Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közös képzések akkreditációja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közös képzések akkreditációja"— Előadás másolata:

1 A közös képzések akkreditációja
Bazsa György, a MAB elnöke Erasmus-Mundus és Tempus információs nap Budapest, február 24.

2 Bonyolult, változatos, nem egységesen értelmezett és csak részlegesen szabályozott kérdéskör – itthon és Európában is. Számos kérdésben van jogszabályi háttér, de több az egyedi gyakorlat. Nincs egységes rendszer sem külföldön, sem itthon. Ugyanakkor széles spektrumban kívánatos és folytatott gyakorlat, amit ösztönöznek a hallgatói érdeklődés és érdek az intézményi presztízs és érdekek az EU (és a tagállamok)

3 Bolognai Nyilatkozat (1999)
A felsőoktatás szükséges európai vonatkozásainak támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel és a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre, és a kutatásra vonatkozó integrált programokkal. EHEA: European Higher Education Area (EFT)

4 Prága (2003) Az európai felsőoktatási programoknak a világ minden táján való áttekinthetőségét és összehasonlíthatóságát egy közös képesítési követelményrendszer kidolgozásával valamint az egységes minőségbiztosítási és akkreditációs/ elismerési mechanizmusok megalkotásával, és a tájékoztatás kiterjesztésével kell fokozni. A folyamat előmozdítása érdekében a miniszterek támogatták, hogy a megfigyelőcsoport szemináriumokat szervezzen a következő területek feltárása érdekében: együttműködés a minőségbiztosítás és az akkreditáció terén, elismerési kérdések és a kreditek alkalmazása a Bolognai folyamatban, közösen kiadott oklevelek kérdéseinek kidolgozása, a társadalmi dimenzió, különös tekintettel a mobilitás útjában álló akadályokra, valamint a Bolognai folyamat kiterjesztése, az élethosszig tartó tanulás és a hallgatók bevonása.

5 Berlin 2003 A miniszterek megállapították, hogy Prágában tett felhívásukat követően, újabb, európai tartalmú, irányítottságú vagy szervezeti modulok, kurzusok és curriculumok kerültek kifejlesztésre. Említést tettek azokról a különböző európai országok felsőoktatási intézményei által megtett kezdeményezésekről, amelyekben akadémiai erőforrásaikat és kulturális hagyományaikat egyesítve támogatták az integrált tanul-mányi programokat az első, a második és a harmadik szintű közös fokozatokat/végzettségeket (’joint degree’).

6 Ezenfelül a miniszterek hangsúlyozták a ’közös fokozatok’ (joint degree) program keretében a külföldön tartósabb ideig végzett tanulmányok lehetőségének a biztosítását, valamint a nyelvi sokféleség biztosítását és a nyelvtanulást, annak érdekében, hogy a hallgatók elnyerjék teljes európai identitásukat, állampolgárságukat és alkalmazhatóságukat. A miniszterek egyetértettek abban, hogy nemzeti szinten vállalják ezen közös fokozatok létrehozásának és elismeré-sének útjában álló jogi akadályok eltávolítását és aktívan támogatják a közös fokozatokhoz vezető integrált curriculumok megfelelő minőségbiztosításának a kifejlesztését.

7 Bergen 2005 A külföldi képesítések elismeréséhez kapcsolódó folyamat minőségének javítása érdekében nemzeti cselekvési terveket fogunk kidolgozni. Ezek a tervek az egyes országok részéről a következő miniszteri konferenciára benyújtandó nemzeti jelentéseknek is részét fogják képezni. Támogatásunkat fejezzük ki a lisszaboni elismerési egyezményhez kapcsolódó kiegészítő szövegek irányában, és felszólítjuk valamennyi nemzeti hatóságot és más érintetteket, hogy ismerjék el az EFT-n belül két vagy több országban odaítélt közös okleveleket.

8 A 2007-ig várható előrehaladás áttekintése
19. A nyomon követésért felelős csoportot megbízzuk a számadási folyamat folytatásával és kibővítésével, … Számítunk rá, hogy a fokozatok rendszere, a minőségbiztosítás és az oklevelek és tanulmányi időszakok elismerése terén a felmérés folytatódik, így 2007-re nagyobbrészt befejezzük e három időközi prioritás végrehajtását. Különösen a következő területeken számítunk előrehaladásra: • minőségbiztosítási standardok és irányelvek bevezetése az ENQA-jelentés alapján; • a nemzeti képesítési keretek bevezetése; • közös oklevelek odaítélése és elismerése, doktori szinten is;

9 London 2007 Nemzeti szinten az elismerés teljes egyetértéssel meghatározott eszközeinek és eljárásainak megvalósításáért fogunk dolgozni, valamint fontolóra vesszük a mobilitás további fokozásának módjait mind az oktatók, mind a hallgatók tekintetében. Ez magában foglalja, hogy szorgalmazzuk a közös programok számának jelentős növelését és a rugalmas tantervek kialakítását, valamint intézményeink ösztönzését arra, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget az EFT országai közötti, igazságosabban kiegyensúlyozott oktatói és hallgatói mobilitásért.

10 A kapcsolatok logikai sorrendje a közös képzésig:
Mobilitás (hallgatói, oktatói) - ECTS Kölcsönös diploma elismerés Közös program, közös képzés, közös diploma

11 Évszázados európai peregrinus hagyományok
a) Mobilitás Évszázados európai peregrinus hagyományok ECTS (1989): European Credit Transfer System TEMPUS (1990): Trans-European Mobility Prog-ramme for University Students [© Lajos Tamás] - CEEPUS (1993): Central European Exchange Program for University Studies ERASMUS-MUNDUS I és II (több mint mobilitás)

12 b) Kölcsönös diploma elismerés
Lisbon Recognition Convention (8-11 April 1997) Recognition of a higher education qualification issued in another country shall have one or more of the following consequences: access to further higher education studies, including relevant examinations and preparations for the doctorate, on the same conditions as candidates from the country in which recognition is sought; The use of an academic title, subject to the laws and regulations of the country in which recognition is sought In addition, recognition may facilitate access to the labour market. ENIC: The European Network of National Information Centres

13 c) Közös program – közös képzés – közös diploma
A Bologna-folyamat fokozatosan erősödő része. Az EU is erősen támogatja – elvi állásfoglalásokkal és finanszírozott programokkal is. De sok megoldandó kérdés van.

14 EUA Survey on Master Degrees and Joint Degrees in Europe
Christian Tauch and Andrejs Rauhvargers (2002) - Diversity of Master degree structures - Legal recognition difficulties for joint degrees - Bilateral programmes more frequent than joint programmes - Joint programmes more common at Master and Doctoral levels Selection of 11 existing programmes: 100 uni-s in 21 countries Definitions and structures - Variety of network and programme structures = no single model - No common understanding of Master degree - Learning outcomes: different interpretations of cycles - Purpose: self-standing vs. integrated; academic vs. professional - Length: tendency of ECTS

15 A joint degree should, be understood as referring to a higher education qualification issued jointly by at least two or more higher education institutions or jointly by one or more higher education institutions and other awarding bodies, on the basis of a study programme developed and/or provided jointly by the higher education institutions, possibly also in cooperation with other institutions. A joint degree may be issued as joint diploma in addition to one or more national diplomas, a joint diploma issued by the institutions offering the study programme in question without being accom-panied by any national diploma one or more national diplomas issued officially as the only attestation of the joint qualification in question.

16 Joint degree The study programmes are jointly developed and recognised by several institutions. Students at participating institutions spend part of their studies at another institution. The periods of study and examinations, which were completed at other institutions, are automatically recognised in full at their home institutions. The teaching staff of each participating institution works out the curriculum together, formulates regulations for admission and the examination conditions and also teaches at the other institutions. Upon completion of the study programme, students receive either national degrees from the individual institutions or a degree which is jointly conferred.

17 Az akkreditáció koordinációja az EFT-ben
ENQA: European Association of Quality Assurance Agencies. Nem más országból hívnak akkredito-rokat, hanem az ország akkreditációs ügynökségét értékel és ismeri el az ENQA, s ezek után az általa kiadott akkreditációt is automatikusan. „Register”: a Bologna-folyamatból nő(tt) ki. Akkreditációs ügynökségek regisztere. Döntés van létrehozásáról, most alakul – sok kérdőjellel. (Drága tagdíj!) Erős a professzionális (anyagi) érdek.

18 A magyar „rendszer” (***: akkreditáció kell)
1. Közös képzések több intézmény szervezésében 1.1 magyar + magyar FOI*** [31. § (2) b)] (ez „sok” vendéghallgató ügye) 1.2 magyar + külföldi FOI együttműködése: közös képzés [itt is, ott is] – joint degree (E-M is)*** - [117. § (4)] 1.3 külföldi FOI „bér-képzése” itthon, de csak külföldi diploma adható ki [ez új lehetőség: Ftv § (7)] 2. Külföldi FOI-k hazánkban - önállóan [116.§]. (Magyar FOI nélkül, külföldi diplomát ad ki → diplomahonosítás kell) 3. Magyar FOI külföldön (székhelyen kívüli képzés)*** [117.§ (1)] – magyar diplomát ad.

19 4. Közös képzési formák hallgatói szinten:
tanulás FOI-n belül több szakon; FOI váltás (hallgatói jog); vendég hallgatói jogviszony (ez egy-egy hallgató ügye); részvétel párhuzamos képzés 5. Magyar hallgatók tanulmányai külföldön [118. §]→ diplomahonosítás! 6. Külföldi hallgatók tanulmányai Magyarországon: magyar és/vagy idegen nyelvű képzés*

20 1.1 MAGYAR + MAGYAR FOI-k KÖZÖS KÉPZÉSE
Ftv. 31. § (2) A felsőoktatási intézmény megállapodhat különösen … b) másik felsőoktatási intézménnyel közös képzésre és közös oklevél kiadására, … [mindössze ennyi a törvényi eligazítás] 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. mell. (FIR adatok) 3. pont: h) kapcsolódó képzési együttműködések; i) a képzés helye[i?]; j) a képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok, az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója; k) a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító intézmény adatai; [már van közös oklevél nyomtatvány]

21 A MAB álláspontja (2007/7/II. sz. határozat):
A közös képzésben megvalósítani tervezett szakok létesítési és indítási véleményezésére a MAB hazai szakokra vonatkozó eljárása, akkreditációs követelményei, útmutatói és bírálati lapjai érvényesek, a szakindítási véleményezés tekintetében az alábbi megjegyzésekkel: A MAB olyan közös képzéseket kíván támogatni, amelyek többet adnak a hallgatónak, mint az egyes intézmények programjai külön-külön („added value”,szinergizmus), és az együttműködés magasabb színvonalat, újfajta képzést biztosít. - Olyan FO intézmény vegyen részt közös képzésben, amely önmagában is képes az adott képzés folytatására. [Ezt az Ftv. a magyar-külföldi közös képzésre kimondja. Logikus, hogy itthon is legyen érvényes.]

22 A közös képzésnek az érintett intézmények mindegyikében legyen megfelelő szakfelelőse.
A további (tartalmi, kutatási, infrastrukturális stb.) követel-ményeket az összes résztvevő intézményben rendelkezésre álló elemek figyelembe vételével vizsgáljuk. … - A közös képzés elsősorban a hallgató mozgása, félév(ek)ben mért „vendéghallgatói” státusza révén valósulhat meg. Vendégoktatókkal a közös képzés az előírt kreditek lehetőleg minimum 25%-át elérő együttműködést jelentsen. A MAB nem tartja kívánatosnak a kizárólag írott anyagok (tantervek, programok) révén folytatott „közös képzést” és az erre alapuló közös oklevelet.

23 A közös képzés belső minőségbiztosítása szempontjából több megoldás lehetséges:
A közös képzésben résztvevő intézmények külön-külön gondoskodnak saját képzési részük minőségének biztosításáról. A konzorciumi partnerek egy-egy tag delegálásával a közös képzés minőségét felügyelő bizottságot hoznak létre. A konzorciumi partnerek 2-3 független (minőségbiztosítási) szakértőt kérnek fel, akik rendszeresen nyomon követik a képzés működését valamennyi képzőhelyen. A közös képzést ne az IC professzorok helyett szervezzük!

24 „Klasszikus” példa (az integrációk előtt)
- Veszprém – Keszthely: agrárkémikus képzés Mai példák - szinergizmus: - sportmenedzser MA: SE(TF) + BCE - pénzügy MSc: BCE + KE - tanárképzési MA – ped-pszich modul: ME + EKF - táplálkozástudomány: SE(TF) + BCE MSc - egészségügyi mérnök MSc: SE + BME VIK Egyedi, méltányossági elbírálások: - Több egyházi intézmény hittanár-hitoktató képzésében a pedagógiai-pszichológiai modult helyi állami intézmények oktatják – közös képzés keretében.

25 1.2 Magyar + külföldi, egyenlő jogú partnerek közös képzése
Ftv § (4) Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felső-oktatási intézménnyel a következő feltételek együttes fenn-állása esetén folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához vezető közös képzést: a felsőoktatási intézmények jogosultak a képzés folytatására, a képzés megszervezésében a FOI-k megállapodtak, az érintett felsőoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősülnek, a kiállított oklevél az érintett országok belső joga szerint felsőoktatásban kiállított oklevélnek minősül, a megállapodásból egyértelműen kiderül, hogy melyik magyar alap-, mesterképzés, doktori képzés vagy szakirányú továbbképzés követelményeinek felel meg a közös képzés.

26 Két vagy több, országában azonos jogállású és a képzésben azonos szereppel bíró FOI közös képzése azonos (közös) program alapján – intézményközi megállapodás alapján. A hallgató legalább két (mindkét) intézményben tanul A diploma - vagy egy közös diploma, két aláírással/pecséttel, - vagy két külön diploma, azonos tartalommal, egy-egy pecséttel/aláírással MAB feladata: - ha még nincs, új KKK (szaklétesítés) véleményezése, és - a (magyar) KKK-nak való megfelelés, azaz szakindítás véleményezése. A MAB itt is a hazai közös képzésekre érvényes mércét alkalmazza. A szinergizmus itt a két helyszínnel megvalósul.

27 A MAB-hoz eddig 1997 óta 15 valamilyen közös képzésre irányuló kérelem érkezett.
Egy részükben a MAB a hazai részképzést támogatta, de a külföldi diploma nem felelt meg egyetlen magyar diplomának sem. Ezek működhetnek, de oklevelüket magyar diplomaként a MAB nem javasolta elismerni. Több esetben a program a magyar akkreditációs követelményeknek nem felelt meg. Nem felsőfokú oklevelet adó képzés nem MAB hatáskör. Néhány esetben a hiánypótlási kérelemre nem érkezett válasz.

28 Erasmus Mundus I programok magyar résztvevőkkel:
BME - Euro Hydro-informatics and Water Management - Eu. Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy BCE - Vine, Wine and Terroir Management - Joint Eu. Master in Comparative Local Development - International Masters in Economy, State and Society - Eu. Master in Sustainable Regional Health Systems CEU - Environmental Science, Policy and Management - Erasmus Mundus Master's in Public Policy - Master's Degree in Women's and Gender Studies ME Erasmus Mundus Minerals and Environmental Program Erasmus-Mundus II keretében tervezett joint PhD program megállapodáshoz és a pályázathoz akkreditált doktori iskolák esetén nem szükséges a MAB külön szakértői véleménye, csak a nyertes pályázat bejelentése az OH-hoz és MAB-hoz.

29 Semmelweis Egyetem + Asklepios Kliniken (Hamburg) – közös képzés, kihelyezett képzés: SE diploma MAB akkreditáció: OrientPress [2008. február 4.]: A közös képzés 42 hallgatóval indul, akik az első két év után, az Asklepios világviszony-latban is élen járó hamburgi intézményeiben fogják teljesíteni az orvosképzés második felét. A hallgatók, tanulmányaik végén, EU-konform Semmelweis diplomát kapnak majd. Az új Felsőoktatási Törvény szerint ez un. székhelyen kívüli képzés. A német-magyar kapcsolatoknak a kutatás és a gyógyítás területén is lehetnek eredményei, valamint évente több magyar hallgató is teljesítheti majd kórházi gyakorlatát a hamburgi klinikákon. Szegedi Tudományegyetem + Kasseli Egyetem – német nyelv, irodalom, kultúra MA. MAB akkreditáció:

30 Közös képzés – sajtóhírek (MAB vélemény nélkül)
Közös pszichológiai képzést indít a Debreceni Egyetem, az amerikai Marshall Egyetem és a Varsói Szociálpszichológiai Intézet. Az erről szóló megállapodást júl. 27-én írta alá a DETEK elnöke és az amerikai Marshall Egyetem rektora. Az együttműködés fontos eleme, hogy a pszichológus szakon tanuló magyar diákok két szemesztert az Egyesült Államokban, egyet-egyet pedig Lengyelországban és Magyarországon tanulhatnak. A képzés végeztével a Debreceni Egyetem és a Marshall Egyetem diplomáját is megkapják. (2007. szeptember)

31 Az Eszterházy Károly Főiskola oktatóinak részvételével a Joint Master tanárképzés előkésztése február 4-8. között zajlott a Barcelonában rendezett Nemzetközi projekt-értekez-leten. A mestertanár-képzés kialakítására létrehozott konzor-cium nyolc ország kilenc felsőoktatási intézménye novemberében, a Groningeni Egyetem vezetésével jött létre. A nyertes pályázatok célja a közös mestertanár képzés tan-tervének kifejlesztése és a közös gyakorlati képzés kiala-kítása. Ezen pályázati programok keretében között dolgozták ki a "Joint Master" azaz a közös mester-tanár képzés programját.

32 1. 3 Külföldi FOI „bér-képzése”
1.3 Külföldi FOI „bér-képzése”. [Nem azonos szerepű (jogú, súlyú) partnerek.] Nem kell a MAB szakértői véleménye, ha az Európai Gazdasági Térség 29 államában akkreditált, vagy az adott állam által a felsőoktatási rendszerébe tartozónak elismert alap-, mester- illetve azzal egyenértékű [?]– közös képzésnek nem minősülő – osztott képzés indításakor, ha a képzés megszervezésében az érintett – külföldi és magyar – FOI-k megállapodtak, és a külföldi FOI vállalja a magyar FOI által folytatott képzésre tekintettel a külföldi oklevél kiállítását; „Ilyesmik” most is folynak, a MAB hol támogatta, hol nem, hol nem is tud(ott) róla. [Az OH válaszára várunk.] Az OH honlapján 16 EGT + 6 OECD országbeli intézmény olvasható – de csak külföldi címekkel.

33 Nem kell a MAB szakértői véleménye, ha
az OECD 30 tagállamban [pl. USA, Ausztrália, Törökország, Japán, Svájc] akkreditált, vagy az adott állam által a felső-oktatási rendszerébe tartozónak már elismert alap-, mester- és doktori, illetve azzal egyenértékű [?] magyarországi képzés indításakor a magyarországi intézményi akkreditációval rendelkező magyar FOI kérelmére a regisztrációs központ dönt a magyarországi képzés indításának engedélyezéséről. A törvény megköveteli a hazai intézményi akkreditációt az alap-, mester- és doktori képzés ilyen indításához. Mester- és doktori képzés csak olyan intézményben indítható, ahol az akkreditáció (így az alapító okirat, Ftv. 16.§) ezeket is tartalmazza, értelemszerűen képzési területre, illetve tudományágra konkretizálva. (Nem képzelhető el, hogy pl. műszaki alapképzésre akkreditált intézmény orvostudományi doktori bér-képzésre is vállalkozhasson – és viszont.)

34 A Magyar Rektori Konferenciának, a magyar felsőoktatási intézményeknek kell megítélni, hogy az ilyen „bérképzések” indítása milyen következményekkel jár majd a jelentkezé-sekre, hallgatói létszámukra, államilag támogatott és költségtérítéses képzéseikre, azok színvonalára, oktatóik terhelésére. A MAB, a minőség biztosítása és a leendő hallgatók érdekében, a magyar felsőoktatási intézmény kérésére kész akkreditálni az ilyen típusú programokat [Ftv § (1) f) „a felsőoktatási intézmény megkeresésére véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenységről”]. Miért nem közös képzést szerveznek? Házas vagy ágyas szerepet vállal a magyar FOI?

35 2. KÜLFÖLDI FOI-K HAZÁNKBAN – önállóan
116. § (1) A MK területén külföldi FOI akkor működhet, illetve akkor adhat ki külföldi oklevelet, ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt FOI-nek, az általa kiadott oklevelet pedig az ilyen FOI-knek megfelelő oklevélnek jogszerűen elismerik, s az elismerést hitelt érdemlően bizonyították, továbbá a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt a regisztrációs központ kiadta. 307/2006. Kr. (1) ae): [az OH ekvivalencia központként ] szakértői véleményt ad a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezési eljárása során; A külföldi FOI maga szervezi munkáját. Képzéseit a Felvételi tájékoztatóban meghirdetheti. [Anglia Ruskin Uni., CEU (?), Fernuniversität Hagen, Oxford Brookes Uni., Uni of Hertford-shire, Midlessex Uni. (+ BKF?)] Ilyen esetekben a MAB nem működik közre (néha kérték).

36 ((2) A külföldi felsőoktatási intézményt a regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét megállapította, a fenntartónak a működés megkezdéséhez szükséges engedélyt megadja. A működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadása megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének a magyarországi elismerésére nincs lehetőség. A külföldi felsőoktatási intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a 105. §-ban meghatározott jogkörét, ennek keretei között - legalább nyolcévenként - kérheti, hogy igazolják az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását.

37 Külföldi felsőoktatási intézmények Magyarországon
A MK területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények A MK területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények Külföldi felsőoktatási intézmények Magyarországon Oktatási Hivatal honlapja M Anglia Ruskin University (Anglia Polytechnic University) Chelmsford Campus, Bishop Hall Lane, Chelmsford CM1 1SQ, UK MAB: T/NT 2. Bankovní institut vysoká škola Praha 7, Ovenecká 9/380., Csehország … MAB: NT 3. Buckinghamshire Chilterns Univ. (ma: Bucks New Univ.) High Wycombe Campus, High Wycombe, Buckinghamshire HP11 2JZ, UK 4. Case Western Reserve University of Cleveland, OH 10900 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio , USA 5. A M Central European University, New York 400 West 59th Street, New York, N.Y , USA 6. Champlain College 163 South Willard Street, PO Box 670 Burlington, Vermont 05402, USA MAB: NT 7. École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers 1 Rue Lakanal, BP 40348, F Angers Cedex 01, Franciaország --- 8. A M Fernuniversität Gesamt-hochschule – in Hagen 58084 Hagen, Konkordiastrasse 5., Németország 9. Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Postfach 3520 D Erlangen, Németország Sz.i.t.k. 10. Liverpool John Moores University Egerton Court, 2 Rodney Street, Liverpool, L3 5UX, UK 11. McDaniel College (korábban: Western Maryland College) 2 College Hill, Westminster, MD , USA

38 A MK területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények
Oxford Brookes University Gipsy Lane Campus, Headington, Oxford OX3 OBP, UK 13. Swinburne University of Technology Hawthorn Campus, PO Box 218, Hawthorn, Victoria 3122, Ausztrália MAB: NT 14. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş Str. Gh. Marinescu 38, Târgu Mureş (Marosvásárhely), Románia --- MAB: T 15. Université de Picardie Jules Verne 80025 Amiens, Chemin du Thil, Cedex 1., Franciaország 16. University of Durham    Mill Hill Lane, Durham City, UK MAB. T/NT 17. A M University of Hertfordshire Hertford Campus, Mangrove Road, Hertford, Herts, SG13 8QF, UK MAB T/NT 18. Univ. of San Francisco 2130 Fulton Street, San Francisco, CA , USA MAB. T 19. University of Sunderland Ryhope Road, Sunderland, UK 20. Webster University Vienna Campus, Berchtoldgasse 1, 1220 Vienna, Ausztria … MAB: T M Midlessex University + BKF Master of Arts in Marketing Communication 2 félév OH? MAB?

39 (3) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény Magyarországon nemzetközi szerződés alapján is létrejöhet és működhet. A nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő felsőoktatási intézmé-nyeket a regisztrációs központ hivatalból felveszi a (2) bekezdésben szabályozott nyilvántartásba. … (4) A Magyar Köztársaság területén működő külföldi felsőoktatási intézmény részére - ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik - államilag támogatott hallgatói hely nem biztosítható. (5) Az e §-ban szabályozott felsőoktatási intézmények kötelesek bejelentkezni és adatot szolgáltatni a felsőoktatás információs rendszerének.

40 3. MAGYAR FOI-K KÜLFÖLDÖN
117. § (1) Magyar felsőoktatási intézmény - ha az adott ország jogrendje lehetővé teszi - a Magyar Köztársaság területén kívül székhelyen kívüli képzést szervezhet. (2) … (3) Az (1) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény működéséhez a magyar állam - jogszabályban meghatározott normatív támogatással, nemzetközi szerződés, munkaterv szerint, illetve pályázati úton vagy megállapodás alapján - hozzájárulhat. A pályázatot a miniszter írhatja ki, megállapodást a miniszter köthet. (5) …Az e §-ban szabályozott képzés engedélyezésénél a 106. § (7) bekezdése szerint szakértői testületként közreműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. A MAB a KKK-nak megfelelést, a személyi és infrastrukturális feltételeket értékeli – a hazai mérce szerint.

41 4. KÖZÖS KÉPZÉS HALLGATÓI SZINTEN
Ftv. 40. § (1) A hallgató a) kérheti, hogy a fennálló hallgatói jogviszonya keretében további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokat folytathasson, b) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe, c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.

42 4.1 Újabb diploma FOI-n belül: nem közös képzés
Karok, szakok között – intézményi hatáskör 4.2 Átvétel másik FO intézménybe: nem tervezett és nem szervezett közös képzés. A fogadó FOI hatásköre a beszámítás: elismeri-e a másik FOI kreditjeit és az oklevélben megjeleníti.

43 4.3 Vendéghallgatók: közös képzés
(2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A szabályozás az érintett FOI-k hatásköre. Ilyenkor rendszerint egy diplomakiadó FOI van.

44 4.4 Párhuzamos képzések – nem közös képzés
A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető. (3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség…. (4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

45 5. MAGYAR HALLGATÓK TANULMÁNYAI KÜLFÖLDÖN
118. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldi felsőoktatási intézményben. (2) Magyar állampolgár államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéséhez a miniszter által vezetett minisztérium - pályázati úton elnyerhető - ösztöndíjjal nyújthat segítséget. (3) Ha a magyar állampolgár nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik, a miniszter által vezetett minisztérium - pályázati úton elnyerhető - ösztöndíjjal nyújt segítséget az anyanyel-ven folytatott felsőfokú tanulmányokban való részvételhez.

46 Ezeket a diplomákat honosítani kell.
(4) A magyar állampolgár - ha valamely EGT-államban, államilag elismert felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló képzésben vesz részt - hallgatói hitelt vehet igénybe. (5) Az e §-ban meghatározottak alapján folytatott külföldi tanulmányokban résztvevők jogosultak a diákigazolványra. (6) A (2)-(3) bekezdés szerinti pályázatok kiírásának és elbírálásának rendjét, a hallgatói hitel igénylését, folyósítását és elszámolását, a diákigazolvány igénylését és kiadását a Kormány határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy a (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az országos kisebbségi önkormányzat egyetértésével kell kiírni és elbírálni. Ezeket a diplomákat honosítani kell.

47 6. KÜLFÖLDI HALLGATÓK TANULMÁNYAI MO-N
Ftv § (1) A külföldön vagy Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi oktatási intézményben szerzett oklevelek és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő eltérésekkel: a) ha nem rendelkezik az ország területén lakóhellyel, a hallgatói jogviszony létesítése előtt be kell szereznie a külön jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyt,

48 b) ha a 39. § (1) bekezdésében felsorolt hallgató - a 39
b) ha a 39. § (1) bekezdésében felsorolt hallgató - a 39. § (1) bekezdés b)-c) pontjában felsoroltak kivételével - államilag támogatott képzésben vesz részt, csak nemzetközi szerződés, jogszabály, munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult szociális vagy más ösztöndíjra, szociális támogatásra, tankönyv-, jegyzettámogatásra, lakhatási támogatásra, c) a költségvetés pályázati úton elnyerhető ösztöndíj folyósítá-sával nyújthat segítséget a tanulmányok folytatásához, d) a határon túli magyarok a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. törvényben (a továbbiakban: kedvezménytörvény) foglalt feltételek szerint jogosultak részt venni az államilag támogatott képzésben, e) a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt legfeljebb két féléven keresztül - hallgatói jogviszony keretében - előkészítő tanulmányokat folytathatnak.

49 Az idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó MAB elvárások
Az idegen nyelven folyó képzés akkreditálása nem előírás, de sok intézmény kéri a hitelesebb toborzás érdekében. Alap- és mesterképzésben: 1. Az idegen nyelven is folyó képzés tartalmilag feleljen meg az intézményben folyó azonos magyar nyelvű képzésnek. Amennyiben az idegen nyelven folyó képzés tanterve nem azonos a magyar nyelvű képzésével, úgy az eltéréseket részletesen be kell mutatni. 2. Kizárólag idegen nyelven folyó képzés esetén is a szak képzési és kimeneti követelményeiben előírtaknak kell megfelelni.

50 3. Az idegen nyelven folyó képzés oktatói feleljenek meg a magyar nyelvű képzéssel szemben támasztott személyi feltételeknek, rendelkezzenek megfelelő szakmai felkészültséggel, kvalifikációval és előadóképes idegennyelv-tudással: felsőfokú nyelvvizsga; vagy legalább féléves külföldi, adott nyelvterületi oktatási, vagy 1 éves aktív, dokumentált hallgatói tapasztalat; vagy legalább 10, az adott idegen nyelven tartott konferencia előadás. 4. Az oktatás tárgyi feltételei (pl. az adott idegen nyelvű oktatási segédanyagok), az infrastruktúra álljon megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre.

51 Szakindítási követelmények
A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv Ha vannak szakirányok, azok bemutatása, kredittartalom-mal is. Az idegen nyelven folyó képzés tantervi táblázatát, a tantárgyak leírását (ld. III.2. pont) a tervezett idegen nyelven is be lehet nyújtani a MAB-hoz. Amennyiben az idegen nyelven folyó képzés tanterve nem azonos a magyar nyelvű képzésével, úgy az eltéréseket részletesen be kell mutatni. Kizárólag idegen nyelven folyó képzés esetén a MAB véleményezési lehetőségeit mérlegelve egyedi döntést hoz arról, hogy mindezek bemutatása az adott nyelven elegendő-e a támogató szakvéleményhez.

52 A magyar orvosképzés elismerése az Egyesült Államokban
Az Egyesült Államokbeli Külföldi Orvosképzés és Akkreditáció Országos Bizottsága (National Comittee on Foreign Medical Education and Accreditation NCFMEA) többszöri levélváltás és egy kérdőíves felmérést követően március 13-án a világ több országából meghívott szakemberek részvételével konferenciát szervezett, melyen részt vettek a MAB és az OM képviselői. A munka eredményeképpen további hat évre az NCFMEA elismeri a hazai idegen nyelvű orvosképzést a MAB akkreditációs tevékenysége révén. Ez most van újból az OKM és a MAB napirendjén.

53 Nem kétséges, sőt biztos, hogy a jövő a nagyobb hallgatói mobilitás, a felsőoktatási intézmények között a minőségért, az elismerésért és ezzel a több (fizető) hallgatóért folyó verseny erősödését hozza. Ezzel együtt az együttműködés, a közös képzések és közös diplomák száma nőni fog. A magyar felsőoktatás, tágabb értelemben a magyar társa-dalom elemi érdeke, hogy ebben a versenyben jól szerepeljünk.


Letölteni ppt "A közös képzések akkreditációja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések