Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciák; OKM PPK - 2011. március 31.. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Diagnózis – Nagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciák; OKM PPK - 2011. március 31.. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Diagnózis – Nagy."— Előadás másolata:

1 Kompetenciák; OKM PPK - 2011. március 31.

2 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Diagnózis – Nagy József rendszerezése mentén Az expanzió lehetőségei kimerültek, a folyamatos (gazdasági, technológiai, tudományos) fejlődés egyre növekvő szükségleteit (a szellemi potenciál további növekedését) csak a képzés eredményességének és hatékonyságának növekedésével lehet kielégíteni. Mitől remélhető a szellemi potenciál növekedése? -További ismeret- és érintettség növekedés -Tevékenység központú modellek -Kompetenciafejlesztő vezérelv

3 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az oktatás expanziója: kik járnak iskolába IQ (TK)1001151308570 általános (8) közép (12) alap szint (15) mester szint (17) PhD (20) Iskolafokozat (év) Normál eloszlás A népesség %-a Szórás Kumulatív %

4 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A kompetencia-modell A kompetencia: meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság, amely döntések és kivitelezések által érvényesül. A kompetencia valamely funkciót szolgáló motívum- és képességrendszer, döntésre és kivitelezésre való alkalmasság. -a döntések feltétele a motiváltság -A kivitelezések feltétele a képesség

5 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kompetencia hierarchia (pedagógiai tevékenység → elérendő szint) •Személyes kompetencia •Szociális kompetencia •Kognitív kompetencia •Speciális kompetenciák

6 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Személyes (perszonális) kompetencia A személyes kompetencia egy adott helyzetben a döntésekhez motívumokat aktiválva, a kivitelezéshez mozgósítva és viszonyítási alapként használva a szokásokat, mintákat, rutinokat, készségeket, ismereteket – segíti az egyént. Aktiválható motívumok: -Önvédelmi -Önellátási -Önszabályozási -Önfejlesztési -Speciális motívumok

7 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Személyes (perszonális) kompetencia -Önvédelmi -Szabadságvágy, önállósulási-, öntevékenységi vágy, egészségvédő, identitásvédő motívumok -Önellátási -Biológiai-, komfortszükségletek, mozgás- és élményszükséglet, stb. -Önszabályozási -Önbizalom, önbecsülés, ambíció, életcélok, stb. -Önfejlesztési -Önértékelés, önmegismerés, önfejlődés, stb. vágya És a hozzájuk tartozó szokások, minták, attitűdök, meggyőződések, normák, értékek

8 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szociális kompetencia •Közérdek – proszociális kompetenciák, •Közös érdek – kooperatív kompetenciák, •Eltérő érdek – vezetési kompetenciák, •Érdekütközés – versengési kompetenciák

9 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kognitív kompetencia Az információfeldolgozást (vétel, kódolás, átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás, stb.) megvalósító rendszer. Fontosabb kognitív motívumok: Megismerési-, felfedezési vágy, játékszeretet, alkotásvágy, tanulási sikervágy, kudarckerülés, elismerésvágy, kötelességtudat, ambíció. Fontosabb kognitív képességek: Tudásszerzés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás.

10 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kompetenciafejlesztés A kompetenciák a döntés és kivitelezés meg- valósulását szolgáló motívum- és képesség rendszerek. A kompetenciák fejlesztése motívumrendszereik és képességrendszereik fejlesztésével valósítható meg. Ennek feltétele, hogy ismerjük a fejlesztendő kompetencia motívumainak fajtáit, készletét, és fejlesztendő képességeinek fajtáit, készletét.

11 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kulcskompetenciák •Anyanyelvi kommunikáció •Idegen nyelvi kommunikáció •Matematikai kompetencia •Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén •Digitális kompetencia •Hatékony, önálló tanulás képessége •Szociális és állampolgári kompetenciák •Kezdeményezőképesség és vállalkozó kompetencia •Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség

12 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kognitív kompetencia •Kognitív kompetencia –Komplex kognitív képességek •Egyszerű kognitív képességek –Kognitív komponensek (rutinok, készségek, ismeretek) –Pl. komplex kommunikációs képesség •Beszéd és beszédértés –hangképzés, –hangsorfelismerés, stb. •Írás és olvasás (szövegértés) •Ábrázolás és ábraolvasás •Tapasztalati és értelmező nyelvtudás

13 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Országos kompetenciamérés Célok: -Információszerzés a tanulók néhány kulcskompetenciájának szintjéről -összehasonlíthatóság -Iskola, iskolahasználó, fenntartó számára -Mérési-értékelési kultúra fejlesztése -Iskola, fenntartó -Radikális és rapid kimeneti szabályozó -Kompetenciamérés + érettségi > > NAT + helyi tanterv

14 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Keresztmetszeti vagy longitudinális mérés? Időpont„Mért” évfolyamokMért kompetenciák 2001. nov.5. és 9.Mat. és szövegértés 2003. máj.6. és 10.Mat. és szövegértés 2004. máj.6., 8. és 10.Mat. és szövegértés 2006. máj.6., 8. és 10.Mat. és szövegértés 2007. máj.6., 8. és 10.Mat. és szövegértés 2008. máj.4., 6., 8. és 10.Mat. és szövegértés 2009. máj.4., 6., 8. és 10.Mat. és szövegértés 2010. máj.4., 6., 8. és 10.Mat. és szövegértés 2011. máj.4., 6., 8. és 10.Mat. és szövegértés

15 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A szövegértésről •Az országos mérés tartalma – szövegértés, szövegalkotás: –Írott nyelvi szövegek megértése, használata, az arra való reflektálás képessége –Új tudás megszerzésének eszköze –A mindennapos kommunikáció eszköze •Tartalmi területek: –Elbeszélő –Magyarázó –Dokumentum szövegek •Gondolkodási műveletek: –Információ visszakeresés –Kapcsolatok, összefüggések felismerése –Értelmezés

16 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A matematikai eszközhasználat tesztje •Tantervfüggés: figyelembe veszi a tantervet, de nem annak követelményeit kéri számon (contra PISA) •Mérési célja: a matematikai eszközhasználat szintje –A matematikai eszközök használatának felismerése és képessége életszerű helyzetekben –Megértési, elemzési képesség –A matematikai eszköztár készségszintű használata –A matematikai eszközök használata a társadalmi kommunikációban (praktikus háztartási ügyek, pénzügyek, közélet, utazás, stb.)

17 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tartalmi területek–gondolkodási műveletek •Tartalmi területek: –Mennyiségek és műveletek –Hozzárendelések és összefüggések –Alakzatok síkban és térben –Események statisztikai jellemzői és valószínűségük •Gondolkodási műveletek: –Tényismeret és rutinműveletek –Modellalkotás, integráció –Komplex megoldások és kommunikáció

18 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Mennyiségek és műveletek •Számok, számítások, műveletek, műveleti tulajdonságok, •Számhalmazok, •Oszthatóság, oszthatósági szabályok, számrendszerek, •Mérés, mértékegységek, mérési pontosság, átváltások.

19 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Hozzárendelések és összefüggések •Mennyiségek egymáshoz rendelése, összefüggések felismerése, ábrázolása, adatleolvasás, sorozatok, stb. •Arányosságok •Egyenletmegoldás, algebrai kifejezések összehasonlítása •Szöveges egyenletek, egyenlőtlenségek kezelése, matematizálása •Szabályosság felismerése, szabálykövetés •Halmazok, halmazműveletek, tulajdonságaik •Logika

20 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Alakzatok síkban és térben •Alakzatok tulajdonságai, felismerése, komponensekre bontása •Geometriai transzformációk, szimmetriák, egybevágóság, hasonlóság •Dimenziók, testek és hálóik, nézeteik, vetületeik ábrázolása •Tájékozódás síkban és térben, koordináta rendszerek, térelemek helyzete •Trigonometrikus összefüggések alkalmazása

21 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Események statisztikai jellemzői és valószínűségük •Adatgyűjtés, adatok megjelenítése •Statisztikai számítások •Statisztikai mutatók értelmezése, elemzése •Valószínüségszámítás •Kombinatorika •Gráfok, modellként alkalmazásuk

22 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tartalmi területek – tantervi területek Tartalmi területTantervi terület Mennyiségek és műveletekSzámolás Mérés Hozzárendelések és összefüggések Algebra Függvények Sorozatok Halmazok Logika Alakzatok síkban és térbenGeometria Események statisztikai jellemzői és valószínűsége Kombinatorika Valószínűség-számítás Leíró statisztika, gráfok

23 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Gondolkodási műveletek –Tényismeret és rutinműveletek •Felidézés, azonosítás, számítások elvégzése, mért érték leolvasása, adatgyűjtés, osztályozás, halmazba sorolás, rutinproblémák megoldása begyakorolt algoritmusok alapján. –Modellalkotás, integráció •A problémát leképező egyenletrendszer; grafikonkészítés; a probléma algebrai kifejezésekkel, ezek közötti összefüggésekkel való megragadása; ismert módszerek, műveletek, információk kombinálása. –Komplex megoldások és kommunikáció •Újszerű problémák, melyek megoldásához összetett matematikai modellalkotás, önálló megoldási stratégia kidolgozása, világos, pontos fogalmazás és érvelés szükséges;

24 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Gondolkodási műveletek Tartalmi területek Tényism, rutinműv. Modellalk., integráció Komplex megoldá- sok Tartalmi terület aránya Mennyiségek és műveletek 10-15 5-10 15-20 10-15 5-10 3-5 35-40 20-25 Hozzárendelések és összefüggések 5-10 10-15 5-10 25-30 Alakzatok síkban és térben 5-10 10-15 3-5 5-10 15-20 25-30 események stat. jellemzői és valószínűsége 3-5 5-10 10-15 3-5 10-15 20-25 Gondolkodási műveletek aránya 25-30 45-55 20-25 100

25 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Feladattípusok FeladattípusArány Feleletválasztós Egyszerű választás 60% Alternatív (i v. h.) Nyilt végű Rövid válasz20% Többlépéses számolás, hosszú válasz 20%

26 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Alkalmazási, műveleti szint TevékenységFeladattípus Felismerés (reproduktív) Azonosítás, kiválasztás, sorképzés, összehasonlítás Zárt- végű Többszörös választás Alternatív vál.,illesz. Összehasonlítás Soralkotás Kapcsolás, aktív felidézés (reproduktív) Leírás, jellemzés, megnevezés, felsorolás, feliratozás, ábrázolás Nyílt vé- gű Rövid válasz Hosszú válasz Kivitelezés, szabálykövetés (integratív) Számítások elvégzése, szerkesztés, algoritmuskövetés Hosszú válasz Összefüggő válasz Értelmezés, elemzés (kreatív) Összefüggés kifejtése, bizonyítás, diszkusszió Összefüggő válasz

27 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 1. képességszint •egyszerű, ismerős kontextusú feladatok •a szükséges információ könnyen kinyerhető a feladatból • a megoldáshoz szükséges, többnyire egyetlen lépés a feladat szövegéből következik. •jól begyakorolt számítások elvégzése, műveletek végrehajtása •a legalapvetőbb matematikai tények, tulajdonságok felidézése

28 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 2. képességszint •egyszerűbb szituációban megjelenő problémák átlátása •az ismerős eljárások, algoritmusok, képletek megfelelő alkalmazása •adatok egyszerű megjelenítése, ábrázolása •egyszerű műveletek végrehajtása különbözőképpen (pl. táblázatosan, grafikonon) megjelenített adatokkal.

29 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 3. képességszint •bizonyos szituációk matematikai értelmezése •a probléma megoldásához a megfelelő stratégia kiválasztása és alkalmazása •modellek alkalmazása és ezek alkalmazhatósági feltételeinek meghatározása •különböző reprezentációk alkalmazása és értelmezése •gondolatmenet, értelmezés megfogalmazása, leírása

30 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 4. képességszint •fejlett matematikai gondolkodás, érvelés és önálló matematikai modell megalkotása •általánosítási képesség, az ismeretek magabiztos alkalmazása újszerű probléma megoldásakor •a különböző reprezentációk kezelése és értelmezése •logikus érvelés •A problémamegoldással kapcsolatos gondolatok megfelelő kommunikálása

31 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu

32 szövegértés

33 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu

34 Elemzési, fejlesztési lehetőségek •Vezetői döntés: –„Elég” az iskola, az évfolyam országos összemérhetősége, megítélhetősége –Osztály- és egyéni szintű értékelés, fejlesztés a cél (saját forrást igényel) •Keresztmetszeti mérés –Évfolyam szinten - vállalható v.sz.-gel működik –Osztályszint (mintavétellel) –Az egyén szintjén (teljes körű feldolgozás) •Longitudinális mérés –6., 8., 10. megoldott, kérdés:a 12. évf.-on van mérés?

35 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Teljes körű feldolgozás -Tanulói képességszintek vizsgálata -Feladatnehézség szerinti vizsgálat -Gondolkodási műveletek szerinti vizsgálat -Tartalmi területek szerinti vizsgálat -Feladattípusok szerinti vizsgálat -Összefüggésvizsgálatok: -Teszteredmény – dolgozatjegyek - évvégi jegy -Teszteredmény – érettségi írásbeli (Deklaráltan mást mérnek!) -Tényleges és elvárható érték

36 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu PISA 2006: A tanulók természettudományos tudáskülönbségének az iskolák közötti különbségből fakadó hányada (%)

37 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az 1. és az alatti szinten teljesítő diákok százalékos aránya nemek szerint % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Finnország Korea Hollandia Kanada DániaSvájc Japán Új-Zéland Ausztrália Írország Csehország Svédország Franciaország Belgium Szlovákia Izland Ausztria Luxemburg Norvégia Németország Magyarország Spanyolország Lengyelország Egyesült Államok Portugália Olaszország Görögország Törökország Mexikó FiúkLányok Matematika teljesítmény Szövegértés teljesítmény OECD (2004), Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003, Tables 2.5b, 6.5, pp.355, 447.

38 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 3. szint 1. szint 1. szint alatt 6. szint 5. szint 4. szint 2. szint OECD (2004), Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003, Table 2.5a, p.354. Hazai rétegadatok nemzetközi összehasonlításban OECD (2004), Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003, Tables 2.5a, p 354.

39 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 408 493 561 591 szakiskolai tanulók szakközépiskolai tanulók 4 osztályos gimnáziumba járó tanulók 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba járó tanulók A 10. évf. tanulók átlagos olvasási-szövegértési teszteredményei, iskolatípus szerint (+- 50% szórás); 2006. évi országos kompetenciamérés N = kb. 44 ezer fő

40 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu 373 426 470 551 0-7 osztály Szakiskola, szakmunkásképző érettségi főiskolai diploma A 8. évfolyamos tanulók átlagos olvasási-szövegértési teszteredményei, társadalmi hovatartozásuk (édesanyjuk legmagasabb befejezett iskolai végzettsége) szerint Forrás: 2006. évi országos kompetenciamérés (90 ezer gyerek egyéni adatai alapján) egyetemi diploma 8 osztály 580 515


Letölteni ppt "Kompetenciák; OKM PPK - 2011. március 31.. Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Diagnózis – Nagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések