Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekkorú elkövetők reszocializációja IRM-TÁMOP 5.6.2 Modellprojekt kidolgozó munkacsoport Gesztelyi Tamás MindenGyerek 2009. Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekkorú elkövetők reszocializációja IRM-TÁMOP 5.6.2 Modellprojekt kidolgozó munkacsoport Gesztelyi Tamás MindenGyerek 2009. Konferencia."— Előadás másolata:

1 Gyermekkorú elkövetők reszocializációja IRM-TÁMOP 5.6.2 Modellprojekt kidolgozó munkacsoport Gesztelyi Tamás MindenGyerek 2009. Konferencia

2 Gyermekkorú definíciója Életkor A magyar büntetőjog szerint gyermekkorú az, aki a cselekmény elkövetésekor a 14. életévét még nem töltötte be. Büntethetőség A Btk. 22. § a) pontja szerint: „A büntethetőséget kizárja: a gyerekkor …”

3 A munkacsoport bemutatása •Árnyas Orsolya közoktatásban dolgozó pedagógusDebrecen •Bak István rendőrség ifjúságvédelmi munkatársaDebrecen •Hüse Lajos gyermekvédelmi alapellátásNyíregyháza •Illésné Áncsán Aranka gyermekvédelmi szakellátásTiszadob •Kormány Anikó önkormányzat gyámügyi munkatársaNyíregyháza •Tóth Ferencné Erika civil szervezet munkatársaSzolnok

4 A munkacsoport bemutatása •A modellprojekt célja: Hatékony segítségnyújtási modell kidolgozása a már normasértést elkövetett gyermekkorúak részére, annak érdekében, hogy a bűnismétlés elkerülhetővé váljon, és megelőzhető legyen a „kriminális karrier” kialakulása. •A szakmai csoport működése: 2008. novemberétől 2009. februárjáig 6 alkalommal (4 óra/alkalom) Modellprojekt előkészítő munkacsoport feladata: a modellprojektek megtervezése, felhasználva ötleteket, tervezeteket az ország területéről.

5 A gyermekkorú normaszegéshez vezető okok •A család szociális helyzete ( gyermekszegénység, jövedelemkülönbségek növekedése). •A családi szocializáció hatásai (a válások számának emelkedése, értékek közvetítése, közvetlen minta). •A kortárs csoport meghatározó szerepe. •Az alkohol és a pszichoaktív szerek egyre korábbi kipróbálása. •A kalandvágy és a divat szerepe. •Média és számítógép hatása. •Erőszak elfogadása (szórakozás: nelk. 14%, elk. 36% normális: nelk. 21%, elk. 51%) Forrás: Dr. Kerezsi Klára: Látens fiatalkori devianciák 2008.

6 Gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények •Statisztika: Az elmúlt 10 évben (1996-2005) a gyermekkorú elkövetők száma évente átlag 3800 fő. Ez a gyermekkorúak 0,22 – 0,27 százaléka. 1996=3689 fő 2005=3697 fő Minimális a mennyiségi növekedés, minőségében azonban jelentős változás történt (erőszakos bűncselekmények elkövetése). •Bűncselekmények: 84 % vagyon elleni (lopás, betöréses lopás, rablás) 16 % erőszakos bűncselekmény (garázdaság, testi sértés) Forrás: Dr. Sipos László: Adatok és gondolatok a magyarországi gyermekbűnözésről 2006.

7 Büntethetőségi életkor módosítása csökkenteni vagy növelni? Előzmények: •Csemegi –kódex (1878 évi V. törvény) 12. életév. Fiatalkorú 12-16. életév. •1908. újrakodifikálás során a felső határ 18. életévre változott. A felelősségre vonás alapja a „szükséges értelmi és erkölcsi fejlettség”. •1961. évi Btk. Vezette be a 14. életévet. •Az egyes országokban eltérő az alsó korhatár, pl. Svájc 7 év, Belgium 16 év. A csoporttagok nem támogatják a büntethetőségi életkor csökkentését. A módosításhoz a büntető igazságszolgáltató rendszert is módosítani, illetve fejleszteni szükséges.

8 A gyermekkorú normaszegők útja a segítőrendszerben A csoporttagok egyetértettek abban, hogy nem elég a gyermekvédelmi rendszer egyes elemeit módosítani, hanem szükséges a rendszerben szereplők mindegyikét megvizsgálni és fejleszteni. Rendszer szemlélet. A szakemberek, munkájuk során a következő területek működését, szolgáltatásait, fejlesztési irányait vizsgálták meg.

9 Rendőrség Fejlesztési területek •Képzés •Jelzési kötelezettség hatékony működtetése Jelenleg előfordul, hogy nem történik jelzés. Időtényező, mennyi idő telik el. •Nyomozati szakasz lezárása Bejelentés esetén, helyszínre érkezéskor megállapítást nyer a gyermekkorúság, nincs előállítás, biztonsági intézkedés. Feljelentés esetén, a nyomozóhatóság három napon belül elutasítja. A büntetőeljárás során az ügyész a nyomozást határozattal megszünteti.

10 Rendőrség Javaslatok •Képzés Az állomány képzése, különös tekintettel a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó kollégákra. Témája a gyermekkorú útja a segítő intézményrendszerben, együttműködés a szakemberekkel, resztoratív szemlélet elsajátítása. (kidolgozása folyamatban). •Jelzési kötelezettség hatékony működtetése A jelzés szükségességének ok-okozati megismerése, egységes végrehajtása, módszertani útmutató kidolgozása, folyamatos aktualizálása. •Nyomozati szakasz A gyermekkorúság tényének megállapítása után nem automatikusan áll le a nyomozás, hanem a veszélyeztetés tényét figyelembe véve, a szükséges információk megszerzéséig folytatódna a nyomozás.

11 Jegyzői gyámhatóság Fejlesztési területek •A rendelkezésre álló gyámhatósági módszerek (jogszabályi háttér) hatékony alkalmazása az eljárások során. •A gyámhatósági eljárással el kell érni, hogy a gyermek súlyos veszélyeztetettsége ne alakuljon ki, illetve a már fennálló veszélyeztetettséget megszüntetni, a megfelelő intézkedés alkalmazásával. •A jelenleg működő rendszer településenként eltérő, sok helyen akadozva, vagy nem a jogszabályoknak megfelelően működik, nem észleli a veszélyeztetettséget, illetve ha észlelte késve vagy egyáltalán nem jelzi.

12 Jegyzői gyámhatóság Javaslatok •Már akkor kellene a gyermekvédelemnek foglalkozni a gyermekkorúval, amikor még nem követ el bűncselekményt, de már a fennálló magatartási problémák előrevetítik az elkövetés valószínűségét. •Szükséges lenne számítógépes nyilvántartás, információs rendszer létrehozása, működtetése, ennek jogszabályi hátterének megteremtése. •A gyámhatósági eljárás során segíteni kell a gyermeket és a szülőt, hogy megismerjék az eljárás célját, és felismerjék, hogy mit kell tenniük a problémák (veszélyeztető okok) megszüntetése érdekében. •Jelzés tartalmának pontosítása, jogi szabályozása, pl. személyiségi jogok, adatvédelem. Komoly és visszatartó szankciója nincs, ha a gyermekvédelemben működő személyek, szervek, intézmények elmulasztják a jelzési kötelezettségüket.

13 Gyermekjóléti Szolgálat Fejlesztési területek •A Gyejó. alkalmassá tétele a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés, mint speciális probléma kezelésére, korrekciójára. •A jelzőrendszer bűnmegelőzési és korrekciós együttműködésének aktivizálása. •A Gyejó. jelenlegi ezirányú tevékenységét elsősorban a bűnmegelőzési adminisztráció és kötelező adatszolgáltatás jellemzi. •Hiányoznak a kezelést célzó speciális szolgáltatások is. •A helyreállító igazságszolgáltatás helyi szintű biztosítása.

14 Gyermekjóléti Szolgálat Javaslatok •Az általános szociális munkás képzésbe épüljön be a bűnelkövetésre vonatkozó speciális szakismeret. (OM együttműködés, felnőttképzés speciális team) •Családok megerősítése speciális szolgáltatások révén. (családi problématérkép elkészítése, szülői kompetencia fejlesztése). •A gyermekek felelős magatartásának kialakítását elősegítő programok. •Előzetes pártfogói terület gyermekvédelemhez rendelése, gyermek és fiatalkorú segítésének kapcsolódása. •Gyejó. esetgazda szerepének megerősítése. •IRM – SzMM együttműködése a gyermekkorú bűnelkövetés területén.

15 Gyermekvédelmi szakellátás „Visszaintegráló iskola” kialakítása és működtetése, továbbá a hozzá kapcsolódó mentori hálózat létrehozása A program céljai A 10-14 év közötti bűnelkövetővé vált, az iskolai rendszerből kikerülő, magántanulói státuszba kényszerült gyermekek visszaintegrálása a normál iskolai képzésbe. •Felzárkóztatás: a tanulásban mutatott hiányok pótlása, a korosztálynak megfelelő tanulási szint elérése. •Magatartási problémák kezelése, korrekciója, konfliktuskezelés elsajátítása, lelki sérülések kezelése. •Szocializációs elmaradások pótlása. •A bűnismétlés és a bűnelkövetői karrier megállítása, resztoratív eljárások elsajátítása. •Visszaintegrálás a normál iskolai képzésbe, a lemaradások miatt vissza nem integrálható gyermekek számára a nappali iskolai képzés biztosítása. •Külső és belső mentori hálózat kiépítése és működtetése. •IRM – SzMM – OM együttműködése, jogharmonizáció.

16 Gyermekvédelmi szakellátás „Visszaintegráló iskola” kialakítása és működtetése, továbbá a hozzá kapcsolódó mentori hálózat létrehozása Megvalósítandó feladatok Speciális pedagógiai programmal rendelkező modell iskola kialakítása, működtetése: •Tárgyi és személyi feltételek biztosítása. •Pedagógiai program részletes kidolgozása. •Pedagógusok képzése. •Mentori hálózat kialakítása, képzése. •Együttműködő partnerek közös képzése (visszaintegráló iskola, befogadó iskolák, külső mentorok, gyermekjóléti szolgálatok, rendőrség, programhoz kapcsolódó civil szervezetek munkatársai). •Iskola megalakítása, működésének megkezdése.

17 Iskola Fejlesztési területek •Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok. •Jelzőrendszer és szakmai együttműködések fejlesztése. •Az iskolán belüli konfliktusok kezelése. •Magántanulók létszámának csökkentése. •Iskolai visszaintegrálás, beillesztés elősegítése (bűnelkövetés, magántanuló, „visszaintegráló iskola”).

18 Iskola Javaslatok •Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat egy külső szakember végezné, akit a Gyejó foglalkoztat. Jelzőrendszert hatékonyabban működteti. Prevenciós tevékenység. Iskolai vélemény leírása. •Az iskolán belüli konfliktusok kezelése („Szemtől szembe” konfliktuskezelő módszer). •Képzés: resztoratív szemlélet, egyéni konfliktuskezelés, Iskolai visszaintegrálás elősegítése (bűnelkövetés, magántanuló, „visszaintegráló iskola”).

19 Civil szervezetek Ifjúsági terek, közösségfejlesztő, szabadidős tevékenységek A program céljai •Hiánypótló szolgáltatás működtetése a gyermekkorú bűnelkövetők számára közösségi, szocializációs, kulturális és oktatási programokkal. •Csökkenjen a beilleszkedési gondokkal küzdők száma, a bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás lehetősége, a hátrányos helyzetű csoportok kirekesztődése. •Fejlődjön a gyermek érzelmi, akarati és szociális képessége. •A resztoratív igazságszolgáltatás megismerése, elfogadása és alkalmazása. •Szakember képzés.

20 Civil szervezetek Ifjúsági terek, közösségfejlesztő, szabadidős tevékenységek Megvalósítandó feladatok •Közösségi tér biztosítása - Közösségi tevékenységek - Szabadidő hasznos eltöltése. •Alternatív ellátási forma, mely a gyermekkorú elkövetők számára 5-10 alkalommal igénybe vehető, (formája: egyéni és/vagy kiscsoportos). •Személyiség fejlesztés – önismeret, kommunikáció. •Felzárkóztatás, korrepetálás, képességfejlesztés. •Mentálhigiénés és egészségügyi alapismeretek bővítése. •Együttműködés - Gyejó, iskolák, gyámhatóság, rendőrség, civil szervezetek. •Mérések – Értékelések, a változások követése. •Külső és belső szakemberek részére folyamatos szupervízió.

21 Köszönöm a figyelmüket! IRM-TÁMOP 5.6.2 Modellprojekt kidolgozó munkacsoport Gesztelyi Tamás MindenGyerek 2009. Konferencia


Letölteni ppt "Gyermekkorú elkövetők reszocializációja IRM-TÁMOP 5.6.2 Modellprojekt kidolgozó munkacsoport Gesztelyi Tamás MindenGyerek 2009. Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések