Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MVME Seminar Technical Issues – Műszaki kérdések Budapest, 07 December 2010 Charles-Antoine RIVIERE UIP Technical Coordinator 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MVME Seminar Technical Issues – Műszaki kérdések Budapest, 07 December 2010 Charles-Antoine RIVIERE UIP Technical Coordinator 1."— Előadás másolata:

1 MVME Seminar Technical Issues – Műszaki kérdések Budapest, 07 December 2010 Charles-Antoine RIVIERE UIP Technical Coordinator 1

2 2 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Presentation of the UIP AZ UIP bemutatása

3 UIP – Who we are? Kik vagyunk? 3  Founded in 1950, the International Union of Private Wagons encompasses today 15 national associations within the EU and has its seat in Brussels. Az 1950-ben alapított, brüsszeli székhelyü UIP 15 EU tagország nemzeti szövetségeit tömöríti.  It represents owners, loaders, users and other parties interested in about 180.000 private rail freight wagons running in Europe Közel 180 000 Európában futó magántulajdonú vasúti tehervagon tulajdonos, töltő, használó és egyéb felet képvisel.  The economic importance of the fleet of private wagons is a combined result of specialization and use of efficient logistic processes such that the total European wagon fleet produces nearly half of all tonne-kilometres carried. A magánkocsi flotta gazdasági fontossága a specializáció és a hatékony logisztikai folyamatok kombinációjának köszönhető, mellyel a teljes európai vagonflotta az elszállított tonna-kilométer teljesítmény felét adja. Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010

4 4  The UIP represents the interests of its members at the European Union and other international organizations. It carries out research in the fields of technology, operations, economics and marketing and looks after the interest of the private wagon by contributing to the drawing up of international regulations and guidelines. Az UIP a tagok érdekeit képviseli az Európai Unióban és egyéb nemzetközi szervezetben. Müszaki, müködési, gazdasági és marketing kutatásokat folytat, illetve a nemzetközi szabályozáshoz és irányelvek felállításában való hozzájárulásával védi a magánkocsik érdekeit.  The UIP’s main objective is to guarantee a future for the private wagon within a liberalized rail freight sector, aiming at always safe and more efficient and competitive railway transport. Az UIP fö célja a magánkocsik jövöjének biztosítása a liberalizált vasúti teherszállítási szektor keretei között, mindig a biztonságos, hatékonyabb és versenyképesebb vasúti szállításra törekedve.  Indispensable prerequisite for pursuing this objective is to increase the market share of rail freight transport. Within the framework of its European activities UIP actively supports together with its partner organizations all corresponding European liberalization policy endeavours. Ezen cél elérésének elengedhetetlen előfeltétele a vasúti áruszállítás részarányának növelése. Az európai tevékenységének keretein belül az UIP partner szervezeteivel együtt aktívan támogat minden ilyen irányú európai liberalizálási törekvést. Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 UIP – Who we are? Kik vagyunk?

5  In the course of liberalisation and harmonisation of the sector, which was commanded by the EU with the well known directives on high speed transport, conventional transport and safety, and which were beneficiary to the private and mainly small enterprises, the actors of the sectors were requested to participate actively to their organisation.  To implement the directives, 16 TSIs (Technical Specifications for Interoperability) were set up; some of them are currently revised. Yet the word «specifications » is misleading because they are clearly legal texts, which the Member States must absolutely transpose in their national legislations. As further help to implementation, around 80 European standards were and still are to be completed or created. Although standards are usually recommendations, they become comparable to laws as soon as they are referred to in a TSI, i.e. a law. 5 Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 UIP’s important roleAz UIP fontos szerepe What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél?  A szektor a jól ismert nagy sebességű szállítási, konvencionális szállítási és biztonsági EU direktívák által elrendelt liberalizációja és harmonizációja során a szektor szereplői, és különösen a sokat profitáló kis magán vállalkozások felkérésre kerültek, hogy aktívan vegyenek részt a szervezeteik munkájában.  A direktívák alkalmazása érdekében 16 TSI (Interoperabilitás Műszaki Specifikációi) került létrehozásra, melyekből néhányat most világítanak át. A „specifikáció” szó azonban félrevezető, mert ezek tisztán jogi szövegek, melyeket a tagállamoknak a saját jogrendjükbe át kell emelni. Az alkalmazás további segítésére közel 80 európai szabvány befejezése és létrehozása történt meg és történik. Mindazonáltal a szabványok általában ajánlások, jogerőre emelkednek, ha a TSI-ben, illetve a törvényben meghivatkozásra kerülnek.

6 6 Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Committee works at the UIP Internal Meetings Management, Director’s, Technical Committees, RSRD² project, … External Meetings GCU (JC, PEX, technical annexes, …), ERA (TSIs, ECM, ERA TF, ERATV, …), Sector (GRB, JSG, …), DG MOVE (Telematic, Noise, …), OTIF (RID/ADR, technical expert group, …) Almost 40 working Groups at the European level to cover by the UIP’s members. More specifics: UIP homepage: What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Bizottsági munka az UIP-ben http://www.uiprail.org/category.php?scategory=2 Belsö ülések Menedzsment, Igazgatósági, Műszaki bizottságok, RSRD² projekt, … Külsö ülések GCU (JC, PEX, müszaki mellékletek, …), ERA (TSIs, ECM, ERA TF, ERATV, …), Szektor (GRB, JSG, …), DG MOVE (Telematikus, Zaj, …), OTIF (RID/ADR, müszaki szakértői csoport, …) Az UIP szakértők közel 40 európai szintű munkacsoportban vesznek részt. További adatok: UIP weblap:

7 Current information:  UIP Newsletter – regularly twice a year  UIP Flash-News – publication depending on current topics  Technical Newsletter – 12 times a year; publication linked to the milestones of the working groups A new website under development in order to increase the daily cooperation with our members and to increase the quality of the flow of information A Working Group is set up within the UIP in order to think about the “new UIP”. 7 Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 UIP strives for tight cooperation with member associations What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Az UIP szoros együttműködésre törekszik a tagszövetségekkel Aktuális információk:  UIP hírlevél – évente kétszer  UIP gyorshírek – aktuális témák függvényében  Műszaki hírlevél – évente 12 alkalommal; a munkacsoportok eredményeihez kapcsolódóan Az új honlap fejlesztés alatt áll, hogy a tagokkal való napi kooperáció bövüljön és az információáramlás minősége javuljon Külön munkacsoport az UIP-n belül az „új UIP”- ről.

8 Move in summer 2009 / Költözés 2009-ben New address / Új cím: Av. Herrmann Debroux 15ATel : +32 26 72 88 47 1160 BrüsselFax: +32 26 72 81 14 Belgiene-mail: info@uiprail.orginfo@uiprail.org Homepage: www.uiprail.orgwww.uiprail.org Good connections / Jó közlekedési kapcsolatok Public transportation „in front of the door“ / tömegközlekedés az ajtó előtt Metro Line 5 Station « Herrmann Debroux » Tram Line 94, Station « Herrmann Debroux » 16 Km away from airport / 16 km-re a reptérről  EU Commission, Parliament and other associations of the sector CER, UNIFE, EIM, UIRR, etc. as well as the standards bodies CEN and CENELEC are reachable in less than 20 minutes Az EU Bizottság, Parlament és a szektor szövetségek CER, UNIFE, EIM, UIRR, stb., illetve a CEN és CENELEC szabványügyi szervezetek 20 percen belül elérhetőek.  ERFA office „door to door“ Az ERFA irodája közvetlenül a szomszédban Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 8 New address What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Új cím

9 9 Charles-Antoine RivièreMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Isabelle Brahy Secretariat Titkárság Dr.-Ing. Holger Segerer Secretary General (since January 2010) Főtitkár 2010. január óta Charles-Antoine Rivière Technical Co-ordinator Műszaki koordinátor Your UIP Team in Brussels What’s new with the UIP? Mi újság az UIP-nél? Az Önök UIP csapata Brüsszelben

10 10 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Technical issues Müszaki kérdések

11 2010 has been an important milestone in railway sector’ s life: TF maintenance -ECM certification – deadline: June 2010 -GCU: new amendments and proposals -WAG TSI 2011 will be the starting point of implementation and time to continue to develop other important issues -Noise TSI -RSRD² project and TAF TSI 11 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 Technical issues – müszaki kérdések 2010. Fontos mérföldkő a vasúti szektor életében: Karbantartási munkacsoport -ECM tanúsítás – határidő: 2010 június -GCU: új módosítások és javaslatok -WAG TSI 2011. lesz a bevezetés kezdőpontja és egyéb fontos kérdések fejlesztésének ideje -TSI Zaj -RSRD² project és TAF TSI

12 • Európai akcióterv: -Európai kerékpár és tengelyállomány vizuális vizsgálata (EVIC szerint) -Bizonyos működési területekről származó kerékpár minták mélyrehatóbb vizsgálata -Szisztematikus kerékpár-követési rendszer bevezetése Európa-szerte adatgyűjtés 2010.08.01-től Az adatokat legkésőbb 2012.01.01-től egy leválogatható elektronikus rendszerben kell tárolni. • UIC A típusú tengelyekre szabványos 20 tonnás tengelyterhelésének európai megerősítése (és a különleges esetek, pl. Franciao., Belgium, Svédo.) • Tisztázás: az új tervezési szabványokat nem kell a meglévő/régi tervekre alkalmazni • Egységes európai karbantartási követelmények Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei • European Action Program: -A Visual Inspection of the European wheelset/axle population (according to EVIC) -A more in-depth investigation of samples of wheelsets from defined operating areas -A European-wide implementation of systematic traceability of wheelset maintenance Collection of data will start from 01.08.2010 The data will be recorded in a filterable electronic system at latest from 01.01.2012 onwards. • Confirmation of the European standard axle load of 20t for UIC Type A axles (and the special cases, e. g. France, Belgium, Sweden) • Clarification: new (design) standards are not applicable on existing/old designs • European Common Criteria for Maintenance 12 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 The Joint Sector Program worked out in the ERA Task Force was fully adopted Az ERA munkacsoport által kidolgozott közös szektor program teljeskörű alkalmazása

13 The whole European wagon fleet will be subject to a Visual Inspection of the axle status Goal: • to sort out axles from operation according to EVIC • to record a set of minimum data for the inspected axles • to remove from service (immediately or after unloading) axles not complying with the Minimum Acceptance Criteria (axles with a high presumption of damages in favour of causing cracks) and • to hand over removed axles to heavy maintenance with appropriate treatment and NDT When/where: As soon as a wagon enters a WS and at least when wagon is lifted or on pits 13 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 The 1st element of the European Action Program: Visual Inspection program of the European wheelset/axle population Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei A teljes európai vagonállományt alá kell vetni a tengelyek vizuális állapotvizsgálatának Cél: • a hibás tengelyek kisorolása az EVIC szerint • egy minimális adatmennyiség összegyűjtése az átvizsgált tengelyekről • azon tengelyek kivonása a forgalomból (azonnal vagy ürítést követően), melyek nem teljesítik a minimálisan elfogadható követelményeket (nagy valószínűséggel sérültek, különös tekintettel azokra, ahol repedések keletkezhetnek) • a kiszerelt kerekek megfelelő karbantartásra és sérülésmentes vizsgálatra történő átadása Mikor/hol: Amint a vagon műhelybe kerül és legalább akkor, ha a vagon megemelésre vagy aknára kerül Az európai akcióprogram 1. eleme: Az európai kerékpár/tengely állomány vizuális vizsgálata

14 • 2 European “Train the Trainers” trainings for Joint EVIC bodies 2 európai „tréning a trénereknek” képzés a Közös EVIC testületek számára • 15 member states integrated 15 tagállamot integrál • ca. 50 training sessions in member states (workshops, keepers, RUs) Közel 50 képzés a tagállamokban (műhelyek, üzembentartók, vasúti vállalkozások) • > 750 trainers and workshop staff trained több mint 750 tréner és műhelyi személyzet kiképezve • EVIC docs in 10 languages EVIC dokumentációk 10 nyelven • EVIC started from 01.04.2010 Az EVIC 2010.04.01-én indult • More than 310.000 axles checked up to November 2010 2010 Novemberéig több mint 310 000 tengely került ellenőrzésre • Implementation in GCU progressing A GCU-ba való beépítés folyamatban 14 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1st element of the European Action Program: Visual Inspection program of the European wheelset/axle population Az európai akcióprogram 1. eleme: Az európai kerékpár/tengely állomány vizuális vizsgálata

15 15 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 1st element of the European Action Program: Visual Inspection program of the European wheelset/axle population Az európai akcióprogram 1. eleme: Az európai kerékpár/tengely állomány vizuális vizsgálata

16 16 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 The 2nd element of the European Action Program: the Sampling Programme Sampling programme aims to analyse the efficiency of the EVIC on cracks detection. For the UIP: 6 000 axles have to be checked through a dedicated process (24 000 axles checked by the Sector). For the UIP, the checks are performed by GATX, VTG, ERMEWA and WASCOSA: 1500 checks per keeper, within 1 year (June 2010 – Mai 2011)  Because of the low number of inspected wheelset at the moment it’s not possible to draw conclusions from the available data. Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei The 2nd element of the European Action Program: the Sampling Programme Az európai akcióprogram 2. eleme: Mintavételi program A mintavételi program célja az EVIC hatékonyságának elemzése a repedések felderítésében Az UIP részéről: 6 000 tengelyt kell megvizsgálni az eljárás során (a teljes szektorban 24 000 tengelyt) Az UIP részéről a GATX, VTG, ERMEWA és a WASCOSA végzi el a teszteket: 1500 ellenőrzés üzembentartónként, 1 éven belül (2010 júniustól – 2011 májusig)  A vizsgált kerékpárok alacsony száma miatt jelenleg nem lehetséges a rendelkezésekre álló adatokból következtetéseket levonni.

17 17 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 The 3rd element of the European Action Program: European Wheelset Traceability (EWT) (see EWT Implementation Guide v1.5)  European Traceability approved by the ERA -> 47 data -> start from August 2010 -> recorded in a filterable electronic system at latest from 01.01.2012  Self-commitment to implement the EWT  Next revision of EN 15313 will implement EWT  EWT fits with EBA request (Allgemeinverfügung)  ANSF may revoke the Italian requirements Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Az európai akcióprogram 3. eleme: Európai Kerékpárkövetési Adatbázis (EWT) (ld. EWT alkalmazási kézikönyv)  Európai Kerékpárkövetés ERA által jóváhagyva: -> 47 adat -> kezdés 2010 augusztustól -> legkésőbb 2012.01.01-től egy leválogatható elektronikus rendszerbe  Az EWT alkalmazása önkéntes vállalás  Az EN 15313 következő módosítása az EWT-t is tartalmazni fogja  Az EWT teljesíti az EBA adatszolgáltatást is (Általános rendelkezés)  Az ANSF talán visszavonja az olaszországi követelményeket

18 -The final results on inadmissible ‘’UIC surface roughness’’ in maintenance levels/ UIC project. The first results are expected in 2011; -Handling of painted/ unpainted situation/ EURAXLES project. The first results are expected in 2014; -Examine the need for harmonization of NDT techniques/ EURAXELS projects. The first results are expected in 2014; -Effects on WS/axles caused by special events (derailments, etc)/ Investigation project which will be started by the JSG. 18 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 A közös szektor csoport következő feladatai Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Next steps for the JSG -Az UIC karbantartási szintek projekt első eredményei 2011-re várhatóak; -EURAXLES projekt festett/nem festett tengelyek kérdése. Az első eredmények 2014-re várhatóak; -EURAXLES projekt roncsolásmentes vizsgálati technológiák harmonizációjának kérdése. Az első eredmények 2014-re várhatóak; -Különleges események (pl.: siklások) hatása a kerékpárokra/tengelyekre. Közös szektor csoport által indítandó vizsgálati projekt.

19 Corrosion is only one of the factors of derailment. Additional factors have to be investigated. The ERA will set up a study on causes of train derailment. Continuation of cooperation between the ERA and all the Sector organizations (RUs, IMs, ECMs, keepers, …) through a Freight Platform. 19 CA. RivièreTechnical issues07. 12. 2010 Cooperation with ERA and the Authorities Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei Együttműködés az ERA-val és a hatóságokkal A korrozió csak az egyik tényező a siklások esetén. Egyéb hatásokat is vizsgálni kell. Az ERA egy tanulmányt készít a vonatsiklásokról. Az ERA és minden szektor szervezet (vasúti vállalkozások, infrastruktúra üzemeltetők, üzembentartók, stb.) közötti együttműködés folytatása a Teherkocsi Platformon keresztül

20 20 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 SUMMARY - ÖSSZEFOGLALÁS Voluntary from Önkéntes (-tól) Compulsory from Kötelező (-tól) UIP/ERA action required/deadline UIP/ERA feladat/határidö NSA action required/deadline NKH feladat/határidö Keeper action required/deadline Üzembentartó feladat/határidö EBA data collection EBA adatgyüjtés -January 2010Lobby in favor of EWT implementation Lobbi az EWT alkalmazására Supervision / permanently folyamatos felügyelet EBA request application EBA kérés végrehajtás ANSF data collection ANSF adatgyüjtés -1 January 2011 in Italy. Lobby in favor of EWT implementation Lobbi az EWT alkalmazására Supervision / permanently folyamatos felügyelet ANSF request application ANSF kérés végrehajtás EVIC implementation EVIC bevezetés April 2010.in the frame of the GCU in Mai 2011 GCU keretében 2011. máj. Sampling analysis / Mai 2011 Mintavétel elemzés 2011 máj Supervision / permanently folyamatos felügyelet Application of EVIC / immediately EVIC alkalmazása / azonnal EWT implementation EWT bevezetés August 2010. Strongly recommended immediately. Erösen ajánlott 2010. aug. Filterable IT syst. in Jan. 2012. Szürhetö IT rendsz. 2012. jan. Future introduction in EN 15313. Jövöbeli bevezetés EN15313 -Supervision / permanently folyamatos felügyelet Implementation of EWT / immediately EWT végrehajtása / azonnal Results of the ERA TF az ERA munkacsoport eredményei

21 Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet  Safety Directive 2004/49 (2008/110):  Art.4: RU/IM are responsible for the safe operation of the railway system (check before departure, maintenance, operation of trains,...)  Art. 9: RU/IM shall establish their safety management system. It shall ensure the control of all risks associated with the activity of the IM/RU, including the supply of maintenance and material and the use of contractors.  But RU/IM aren’t able to check that maintenance is well done for each vehicle. 21 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 Why an ECM? Miért az ECM?  Biztonsági direktíva 2004/49 (2008/110):  4. cikkely: A vasúti vállalkozások és infrastruktúraüzemeltetők felelősek a vasúti rendszerek biztonságos üzemeltetéséért (indulás előtti ellenőrzés, karbantartás, vonatok kezelése, …)  9. cikkely: A vasúti vállalkozások és infrastruktúra üzemeltetők létre kell hozzák a biztonsági menedzsment rendszerüket. Ez biztosítja a tevékenységükkel összefüggő kockázatok kezelését, beleértve a karbantartás elvégzésének, az alkatrészellátásnak és az alvállalkozók használatának kockázatát.  De a vasúti vállalkozások és az infrastruktúra üzemeltetők nem tudják leellenőrizni, hogy minden jármű karbantartása rendben megtörtént.

22  Solution: an ECM shall ensure that the vehicles for which it is in charge of maintenance are in a safe state of running by means of a system of maintenance  An ECM is assigned to each vehicle before placing in service (in NVR)  Mandatory certification in the case of freight wagon  BUT certification mandatory not before 2013.  That’s the reason why “transitional” solutions have been developed 22 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 Why an ECM? Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet Miért az ECM?  Megoldás: Egy Karbantartásért felelős szervezet egy karbantartási rendszer által biztosítsa, hogy a hozzá rendelt járművek biztonságos állapotban vannak.  Minden járműhöz egy ECM kerül hozzárendelésre a forgalomba helyezés előtt (a nemzeti járműnyilvántartásban)  Teherkocsik esetén kötelező tanúsítás  DE a tanúsítás 2013. előtt nem kötelező  Ez az oka, hogy „átmeneti” megoldások kerültek kidolgozásra.

23 23 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 • ECM - Timetable January 2011 ECM Transitional solutions available Spring 2012 EU regulation comes into force Spring 2013 All the ECM have to be certified acc. to EU regulation Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet • ECM - Határidők 2011. január ECM átmeneti megoldások hozzáférhetöek 2012. tavasz EU szabályozás életbe lépése 2013. tavasz Minden ECM-nek az EU szabályozás szerinti tanúsítással kell rendelkeznie

24 24 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM - Transitional phase (2010-2013) To allow for a short term realization of the ECM Certification as foreseen in Article 14a (4) of Directive 2004/49/EC, 10 Member States have signed in May 2009 a “Memorandum of Understanding” (MoU ECM) „establishing the basic principles of a common system of certification of entities in charge of maintenance for freight wagons“. However, only very few certificates have been issued according to the MoU. Since the MoU is not yet implemented, the sector organizations proposed to the Commission the following solution in order to cover the transition period: Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Átmeneti időszak (2010-2013) Annak érdekében, hogy a 49/2004. Európai Bizottsági direktíva 14.a. (4) pontjában megadott ECM tanúsítási rendszer rövid távon belül bevezethető legyen, 10 tagállam 2009. májusban aláírta az Egyetértési Nyilatkozatot (MoU ECM), amely „létrehozta a teherkocsik karbantartásáért felelős szervek tanúsítására vonatkozó egységes alapelveket”. Mindazonáltal a MoU alapján csak nagyon kevés tanúsítvány került kiadásra. Mivel a MoU még nem került alkalmazásra, a szektor szervezetei az átmeneti időszakot lefedő megoldást javasoltak az alábbiak szerint:

25 Technical issues Műszaki kérdések 25 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 1) A declaration of the RU, in the frame of the SMS, explaining the procedures it uses to verify and control that the vehicles are in a safe running state. 2) The RU’s declaration must describe how the necessary exchange of information is organized between the concerned parties. 3) As long as the ECMs are not yet certified according to Article 14a of Directive 2004/49/EC or the MoU, a self declaration of the ECM is sufficient proof that it fulfills the requirements defined This self-declaration (see Application Guide sent by the Sector) consists on declaring that the ECM fulfills the requirements of annexes B and C1 of the MoU and have checked through an internal audit. ECM - Transitional phase (2010-2013) ECM – Átmeneti időszak (2010-2013) 1) A vasúti vállalkozások nyilatkozata, hogy a biztonsági vezérlő rendszerükben (SMS) milyen eljárásokat használnak a járművek biztonságos futásképességének megállapítására és ellenőrzésére. 2) A vasúti vállalkozás nyilatkozatának le kell írnia az érintett felek közötti információáramlás módját. 3) Mindaddig amíg az ECM-ek nem kerülnek tanúsításra a 49/2004. EC direktíva vagy MoU szerint, az ECM önminősítő nyilatkozata elegendő bizonyíték, hogy a megadott követelményeket teljesíti. Ez az önminősítő nyilatkozat (ld. a szektor által körbeküldött útmutató) a MoU B és C1 mellékleteiben rögzített követelmények teljesítését igazolja, melyet egy belső audit ellenőrzött.

26 26 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 4) Because some National Vehicle Registers (NVR) are not yet operational and accessible to the RUs in order to make the link between the keeper and the ECM of a vehicle, each keeper has to send a Keeper Self-Declaration, ensuring that the keeper is the ECM itself or entrusts the maintenance to a certified or self-declared ECM. Risk if this 2 self-declarations are not sent: many RUs will stop to operate wagons which are not covered by such a system. Technical issues Műszaki kérdések ECM - Transitional phase (2010-2013) ECM – Átmeneti időszak (2010-2013) 4) Mivel néhány Nemzeti Járműnyilvántartás (NVR) még nem működik és hozzáférhető a vasúti vállalkozások számára, ezért az adott jármű üzembentartója és az ECM közötti kapcsolat létrehozása érdekében, minden üzembentartónak ki kell adni egy üzembentartói öntanúsítási nyilatkozatot (KSD) biztosítva, hogy az üzembentartó maga az ECM vagy egy önminősítő nyilatkozattal rendelkező ECM-et bíz meg a vagonjai karbantartásával. Kockázatot jelent, hogy amennyiben a 2 nyilatkozat (ECM önminősítő nyilatkozat és KSD üzembentartói öntanúsítási nyilakozat) nem kerül megküldésre, akkor több vasúti vállalkozás nem fog olyan vagonokat közlekedtetni, melyek nem tagjai ennek a rendszernek.

27 27 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM - scope of responsibility Maintenance Management Maintenance Design Maintenance Execution Fleet Maintenance Management Technical issues Műszaki kérdések Karbantartás végrehajtás Karbantartás tervezés Flotta karbantartás menedzsment Karbantartás menedzsment ECM- felelősség hatálya

28 -General Management commitment of management, identification and management of responsibilities, communication on the ECM management system, annual maintenance report, … -Supervision, coordination and information management of contracts with keepers, supervision of operational functions, qualification and supervision of the maintenance delivery, management of return of experience, … 28 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM – Management of Maintenance Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Karbantartás menedzsment -Általános menedzsment a vezetés elkötelezettsége, felelősségek azonosítása és menedzselése, ECM menedzsment rendszer kommunikációja, éves karbantartási jelentés, … -Felügyelet, koordináció és információ üzembentartókkal kötött szerződések menedzselése, operatív funkciók felügyelete, a karbantartás végrehajtásának minősítése és felügyelete, tapasztalati visszacsatolás menedzsment, …

29 29 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM – Design of Maintenance Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Karbantartás tervezés Collect information Információgyüjtés Analyse the information Információelemzés Analyse the needs for updating Fejlesztési igények elemzése Analyse the proposals of update Módosítási javaslatok elemzése Analyse the implementation of updates Fejlesztések alkalmazásának elemzése Take decisions Döntéshozatal Disseminate the updates Fejlesztés elterjesztése Limit values for interoperablility Interoperabliltási határértékek Maintenance documentation update Karbantartási dokumentáció frissítése Legislation, performance targets, technological evolution Jogalkotás, teljesítménycélok, technológiai fejlödés Information on operations performed Információk az elvégzett müveletekröl Information on maintenance performed Információk az elvégzett karbantartásról Design process – Tervezési folyamat

30 Responsible for: - applying the maintenance referential to the vehicles. - Collecting information on maintenance performed and operations performed, including at least defects, incidents, accidents, mileage, FCFMM has to check: -The capability including competence of the workshop to perform maintenance works -The operational possibility to send vehicles that have to be maintained to the workshop in due time. The FCFMM pronounces the release of wagon in operation after the work has been executed by the workshop. 30 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM - Fleet Maintenance Management Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Flotta karbantartás menedzsment Felelőssége: - Referencia karbantartás alkalmazása a járműveken. - Információgyűjtés az elvégzett karbantartásról és műveletekről, beleértve minimum a hibákat, a véletlen eseményeket, baleseteket, megtett távolságot, Az FCFMM (Flotta Menedzser/Flotta Karbantartás Menedzser) ellenőrzi: -A vagonjavító műhelyek képességeit, beleértve a karbantartási kompetenciákat -Az üzemeltetési lehetőségeket a vagonok karbantartásra való időbeli műhelybe küldésére Az FCFMM jelenti ki a vagont miután a műhely elvégezte a munkát.

31 31 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM – Maintenance Delivery INPUT Execution of maintenance OUTPUT  Maintenance orders  RST that has to be maintained  Records on maintenance performed  Return on experience if requested  RST maintained Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet ECM – Karbantartás végrehajtás BEMENET Karbantartás elvégzése KIMENET  Karbantartási megrendelések  Requirement Set To (RST) elvárt be kell tartani  Jelentés az elvégzett karbantartásról  Kérés esetén visszajelzés a tapasztalatokról  RST betartásra került Vagonjavító műhely Requirements from Certification of Maintenance Workshop are copy and paste Kivágás a Vagonjavító műhelyekre vonatkozó tanúsításból

32 The 3 operational functions may be sub contracted (entirely or partially). In case of sub contract, the function (or part of the function) has to be assessed by : 1- an accredited body -> automatic presumption of conformity or 2- a third party, which complies with requirements of annex 2 (based on ISO 17021) -> automatic presumption of conformity or 3- the ECM itself which has to prove that requirements of annex 1 are fulfilled. 32 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 • Functions may be subcontracted Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet • A funkciók kiszervezhetők A 3 operatív funkció alvállalkozóknak kiszervezhető (teljesen vagy egészben). Kiszervezés esetén az adott funkciót (vagy annak részét) értékelni kell: 1- egy akkreditált testületnek -> automatikusan alapértelmezett megfelelőség vagy 2- egy harmadik személynek, aki megfelel a 2. mellékletnek (ISO 17021 alapján) -> automatikusan alapértelmezett megfelelőség vagy 3- az ECM maga bizonyítja, hogy az 1. sz. melléklet követelményei teljesülnek

33 Huge task. But ECM is the single entity in the new railway system, which is responsible for Maintenance. All the chain of maintenance has to be managed by the ECM. Some or many functions can be sub contracted but not the RESPONSIBILITY. Definition of the ECM = a responsible Entity 33 Charles-Antoine RIVIERETechnical issues07. 12. 2010 ECM MAY BE a keeper Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet Az üzembentartó is lehet ECM Nagy feladat. De az új vasúti rendszerben az ECM egyedül felelős a karbantartásért. A karbantartás minden elemét az ECM-nek kell menedzselni. Egy vagy több feladat kiszervezhető, de a FELELŐSSÉG NEM. Az ECM definíciója = A felelős SZERVEZET

34 34 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 SUMMARY Voluntary from Önkéntes (-től) Compulsory from Kötelezö (-től) ECM action required / deadline ECM feladat/határidö NSA action required/deadline NKH feladat/határidö Keeper action required/deadline Üzembentartó feladat/határidö ECM self declaration ECM önnyilatkozat 11.201001.2011 If no ECM certification Ha nincs ECM tanúsítás Send the ECM self declaration to the ERA ECM önnyilatkozat megküldése az ERA-nak Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos To nominate the ECM in the NVR / Nov. 2010 Az ECM rögzítése a nemzeti vagonregiszterbe Keeper self declaration Üzembentartói nyilatkozat 11.201001.2011-Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos Send the keeper self declaration to the ERA Üzembentartói nyilatkozat megküldése az ERA-nak ECM certification acc. to MoU MoU szerinti ECM tanúsítás 2009--Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos - ECM certification acc. to EU law EU jog szerinti ECM tanúsítás Spring 2011 2011 tavasz Spring 2013 2013 tavasz To be certified before spring 2013 2013 elött kötelezö tanúsítás Supervision / permanently Felügyelet / folyamatos - Entity in Charge of Maintenance Karbantartásért felelős szervezet

35 GCU  Amendment chapter I - article 3 and annex 8 GCU bureau organization  Amendment chapter II articles 7 and 9 and annex 2 Introduction of the ECM  GCU Wagon Database To fill in by the keeper – deadline 01.10.2010 35 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 New amendments Új módosítások  I fejezet 3. pont és 8. melléklet módosítása GCU iroda szervezése  II fejezet 7. és 9. pont és 2 melléklet módosítása ECM bevezetés  GCU vagon adatbázis Üzembentartó által feltöltendő 2010.10.01-ig

36 WAGON TSI  Revision is over at the end of 2010  A new structure: -A light core text with annexes, fixing mandatory requirements -An Application Guide, where many standards are quoted. This guide is voluntary but gives a presumption of conformity to the core text requirements  Some major issues still under discussion: -The 3 rd wagon category which fixes the requirements for an “interoperational” wagon. (for ex. In the core text: not mandatory to have steps. But of course used by almost the RU in their operational rules. Same for markings,...) -Upgrading and renewal: minimum harmonized rules still to fix in order to avoid systematically new authorization for Placing in Service when every single modification on wagon is performed.  Implementation of WAG TSI scheduled in the 2nd half of 2012 36 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Status and implementation Állapot és alkalmazás  A TSI átdolgozása 2010 végére véget ér  Az új struktúra: -Egyszerű alapszöveg, a kötelező előírásokat rögzítő mellékletekkel -Egy alkalmazási kézikönyv, ahol több szabvány be van idézve. Ez a kézikönyv önkéntes, de a egységes értelmezést ad az alapszöveg követelményeihez  Néhány fontos kérdés még vitatott: -A 3. vagon kategória, ami az „interoperábilis” vagonnal szembeni követelményeket rögzíti (pl.: Az alapszövegben a lépcső nem kötelező, de majdnem minden vasúti vállalkozás működési szabályzata kötelezővé teszi. Ugyanez a helyzet a jelölésekkel,…) -Fejlesztés és felújítás: A minimális harmonizált elvárások még rögzítendőek, hogy a minden egyes módosítások esetén elvégzendő üzembehelyezési engedélyezés elkerülhető legyen.  A WAG TSI hatályba lépése 2012. II. félévére van tervezve.

37 UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI  EU and railway industry have developed an integrated data exchange solution for all participants (IM, RU, PK, Workshops, Customers) [TAF TSI]  Requires integration of existing railway operating systems  Key responsibility for Private Keepers to make available technical railcar data in real time via unified RSRD Rolling Stock Reference Data Base 37 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 What is TAF TSI and the RSRD ? Mi a TAF TSI és az RSRD ?  Az EU és a vasúti szektor kifejlesztett egy integrált adatcsere megoldást az összes résztvevőnek (IM, RU, PK, műhelyek, vevők) [ez a TAF TSI]  A jelenlegi vasúti üzemeltetési rendszerek integrációja szükséges  A fő felelősség a vagon üzembentartóké, hogy a vagonok műszaki adatait valós időben hozzáférhetővé tegyék egy egységes Vasúti kocsi referencia adatbázisban RSRD

38  In September 2009, The Common Interface (CI) development fails to fulfill important requirements like authorization logic from the UIP point of view. Therefore it was decided to enhance RSRD to RSRD², compensating the lack of confidentiality in the CI. It should be available even if the CI is late, in order to allow the keepers to fulfill their legal obligations.  Important features: -Mileage collection -Access authorisation 38 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 The project RSRD² UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI Az RSRD² projekt  2009. szeptemberében az egységes interface (CI) fejlesztés nem teljesített alapvető követelményeket, mint az UIP álláspontja szerinti engedélyezési logika. Ezért az RSRD-t RSRD²-re fokozták, a CI bizalmassági hiányának kompenzálására. Az RSRD-nek akkor is el kell készülni, ha a CI fejlesztés késik, hogy lehetővé tegye a vagon üzembentartók számára, hogy teljesítsék jogi kötelezettségeiket.  Fontos jellemzők: -Megtett út gyűjtés -Hozzáférési engedélyezés

39  Budget for development: 500.000 €, financed by 6 funding companies  Design development phase: done •Time table & milestones 39 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Present Status 0 1234 Milestone / Mérföldkö 0 – 2010. okt. assignment of contract / megbízási szerzödés Milestone / Mérföldkö 1 – 2010. dec. accepted specification document elfogadott specifikációs dokumentumok Milestone / Mérföldkö 2 – 2011. ápr. all specified functionalities are implemented and tested / minden elöírt funkció alkalmazásra és tesztelésre került Milestone / Mérföldkö 3 – 2011. ápr. application approved by users használók elvi jóváhagyása Milestone / Mérföldkö 4 – 2011. jún. application approved by restricted pilot users teszt felhasználók általi jóváhagyás UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI Jelenlegi állapot  Fejlesztési költségvetés: 500.000 €, 6 alapító vállalat által finanszírozva  Design tervezési fázis: lezárult •Időtábla és mérföldkövek

40  RSRD² project foresees the delivery of mileage information to the Keepers by passing data from RUs through a "black box" Mileage Calculation Engine (MCE) in a 3rd party approach, when the data becomes available from RUs  The development of calculation functionality of the MCE is not part of the RSRD² core function, however there is a requirement to work with RailData to pass through initial mileage data from (only) 4 RUs to Keepers, which will be implemented as part of the RSRD² project 40 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 The RSRD² and mileage calculation UIP and the TAF TSI UIP és a TAF TSI The RSRD² and mileage calculation  Az RSRD² projekt a megtett út adatokat az üzembentartó részére egy „fekete dobozon” (Megtett út számító rendszer - MCE) keresztül, harmadik fél szemléletben tervezi megszerezni, amennyiben ez az adat a vasúti vállalkozásoktól megszerezhető lesz.  Az MCE számítási feladatának fejlesztése nem része az RSRD² alap funkcióinak, mindazonáltal elvárás a RailData rendszerrel való együttműködés, (csak) 4 vasúti vállalat megtett út adatainak eljuttatása az üzembentartókhoz, ami az RSRD² projekt részeként kerül megvalósításra.

41 TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak 41 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Noise… - Focus is on existing wagons •New build wagons must comply with TSI NOI since 2006 (K-blocks or Disc brakes) •Existing fleet (> 650’000 wagons) is equipped with cast iron brake blocks •Retrofitting the existing fleet is under intense discussion – mainly in: •NL – Subsidies for retrofitted wagons – none granted thus far (unattractive incentives) •DE – Project “Leiser Rhein”-subsidy for retrofitting up to 5’000 wagons, but rigid conditions (success unlikely) •Only DBSR committed 1’200 wagons so far •NL / DE / CH / IT - Rotterdam-Genoa Corridor Study initiated by Ministries of Transport Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra •Az új vagonoknak 2006. óta meg kell felelni a TSI NOI előírásainak (K-blokkok vagy tárcsafékek) •Meglévö flották (több mint 650 000 vagon) öntöttvas féktuskókkal vannak szerelve •A meglévö flotta átszereléséröl éles vita van: •Hollandiában – Állami támogatás az átszerelt vagonokra (nem elég vonzó ösztönzés) •Németország – “Csendes Rajna” projekt – állami támogatás 5000 vagon átszerelésére, de szigorú feltételek mellett (nem várható siker) •Eddig csak a DBSR vállalt 1200 vagont •NL / DE / CH / IT - A közlekedési minisztériumok által kezdeményezett Rotterdam-Genoa korridor tanulm á ny

42 TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak 42 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Noise… - Focus is on existing wagons •Recast 1st RP •Article 31 (5):. When charging for the cost of noise effects is allowed by Union legislation for road freight transport, the infrastructure charges shall be modified to take account of the cost of noise effects caused by the operation of the train in accordance with: •Annex VIII (2 c): Differentiation according to the noise emission levels of freight wagons shall allow the payback of investments within a reasonable period for retrofitting wagons with the most economically viable low-noise braking technology available. •Annex VIII (2 d) provides for extended differentiation (time, area, train composition) Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra •Az elsö módosítások •31 (5) pont:. Amikor az uniós jog megengedi, hogy a zajterhelés ráterhelhetö legyen a közútra, akkor a vasúti pályahasználati díjakat úgy kell módosítani, hogy abban a vasúti közlekedés által okozott zajterhelés is figyelembe legyen véve: •VIII melléklet (2 c): A vagonok zajkibocsátási szintje közötti különbségtétel lehetővé teszi, hogy a vagonok gazdaságosan elérhető legcsendesebb technológiával való átszerelésének költsége elfogadható időn belül megtérüljön. •VIII Melléklet (2 d) kiterjedt differenciálásra ad lehetöséget (idö, terület, vonatösszeállítás)

43 43 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 •Retrofitting is technically feasible but costly •Brake homologation is pre-requisite, today only K blocks and discs homologated •Retrofit costs: •K: 6’000–10’000€ / wagon + additional wagon type brake homologation •Disc – 10’000 – 15’000 € per bogie + wagon type brake homologation •LL – nil € (normal pad replacement) – no wagon- type homologation (LL not homolgated yet) •Operating costs (LCC) •For K blocks and LL blocks costs will be substantially higher due to greater wheel wear •For Disc brakes costs should be similar or less than cast-iron blocks Noise… - Focus is on existing wagons Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra •Átszerelés müszakilag megtérül, de költséges •A fékrendszer homologizáció elöfeltétel, ma csak a K- blokkok és a tárcsafékek homologizáltak •Átszerelési költségek: •K blokk: 6 000 – 10 000€ / vagon + kiegészítö féktípus homologizáció •Tárcsa – 10 000 – 15 000 € / forgóváz + kiegészítö féktípus homologizáció •LL – 0 € (hagyományos tuskócsere) – az LL még nem homologizálható •Müködési költségek (LCC) •A K blokkok és az LL blokok költségei a nagyobb kopás miatt magasabbak •A tárcsafékek költsége hasonló vagy kevesebb kell legyen mint az öntöttvas féktuskók költsége TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak

44 44 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 •Open questions / problems: • How to compensate the wagon owner (investor) •Subsidies •Bonus for silent wagons (paid by noisy wagons through higher TAC) •Bonus/Malus •How will a bonus transferred to the wagon owner (administrative costs) •Harmonized EU wide Noise Differentiated Track Access Charge System unlikely to be established Noise… - Focus is on existing wagons Zaj… - fókusz a meglévő vagonokra •Nyitott kérdések / problémák: •Hogyan kompenzáljuk a vagon tulajdonost (befektetőt) •Állami támogatás •Kedvezmény a csendes vagonokra (a zajosabb vagonok magasabb pályadíjából) •Bonus/Malus •Hogyan kerül át a kedvezmény a vagontulajdonoshoz (adminisztratív költségek) •Európai egységes, differenciált pályahasználati díj rendszerek valószínűleg nem lesznek TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak

45 45 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010 Business Models – Complex relationships Wagonowner Vagontulajdonos 100% Lessee = Keeper Bérlő = Üzembentartó X-y% Wagonkeeper Üzembentartó x% Lessee = Customer Bérlő = Vevő a-b% Lessee = RU Bérlő = vasútvállalat a% Lessee = Customer Bérlő = Vevő Lessee = RU Bérlő = vasútvállalat RU Vasútvállalat IM Infrastruktúra üzemeltető Loader (Customer) Berakó (Vevő) Loader (Customer) RU Vasútvállalat Direct relationship from Owner to … / Közvetlen kapcsolat a tulajdonostól Direct Relationship from … to … / Közvetlen kapcsolat Relationship Keeper / RU through GCU / Üzembentartó és vasúti vállalkozás közötti kapcsolat a GCU-n keresztül TSI Noise, Noise Differentiated Track Access Charges TSI Zaj, Zajterhelés függő pályahasználati díjak Üzleti modellek – komplex kapcsolatok

46 Thank you 46 Charles-Antoine RIVIEREMVME conference - Technical issuesDecember 7, 2010


Letölteni ppt "MVME Seminar Technical Issues – Műszaki kérdések Budapest, 07 December 2010 Charles-Antoine RIVIERE UIP Technical Coordinator 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések