Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bankkezesség és a bankgarancia jogi szabályozása, jellemzői, típusai. Készítette: Simon Klaudia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bankkezesség és a bankgarancia jogi szabályozása, jellemzői, típusai. Készítette: Simon Klaudia."— Előadás másolata:

1 A bankkezesség és a bankgarancia jogi szabályozása, jellemzői, típusai. Készítette: Simon Klaudia

2 Bankkezesség fogalma O Bankkezesség vállalásával a hitelintézet a kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené, úgy a hitelintézet maga fog helyette fizetést tejesíteni. O A kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt: érvényesítheti a kezesség igénybevételével mindazt a kifogást, amelyet a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben. O A bankkezesség mindig csak készfizető kezesség lehet.A kezesség járulékos jellegű a kezes a kedvezményezettel szemben felvetheti azokat a kifogásokat melyek a főadóst az alapjogviszonyban megilletik az alapjogviszony jogosultjával szemben.

3 Bankkezesség O A bank a jogosulttal szemben arra vállal kötelezettséget, hogy a főadós nem teljesítése esetén, helyette fizet, határozott ügyletre vonatkozik. O A kezesség járulékos kötelezettségvállalás, míg a garancia esetén a bank önmaga szabta feltételei a kötelezőek, azaz önálló kötelezettségvállalás. O Bármely írásban vállalt kezességnek, illetve garanciának lejárati határideje van. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményezett a jelzett határidőig nem él a kezessel, illetve garanssal szemben azzal a joggal, amely számára a kezesség-, illetve garanciavállalásból ered, úgy minden ebből adódó követelésétől automatikusan elesik.

4 Bankkezesség fajtái O egyszerű kezesség: a jogosult az adóstól köteles megkísérelni a kötelezettség behajtását, mert amíg a kötelezettség az adóstól behajtható, a kezes megtagadhatja a fizetést. O kézfizető kezesség: a jogosult azonnal fordulhat a kezeshez is, nincs sortartási kifogás. A külkereskedelemben, hacsak kifejezetten nem említenek egyszerű kezességet, a kötelezettség mindig készfizetői. Kezességet, vagy garanciát a kötelezettért természetes személy, gazdálkodó szervezet (vállalkozás), vagy bank egyaránt vállalhat.

5 Bankkezesség fajtái A gyakorlatban a kezesség és a garanciavállalás változatos formái alakultak ki: O Vételárkezesség: ebben az esetben a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy az importőr helyett kifizeti a szállított áru ellenértékét az exportőrnek, ha az importőr ezt nem tenné meg. Ez a kezesség: kompenzációs, speciális jellegű tranzitügyleteknél elterjedt forma. Készpénz és hitelügyletekhez is kapcsolódhat O Előleg-kezesség: az exportőr ad az importőr részére az előlegként átvett összegre előleg-kezességet, hogy az ügylet nem teljesítése, meghiúsulása esetén az előleg visszafizetése biztosított legyen. O Kötbér garancia: célja a késedelem elkerülése és a minőség biztosítása. Az eladó (exportőr) külön garanciával biztosítja a szerződés szerinti teljesítést.

6 O Váltókezesség (avizáló váltó): magán a váltón szerepel, és a váltóper esetén szükséges kötelezettségvállalás. A kezességet a kibocsátóért, az elfogadóért vagy más váltókötelezettért lehet vállalni. A nyilatkozatban jelölni kell, hogy melyik résztvevőre vonatkozik a kezesség. Jelölés nélkül, a kötelezettségvállalás a kibocsátóért történt. O Váltóbeváltást ígérő kezesség: importőr váltófedezet mellett hitelben vásárol árut. O Transzfergarancia: import ügyletek esetén fordul elő. A devizahatóság ilyenkor azt garantálja, hogy az importőr fizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges devizát, az esedékesség időpontjában biztosítani fogja. A bank a vételár összegének meghatározott devizára transzferálását ígéri.

7 O Bánatpénzpótló garancia: ha egy cég nagy jelentőségű szállításra szeretne jogot szerezni versenytárgyaláson, köteles bánatpénz letétbe helyezésével megerősíteni. O Akkreditív nyitást ígérő garancia: nyitó bank kötelezi magát, hogy adott feltételek bekövetkezte esetén az akkreditívet meg fogja nyitni. O Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett számára. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kedvezményezett teljesíti a megadott feltételeket, a bank köteles a meghatározott összeget kifizetni, még ha az akkreditívet aláíró személy utólag másképp rendelkezne is. Más szavakkal, a fizetési kötelezettség teljes egészében az akkreditívet kiállító bankhoz kerül. O Jól teljesítés garancia: beruházási javak külkereskedelmében szokásos, a biztosítékot az exportőr nyújtja az importőrnek, hogy ne kerüljön sor a vételár bizonyos %-ának visszatartására. O Áruokmányt pótló kezesség: értékpapíroknál alkalmazzák. Az értékpapírokkal az áru kiváltható a kezes jótáll ezen okmányok hiányából adódó következményekért

8 A bankgarancia fogalma O A bankgarancia a hitelintézet harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a hitelintézet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. O A garanciát nyújtó nem vetheti fel azokat a kifogásokat, amelyek az alapjogviszony kötelezettjét az alapjogviszony jogosultjával szemben az alapjogviszonyból eredően megilletik. O A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen eredmény beállta vagy elmaradása, illetve okmányok benyújtása - esetében határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fog teljesíteni.

9 Bankgarancia jellege Jellege: O Alapügyletet biztosító mellék­kötelem. A személyi biztosítékok körébe tartozik. O A bankgarancia mellékkötelmi jellegéből adódóan megszűnt, vagy létre sem jött szerződés biztosítékaként nem köthető ki.

10 A jogviszony keletkezése, szerkezete O A garancia kibocsátás feltétele egy alapjogviszony (szerződés, pályázat) a kötelezett és a jogosult között, melyet a felek biztosítékkal kívánnak megerősíteni O A bankgarancia a jogosult pozícióját védi. En­nek érdekében az alapjogviszony kötelezettje valamely bank - általában a számláját vezető bank - részére garancia megbízást ad, mely szintén egy kétoldalú jogügylet. O Ha a bank elvállalja a megbízást, akkor kerül sor a harmadik jogügyletre, a garancia nyilatkozat kibocsá­tására. Ez a bank részéről adott egyoldalú nyilatkozat, melyhez nem szükséges sem a megbízást adó jóváhagyása, sem a garancia jo­ gosultjának, a hitelezőnek az elfogadó nyilatkozata.

11 A jogviszony alanyai O 1. Garancia- megbízó: Az alapjogviszony kötelezettje, a garanciameghízás jogo­sultja, ő bízza meg a bankot a garancia vállalásával. O 2. Garantáló bank (garans): A garancia kibocsátója. melyet a kötelezett megbízása alapján vállal. O 3. Kedvezményezett: Az alapjogviszony jogosultja, őt biztosítja a garancia.

12 A garancianyilatkozat fő tartalmi elemei O kedvezményezett megnevezése, O futamidő, a garanciavállalás határidejének megjelölése, O a garancia összege, O annak meghatározása, hogy a garancia feltételhez kötött - ekkor a feltételek megjelölése -, vagy feltétel nélküli.

13 O A bank csak meghatározott ideig köteles a garancia nyújtására, a határidő (garancia-futamidő) lejártával a bank kötelezettségvállalása megszűnik (jogvesztő határidő). A bankok egyaránt vállalnak éven belüli, de éven túli futamidős garanciát is. O A garancia futamidejének jogvesztő jellegéből fakad a kedvezmé­nyezett azon kockázata, hogy a garanciát csak ennek lejárta előtt ve­heti igénybe. O A bank csak az előre megállapított, konkrét összeghatárig köteles teljesíteni akkor is, ha a jogosult alapjogviszonyból szárinazó kö­vetelése ennél magasabb. A bank helytállási kötelezettsége csökken a főkötelezett teljesítésével. O A bank a teljesítést meghatározott feltételek fennállásától teheti függővé, pl.: meghatározott okmányok, dokumentumok, bizonylatok, határozatok benyújtása, nyilatkozatok megadása. E feltételek biztosítása és meglétük bizonyítása a kedvezménye­ zett kötelezettsége.

14 O A fizetési feltételek a garancia-megbízó védelmét szolgálják annyi­ ban, hogy csökkentik a kedvezményezett részéről történő joggal való visszaélés lehetőségét O A bankok garanciavállalásukat általában viszontbiztosításhoz kötik. Pl. megbízó számlájának vezetése, kezesség, óvadék, zálogjog stb. O Viszontbiztosítónak azt nevezzük, amikor egy biztosító cégnek van egy másik biztosítóval/bankkal kapcsolata, mely garantálja, hogy ha az előbbi biztosítónak nem lenne anyagi fedezete a partnereinek kártérítésre – például nagyméretű környezeti károk esetén –, akkor ez a kapcsolat pótolja a hiányzó összeget O A bankok gyakran kikötik az alapjogviszony megvizsgálásának jogát O A garancia elvállalása rendszerint ellenérték, díj fejében történik. A garanciadíjat a garanciavállalás napjától a kötelezettség lejáratáig, a garantált összeg után - a kamatszámítási módszer szerint, naptári napokra - számítják.

15 A bankgarancia megszűnése O a garanciamegbízó teljesítésével tárgytalanná válik, O garans saját helytállásával, O garancia futamidejének lejártával.

16 A bankgarancia fajtái I. Biztosítás tárgya szerint: 1. Ajánlati, más néven tendergarancia: Ez szinte minden ver­ senytárgyalás velejárója. A pályázat kiírói a pályázat feltételeként kö­ vetelik meg a résztvevőktől, hogy egy-egy bank garantálja a pályáza­ tukban vállalt kötelezettségek megtartását. A versenytárgyalást kiíró így biztosítja magát. 2. A teljesítési garancia: Több garancia együttes vállalását jelenti, melyeknek célja a kedvezményezett hibás vagy nem teljesítés elleni védelme. Amennyiben a kötelezettség részbeni teljesítése is le­hetséges. a garancia is megköthető különböző részletekre csökkentve így a jogosulatlan igénybevétel rizikóját. 3. Visszafizetési garancia: A már kifizetett előleg, illetve foglaló visszafizetését biztosítja arra az esetre, ha a kötelezett nem vagy nem szerződésszerűen teljesít

17 A bankgarancia fajtái II. Az igénybevétel módja szerinti garancia: 1. Első követelésre szóló garancia: Ezt a garanciát a bank a kedvezményezett első követelésére azonnal, feltétel nélkül köteles kifizetni. 2. Feltételhez kötött garanciák: A bank meghatározott dokumentumok, bizonylatok, határozatok benyújtásá­hoz, illetve nyilatkozat megtételéhez köti a teljesítést.

18 A bankgarancia fajtái III. A bank helyzete szerinti csoportosítás: 1. A közvetlen garancia: A kedvezményezett részéről történő igény­ bevétele során a második bank csupán továbbítja a hitelező kö­vetelését az eredetileg megbízott bank felé, illetve a garanciaösszeget továbbítja a kedvezményezett részére. 2. A közvetett garancia: A garancia-megbízó rendelkezése alapján jön létre, amikor az első bank garancia-megbízást ad egy - a ked­ vezményezett székhelye szerinti - banknak, amelyet az saját joga sze­ rint köteles végrehajtani. Ilyenkor az első bank csupán közvetett mó­ don, a második bank útján nyújt garanciát a kedvezményezett részére 3. A konzorciál garancia: Ha a garancia összege olyan magas, hogy egyetlen bank sem haj­landó egyedül a rizikót vállalni, több bank együttesen is vállalhat ga­ranciát. Többféle formában is létrejöhet.

19 A bankgarancia fajtái 3. A konzorciál garancia fajtái: a) Pro rata felelősség: Minden résztvevő bank közvetlenül, meghatározott összeg ere­jéig vállal garanciát, és a kedvezményezett az illető bankot csak kvótájának erejéig veheti igénybe. A bankok felelősségvállalása te­hát nem egyetemleges. Konzorciál vezetőnek azt a bankot nevezik, amely a garancia­igényt a többi résztvevő bank felé közvetítette. b) Egy bank teljes felelőssége, belső viszont garanciákkal: A garancia teljes összegét egy bank bocsátja rendelkezésre a sa­ját nevében, tehát a kedvezményezett tőle, és csak tőle követelheti azt. A garanciát vállaló bankkal szemben azonban egy, további bankokból álló konzorcium viszont garanciát bocsát ki, amelynek a százalékos nagyságát a garancialevél tartalmazza. c) Utólagos konzorcium: Megalapítására is többször kerül sor. Pl. ha az import ország előírásai a garancia kiállítására olyan rövid határidőt engedélyeznek csak, amely nem elegendő egy konzorcium felállítására, egy tapasztalt bank egyedül vállalja el ideiglenesen a kötelezettséget, majd utólagos konzorciummal csökkenti a saját ri­zikóját.

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A bankkezesség és a bankgarancia jogi szabályozása, jellemzői, típusai. Készítette: Simon Klaudia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések