Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén Szolnok 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén Szolnok 2009."— Előadás másolata:

1 Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén Szolnok 2009

2 Európai Unió oktatáspolitika iránya •foglalkoztatás növelés •tudás alapú társadalom megteremtése Célja : oktatási, képzési rendszerek átalakítása

3 A hazai oktatás átalakítása során a hangsúly az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésére helyeződött át.

4 HEFOP 3.1.4-TÁMOP3.1.4 Az e célokat szolgáló programfejlesztési projektsorozat a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1 intézkedéseiben valósult meg. A 3.1.1-es program öt kiemelt kompetenciaterületen támogatta oktatási programcsomagok létrehozását, valamint elkészült a kompetencia alapú óvodai programcsomag (szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelv, szociális, életviteli és környezeti, életpálya-építés) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 pályázata e programoknak a közoktatási intézményekben való alkalmazását teszi lehetővé

5 A kompetencia alapú óvodai programcsomag A fenti fejlesztések megalapozását egy önálló óvodai programcsomag biztosítja, mely az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült.

6 A kompetencia alapú óvodai programcsomag Egyes elemei egyrészt részenként is felhasználhatók bármely legitim helyi nevelési programhoz, másrészt egészben is, komplexen és csomagként kezelve is használható.

7 A kompetencia alapú óvodai programcsomag elemei Elméleti alapvetések Komplex Fejlesztési- Tématervek Kiegészítő kiadványok, eszközök Kompetencia alapú óvodai programcsomag

8 Elméleti alapvetések Általános szakmai koncepciót és a három kidolgozatlan fejlesztési területre vonatkozó pedagógiai koncepciót tartalmaz az •óvoda-iskola átmenetre •a befogadó vagy inkluziv pedagógiára • érzelmi –erkölcsi nevelésre vonatkozóan

9 Komplex Fejlesztési- Tématervek •Ajánlások négy képességfajtára - szociális képesség - értelmi képesség - verbális képesség - testi képesség három differenciálási szintre van kidolgozva I. szint: sajátos nevelési igényű gyerekek II. szint: standardhoz közelítő képességű gyerekek III. szint: tehetséges, kreatív gyerekek

10 „A világ befogadásának elérhetőségei” című füzetsorozat és eszköztár A füzetsorozat és eszköztár 12 részből áll  Zenevarázs  Bábjáték és játék a bábokkal  Meseládikó eszköztár  Játszunk? Természetesen!  Felfedezések a természetben  Kiegészítő segédlet/dráma- és mozgásos játékok/  Néphagyomány  Játék, tánc, élet  Játék, tánc, élet DVD  Varázseszközök az óvodában/ajánlások érzelmi, erkölcsi kompetenciák fejlesztéséhez/  Kóstolgató /gyermekirodalmi összeállítás/  A gyermek fejlődésének nyomon követése

11 A kompetencia alapú óvodai programcsomag A komplexitás három nagy kategóriája elkészült:  az óvoda–iskola átmenet,  az integráció, inkluzió  az érzelmi, erkölcsi nevelés, játék

12 A programcsomag I. témaköre az óvoda-iskola átmenet •Amikor óvoda–iskola átmenetről van szó, akkor azonos elvek mentén való fejlesztésről beszélünk •Konkrét kapcsolódási pontok az óvodai programcsomag és az iskolai kompetencia fejlesztés területei között - Szövegértés- szövegalkotás területén - Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák területén - Matematika kompetencia területén - Életpálya-építés kompetencia területén

13 A programcsomag II. témaköre a differenciálás, az integráció és az inklúzív pedagógia •Jogszabályi háttér biztosított Az integrált nevelés-oktatás jogi szabályozása, és a sajátos nevelési igény meghatározása megtörtént •A pedagógiai alapelvek és tartalmak az ONAP-ban az Irányelvekben és NAT-ban megfogalmazottak •Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez •Inkluzió az integráció által a differenciálás módszerével lehetséges

14 A programcsomag III. témaköre a játék, az érzelmi és erkölcsi nevelés •Az óvodáskor legfőbb tevékenysége a játék •A játék és a játékba integrált tanulás összefüggéseit mutatja be. •Az óvónő kiemelkedően fontos szerepe a játékban •Hogyan történik és történjen az erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban •Erkölcsi érzék, érzelmek nevelése a játék során •A kommunikáció és a játék fejlődése a játék által

15 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka •a gyerekek számára •a szülők számára •az óvodapedagógusok számára •az intézményfenntartó számára

16 Köszönöm a figyelmüket! Hepp Attiláné közoktatási szakértő intézményi folyamat tanácsadó E-mail:heppkati@gmail.com

17 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a gyerekek számára -önfeledt, boldog gyermekkort jelent számukra -elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak -átélhetik a mesék, a versek, a zene,a festés a hagyományok világát - bábozhatnak, dramatizálhatnak -élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról az őket körülvevő világról, -a környezetről, a természet csodáiról, a számok, a mennyiségek birodalmáról -a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják -megtapasztalják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges

18 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka a szülők számára •biztosítékot kapnak arra vonatkozóan, hogy a program középpontjában a gyermekük áll, •gyermekük komplex képességei fejlődnek •a fejlesztés figyelembe veszi a gyermek egyéni és életkori sajátosságait •gyermekével megtanítják értékelni és elfogadni a másik gyermek másságát is •gyermekének örökérvényű értékeket közvetít •a fejlesztés hangsúlya a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van •az óvodával való együttműködésük szorosabbá válhat •a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is

19 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka az óvodapedagógusok számára •az óvoda-iskola átmenet, az inklúzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére •az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újraértelmezésére; •az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójának új tartalommal való megtöltésére •a nevelési színterek (család, óvoda, iskola) folytonos nevelő hatásának érvényesítésére •a saját kompetenciájának fejlesztésére (ismeret, tudás, attitűd) •a gyerekek differenciálisi szintek (I.-II.-III.), valamint képességfajták szerinti fejlesztésére (értelmi, szociális, kommunikációs: verbális, nonverbális, testi)

20 A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka az intézményfenntartó számára •az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi •óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja •biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai továbbképzése •az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül •várhatóan emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma


Letölteni ppt "Program fejlesztés az óvodai nevelés kompetenciaterületén Szolnok 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések