Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sub - Heading 1. MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN – BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület, Mezőföldi Híd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sub - Heading 1. MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN – BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület, Mezőföldi Híd."— Előadás másolata:

1 Sub - Heading 1. MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN – BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület, Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2009.04.09. Előadó: Fodor Csaba, Hardi László

2 Sub - Heading 2. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra  Új Magyarország VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM  Új Magyarország KKV HITELPROGRAM

3 Sub - Heading 3. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV Rendelke- zésre álló keret 310 Mrd, nincs allokálva50 Mrd, nincs allokálva Megcélzott ügyfélkör 2004. évi XXXIV. KKV törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, amelyek:  Magyarországon székhellyel rendelkeznek  Működési formájuk: egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet  Nettó árbevételük 50 mEUR alatt van  Mérlegfőösszegük nem több mint 43 mEUR  Foglalkoztatott létszámuk nem éri el a 250 főt

4 Sub - Heading 4. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV Megcélzott ügyfélkör Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. MEGCÉLZOTT ÜGYFÉLKÖR TOVÁBBÁ + a KKV törvény szerint KKV-nak nem minősülő vállalkozás, mely egyéni váll., gazdasági társaság, szövetkezet ---

5 Sub - Heading 5. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Foglalkoztatott létszám Éves árbevétel/ mérlegfőösszeg KKV 250 főnél kevesebb árbevétel: max. 50 MEUR-nak megfelelő HUF vagy mérlegfőösszeg: max. 43 MEUR-nak megfelelő HUF Kisvállal- kozás 50 főnél kevesebb árbevétel vagy mérlegfőösszeg: max. 10 MEUR-nak megfelelő HUF Mikro- vállalkozás 10 főnél kevesebb árbevétel vagy mérlegfőösszeg: max. 2 MEUR-nak megfelelő HUF A KKV-k besorolása a KKV törvény (2004. évi XXXIV. tv.) szerint:

6 Sub - Heading 6. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozásfejlesztési KKV Hitelezés- ből kizártak köre  a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll  a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett  a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn  a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik

7 Sub - Heading 7. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozásfejlesztési KKV Hitelezés- ből kizártak köre  az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza  a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette,  szénágazatban tevékenykedik, halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik  nehéz helyzetben van: a saját tőkéje a hitelkérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint a jegyzett tőkéje fele, és ennek több, mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el

8 Sub - Heading 8. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV Finanszí- rozható hitelcélok  infrastruktúra- és technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása  mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásainak támogatása Konkrét hitelcélokKonkrét hitelcélok.  az európai uniós forrás hatékony felhasználásának elősegítése, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) és az MFB Zrt. által biztosított forrás együttes felhasználásával a közép-magyarországi régión kívüli beruházásokat végrehajtó mikro-, kis- és középvállalkozások részére.

9 Sub - Heading 9. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV A hitel fel- hasz- nál- ható  tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, beleértve ingatlan építését, megvásárlását és fejlesztését  beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vásárlásához, előállításához  beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozásához - a beruházás bruttó módon számított összegének max. 40%-ig 100 %-áig Pl.: Egy 30 MHUF bruttó értékű gép vásárlása mellett bruttó 12 MHUF összegig vásárolhat hitelből alapanyagot is. Így „készletnövekményt” tud éven túli hitellel finanszíroztatni. Pl.: Egy 30 MHUF bruttó értékű gép vásárlása mellett bruttó 30 MHUF összegig vásárolhat hitelből alapanyagot is. Így „készletnövekményt” tud éven túli hitellel finanszíroztatni.

10 Sub - Heading 10. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV Ingatlanra vonatkozó előírások  Bérelt ingatlan esetén feltétel: min. a hitel futamidejére szóló bérleti szerződés megléte - határozatlan idejű bérleti szerződést MFB nem fogad el!  Ha az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van: a hitelkérelem befogadásának feltétele a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz benyújtása  Önálló ingatlan vásárlás finanszírozása : - az ingatlan a tevékenység folytatásához szükséges; - a vállalkozás telephelyéül, székhelyéül szolgál; - az ingatlan vásárláshoz beruházási, fejlesztési tevékenység kapcsolódik.

11 Sub - Heading 11. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV A hitel nem hasz- nálható fel  más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására  ÁFA finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult  exporttal kapcsolatos beruházáshoz  az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházáshoz  lehet belföldi a beszerzés, de az EU-s forrás miatt protekcionizmus nem alkalmazható! (legyen legalább egy EU-s árajánlat is a beszerzés előtt)  teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás terén (főtevékenység: TEÁOR 2008. 49.41) működő vállalkozások esetén.

12 Sub - Heading 12. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozásfejlesztési de minimis kategória A hitel nem használható fel  a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó cégek beruházásaihoz  azon cégek beruházásához, melyeknek az elmúlt 3 évben odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma meghaladta a 200.000 EUR-t

13 Sub - Heading 13. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozásfejlesztési regionális csoportmentességi kategória A hitel nem hasz- nálható fel  olyan cégek beruházásaihoz, melyek hajóépítési vagy szintetikusszál iparban tevékenykednek  mezőgazdasági termékek elsődleges előállításához  acélipari termékek gyártásához  olyan használt eszköz vásárlásához, melyhez korábban vár vettek igénybe állami támogatást  megkezdett beruházáshoz 5 évig (KKV esetén 3 évig) fenn kell tartani a beruházást!! A bérbeadás, üzemeltetésbe adás fenntartásnak minősül.

14 Sub - Heading 14. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra KKV A hitel nem használható fel  Budapesten és Pest megyében megvalósuló beruházásokhoz  azon cégek beruházásához, melyeknek az elmúlt 3 évben odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma meghaladta a 200.000 EUR-t

15 Sub - Heading 15. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Beruházás megkezdések időpontjának meghatározása: Vállalkozás Fejlesztési- és KKV Hitelprogramok esetén:  építési tevékenységet tartalmazó beruházás esetén: - az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva) - ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan;  eszközbeszerzés esetén: az első beszerzendő eszköz írásbeli megrendelése  ingatlan vásárlás esetén: amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, annak időpontja; előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra vagy vásárlásra megkötött első (végleges, nem elő-) szerződés létrejöttének napja  ha a beruházást több célra (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a beruházás megkezdésének időpontja az egyes céloknak megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont

16 Sub - Heading 16. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra VállalkozásfejlesztésiKKV Hitel típusaBeruházási hitel Futamidőmin. 13 hónap, max. 15 év min. 13 hónap, max. 10 év DevizanemHUF Finanszí- rozás alapja 0-250 MHUF éves árbevételű ügyfeleknél  ingatlan jelzálogfedezet alapon  készpénz vagy értékpapír fedezet alapon 250 MHUF éves árbevétel feletti ügyfeleknél  ingatlan jelzálogfedezet alapon  vagyont terhelő jelzálog fedezet alapon  készpénz vagy értékpapír fedezet alapon

17 Sub - Heading 17. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás FejlesztésiKKV DevizanemHUF Forrásköltség3 h EURIBOR+1,0 % Most: 2,614 % 3 h EURIBOR *0,75 + 0,75 % Most: 1,9605 % Max kamatfelár 3,0 %5,0 % Max. kamat3 h EURIBOR + 4,0 % Most: 5,614 % 3 h EURIBOR * 0,75 + 0,75 + 5,0 % Most:6,9605 % Folyósítási juta-lék max. 1,0 % Havi kezelési ktg.nem számítható fel

18 Sub - Heading 18. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás Fejlesztési KKV Hitelbírálati díjárazási és kompetencia tábla szerint hitelösszeg 0,1 %-a + 25 eFt Előtörlesztési díjárazási és kompetencia tábla szerint nem számítható fel Rendelkezésre tartási jutalék 0,25 %/év Min. hitelösszeg5 MHUF10 MHUF Max. hitelösszeg az MFB program- kiírása szerint 3 MRD HUF100 MHUF

19 Sub - Heading 19. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás FejlesztésiKKV Max. hitelösz- szeg a RB-nál 0-250 MHUF éves árbevételű ügyfelek esetén  Ingatlan jelzálog fedezet alapon:  egyéni vállalkozók/őstermelők/10 MHUF éves árbevétel alatti cég: max. 30 MHUF - minősítéstől függően  10 MHUF feletti éves árbevétellel de 2 teljes lezárt pénzügyi évvel nem rendelkező cég: max. 50 MHUF - minősítéstől függően (10 év feletti futamidőnél max. 30 MHUF)  10 MHUF feletti éves árbevétellel és 2 teljes lezárt pénzügyi évvel rendelkező cég: max 75 MHUF - minősítéstől függően (10 év feletti futamidőnél max. 30 MHUF)  Készpénz vagy értékpapír fedezet alapon: a vállalkozás típusától függetlenül 75 MHUF

20 Sub - Heading 20. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás FejlesztésiKKV Max. hitel összeg a RB-nál 250 MHUF éves árbevétel feletti cégek esetén  Ingatlan jelzálog fedezet alapon: max.150 MHUF – minősítéstől függően (10 év feletti futamidőnél max. 30 MHUF)  Vagyont terhelő jelzálog fedezet alapon: max. 50 MHUF – minősítéstől függően (max. futamidő 5 év)  Készpénz vagy értékpapír fedezet alapon: max. 150 MHUF 250 MHUF éves árbevétel feletti cégek esetén egyedi bevizsgálással  nincs előre rögzített maximum

21 Sub - Heading 21. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás FejlesztésiKKV Megkez-dett beruházás finanszí- rozható ? - de minimis kategória:igenigen - regionális csoportmentességi kategória: nem Előzetes MFB jóváhagyás szükséges a beruházás megkezdéséhez. Saját erő mértéke (a nettó bekerülési értékre vetítve) - de minimis: 10 %, - regionális csoportmentességi: 25 % 15 % A saját erő állhat saját forrásból vagy az államháztartás alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból

22 Sub - Heading 22. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás Fejlesztési KKV Rendelkezésre tartási periódus MFB programkiírása szerint max. 2 év a szerződés- kötéstől számítva Türelmi időMFB programkiírása szerint max. 2 év a szerződéskötéstől számítva, de a Raiffeisen Bank gyakorlatában max. 6 hónap TőketörlesztésNaptári negyedévente - A türelmi idő és a futamidő is csak naptári negyedév végén járhat le. - Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratának napján lesz esedékes - Az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet a többitől Kamatfizetésnaptári negyedévente

23 Sub - Heading 23. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra Vállalkozás Fejlesztési Hitelprogrami – Előnyök az ügyfelek számára:  Rendkívül kedvezményes kamatozás az EURIBOR alapú forint hitelnek köszönhetően (ügyfél által fizetendő kamat: max. 3 havi EURIBOR + 4%)  A konstrukció jellegéből fakadóan a hitelfelvevőnél nem jelentkezik árfolyamkockázat (ennek kockázatát az MFB vállalja át)  Kezelési költség nélkül vehető igénybe  Beruházások széles körére kiterjesztett célrendszer, amelynek köszönhetően szinte bármilyen beruházási cél finanszírozható  A támogatott hitellel egyidejűleg további támogatások (Pl. vissza nem térítendő támogatás, Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása) is igénybe vehetőek

24 Sub - Heading 24. MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra KKV Hitelprogram - Előnyök az ügyfelek számára:  Rendkívül kedvezményes kamatozás az EURIBOR alapú forint hitelnek köszönhetően (ügyfél által fizetendő kamat: max. 3 havi EURIBOR*0,75 +5,75% )  A konstrukció jellegéből fakadóan a hitelfelvevőnél nem jelentkezik árfolyamkockázat (ennek kockázatát az MFB vállalja át)  Beruházások széles körére kiterjesztett célrendszer (hitelösszeg min. 10 mHUF, max. 100 mHUF); megkezdett beruházás is finanszírozható!  Kezelési költség nélkül vehető igénybe  A hitel előtörlesztése díjmentes  A támogatott hitellel egyidejűleg további támogatások (Pl. vissza nem térítendő támogatás, Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása) is igénybe vehetőek

25 Sub - Heading 25. Vállalati kapcsolattartók a Dunaújvárosi Fiókban NévBeosztásTelefonE-mail Fodor Csaba Fiókvezető20/519-6229csfodor@raiffeisen.hu Boros Zoltán Vállalati ügyfélreferens, Csoportvezető 25/510-341 20/663-3868 zoltan.boros@raiffeisen.hu Balogh Orsolya Vállalati ügyfélreferens 25/510-347orsolya.balogh@raiffeisen.h u Kéri Viktória Vállalati ügyfélreferens 25/510-339viktoria.keri@raiffeisen.hu


Letölteni ppt "Sub - Heading 1. MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN – BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület, Mezőföldi Híd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések