Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖSSZEFOGLALÓ AZ addiktológiai közösségi ellátás oktatási programjÁRÓL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖSSZEFOGLALÓ AZ addiktológiai közösségi ellátás oktatási programjÁRÓL"— Előadás másolata:

1 ÖSSZEFOGLALÓ AZ addiktológiai közösségi ellátás oktatási programjÁRÓL

2 Az Oktatási Program 2009-ben Készült a SZMM megbízásából: NSZFI
Írta: Berényi András klinikai és addiktológiai szakpszichológus, Debreceni Egyetem- Forrás Lelki Segítők Egyesülete Csákiné Király Lívia addiktológiai konzultáns Gordos Erika szociális munkás, szociálpolitikus, Szigony Alapítvány Márton Andrea szociológus, szakvizsgázott szociális munkás, szociálterápiás csoportvezető, Katolikus Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat dr. Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta INDIT Közalapítvány Szerkesztette: Márton Andrea Csákiné Király Lívia Lektorálta: Dr. demetrovics Zsolt, Ph.D. (addiktológiából), klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus, kulturális antropológus, ELTE Prof. Dr. Rácz József, MTA doktora, pszichiáter, MTA Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadója, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, igazgató

3 Munkakör betöltéséhez szükséges képesítés
81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről A képzés térítésköteles. A képzést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi. A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter által jóváhagyott oktatási program (KOP) alapján történik. Sikeres záróvizsgát követően a képzésen részt vevő személy tanúsítványt kap.

4 A program célja: a szenvedélybetegek közösségi ellátást végző szakemberek felkészítse a speciális feladatokra. közösségi addiktológiai koordinátor közösségi addiktológiai gondozó alacsonyküszöbű segítő alacsonyküszöbű koordinátor alacsonyküszöbű konzultáns

5 A képzés konkrét célja:
A hallgatók szerezzenek ismereteket: a) a pszichoaktív szerekről, azok hatásairól, illetve a nem szerhez kötődő ún. viselkedési függőségi formákról, b) a szenvedélybetegségek kialakulásáról, c) a hazai szenvedélybeteg-ellátó rendszerekről, d) a segítés alkalmazott módjairól, lehetőségeiről, e) a segítés jogi és etikai szabályairól. A résztvevők váljanak képessé: a) különféle pszichoszociális intervenciók alkalmazására, b) saját kompetenciahatáraik felismerésére, megtartására, c) önmaguk és a segítettek mentálhigiénéjének védelmére.

6 A képzésen részt vehet:
aki a 81/2004. (IX.18) ESZCSM rendelet 1.§-ban meghatározott munkakörnek, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásait teljesíti. A hallgatók felvételének feltételei:  ajánlott az érettségi bizonyítvány, valamint szakmai önéletrajz, illetve Javasolt a jelentkezőkkel való egyéni beszélgetés, ahol mód nyílik: a jelentkező motivációjának felmérésére, a képzés szakmai követelményeinek tisztázására, a jelentkező egyéni szakmai életútjának megismerésére.

7 A képzés moduljai 172 óra 187 óra Közösségi addiktológiai gondozó
Alacsonyküszöbű segítő betöltéséhez 187 óra Közösségi addiktológiai gondozó, koordinátor; Alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns képzés betöltéséhez

8 Az óraszámok alakulása az alapképzettség és a megszerezni kívánt végzettség szerint:
A képzésben résztvevő hallgató alapképzettsége Az elérni kívánt munkaköri- jogosultság Szükséges teljesítendő modulok Óraszámok Elmélet Gyakorlat Összesen Középfokú, közösségi addiktológiai gondozó; alacsonyküszöbű segítő 1 88 84 172 Felsőfokú közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor; alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns 1+2 103 187

9 Addiktológiai alapismeretek Az alacsonyküszöbű ellátás alapjai
O D U L Tantárgy közösségi addiktológiai gondozó Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor Alacsonyküszöbű segítő Alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma 1. A közösségi addiktológiai ellátás elméleti alapjai (szociális munka alkalmazásával) 25 10 A támogató hálózatok (szociális, egészségügyi, természetes közösségi erőforrások) ismerete 5 Pszichopatológia 8 Addiktológiai alapismeretek Az alacsonyküszöbű ellátás alapjai Segítő kapcsolat, Személyiségfejlesztés 20 A családkonzultáció alapjai Szupervízió Esetmegbeszélés

10 közösségi addiktológiai gondozó
M O D U L Tantárgy közösségi addiktológiai gondozó Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor Alacsonyküszöbű segítő Alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns Elméleti tantárgy óraszáma Gyakorlati tantárgy óraszáma Terepgyakorlat Addiktológia kórházi osztályos gyakorlat 4 Addiktológia szakambulancia és gondozói gyakorlat Háziorvosi- gyakorlat Családsegítés és gyermekjóléti szolgálati gyakorlat 8 Szenvedélybetegek szociális szakosított intézményi gyakorlata Civil, önsegítő szervezeti gyakorlat 6 Szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatási gyakorlat 20 Tutori konzultáció 10 2. Esetmenedzseri ismeretek

11 Vizsga követelmények Vizsgára az a hallgató bocsátható:
aki a meghatározott modulok elméleti óráinak legalább 90%-án részt vett, teljesítette a gyakorlatot, és mindegyik tereptanártól, tutortól együttes „záróvizsgára bocsátható” minősítést kapott, elkészítette az általa teljesített modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot. Írásbeli vizsga: addiktológiai alapismeretek/alacsonyküszöbű ellátás alapjai pszichopatológia tantárgyból Szóbeli vizsga: melynek keretében egy gondozási tervet – alacsonyküszöbű ellátás esetén esetbemutatást - kell összeállítani a gyakorlatra, a tanultakra építve, azt megindokolni és elemezni.

12 Elméleti órák helyzetgyakorlatokra épülő, tematikus problémaorientált előadásmód A közösségi résznek nagyobbrészt gyakorlatias oktatásból kell állnia, külön hangsúlyt kell kapnia a család bevonásának, valamint az optimális támogatás meghatározásának, a célok és problémák helyes meghatározásának és elemzésének. Mindezeket döntően helyzetgyakorlatok, és esetmegbeszélések segítségével lehet jól elsajátítani.

13 A közösségi addiktológiai ellátás elméleti alapjai
Óraszám: Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátorképzésben 25 alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns, segítő képzésben 10 óra A leendő közösségi koordinátor, valamint alacsonyküszöbű koordinátor, és konzultáns legyen képes az egyéni, személyes célok eléréséhez a gondozottat kompetens, felelős személynek tekinteni; következetesen végigvihető gondozási tervet összeállítani, ennek érdekében konkrét gondozási tervet dolgozzon ki, és végrehajtását folyamatosan ellenőrizze, koordinálja. Továbbá legyen képes a megfelelő problémakezelés kialakítására, a gondozott állapotváltozásait figyelembe véve a kliens környezetével a szakma szabályait szem előtt tartó módon hatékonyan kapcsolatot tartani, illetve segítséget kérni, a rendszerszemléletet és a bio-pszicho-szociális egységet tükröző szemlélettel.

14 Támogató hálózatok ismerete
Óraszám: 5 A hallgató tanulja meg a segítő szakma alapjait, a szociális munka és gondozás alapfogalmait, etikáját, folyamatát, melynek segítségével könnyebben tudja majd komplex módon kezelni kliense problémáit, oly módon, hogy a segítségnyújtásnál egy team tagjaként működik a probléma megoldása érdekében. Ismerje meg az ellátórendszereket, ezen belül az addiktológiai kliensek ellátási rendszerét, az egészségügy, a szociális, oktatási ellátásokban. A lehetséges természetes támogató erőforrásokat (család, hozzátartozók, munkatársak, iskolatársak, barátok, különféle helyi közösségi, képviselői, stb.).

15 Pszichopatológia Óraszám: 8
A pszichopatológiai ismeret kialakítása, a változások észlelése. A leendő koordinátor legyen képes eligazodni a pszichés zavarok között. Ismerje és ismerje fel a zavarok folyamatában bekövetkező változásokat. Kompetenciahatárain belül legyen képes befolyásolni a gondozott és környezete közötti egészséges és patológiás folyamatokat. A pszichopatológia tantárgy keretén belül a hallgatóknak elsősorban azokat a kórképeket és farmakológiai vetületüket szükséges ismerniük, amelyek összefüggnek a szenvedélybetegségekkel.

16 Addiktológiai alapismeretek
Óraszám: 10 A gondozó ismerje meg az addiktológiai alapfogalmakat, az addiktológiai problémák kialakulásának hátterét. Ismerje meg a társfüggőség problematikáját, az „alkoholista játszma” szereplőit és viselkedésük jellemzőit. Ismerje meg a szenvedélybeteg-ellátásban megjelenő segítők helyét és szerepét. Ismerje meg az egyes szereket, használatuk következményeit, gyógykezelésük lehetőségeit.

17 Az alacsonyküszöbű ellátás alapjai
Óraszám: Közösségi addiktológiai gondozó és koordinátor képzésben 10, alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns, segítő képzésben 25 A leendő alacsonyküszöbű koordinátor, konzultáns, segítő rendelkezzen megfelelő szemlélettel és elméleti háttérrel az alacsonyküszöbű szolgáltatások igényeinek felméréséhez, a szolgáltatások kialakításához és működtetéséhez. Ismerje az alacsonyküszöbű beavatkozások lehetőségeit, fajtáit, legyen képes a gondozottat az egyéni, személyes célok eléréséhez kompetens, felelős személynek tekinteni. Szükséges az alacsonyküszöbű szolgáltatások kialakításához működtetéséhez a speciális jogi ismeretek megszerzése, a hatályos állampolgári és jogi ismeretek alkalmazása.

18 Segítő kapcsolat, segítő beszélgetés, személyiségfejlesztés
Óraszám: 20 A segítő kapcsolat speciális eseteinek feldolgozása helyzetgyakorlatok segítségével. A közösségi gondozó kompetenciáinak feldolgozása a problémamegoldás során, a különböző módszerek, technikák alkalmazásának feltételei. A problémamegoldás egyes szakaszaiban a közösségi gondozó kompetenciakörébe sorolható módszerek, technikák megismerése és kipróbálása.

19 Személyiségfejlesztés
A tréning célja a részt vevők személyiségfejlődésének támogatása, érzés-, illetve gondolatvilágának tudatosítása, kommunikációjának, viselkedésének hatékonyabbá tétele, identitásának erősítése. A megküzdési repertoárok bővítése, a stressztűrő képesség fokozása és a tudatosabb konfliktuskezelési módszerek megtanítása.

20 Családkonzultáció alapjai
Óraszám: 10 óra A közösségi szenvedélybeteg ellátás során fontos feladata a koordinátornak és a gondozónak a szenvedélybeteg fizikai, biológiai adottságai figyelembevételével alkalmazni a hatékony gondozási módszereket, eszközöket a szenvedélybeteg lakókörnyezetében a családtagjainak, hozzátartozóinak bevonásával. A tantárgy során a résztvevők megismerkednek a rendszertani alapfogalmakkal. Külön figyelmet fordítunk a szenvedélybetegség kialakulására és a család jellemző működésének bemutatására.

21 Szupervízió Óraszám: 10 óra
a gyakorlattal, a munkával és a gyakorlat során szerzett élmények, tapasztalatok feldolgozása szupervízor vezetésével. A szupervízió fejlesztheti a résztvevők reflexiós készségeit; segítheti a „szenvedélybeteg-játszmák” felismerését, megelőzését, valamint az esetvezetés elakadásainak áthidalását. A segítő személyes szocializációja hogyan hat szakmai működésére, szakmai működése hogyan befolyásolja személyes életterét? E témák feldolgozására is sor kerül a szupervízió során.

22 Esetmegbeszélés Óraszám: 10 óra
 Az esetmegbeszélés a napi szakmai munkában kihívásként, megoldandó problémaként jelentkező konkrét helyzetek sokszempontú reflektálása és értelmezése, Követelmény: a képzésben résztvevő minden hallgató a képzés folyamán legalább egy esetet szükséges, hogy bemutasson, referáljon.

23 Esetmenedzsment Óraszám: 20 óra
A hallgató tanulja meg a segítő szakma alapjait, a szociális munka és gondozás alapfogalmait, etikáját, folyamatát, melynek segítségével könnyebben tudja majd komplex módon kezelni kliense problémáit, oly módon, hogy a segítségnyújtásnál egy team tagjaként működik a probléma megoldása érdekében. Ismerje meg a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos jogi szabályozást (önkormányzati, szociális, egészségügyi, büntetőjogi stb. tekintetben) – különösen a finanszírozással kapcsolatos jogszabályi és egyéb szerződéses feltételeket, adminisztrációt

24 Gyakorlati képzés A képzési idő összesen: 84 óra
Az addiktológiai osztályos gyakorlat célja a betegbemutatás és a betegmegfigyelés.  Addiktológia szakambulanciá, gondozóban töltött gyakorlat célja a gondozottak nyomon követése, a gondozási folyamat megismerése  A háziorvosi praxisban eltöltött gyakorlati idő célja a szenvedélybetegekkel és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál eltöltött gyakorlati idő keretében a családok számára nyújtható komplex szolgáltatás megismerése a feladat: A szenvedélybetegek szakosított intézményeinek megismerése A szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatásainak megismerése


Letölteni ppt "ÖSSZEFOGLALÓ AZ addiktológiai közösségi ellátás oktatási programjÁRÓL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések