Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai tehetséggondozás keretei, módszerei Dr.Velkey László Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Szakmai nap a tehetséggondozásról KPSZTI,2013.11.06.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai tehetséggondozás keretei, módszerei Dr.Velkey László Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Szakmai nap a tehetséggondozásról KPSZTI,2013.11.06."— Előadás másolata:

1 Az iskolai tehetséggondozás keretei, módszerei Dr.Velkey László Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Szakmai nap a tehetséggondozásról KPSZTI,2013.11.06. tehetségfejlesztés

2 Iskolai tehetséggondozás  Milyen a tehetséges gyermek?  Tehetséggondozó programok  Gazdagítás, gazdagítási modellek  Gyorsítás  Komplex tehetségfejlesztő program készítése  Tehetséggondozó pedagógusok  Tehetségpontok

3 Az iskolai tehetséggondozás  Általános képzés vagy specializáció?  Csoportos vagy egyéni oktatás?  Együttműködés vagy versengés?  Tehetséggondozás vagy szegregáció? Tehetséggondozás = mindenkinek egyenlő fejlődési esély. Nincs nagyobb jogtalanság, mint a nem egyenlőket egyenlőként kezelni. (Mönks)

4 A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács állásfoglalása  Az NTT támogat, véd minden olyan gyakorlatot, amely megfelel a komplex tehetséggondozás szakmai alapokon álló feltételeinek.  Azon módszertani elemeket is, amelyek a részt vevők elkülönítését jelentik, ha ez az elkülönítés átmeneti, befogadó és nyitott.  Az NTTelítél minden olyan törekvést, amely szakmai alapok nélkül működik, nem komplex egyéniségfej- lesztés és a tehetséggondozó megjelölést a fiatalok egysíkú módon definiált csoportjának egy előnyös helyzetből való egyoldalú és végleges kirekesztésé- re használja fel. (www.tehetsegpont.hu)www.tehetsegpont.hu

5 Milyen a jó diák?  Torrance a tanárokat a tanulók 62 mérhető személyiségvonásainak rangsorolására kérte  Az óhajtott diák képe: - udvarias, szorgalmas, pontos, barátságos, engedelmes, betartja az előírásokat. - Szerinte a kreatívabb gyermekek 70%-a elvész az intelligenciára orientált oktatás során.

6 Milyen a tehetséges gyermek?  Renzulli szerint a feladat iránt elkötelezett  Mönks szerint kitartó, akaraterővel rendelkezik, önálló, kezdeményező, kockázatot vállaló, állhatatos, önbizalommal rendelkező, motivált, azaz bizonyos feladatra alkalmasnak érzi magát, és ennek megvalósításában örömöt is talál.

7 Milyen a tehetséges gyermek?  Intellektuális képességek: - Sokoldalú, tartós érdeklődés - Mohó tudásvágy, kíváncsiság - A környezet alapos megfigyelése - Koncentrált figyelem - Fejlett beszédkészség - Gyors befogadó készség - Tartós emlékezet - Élénk képzelőerő - Nehéz szellemi, logikai játékok iránti érdeklődés

8 Milyen a tehetséges gyermek?  Kreativitásra utaló tulajdonságok: - Magabiztos, meri vállalni a kockázatot, a szabályoktól való eltérést, a hagyományokkal való szakítást. - Spontaneitás, kalandkeresés jellemzi. - Játékosság, jó humorérzék jellemző rá. - Élvezettel figyeli a dolgok működését. - Szeret felfedezéseket tenni. - Minden iránt gyerekes érdeklődést tanúsít. - Szereti a problémákat a fonák oldaláról megragadni. - Művészi érdeklődésük erősebb az átlagosnál.

9 Milyen a tehetséges gyermek?  Akarati és jellembeli tulajdonságok: - Erős akarat jellemzi - Türelem, kitartás, állóképesség - Szorgalom, a monoton feladatok tűrése - A kortársakkal való vetélkedési hajlam - Önfegyelem, szükség esetén lemondani tudás

10 Milyen a tehetséges gyermek?  Szociális megnyilvánulások: - Együttműködési készség - Szervezői, vezetői, irányítói képesség - Könnyed, kezdeményező kapcsolatteremtés - Nyitottság, bizalom az emberekhez - A felnőtt társas viselkedés normáinak követése - A felnőttek erkölcsi normarendszeréhez való alkalmazkodás

11 Tehetségprogramok  A helyi programok stratégiái(Gallegher és Weiss) - gazdagítás a normál osztályban - tanácsadás a normál osztályban - foglalkoztató terem (resource room) - kiemelő program (pull-out) - mentori program - önálló kutatási program - speciális osztályok - speciális iskolák

12 Tehetségprogramok  Cox által megkülönböztetett program típusok: - gazdagítás a normál osztályban - részben speciális osztály - teljesen speciális osztály - önálló kutatás - utazó tanár - mentorság - foglalkoztató terem (kiemelő program) - speciális iskola - korai felvétel

13 Tehetségprogramok  Cox-féle program típusok (folytatás) : - folyamatos haladás - osztályok nélküli iskola - mérsékelt gyorsítás - radikális gyorsítás - léptetés, korábbi beiskolázás a felsőokta- tásba - párhuzamos, illetve kettős felvétel

14 Gazdagítás  A gazdagítás a tehetségfejlesztő munka alapeszköze: ennek keretében a tehetség- ígéreteknek, adottságaikkal összhangban, folyamatosan többet nyújtunk tehetségük kibontakoztatásához.  Passow a gazdagításnak 4 fajtáját különítette el egymástól.  Ezek támpontul szolgálnak a differenciált gazdagító programok megvalósításához.

15 A gazdagítás fajtái  Mélységben történő gazdagítás: Ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetsé- ges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a tanulóknak.  Tartalmi gazdagítás: A tananyagot a tanulók-ra szabottan szerkesztjük meg, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, ezeket közben fejlesztjük.

16 A gazdagítás fajtái  Feldolgozási képességek gazdagítása: elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdisz- ciplináris tevékenység közben.  Tempóban történő gazdagítás:a tehetsé- ges gyerekek átlagosnál gyorsabb munká- jára épül: ugyanannyi idő alatt többet képe- sek feldolgozni társaiknál, kiegészítő eleme- ket is bevonhatunk a fejlesztő folyamatba.

17 Gazdagítási modellek  A kifejlesztett gazdagító programok átfogó tervet adnak:  A tehetséges gyermekek azonosítására  A számukra készített program-szolgálta- tásokra, amelyek alapvetően gazdagítóak.  Renzulli-modell  Treffinger-modell  Betts-féle Autonóm Tanuló Modell

18 Renzulli-modell Háromtípusú programélmény különíthető el:  Az 1. típusú gazdagítás általános felfedező élményeket foglal magába, amely az ismere- teknek a hagyományos tantervben nem sze- replő, új és izgalmas témáival, ötleteivel és területeivel ismerteti meg a tanulókat.  A 2. típusú gazdagítás, a csoportos képzés gyakorlatok, olyan tevékenységekből állnak,amelyeket a kognitív és affektív folya- matok fejlesztésére terveztek.

19 Renzulli-modell  A 3. típusú gazdagítás valós problémák egyéni és kiscsoportos vizsgálatát követeli meg. Speciális azonosítási eljárásokat alka- lmaznak a gyerekek kiválasztásához, külö- nösen a gyerek nyílt viselkedésének megfi- gylésén keresztül, amely tükrözi egy konkrét témához vagy projekthez kapcsolódó aktu- ális érdeklődését, mitivációját, viselkedését.

20 Treffinger-féle modell  Egyénre szabott programtervezési modell (Individualized Program Planning Model) hangsúlyozza az azonosítási folyamat során összegyűjtött információ intenzív használatát a tehetségesek erősségeire és érdeklődésé- re épülő, egyénre szabott tanulmányi programok tervezésében.  Arra fordítja a figyelmet, hogyan kell kezelni a tehetségeseket egy általános osztályban.

21 Betts-féle Autonóm Tanuló Modell  Igyekszik eleget tenni a tehetségesek tanul- mányi, szociális és emocionális szükségletei- nek, miközben az önállóság (autonómia) cél- ját tűzi maga elé, hogy a tanulók felelőssé váljanak saját tanulmányaikért.  A modell biztosítja, hogy a tanuló:  Figyelmet fordítson önmagára, mint tehetsé- ges egyénre, és a programlehetőségekre.

22 Betts-féle Autonóm Tanuló Modell  Gazdagító gyakorlatokban vegyen részt, pld.: vizsgálatokban, kulturális tevékenységekben, terepgyakorlaton  Szemináriumokat látogasson vitás kérdésről.  A tanulási készségeket, pályaválasztási is- mereteket és interperszonális képességeit egyénileg fejlessze  Mélyreható vizsgálatokat folytasson csopor- tos projektek és mentorálás keretében.

23 Gyorsítás  Lényege, hogy a tehetséges tanulók gyor- sabban fejlődnek, mint társaik, ezért biztosí- tani kell részükre azokat a kereteket, melyek lehetővé teszik az egyéni tempóban (gyorsabban) való haladást.  A gyorsítás formái nagyon változatosak, a legfontosabbak a következők:

24 A gyorsítás formái  Korábbi iskolakezdés  Osztály-átléptetés: ha minden tantárgyból  D-típusú osztályok: rövidebb idő alatt telje- sítik az általános iskola felső tagozatának tantágyi követelményeit (4 helyett 3 év alatt)  Tanulmányi idő lerövidülése: az egész iskolai időt rövidebb idő alatt teljesíti(12 helyett 8 év)  Egyetemi tanulmányok idő előtti elkezdése: hamarabb felvételt nyer, vagy középiskolai tanulmányai alatt elkezdi az egyetemet is.

25 Komplex tehetségfejlesztő program készítése  A fejlesztés során a négy tehetségösszetevő- re egyaránt figyelni kell.  A képességek mellett a személyiségtényezők formálásának is fontos szerepet kell kapnia a programban.  A program tervezésének 4 alapelve:

26 Komplex tehetségfejlesztő program készítésének alapelvei 1. A tanuló erős oldalának fejlesztése. 2. A tanuló gyenge oldalának fejlesztése. 3. Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyen- súlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel, társakkal). 4. Szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.

27 A tehetségprogramok kidolgozásának lépései  Helyzetelemzés  A kulcsemberek bevonása  A definíció kialakítása  Az igények felmérése  A koncepció kidolgozása  A programcélok megfogalmazása  A programtípus kiválasztása  A követelmények és a stratégiák kidolgozása  Az értékelési eljárások kidolgozása

28 A program megvalósításának lépései  A tehetséges tanulók azonosítása  A programterv megvalósítása  Reflexió  A program megvalósítása után kiértékelés  A tapasztalatok feljegyzése, felhasználása a következő programban (programszakaszban)

29 A tehetséges tanulók azonosításának módszerei  A régebbi (iskolai és egyéb) teljesítmények  A jelenlegi teljesítményszint  Pszichológus véleménye  Önjellemzés  Motivációs levél  Szülők jellemzése  Beszélgetés tapasztalatai

30 A tehetséges tanulók azonosításának módszerei  Tanári megfigyelés és jelölés.  Csoportos iskolai teljesítménytesztek eredményei.  Csoportos intelligenciatesztek eredményei.  Egyéni intelligenciatesztek eredményei.  Kreativitástesztek eredményei.  Tehetséglisták (tulajdonságlisták)

31 A tehetségesek azonosítása Newland szerint a tehetségesek viselkedésjegyei:  A környezet megismerése – mind fizikai, mind szimbolikus értelemben.  A megismert dolgok közötti összefüggések felfedezése.  A tapasztalatokra való emlékezés.  Motiváltság.  Egy adott viselkedésre való összpontosítás.

32 A tehetségesek azonosítása A kiváló képességek korai megnyilvánulásai:  Gyors felfogás  Csillapíthatatlan tudásvágy  Jó emlékezet  Gyors előrehaladás az iskolában  Sokrétű érdeklődés  Logikus következtetés  Értelmes kérdezés  Szokatlanul fejlett szókincs  Eredetiség  Jó megfigyelőképesség  Intelligens társalgás

33 A tehetségfejlesztés főbb irányai  Az általános műveltség fejlesztése  A speciális képességek fejlesztése  A kritikai gondolkodás fejlesztése  A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése  A szociális képességek fejlesztése  A technikai képességek fejlesztése  A kommunikáció fejlesztése  A tanulási stratégiák fejlesztése

34 A tehetségfejlesztés fő területei  Az alapkészségek fejlesztése  A tudásalap szélesítése  Az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányítása  A magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése  A társas-affektív képességek fejlesztése  A gazdagítás  A gyorsítás

35 Tehetségfejlesztő tanítási módszerek  Differenciált (egyéni és csoportos) fejlesztés „a legokosabb diákok visszatartása nem fogja varázslatos módon segíteni a lassabbakat” (Silverman)  A képesség és teljesítmény szerinti csopor- tosítás a kor szerinti csoportosítással szem- ben hatékonyabb a fejlesztő munkában,mert

36 Tehetségfejlesztő tanítási módszerek  Megfelelőbb párosítást nyújt a tehetséges diák fejlődési készenléte és igényei, valamint a képzés között.  Az eltérő képességekkel rendelékező diákok eltérően reagálnak a különböző oktatási stratégiákra és tanítási módszerekre.  A diákok jobban tanulnak, amikor olyan diákokkal vannak együtt, akiknek kompeten-ciája az ő szintjükkel megegyező vagy annál egy kicsivel magasabb.  A csoport kihívást jelent számukra, hogy kitűnjenek.

37 Tehetségfejlesztő tanítási módszerek  Célok által meghatározott tanítás  Rugalmas vagy individualizált tanítás  Kooperatív tanulás  Tanulási stílusok módszer  Felfedeztető módszer  Integrált oktatás  Cselekvéses tanulás  Számítógépes oktatás

38 A tehetségesek hatásvizsgálata Intelligencia-vizsgálat:  Általános intellektuális képességeket  A logikai összefüggések megragadását  A szabályszerűségek felismerését  A rendezés műveletének fejlettségét vizsgálja

39 A tehetségesek hatásvizsgálata A tanulás motivációjának vizsgálata:  Követő dime  Követő dimenzió (érzelmi): szülő iránti szeretet, elfogadás a nevelő részéről, egykorúakhoz tartozás  Kognitív dimenzió  Kognitív dimenzió (érdeklődő): függetlenség, tudásszerzés szükséglete, érdeklődés  Teljesítő dimenzió  Teljesítő dimenzió: lelkiismeret, rendszükséglet,felelősség  A tanároktól eredő presszió érzés

40 A tehetségesek hatásvizsgálata Tanulási stratégiák vizsgálata:  Mélyrehatoló  Mélyrehatoló: megértésre törekvés, nagy összefüggések megragadása, tanulás iránti lelkesedés  Reprodukáló  Reprodukáló: mechanikus tanulás, részletekre koncentrálás, félelem a lemaradástól  Szervezett  Szervezett: jó munkaszervezés, sikerorientáció, tökéletességre törekvés  Csak a jó jegyért tanulás késztetése Ezeken kívűl: A szorongás vizsgálata: összesített, aggodalom és emocionális izgalom-érték Személyiség-vizsgálatok

41 A teheteségesek individualizált oktatása  A tartalomnak  A folyamatnak  A produktumnak  A tanulási környezetnek A tanulóhoz való szükség szerinti hozzáigazítása A tehetséges tanulók egyéni fejlesztési terve alapján

42 Az individualizált oktatási program készítésének lépései:  Azonosítás, a programba való beválogatás  Hatásvizsgálat, a tehetség jellegének megállapítása  A tehetséges tanulót tanító tanárokkal a koordináló tanár által vezetett megbeszélés  Az egyéni fejlesztési terv elkészítése  A program megvalósítása  Értékelés (a team: osztályfőnök, szaktanárok, koordináló tanár)  Ismételt hatásvizsgálat

43 A tehetséggondozó program személyi feltételei  Ki kell alakítani egy tehetséggondozó munkacsoportot a tantestületben.  Ki kell választani a tehetségkoordinátort.  Továbbképzési tervet kell készíteni a pedagógusok tehetséggondozási ismereteit és kompetenciáit fejlesztető képzésekre.

44 Speciális feladatok a tantestületben  A tantestület egészét fel kell készíteni a tehetséggondozás alapvető feladatainak ellátására.  A tantestület szűkebb csoportját továbbképzésen kell felkészíteni a tehetségfejlesztő pedagógiai módszerek elsajátítására és a személyiségfejlesztésre.  A csoport vezetőjét felsőfokú diplomát adó képzésen kell felkészíteni.

45 A tehetségfejlesztő pedagógusok jellemzői  A tehetségesek kognitív és affektív igényeinek ismerete  A tehetség természetének ismerete.  A magasabb szintű gondolkodási folyamatok fejlesztésére való képesség.  A kreatív problémamegoldás fejlesztésére való képesség.  A tehetségfejlesztést szolgáló segédanyagok kidolgozására való képesség.

46 A tehetségfejlesztő pedagógusok jellemzői  Az individualizált oktatási módszerek isme- rete és alkalmazni tudásának képessége.  A tehetséges gyermekeknek és szüleiknek való tanácsadás képessége.  Érettség és tapasztalat  Magas intellektus  A szakma iránti érdeklődés.  Magas szintű igény a teljesítés iránt.  Vágy az intellektuális fejlődésre.

47 A tehetségfejlesztő pedagógusok jellemzői  Kedvező hozzáállás a tehetséges diákokhoz.  Szisztematikusság, képzelőerő, humorérzék.  Rugalmasság és kreativitás.  Kapacitás a kemény munkára.  Hit az egyéni eltérésekben, azok megértése.  Az általános ismeret széles háttere.  A szakértelem konkrét területei. (Seely)

48 Tehetségkoordinátor feladatai  Az iskola szintjén beválogató és ellenőrző programok készítésének koordinálása.  Iskolán kívüli tevékenység összehangolása.  Mentorok felkérése.  Versenyek, vetélkedők szervezése.  Tehetségpont megalakítása.  Hálózatépítés, kapcsolattartás.  Közreműködés a tehetségbarát társadalom kialakításában.

49 A tehetség tanácsadó feladatai  Problémás helyzetekben konzultációs formá- ban segíteni a program megvalósítását.  Kiemelt szerep a tanácsadásban.  Közreműködni a beválogatásban.  Részt venni az egyéni fejlesztési tervek készítésében.  Segíteni a tehetség hasznosulás megvalósulását.

50 A mentor feladatai  A mentor olyan tehetséggondozó szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja a tehetséges tanuló tevékenységét.  Feladatai:  A tanuló személyes tanácsadója, akihez bizalommal fordulhat.  Segít a tanuló hétköznapi élethelyzeteiben eligazodni.  Bátorítja, ösztönzi a tanulót.

51 A mentor feladatai  Bíztatja a diákot, hogy (a jó ízlés, az erkölcs, a jog és az ésszerűség határain belül) mer- jen szokatlan módszerekkel, meglepő megoldásokra jutni.  Pályázatokat, versenylehetőségeket, fellépési, kiállítási,bemutatkozási lehetőségeket keres.  Követendő példát jelent a diák számára.

52 A pszichológus feladatai  Fontos szerepet tölt be:  A tehetséges diákok azonosításában.  A beválogató vizsgálatok pszichológiai aspektusainak érvényesítésében.  Eredmények mérésében, hatásvizsgálatban.  Mentori feladatokban.  Pszichológiai kompetenciát igénylő tehetséggondozó programokban.  A pedagógusok megerősítésében.

53 Segédlet komplex tehetséggon- dozó program összeállításához A program fejezeteiAdatok Helyzetelemzés A tehetséggondozás elvi alapjai Modellválasztás Tehetségdefiníció A program elnevezése

54 Segédlet komplex tehetséggon- dozó program összeállításához A program fejezeteiAdatok A program célja Kidolgozásának alapja Tartalmi elemei Ped.-pszich.alapelvei Személyi feltételei

55 Segédlet komplex tehetséggon- dozó program összeállításához A program fejezeteiAdatok A beválogatás módja Tanulók kiválasztása A beválogatás mechanizmusa Azonosítás módszere Mérőeszközök

56 Segédlet komplex tehetséggon- dozó program összeállításához A program fejezeteiAdatok A programban maradás kritériumai Szervezeti formák Munkamegosztás Továbbképzési terv Tanévi ütemterv

57 A tehetséges tanulók fejlesztése  Edison:”A zseni 1 %-a tehetség, 99 %-a szorgalom”.  Mönks:”A tehetség csak lehetőség az egyén számára, ugyanolyan fontos az önbizalom és a megfelelő oktatás”.  Németh László:”A jó tanár tanítványait egyénileg kezeli, s a rosszjegyű deákban is meglátja a jót, sőt elő is csalja belőle”.  Szent Ignác:”Az elméleti elveknek mindenáron döntő cselekvéshez kell vezetniük – a szeretet cselekedetekben nyilvánul meg”.

58 TEHETSÉGPONTOK

59 Tehetségpontok funkciói A tehetségpontok abban segítenek, hogy  A fiatalok segítséget kapjanak tehetségük felismeréséhez, és kibontakoztatásához, információhoz jussanak a lehetőségekről.  A tehetséggondozó kezdeményezések inten- zív kapcsolatrendszert építhessenek ki,  És minél több emberi és anyagi erőforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.

60 A Tehetségpontok fajtái 1. Területi hatókör szerint:  Helyi (intézményi, települési) – feladata: helyi szinten végzi a tehetségazonosítást, - gondo-zást és – tanácsadást, hálózatépítést.  Tértségi: kisebb/nagyobb térségi területen végzi és segíti, koordinálja az előbbieket.  Regionális: regionális szinten végzi a fent nevezett tevékenységeket.  Nemzeti Tehetségpont:országos működés.

61 A Tehetségpontok fajtái 2. Regisztrált működés időtartama szerint:  Alakuló  Már legalább 1 éve működő. 3. A fejlesztésben végzett tehetségfajták száma alapján:  Több tehetségterületre fókuszáló (komplexen funkcionáló).  Egyetlen tehetségterületre koncentráló (részlegesen funkcionáló).

62 A Tehetségpontok feladatköre  Tehetségazonosítás  Tehetséggondozás  Tehetség-tanácsadás  Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás

63 Tehetségazonosítás  Egy vagy több lépésből álló vizsgálat, melynek célja a potenciális és/vagy kibon- takozott tehetségek megtalálása.  Módszerei:  Vélemény gyüjtés  Tanulmányi teljesítmény  Tanulmányi verseny  Pszichológiai vizsgálatok

64 Tehetséggondozás  A tehetséges személy teljesítményének kibontakozását segítő beavatkozás.  Célja szerint lehet:  A tehetséggel összefüggő erős oldal támogatása  A gyenge oldal fejlesztése  A pszichológiai háttértényezők kibontakoz- tatása (energia, motiváció,feltöltődés)

65 Tehetség-tanácsadás  Tartalma szerint:  A tehetséggel szorosan összefüggő területek (tehetséggondozás, tehetségazonosítás).  A tehetséggel lazábban összefüggő területek  (tanulási problémák, motiválás, kreativitás, pályaorientáció, életvezetési problémák).

66 Tehetség-tanácsadás  A tanácsot kérő személy szerint:  Tehetséges diák  Szülő  Tehetségesekkel foglalkozó szakember  Intézményvezető  Oktatáspolitikai öntéshozó  A tehetség témakörrel ismerkedő egyéb személy.

67 Hálózatépítés  A tehetségpontok csak egymással együttmű- ködve, hálózatos formában tudnak létezni,  Tevékenységük eleme a folyamatos informá- ciócsere  A tehetségpontok vezetői intenzív személyes kapcsolatban legyenek egymással.  A helyi a térségi és a regionális Tehetségpontok együttműködése.

68 A Tehetségpontok akkreditációs, szakmai minimum követelményei  A tehetségpontok négy általános feladatköre közül egy vagy több területen vállal feladatokat.  Területi hatókörét tekintve legalább egy szinten végzi tevékenységét.  A tehetséggondozásnak legalább egy részterületén (intellektuális, művészet, sport) programot kell indítani, s nyomon követni a tehetséges fiatal fejlődését.

69 A Tehetségpontok akkreditációs, szakmai minimum követelményei  Tehetség témában legalább 30 órás akkreditált továbbképzést végzett szakember alkalmazása.  Diplomás pszichológus munkatárs alkalmazása a pszichológiai jellegű diagnosztikai, gondozói, tanácsadói tevékenység ellátásához.  Monitoring (önellenőrzés, minőségfejlesztés).  Kontrolling ( 3 évenként az akkreditáció megújítása).

70 Ajánlások a Tehetségpontok működéséhez  Rugalmasság a funkciók meghatározásában  Több koordinációs körbe tartozzon (hálózat)  Építse ki a maga alhálózatát  Együttműködés más Tehetségpontokkal  Kapcsolati körök (munkaerőpiac munkaadói szereplői, vállalkozók,szponzoráló partnerek)  Kapcsolat a szülőkkel, civil szervezetekkel, a médiával.  Kapcsolat az oktatási intézményekkel.

71 Ajánlások a Tehetségpontok működéséhez  Személyes feltételek megteremtése (tanfolyamok, posztgraduális képzések)  Tehetségpontok műhelytalálkozói  Működés anyagi feltételeinek megteremtése  Szolgáltatásait nonprofit módon végzi  A szakmai tevékenység külső kontrollja: 3 évenként a Nemzeti Tehetségsgítő Tanács monitoring alapján vizsgálja.  Önkontrollos hatásvizsgálattal önszabályozó

72 Tehetségpontok létrehozása  Fenntartó hozzájárulása  A www.tehetsegpont.hu honlapról letölthető regisztrációs lapot kell kitölteni  A kitöltött regisztrációs lapot a tehetsegpont@tehetsegpont.hu e-mail címre kell elektronikus formában elküldeni. tehetsegpont@tehetsegpont.hu  Az aláírt változatot az 1507 Budapest, Pf.1. címre kell postázni.  A NTT-tő kapott visszaigazolás után kezdi meg működését a regisztrált Tehetségpont.

73 Tehetségpontok akkreditációja  A Nermzeti Tehetségsegítő tanács által regisztrált Tehetségpontok szolgáltató tevé- kenységének, és megfelelő hálózati aktivitá- sának az alapja működésük szakmai hitelessége.  Ennek megalapozásához és fejlesztéséhez a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége A Tehetségpontok akkreditációjával nyújt segítséget.

74 Tehetségpontok akkreditációja  A Tehetségpontok akkreditációjának célja:  Elismerni a Tehetségpontok eredményeit  Szakmai segítséget nyújtani működésükhöz  Hozzájárulni a Tehetségpontok tehetségsegítő tevékenységének minőségi fejlődéséhez.

75 Tehetségpontok akkreditációja  Az akkreditációt követően a Tehetségpontok:  Az akkreditáció tényét és minősítését közlő tanúsítványt kapnak „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” „Akkreditált Tehetségpont” „Regiszrált Tehetségpont”  Az akkreditáció minősdítési eredményét tanúsító táblát kapnak  Speciális szakmai szolgáltatásokban részesülnek.

76 Tehetségpontok akkreditációja  A Tehetségpontok akkreditációjának feltétele  Regisztrált Tehetségpont kérhet akkreditációt  A www.tehetsegpont.hu honlapról letölthető akkreditációs adatlapot kell kitölteni.www.tehetsegpont.hu  A kitöltött akkreditációs adatlapot elektroniku- san az info@tehetsegpont.hu címre, és aláírva a 1507 Budapest,Pf.1 címre elküldeniinfo@tehetsegpont.hu  Dokumentumokkal igazolni az adatlapon szereplő adatok hitelességét.

77 A Nemzeti Tehetségpont működése segíti a Tehetségpontokat  Szolgáltatások a Tehetségpontok részére(pld.:szakember közvetítés)  Adatszolgáltatás, pályázatfigyelés  Képések, kiadványok  Kommunikáció a hálózatban és kifelé  Koordináció, szakértői munkacsoportok  Kutatási elméleti munka.  Országos rendezvények, Tehetségnapok szervezése.

78 Tehetségpontok Köszönöm a megtisztelő figyelmet.


Letölteni ppt "Az iskolai tehetséggondozás keretei, módszerei Dr.Velkey László Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Szakmai nap a tehetséggondozásról KPSZTI,2013.11.06."

Hasonló előadás


Google Hirdetések