Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Írta: B ERÉNYI A NDRÁS klinikai és addiktológiai szakpszichológus, Debreceni Egyetem- Forrás Lelki Segítők Egyesülete  C SÁKINÉ K IRÁLY L ÍVIA addiktológiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Írta: B ERÉNYI A NDRÁS klinikai és addiktológiai szakpszichológus, Debreceni Egyetem- Forrás Lelki Segítők Egyesülete  C SÁKINÉ K IRÁLY L ÍVIA addiktológiai."— Előadás másolata:

1

2 Írta: B ERÉNYI A NDRÁS klinikai és addiktológiai szakpszichológus, Debreceni Egyetem- Forrás Lelki Segítők Egyesülete  C SÁKINÉ K IRÁLY L ÍVIA addiktológiai konzultáns  G ORDOS E RIKA szociális munkás, szociálpolitikus, Szigony Alapítvány  M ÁRTON A NDREA szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, szociálterápiás csoportvezető, Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat  DR. S ZEMELYÁCZ J ÁNOS pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta INDIT Közalapítvány Szerkesztette:  M ÁRTON A NDREA  C SÁKINÉ K IRÁLY L ÍVIA Lektorálta:  D R. DEMETROVICS Z SOLT, Ph.D. (addiktológiából), klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus, kulturális antropológus, ELTE  P ROF. D R. R ÁCZ J ÓZSEF, MTA doktora, pszichiáter, MTA Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadója, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, igazgató

3  81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet  az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről  A képzés térítésköteles. A képzést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi.  A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter által jóváhagyott oktatási program (KOP) alapján történik.  Sikeres záróvizsgát követően a képzésen részt vevő személy tanúsítványt kap.

4  a szenvedélybetegek közösségi ellátást végző szakemberek felkészítse a speciális feladatokra.  közösségi addiktológiai koordinátor  közösségi addiktológiai gondozó  alacsonyküszöbű segítő  alacsonyküszöbű koordinátor  alacsonyküszöbű konzultáns

5 A hallgatók szerezzenek ismereteket:  a) a pszichoaktív szerekről, azok hatásairól, illetve a nem szerhez kötődő ún. viselkedési függőségi formákról,  b) a szenvedélybetegségek kialakulásáról,  c) a hazai szenvedélybeteg-ellátó rendszerekről,  d) a segítés alkalmazott módjairól, lehetőségeiről,  e) a segítés jogi és etikai szabályairól. A résztvevők váljanak képessé:  a) különféle pszichoszociális intervenciók alkalmazására,  b) saját kompetenciahatáraik felismerésére, megtartására,  c) önmaguk és a segítettek mentálhigiénéjének védelmére.

6 aki a 81/2004. (IX.18) ESZCSM rendelet 1.§-ban meghatározott munkakörnek, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásait teljesíti. A hallgatók felvételének feltételei:  ajánlott az érettségi bizonyítvány, valamint  szakmai önéletrajz, illetve Javasolt a jelentkezőkkel való egyéni beszélgetés, ahol mód nyílik:  a jelentkező motivációjának felmérésére,  a képzés szakmai követelményeinek tisztázására,  a jelentkező egyéni szakmai életútjának megismerésére.

7  172 óra  Közösségi addiktológiai gondozó  Alacsonyküszöbű segítő betöltéséhez  187 óra  Közösségi addiktológiai gondozó, koordinátor;  Alacsonyküszöbű koordinátor,  konzultáns képzés betöltéséhez

8 A képzésben résztvevő hallgató alapképzettsége Az elérni kívánt munkaköri- jogosultság Szükséges teljesítendő modulok Óraszámok ElméletGyakorlatÖsszesen Középfokú, közösségi addiktológiai gondozó; alacsonyküszöbű segítő 18884172 Felsőfokú közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor; alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns 1+210384187

9 MODULMODUL Tantárgy közösségi addiktológiai gondozó Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor Alacsonyküszöbű segítő Alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma 1. A közösségi addiktológiai ellátás elméleti alapjai (szociális munka alkalmazásával) 25 10 A támogató hálózatok (szociális, egészségügyi, természetes közösségi erőforrások) ismerete 55 Pszichopatológia 8 8 8 8 Addiktológiai alapismeretek 10 Az alacsonyküszöbű ellátás alapjai 10 25 Segítő kapcsolat, Személyiségfejleszt és 20 A családkonzultáció alapjai 10 Szupervízió 10 Esetmegbeszélés 10

10 MODULMODUL Tantárgy közösségi addiktológiai gondozó Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor Alacsonyküszöbű segítő Alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Terepgyakorlat Addiktológia kórházi osztályos gyakorlat 4444 Addiktológia szakambulancia és gondozói gyakorlat 4444 Háziorvosi- gyakorlat 4444 Családsegítés és gyermekjóléti szolgálati gyakorlat 8888 Szenvedélybetegek szociális szakosított intézményi gyakorlata 8888 Civil, önsegítő szervezeti gyakorlat 6666 Szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatási gyakorlat 20 Tutori konzultáció 10 2.Esetmenedzseri ismeretek 20

11  Vizsgára az a hallgató bocsátható:  aki a meghatározott modulok elméleti óráinak legalább 90%-án részt vett,  teljesítette a gyakorlatot, és mindegyik tereptanártól, tutortól együttes „záróvizsgára bocsátható” minősítést kapott,  elkészítette az általa teljesített modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot. Írásbeli vizsga: addiktológiai alapismeretek/alacsonyküszöbű ellátás alapjai pszichopatológia tantárgyból Szóbeli vizsga: melynek keretében egy gondozási tervet – alacsonyküszöbű ellátás esetén esetbemutatást - kell összeállítani a gyakorlatra, a tanultakra építve, azt megindokolni és elemezni.

12  helyzetgyakorlatokra épülő, tematikus problémaorientált előadásmód  A közösségi résznek nagyobbrészt gyakorlatias oktatásból kell állnia, külön hangsúlyt kell kapnia a család bevonásának, valamint az optimális támogatás meghatározásának, a célok és problémák helyes meghatározásának és elemzésének.  Mindezeket döntően helyzetgyakorlatok, és esetmegbeszélések segítségével lehet jól elsajátítani.

13 Óraszám: Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátorképzésben 25 alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns, segítő képzésben 10 óra  A leendő közösségi koordinátor, valamint alacsonyküszöbű koordinátor, és konzultáns legyen képes az egyéni, személyes célok eléréséhez a gondozottat kompetens, felelős személynek tekinteni; következetesen végigvihető gondozási tervet összeállítani, ennek érdekében konkrét gondozási tervet dolgozzon ki, és végrehajtását folyamatosan ellenőrizze, koordinálja. Továbbá legyen képes a megfelelő problémakezelés kialakítására, a gondozott állapotváltozásait figyelembe véve a kliens környezetével a szakma szabályait szem előtt tartó módon hatékonyan kapcsolatot tartani, illetve segítséget kérni, a rendszerszemléletet és a bio-pszicho- szociális egységet tükröző szemlélettel.

14 Óraszám: 5  A hallgató tanulja meg a segítő szakma alapjait, a szociális munka és gondozás alapfogalmait, etikáját, folyamatát, melynek segítségével könnyebben tudja majd komplex módon kezelni kliense problémáit, oly módon, hogy a segítségnyújtásnál egy team tagjaként működik a probléma megoldása érdekében.  Ismerje meg az ellátórendszereket, ezen belül az addiktológiai kliensek ellátási rendszerét, az egészségügy, a szociális, oktatási ellátásokban. A lehetséges természetes támogató erőforrásokat (család, hozzátartozók, munkatársak, iskolatársak, barátok, különféle helyi közösségi, képviselői, stb.).

15 Óraszám: 8  A pszichopatológiai ismeret kialakítása, a változások észlelése.  A leendő koordinátor legyen képes eligazodni a pszichés zavarok között. Ismerje és ismerje fel a zavarok folyamatában bekövetkező változásokat. Kompetenciahatárain belül legyen képes befolyásolni a gondozott és környezete közötti egészséges és patológiás folyamatokat.  A pszichopatológia tantárgy keretén belül a hallgatóknak elsősorban azokat a kórképeket és farmakológiai vetületüket szükséges ismerniük, amelyek összefüggnek a szenvedélybetegségekkel.

16 Óraszám: 10  A gondozó ismerje meg az addiktológiai alapfogalmakat, az addiktológiai problémák kialakulásának hátterét.  Ismerje meg a társfüggőség problematikáját, az „alkoholista játszma” szereplőit és viselkedésük jellemzőit. Ismerje meg a szenvedélybeteg- ellátásban megjelenő segítők helyét és szerepét. Ismerje meg az egyes szereket, használatuk következményeit, gyógykezelésük lehetőségeit.

17 Óraszám: Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor képzésben 10, alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns, segítő képzésben 25  A leendő alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns, segítő rendelkezzen megfelelő szemlélettel és elméleti háttérrel az alacsonyküszöbű szolgáltatások igényeinek felméréséhez, a szolgáltatások kialakításához és működtetéséhez.  Ismerje az alacsonyküszöbű beavatkozások lehetőségeit, fajtáit, legyen képes a gondozottat az egyéni, személyes célok eléréséhez kompetens, felelős személynek tekinteni.  Szükséges az alacsonyküszöbű szolgáltatások kialakításához működtetéséhez a speciális jogi ismeretek megszerzése, a hatályos állampolgári és jogi ismeretek alkalmazása.

18 Óraszám: 20  A segítő kapcsolat speciális eseteinek feldolgozása helyzetgyakorlatok segítségével.  A közösségi gondozó kompetenciáinak feldolgozása a problémamegoldás során, a különböző módszerek, technikák alkalmazásának feltételei.  A problémamegoldás egyes szakaszaiban a közösségi gondozó kompetenciakörébe sorolható módszerek, technikák megismerése és kipróbálása.

19  A tréning célja a részt vevők személyiségfejlődésének támogatása, érzés-, illetve gondolatvilágának tudatosítása, kommunikációjának, viselkedésének hatékonyabbá tétele, identitásának erősítése. A megküzdési repertoárok bővítése, a stressztűrő képesség fokozása és a tudatosabb konfliktuskezelési módszerek megtanítása.

20 Óraszám: 10 óra  A közösségi szenvedélybeteg ellátás során fontos feladata a koordinátornak és a gondozónak a szenvedélybeteg fizikai, biológiai adottságai figyelembevételével alkalmazni a hatékony gondozási módszereket, eszközöket a szenvedélybeteg lakókörnyezetében a családtagjainak, hozzátartozóinak bevonásával.  A tantárgy során a résztvevők megismerkednek a rendszertani alapfogalmakkal. Külön figyelmet fordítunk a szenvedélybetegség kialakulására és a család jellemző működésének bemutatására.

21  Óraszám: 10 óra  a gyakorlattal, a munkával és a gyakorlat során szerzett élmények, tapasztalatok feldolgozása szupervízor vezetésével.  A szupervízió fejlesztheti a résztvevők reflexiós készségeit; segítheti a „szenvedélybeteg-játszmák” felismerését, megelőzését, valamint az esetvezetés elakadásainak áthidalását.  A segítő személyes szocializációja hogyan hat szakmai működésére, szakmai működése hogyan befolyásolja személyes életterét? E témák feldolgozására is sor kerül a szupervízió során.

22 Óraszám: 10 óra  Az esetmegbeszélés a napi szakmai munkában kihívásként, megoldandó problémaként jelentkező konkrét helyzetek sokszempontú reflektálása és értelmezése,  Követelmény: a képzésben résztvevő minden hallgató a képzés folyamán legalább egy esetet szükséges, hogy bemutasson, referáljon. 

23 Óraszám: 20 óra  A hallgató tanulja meg a segítő szakma alapjait, a szociális munka és gondozás alapfogalmait, etikáját, folyamatát, melynek segítségével könnyebben tudja majd komplex módon kezelni kliense problémáit, oly módon, hogy a segítségnyújtásnál egy team tagjaként működik a probléma megoldása érdekében.  Ismerje meg a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos jogi szabályozást (önkormányzati, szociális, egészségügyi, büntetőjogi stb. tekintetben) – különösen a finanszírozással kapcsolatos jogszabályi és egyéb szerződéses feltételeket, adminisztrációt

24  Az addiktológiai osztályos gyakorlat célja a betegbemutatás és a betegmegfigyelés.  Addiktológia szakambulanciá, gondozóban töltött gyakorlat célja a gondozottak nyomon követése, a gondozási folyamat megismerése  A háziorvosi praxisban eltöltött gyakorlati idő célja a szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás.  A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál eltöltött gyakorlati idő keretében a családok számára nyújtható komplex szolgáltatás megismerése a feladat:  A szenvedélybetegek szakosított intézményeinek megismerése  A szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatásainak megismerése


Letölteni ppt "Írta: B ERÉNYI A NDRÁS klinikai és addiktológiai szakpszichológus, Debreceni Egyetem- Forrás Lelki Segítők Egyesülete  C SÁKINÉ K IRÁLY L ÍVIA addiktológiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések