozatok benyújtásá­hoz, illetve nyilatkozat megtételéhez köti a teljesítést.

18 A bankgarancia fajtái III. A bank helyzete szerinti csoportosítás:
A közvetlen garancia: A kedvezményezett részéről történő igény­bevétele során a második bank csupán továbbítja a hitelező kö­vetelését az eredetileg megbízott bank felé, illetve a garanciaösszeget továbbítja a kedvezményezett részére. A közvetett garancia: A garancia-megbízó rendelkezése alapján jön létre, amikor az első bank garancia-megbízást ad egy - a ked­vezményezett székhelye szerinti - banknak, amelyet az saját joga sze­rint köteles végrehajtani. Ilyenkor az első bank csupán közvetett mó­don, a második bank útján nyújt garanciát a kedvezményezett részére A konzorciál garancia: Ha a garancia összege olyan magas, hogy egyetlen bank sem haj­landó egyedül a rizikót vállalni, több bank együttesen is vállalhat ga­ranciát. Többféle formában is létrejöhet.

19 A bankgarancia fajtái A konzorciál garancia fajtái:
a) Pro rata felelősség: Minden résztvevő bank közvetlenül, meghatározott összeg ere­jéig vállal garanciát, és a kedvezményezett az illető bankot csak kvótájának erejéig veheti igénybe. A bankok felelősségvállalása te­hát nem egyetemleges. Konzorciál vezetőnek azt a bankot nevezik, amely a garancia­igényt a többi résztvevő bank felé közvetítette. b) Egy bank teljes felelőssége, belső viszont garanciákkal: A garancia teljes összegét egy bank bocsátja rendelkezésre a sa­ját nevében, tehát a kedvezményezett tőle, és csak tőle követelheti azt. A garanciát vállaló bankkal szemben azonban egy, további bankokból álló konzorcium viszont garanciát bocsát ki, amelynek a százalékos nagyságát a garancialevél tartalmazza. c) Utólagos konzorcium: Megalapítására is többször kerül sor. Pl. ha az import ország előírásai a garancia kiállítására olyan rövid határidőt engedélyeznek csak, amely nem elegendő egy konzorcium felállítására, egy tapasztalt bank egyedül vállalja el ideiglenesen a kötelezettséget, majd utólagos konzorciummal csökkenti a saját ri­zikóját.

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Simon Klaudia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések