Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT"— Előadás másolata:

1 SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT. LÉVAY ANDREA HUNFALVY SZKI

2 A vitakultúra kialakítása emelt szintű angol nyelvi érettségire készülő középiskolás diákok számára

3 A KERETTANTERV IRÁNYELVEI
Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez a különféle konkrét beszédhelyzetekben. Együttműködés a beszédpartnerrel, törekvés a vele történő empatikus viszony kialakítására.

4 Mások véleményének meghallgatása, megértése és annak tömör reprodukálása.
Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: az érvek felkutatása, a vélemény, az állásfoglalás kialakítása, kulturált közlése.

5 B2 (önálló nyelvhasználó)
Az emelt szintű vizsga az Európa Tanács skálája alapján a B2 szintnek felel meg. B2 (önálló nyelvhasználó)

6 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga második feladata a VITA
A vita egy adott témához kapcsolódó provokatív állítás megvitatása a vizsgáztatóval. provokatív állítás = tételmondat tételmondat = vitatható állítás

7 A jó tételmondat magában foglalja az állítás és a tagadás lehetőségét is.

8 A VITA JELLEMZŐI szigorú szabályok alkalmazása
kifinomult érvelési technikák bevetése logikai készség kiaknázása empatikus készség felhasználása

9 A VITA RÉSZTVEVŐI egyének gyakorló, gyakorlott,
tapasztalatlanabb tapasztalt vitázók párok, csapatok tanár – terelgetés, vitás helyzetek, időmérés

10 A VITÁZÓ egyetért vagy nem ért egyet kifejti és megvédi álláspontját
az állítással egyetért vagy nem ért egyet kifejti és megvédi álláspontját reagál a másik fél álláspontjára

11 A VITA MENETE A VITÁZÓ értelmezi a tételmondatot
állást foglal – általános nézet/saját tapasztalat érveket fogalmaz meg példákkal alátámasztva – (legalább 3 érv) nagyon világos megfogalmazásban előadja a jól felépített és élesen elkülöníthető érveit – miért igaz az állítás, miért nem (1 mondat) megcáfolja az ellenfél érveit kifejti ellenérveit – rávilágít azok hiányosságaira lezáró állításokat tesz – megerősíti saját álláspontját és az ellenfél érvei ellen elhangzottakat is

12 A VITA CÉLJA meg kell győzni az ellenfelet az igazamról,
meg kell győzni az ellenfelet, hogy neki nincs igaza

13 A CÉL ELÉRÉSE magabiztos érvelés – hit a saját érveimben
az ellenfél érveinek megértése az ellenfél ellenérveinek cáfolata saját érveim érvényességének hangsúlyozása példák és magyarázatok segítségével

14 A VITA ELŐNYEI idegen nyelv életszerű használata
gondolatok világos kifejtésének fejlesztése kommunikációs készség elsajátítása kritikai gondolkodás fejlesztése rábeszélés, meggyőzés alkalmazása közönség előtti beszéd gyakorlása csapatmunkában, problémamegoldásban való hatékony részvétel megtanulása mindenkori események tudatosításának növelése mindennapi életben használatos készség alkalmazása (munka) felelősségteljes állampolgárok kialakulása (egy adott állítás mindkét oldalát képesek látni) közélet iránti érdeklődés felkeltése kutatási, utánajárási készség elsajátítása

15 FELKÉSZÜLÉS A VITÁRA magyar tanárral egyeztetni
minden egyes diák bevonása az előkészületekbe fokozatosság elvének követése írásbeli érveléssel kezdeni utánanézni a témának először csak jegyzetszerűen összegyűjteni az érveket és ellenérveket egy-egy érvet részletesen feldolgozni

16 A VITA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE
1. tisztázni a vita fogalmát, típusait (veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tudományos vita, politikai vita) 2. a vita szükségességének, előnyeinek felismerése 3. keresni/kerestetni egyszerű tételmondatokat 4. értelmezni a tételmondatot 5. mellette szóló érveket keresni 6. ellene szóló érveket keresni

17 7. meghatározni a kommunikatív szándékokat
8. meghatározni a nyelvi elemeket 9. megadni az időkeretet 10. vita 11. elemezni a vitát – tanulók véleménye 12. felhívni a figyelmet a nyelvtani, szókincsbeli hibákra

18 A VITA TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA
Csoportkeretek között szükségessége, előnyei minden egyes diák bevonása a vitába csoportérveléstől haladni az egyéni érvelés felé csoporttagokat mindig változtatni ötletbörze (brainstorming) felhasználhatósága→cél: az érvek felépítése

19 AZ ÖTLETBÖRZE CÉLKITŰZÉSEI
a kritikai gondolkodás fejlesztése a vita tudatos felépítésének kialakítása a gyors gondolkodási készség ösztönzése a másik fél meghallgatására való törekvés fejlesztése a számtalan érv azonosításának segítése az érvek fontosságának rangsorolása

20 AZ ÖTLETBÖRZE FELDOLGOZÁSA
ötletek összegyűjtése: önállóan párban csapatokban csoport kettébontásával csoport szinten együtt a táblánál a tanár által előre összegyűjtött érvek és ellenérvek kiválogatásával

21 A KUTATÓMUNKA az ötletek összegyűjtése után – a téma azonosítása után
esettanulmányok, statisztikák, tények alkalmazásával alaposabb felkészülés eredmények csoportosítása a téma alaposabb ismeretének elsajátítása

22 A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
a kutatás, utánajárás és a könyvtár, illetve internethasználat helyes alkalmazása a források tudatos használata (PLAGIZÁLÁS!!!) a kutatás felépítésének tudatos alkalmazása

23 AZ ÉRVEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI
általános kommunikációs készségek fejlesztése magabiztosság kialakítása gyors gondolkodás fejlesztése a másik fél meghallgatására való törekvés fejlesztése az érvek alátámaszthatósága szerinti csoportosítás elsajátítása

24 AZ ÉRVEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI
a legerősebb érv/érvek kiválasztása gyenge érvek csoportosítása hasonló érvek csokorba gyűjtése

25 HOGYAN ÉPÍTSÜK FEL ÉRVEINK FELSORAKOZTATÁSÁT?
rövid bevezetés (Világíts rá, hogy mit fogsz mondani!) ELLENÉRVEK az erős érvek hangsúlyozása, a gyenge érvek felsorakoztatása (Fejtsd ki!) a vita lezárása, befejezése (Összegezd, hogy mit mondtál!)

26 AZ ÉRVEK FELSORAKOZTATÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI
az általános kommunikációs készségek fejlesztése a kritikai gondolkodás kialakítása, fejlesztése az érvelés felépítésének hangsúlyozása

27 AZ ÉRVELÉS FOLYAMATA erős érv köré csoportosítjuk a gyenge érveket
fokozásos érvelés lejtéses érvelés (hatásfoka alacsony)

28 AZ ÉRVELÉS MÓDSZEREI dedukció módszere
általános tételből vonjuk le az egyedi esetekre vonatkozó következtetéseket indukció módszere egyedi jelenségekből kiindulva általánosítunk (vigyázat!!!)

29 AZ ELLENÉRVEK FELSORAKOZTATÁSA
az ellenérvek fontossági sorrendjének felállítása össze kell állítani az ellenérvek listáját is csak az elhangzottakra kell reagálni, az általam felépített ellenérvre, ami nem hangzott el, nem kell kitérni

30 AZ ELLENÉRVEK FELSORAKOZTATÁSÁNAK CÉLKITŰZÉSEI
az általános kommunikációs készség fejlesztése a magabiztosság kialakításának segítése az ellenvetés kifejezésének gyakorlása a gyors gondolkodás fejlesztése az ellenérvek felsorakoztatásának fejlesztése

31 miért nincs igaza az ellenfélnek?
A CÁFOLAT KONCEPCIÓJA logikai készség szükségessége miért nincs igaza az ellenfélnek? - miért támadható az állítása? - miért nem logikus, ésszerű az érvelése? legfontosabb érvek cáfolata

32 ÖSSZEGZÉS röviden összefoglalom és megerősítem saját érveimet
röviden összefoglalom és megerősítem ellenérveimet visszacsatolok a legfőbb érvemhez és lezárom a vitát

33 HOGYAN VITÁZZUNK? a megfelelő nyelvváltozat alkalmazása
világos, érthető, egyértelmű megfogalmazás a másik fél meghallgatása energikus, lelkes, elkötelezett és választékos beszéd alkalmazása – ne légy monoton (!!!) önmagunk nyelvi javítása szemkontaktus hangerő testtartás a vitapartnert idegesítő szokások mellőzése

34 Témakörök Személyes vonatkozások, család Ember és társadalom
Környezetünk Az iskola A munka világa Életmód Szabadidő, művelődés, szórakozás Utazás, turizmus Tudomány és technika

35 Egyes témakörökhöz ajánlott tételmondatok
Személyes vonatkozások, család An only child is a lonely child. A man is as old as he feels. Charity begins at home. Actions speak louder than words. Blood is thicker than water.

36 Where there is a will, there is a way.
2. Ember és társadalom Where there is a will, there is a way. A friend in need is a friend indeed. A hungry man is an angry man. Birds of a feather flock together. Call a spade a spade. A leopard cannot change its spots. Bad news travels fast. Clothes don’t make the man. A loaded wagon makes no noise.

37 Great talkers are little doers. A rolling stone gathers no moss.
5. A munka világa Great talkers are little doers. A rolling stone gathers no moss. All that glitters is not gold. Don’t put all your bags in one basket. Every dog has its day. Every cloud has a silver lining. A bird in the hand is worth two in the bush. All work and no play makes Jack a dull boy. Rome was not built in a day.

38 An apple a day keeps the doctor away. Health is better than wealth.
6. Életmód An apple a day keeps the doctor away. Health is better than wealth. Prevention is better than cure. The best way to a man's heart is through his stomach. Hunger is the best sauce.

39 Kommunikációs szándékok kifejezése
Véleménykérés és arra reagálás What do you think? I think 2. Valaki igazának elismerése, el nem ismerése You’re right/wrong. 3. Egyetértés, egyet nem értés. I agree (with you). I don’t agree with you. I doubt it. 4. Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása I don’t think so. I am afraid you are wrong.

40 5. Bizonyosság, bizonytalanság
He must be rich. He can’t be rich. He may/might be rich. 6. Kritika, szemrehányás You had better take into consideration that… You should/shouldn’t have thought that …

41 7. Indoklás (ok, cél) because, in order to, so that 8. Tanácsadás Why don’t you think of …? I think you should … 9. Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, what did you say …? Could you repeat it, please? 10. Nem értés Sorry. I don’t understand.

42 11. Beszélési szándék jelzése
I’d like to say … 12. Téma bevezetése I’ll tell you what… The question is… 13. Témaváltás That reminds me… Talking of …

43 14. Félbeszakítás Sorry to interrupt you… Can I say something? 15. Körülírás To put it in another way… 16. Példa megnevezése A book, for example/instance… A book like a crime story… If you went there, say, an hour earlier…

44 17. Beszélgetés lezárása Right. OK. Well, it’s been nice talking to you.

45 TÉTELMONDAT ÓRAI FELDOLGOZÁSA
csoport felosztása 2’ tételmondat értelmezése 2’ ötletbörze ’ érvek rendszerezése ’ felkészülés ’ vita ’ tapasztalatok megbeszélése 6’

46 ‘SCHOOLS SHOULD ABOLISH UNIFORM.’
TÉTELMONDAT ‘SCHOOLS SHOULD ABOLISH UNIFORM.’

47 EGYETÉRTŐ ÉRVEK FELSOROLÁSA
We should have the right to express our individuality. Uniforms are regimental, militaristic, and faceless. What you wear is important to young people. Pupils don’t want to wear it. It is unpleasant, uncomfortable and impractical. It can make children targets to other schools – leading to inter-school bullying and violence. Making everyone wear the same thing infringes our rights and stops creativity.

48 Teachers don’t have to wear uniform.
It is unfashionable. It creates an ‘us and them’ feeling. School uniform is not good preparation for working. When people go to university or work, most people do not need to wear a uniform. Uniforms are expensive and can be hard for parents to afford. Schools waste time trying to enforce the rules (as pupils will always try and bend the rules to express individuality – tying their ties in a new way, wearing shorter skirts)

49 ELLENÉRVEK FELSOROLÁSA
Wearing school uniform instills a sense of pride and discipline in students. Uniforms give the students an identity and status. Uniforms promote a sense of respect and security. Students don't have to wake up early and worry about what to wear for school.

50 Parents don't have to shop for expensive and varied wardrobes for their children to keep up with or show-off to other children.

51 OK: ‘We are abolishing school uniform because we feel that it is unfair.’
PÉLDA: ‘Uniforms can cost anywhere between $50 and $100 per pupil.’ MAGYARÁZAT: ‘This is unfair because it forces poor families into buying expensive but shoddily made uniforms. Often parents will need to replace the uniform on a yearly basis due to general wear and tear,and this problem is worsened if the family has numerous children.’ VISSZACSATOLÓ ELEM: ‘With this in mind, we think the fairest solution would be to abolish school uniform.’

52 KIFEJEZÉSEK 1. Expressing personal opinion: As far as I am concerned …
2. Listing advantages and disadvantages: One advantage/disadvantage of … 3. Listing points: To start/begin with … 4. Adding more points to the topic: Furthermore, …

53 5. Referring to other sources:
With reference to … 6. Expressing cause: Due to the fact that … 7. Expressing effect: As a result … 8. Emphasising what we say: Needless to say, … 9. Expressing reality: In fact, …

54 10. Bringing up other points or aspects:
Regarding … 11. Giving examples: For example, … 12. Making general statements: As a rule, … 13. Making partly correct statement: To a certain extent, … 14. Expressing limit of knowledge: As far as I know, …

55 15. Stating other people’s opinion:
People argue that … 16. Expressing balance: On the one hand … on the other hand … 17. Making contrasting points: At the same time … 18. Drawing a conclusion: All things considered, …

56 KIFEJEZÉSEK Expressing personal opinion: In my view, … To my mind …
Personally I believe that … It seems to me that … As far as I am concerned …

57 2. Listing advantages and disadvantages:
One advantage/disadvantage of … Another advantage/disadvantage of … A further advantage/disadvantage of … The main advantage/disadvantage of … The greatest advantage/disadvantage of

58 3. Listing points: To start/begin with … Firstly, … First of all, … Secondly, … Thirdly, … Finally, …

59 4. Adding more points to the topic:
What is more, … Furthermore, … Apart from this, … In addition … Besides, … Not to mention the fact that … Moreover, …

60 5. Referring to other sources:
With reference to … According to …

61 6. Expressing cause: Because of the fact that … Owing to the fact that … Due to the fact that … For this reason, …

62 7. Expressing effect: Therefore, … Thus, … So … As a result … Consequently, …

63 8. Emphasising what we say:
Clearly, … Obviously, … Needless to say, … In particular, …

64 9. Expressing reality: In fact, … As a matter of fact, … Actually, … In practice, …

65 10. Bringing up other points or aspects:
With regard to … Regarding … As for …

66 11. Giving examples: For example, … For instance, …

67 12. Making general statements:
In general, … As a rule, … Generally, …

68 13. Making partly correct statement:
Up to a point, … To a certain extent, … In a sense, .. In a way, …

69 14. Expressing limit of knowledge:
As far as I know, … To the best of my knowledge, …

70 15. Stating other people’s opinion:
It is a fact that … People argue that … Contrary to popular belief …

71 16. Expressing balance: While … Whereas … On the one hand … on the other hand …

72 17. Making contrasting points:
Yet … However … Nevertheless, … At the same time … But …

73 Despite the fact that … In spite of the fact that … Even if … Even though …

74 18. Drawing a conclusion: Finally, … Lastly, … All in all, … On the whole, … All things considered, … As I have said, … As it was previously stated, … To sum up, …

75 FORRÁSOK www.actdu.org.au/archives

76 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET.


Letölteni ppt "SZERETETTEL KÖSZÖNTÖK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések