Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár"— Előadás másolata:

1 Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár
Költségvetés 2009 Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár

2 A Magyar Közlöny 186. számában (2008. decem-ber 21
A Magyar Közlöny 186. számában (2008. decem-ber 21., vasárnap) megjelent a Magyar Köztár-saság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény. A kihirdetés 2008 ősze összes vitái-nak, a költségvetési javaslat többszöri megvál-toztatásának végét jelenti, és természetesen kezdetét a helyi költségvetési rendeletek elkészí-tésének, végleges formába öntésének.

3 Az amerikai jelzálogpiacról indult pénzügyi zavarok hatására a fejlett gazdaságok zömében is – recesz-sziós félelmek miatt – 2008 őszén világgazdasági válság jegyei kerekedtek felül, növekedtek a nega-tív kockázatok, a forint ellen is nyilvánvalóan spe-kulációs törekvések jelentkeztek. Három költségvetési javaslat született 2008 őszén, és a kormány mintegy 20 milliárd eurós pénzügyi csomagot is felvett, melynek feltételeként felülvizs-gálta cselekvései mozgásterét: 1 százalékos csökkenéssel tervezte a GDP mennyi-ségét, a költségvetési hiányt a GDP százalékában 2,6%-ra csökkentette, ehhez azonban erőteljesen mérsékelni kellett a bérdinamikát:

4 2%-ot meghaladó reálbércsökkenést hajtott vég-re, a közszférában nem lesz bérnövekedés és a 13. havi illetmények kifizetését is felfüggesz-tette. A nyugdíjasoknak járó 13. havi nyugdíjat csak a 62. évet betöltött nyugdíjasok kapják, maximali-zált 80 ezer forint mértékben. A kormány azt állítja: az államháztartás egyen-súlyának ilyen mértékű javításával biztosítható, hogy az euró bevezetése lehetségessé váljon.

5 A közszféra viharos tiltakozása, demonstrációk, petíciók átadása, sztrájkfenyegetés a megegye-zés irányába kényszerítette a kormányt: a megállapodás szerint 180 ezer forintig 8,33%-nyi, felette pedig havi 15 000 forint kompenzáció illeti meg a közszféra dolgozóit. A megállapodás egységes munkajogi és egyéb, érdekvédelmet segítő megoldásairól külön cikk keretében fogunk beszámolni. A sok negatív változás mellett megmaradt né-hány, a pedagógusok számára kedvező hatású költségvetési tétel az Új tudás-programból.

6 Néhány elem bevezetése (pl. vezetők kiegészítő juttatása, az 1-7
Néhány elem bevezetése (pl. vezetők kiegészítő juttatása, az 1-7. fizetési fokozatba soroltak keresetkiegészítése) elmaradt, későbbre kerül, de továbbra is számíthatnak az integrációs rend-szerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok, az SNI­gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok, az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógusok arra, hogy 2009 januárjától többletjuttatást kapnak. Ennek módjáról, lehetőségeiről jogász kollégám írásából szerezhetnek ismereteket.

7 Az új költségvetésben is megmaradt
a minőségi munkáért járó keresetkiegészítés [58. § (1) – Ft/fő/hónap tervezési összeg], a szakkönyvvásárláshoz kapcsolódó támogatás [58. § (2) – Ft/fő tervezési öszszeg], a pedagógus-szakvizsga, ‑továbbképzés, szakmai szolgáltatások támogatása (8. számú melléklet I/1. – Ft/fő/év tervezési összeg). A legfontosabb normatívákat táblázatban közöl-jük. Az önkormányzatokkal folytatandó egyeztetések érvanyagához fontosak a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10/B. pontjai.

8 „E jogcímek (a 3. sz. mell. 15-17. pontja – H. P
„E jogcímek (a 3. sz. mell pontja – H. P.) tartalmazzák a Közoktatási törvényhez és végre-hajtó rendeletében meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül: a diáksporthoz, szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá egyes pedagógus-juttatásokhoz, a szakkönyvvásárláshoz, a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítéshez, a pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevé-teléhez kapcsolódó hozzájárulást.”

9 Tudjuk, hogy sok önkormányzat főleg ezeken szeretne spórolni, de ez törvénytelen.
Mindenki előtt ismeretes, hogy ezek a norma-tívák nem elegendőek az önkormányzati felada-tok végrehajtására, de az önkormányzati törvény csak központi támogatást, segítséget ígér a tel-jesítésükhöz. 2009 nagyon nehéz év lesz. A kompenzáció és néhány új pedagógus-bérelem ugyan a központi költségvetésből kerül bevezetésre, de a norma-tívák takarékossági okokból való csökkentése továbbra is a helyi erőforrások nagyobb méretű bevonását teszi szükségessé.

10 Sajnos a gyereklétszám apadása is prog-nosztizálható, ez újabb osztály-csoportvesz-teséget okoz, ami munkaerő­ és foglalkoz-tatási gondokat indukál. A folyamatok törvényes lebonyolítására kemény, fájdalmas szakszervezeti fellé-pést követel.

11 Amit az önkormányzatokról tudni érdemes A helyi önkormányzatok gazdálkodása, pénzügyi-gazdasági helyzetük jellemzői I. A helyi önkormányzatok bevételeinek, az önkormányzatok által kivetett helyi adó-bevételek valamint az önkormányzatok ki-adásainak alakulása

12 A helyi önkormányzatok bevételei 2004-2008. (millió forint)
B E V É T E L E K 2004. évi teljesítés 2005. évi teljesítés 2006. évi teljesítés 2007. évi teljesítés 2008. évi tervezett Helyi adók ,2 ,4 ,3 ,0 ,0 ebből: iparűzési adó ,6 ,0 ,3 ,6 ,0 Személyi jövedelemadó ,2 ,1 ,3 ,2 ,8 Gépjárműadó 45 940,8 49 176,8 51 266,0 62 432,1 62 000,0 Átengedett bevételek összesen ,3 ,9 ,9 ,3 ,8 Saját folyó és átengedett bevételek összesen ,5 ,9 ,4 ,8 ,8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen ,3 ,6 ,4 ,0 ,0 Állami hozzájárulások és támogatások összesen ,2 ,1 ,8 ,5 ,7 Államháztartáson belüli átutalások összesen ,8 ,8 ,5 ,3 ,0 - ebből Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök ,2 ,2 ,5 ,6 ,0 GFS rendszerű bevételek összesen ,8 ,5 ,2 ,2 ,5 Tárgyévi bevételek összesen ,8 ,6 ,8 ,5 ,0 Állami támogatás és SZJA bevétel együtt ,4 ,2 ,1 ,7 ,5 Forrás: költségvetési beszámolók

13 A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a GFS-rendszerű (azaz hitelműveletek nélküli) be-vételek 2004-től folyamatos emelkedést mu-tatnak. A bevételeken belül jelentős részt kép-viselnek az átengedett bevételek (személyi jöve-delemadó bevétel, gépjárműadó bevétel), vala-mint az állami támogatások és hozzájárulások. Ezen felül az önkormányzatok helyi adó bevé-telei is jelentősek, azon belül legmeghatározóbb az iparűzési adóból származó összeg.

14 Az önkormányzatok működésének bevételi oldala (1991-2008)

15 Az önkormányzatok által kivetett helyi adók alakulása 2004-2007 (milliárd forint)
Helyi adó megnevezése Az adófajtát választó önkormányza-tok száma (2007) 2004. évi bevétel 2005. évi bevétel 2006. évi bevétel 2007. évi bevétel Változás 2007/2006 (%) Építményadó 1151 38,2 44,4 47,9 54,6 1,14 Telekadó 422 5,3 5,2 5,7 6,9 1,21 Magánszemélyek kommunális adója 2233 7,2 8,0 8,3 9,1 1,10 Vállalkozók kommunális adója 700 1,2 1,3 1,00 Idegenforgalmi adó 717 4,7 5,1 5,6 6,3 1,13 Iparűzési adó 2676 310,5 334,0 380,2 427,1 1,12 Helyi adót beve-zető önkormány-zatok száma, ki-vetett adó ösz-szege 3119 367,1 397,9 449 505,3 Forrás: Pénzügyminisztérium

16 Látható, hogy a helyi önkormányzatok ál-tal kivetett helyi adó mértéke és között folyamatos emelkedést mu-tat. A helyi adókon belül legmeghatá-rozóbb a helyi iparűzési adó mértéke, és ezt az adónemet választja a legtöbb ön-kormányzat. Sok önkormányzat veti ki a magánszemélyek kommunális adóját is, azonban az ebből származó bevétel nem jelentős.

17 A helyi önkormányzatok működésének kiadási oldala (1991-2008 tervezett)
K I A D Á S O K 2004 2005 2006 2007 2008. évi tervezett Személyi juttatások összesen ,4 ,9 ,0 ,0 ,0 Társadalombiztosítási és mun-kaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás ,4 ,3 ,8 ,0 ,0 Dologi kiadások összesen ,4 ,6 ,7 ,7 ,0 Folyó (működési) kiadások összesen ,2 ,8 ,5 ,6 ,0 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen ,4 ,3 ,5 ,1 ,0 Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen ,6 ,5 ,5 ,1 ,0 Folyó, felhalmozási és tőke jel-legű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások össze-sen ,2 ,6 ,5 ,8 ,0 GFS rendszerű kiadások összesen ,0 ,9 ,4 ,2 ,0

18

19 Bölcsődék és közoktatási intéz-mények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Fejezeti maradvány átcsoportosítása révén 2008-ban év közben lehetőség nyílt a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő bölcsődék, óvo-dák, iskolák támogatására (bölcsőde esetében elemi infrastruktúra-fejlesztés, óvodás esetében kapacitásbővítés is, iskola esetében épület fel-újítása (fizikai állagjavítás), a műszaki színvonal emelése, átépítés, akadálymentesítés.) E célra a rendelkezésre álló keret millió forint volt.

20 A Minisztériumba érkezett támogatási igények elbírálását követően Miniszter Úr
bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére 9 pályá-zót összesen 90 millió forint összegű támoga-tásban, óvodák infrastrukturális fejlesztésére 80 pályázót (116 települést érintően) összesen 1 023 millió forint összegű támogatásban, és általános iskolák felújítására 39 pályázót (41 települést érintően) összesen 487 millió forint támogatásban részesített.

21 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támoga-tása, az itt élő lakosok magasabb színvonalú szol-gáltatásokhoz való hozzájutásának támogatása a Kormányprogramban is kiemelt hangsúly kap. A támogatás célja, hogy ezen kistérségekben élő gyermekek, tanulók ellátása, oktatása minél maga-sabb színvonalon történhessen meg, különös fi-gyelmet fordítva a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének növelé-sére.

22 Átcsopor-tosítás révén megnöve-kedett új előirányzat
millió forint MEGNEVE-ZÉS Eredeti előirány-zat Átcsopor-tosítás révén megnöve-kedett új előirányzat 2008.év-ben kiutalt támoga-tás A pályázat évi eredményéről Beérkezett kérelmek Támoga-tottak száma Megítélt támoga-tási összeg Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruktu-rális fejlesz-tése a leg-hátrányo-sabb hely-zetű kistér-ségekben 0,0 1 600,0 Bölcsőde: 18 Óvoda: 126 Általános iskola: 92 Bölcsőde: 9 Óvoda: 80 Általános iskola: 39 Bölcsőde: 90 millió forint Óvoda: 1023 millió forint Általános iskola: 487 millió forint Forrás: Önkormányzati Minisztérium

23 A 2009. évi előirányzat alakulása
A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi ki-sebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2009-ben hitel nélkül 3 300 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés – állami tá-mogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – közel 1 290,0 milliárd forintot biz-tosít, amely a évi korrigált előirányzathoz képest közel 3%-kal, 38,3 milliárd forinttal magasabb (2009. év bázisa 1 251,7 milliárd forint).

24 A törvény által biztosított többletforrások:
az „Út a munkához” program: a közcélú mun-ka szervezési és egyéb nem személyi kiadások finanszírozására várhatóan 7,5 milliárd forintot biztosít; „Új Tudás - Műveltséget Mindenkinek” program: közel 12 milliárd forint; a „Legyen jó a gyerekeknek” program 1,2 milliárd forint többletforrást jelent; a többcélú kistérségi társulások támogatása 2,7 milliárd forinttal növekszik az előző évhez képest, így közel 30,8 milliárd forintra változik;

25 az önkormányzatok működőképességét biztosító előirányzatok: ÖNHIKI támogatás 500 millió fo-rinttal 13 milliárd forintra emelkedik, a működés-képtelen önkormányzatok egyéb támogatása jogcí-men változatlanul 1,4 milliárd forint áll rendelke-zésre, mely év közben átcsoportosítással emelhető; EU Önerő Alap előirányzat 16,6 milliárd forint, mely 1,5 milliárd forintos emelkedést jelent az előző évhez képest; a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk-turális fejlesztésének, közösségi buszok beszerzése támogatása 17%-kal emelkedik (a évi 3,5 milliárd forint helyett 2009-ben 4,1 milliárd forint).

26 A többcélú kistérségi társulások 2009
A többcélú kistérségi társulások évi szabályozásának főbb változásai 2009. évben is folytatódik a többcélú kistérségi tár-sulások ösztönzése. A évi szabályozáshoz ké-pest a változások elsősorban a többcélú kistérségi társulások közvetlen feladatellátásának és a valós együttműködések ösztönzésének irányába hatnak. A többcélú kistérségi társulások évi tá-mogatása közel 30,8 milliárd forintra változik, amely a évi 28,1 milliárd forintos előirány-zathoz képest emelkedést jelent. Veres János pénz-ügyminiszter úrnak a gazdasági válság miatt benyúj-tott módosító javaslatában szereplő 24,5 milliárd fo-rintos előirányzathoz képest ez több mint 6 milliárd forintos emelkedés.

27 A többletforrásoknak köszönhetően több elő-irányzat fajlagos összegének rendezésére kerül-hetett sor a „Veres-féle” módosítóhoz képest. A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás esetében a fajlagos összeg 2008-hoz képest kis mértékben emelkedett is. A többcélú kistérségi társulások által legkritiku-sabbnak ítélt változások (általános működési támogatás, oktatási kiegészítő támogatások) kiigazításra kerültek.

28 Lényegesebb változások:
A szociális törvény módosításának hatására a támo-gató és közösségi szolgálat kikerül a kötelező felada-tok közül. Így a többcélú kistérségi társulás a támo-gatás érdekében, az ellátandó három alapszol-gáltatási feladatot a szociális étkeztetés, család-segítés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátások közül választhatja. 2010. évtől a többcélú kistérségi társulások által el-látási szerződés, illetve külön megállapodás kereté-ben szervezett feladatellátás nem lesz támogatott, mely a kötelező önkormányzati feladatot intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátása irányába kíván hatni (javaslatunk szerint e szabály már 2009-től hatályban lett volna, az Országgyűlés azonban támogatta azt a módosító javaslatot, amely 2010-től vezeti be a korlátozást).

29 Veres-féle módosító javaslat szerint
Adatok a többcélú kistérségi társulások támogatásairól, feladatellátásáról A többcélú kistérségi társulások évi támogatásai ágazatonként (millió forint)  Megnevezés: 2008. évi OGY-előirányzat Veres-féle módosító javaslat szerint 2009. évi Igazgatási támogatások (általános +belső ellenőr) 5 404,6  3 772,6 5 189,0 Közoktatási támogatások 13 185,8  1 2055 15 657,9 Szociális és gyermek-védelmi támogatások 7 561,9  6 971,7 7 834,8 Kulturális támogatások (mozgókönyvtár) 1 943,5  1 694,8 2 070,9 Összesen: 28 095,8  24 494,1 30 752,6 Forrás: évi költségvetési törvény

30 Táblázatok

31 Az önkormányzatok közoktatással összefüggő állami költségvetési forrásainak ellenőrzése (válogatás) A) Számítások a közoktatás új finanszírozási rendjével kapcsolatban A 3. sz. melléklet 15. – közoktatási alaphozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumi neveléshez, az általános iskolai napköziotthoni, tanulószobai oktatáshoz)

32

33 B) Egyéb források

34 C) A közalkalmazotti illetménytábla bértételei forintban (Ft/hó)
A 321/2008. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján január 1-jétől a minimálbér 71 500 Ft. A középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakörökben (B, C, D) január 1-jétől 87 000 Ft, július 1-jétől 87 500 Ft. [Az A/1–3., a B/1–7., a C/1–6. és a D/1–5. fokozatban a kötelező illetményt a besorolás új sorában a minimálbérhez ki kell egészíteni.]

35 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
A évi CII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről 8. számú melléklet Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógus-szakvizsga, -továbbképzés támogatása Előirányzat: 1 647,4 millió Ft Fajlagos összeg: Ft/fő/év Fő = pedagógus 277/1997. (XII. 22.) Korm. r. szerint használható fel. 2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevé-kenysége Előirányzat: 500,0 millió Ft megyei (fővárosi) fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható feladattervet, pénzügyi tervet kell készíteni, amely az elszámolás alapja

36 3. Pedagógiai szakszolgálat
Előirányzat: 3764,8 millió Ft Fajlagos összeg: 970 000 Ft/fő/év. 4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Előirányzat? 494,8 millió Ft Fajlagos összeg: 430 forint/tanuló/év A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az e tör-vény 3. számú mellékletének 15. b)-d) pontjaiban meg-határozott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevőknek becsült átlaglétszáma alapján veheti igénybe – figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is – az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.

37 A többcélú kistérségi társulások támo-gatása
Előirányzat: 30 752,61 millió Ft. 2.2. A többcélú kistérségi társulások közok-tatási feladatainak támogatása Közoktatási intézményi feladat A többcélú kistérségi társulás biztosítja, hogy saját fenntartásában működő, és a közok-tatási feladat ellátásában részt vevő önkor-mányzatok saját vagy társulásaik fenntar-tásában működő közoktatási intézmények megfeleljenek a Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.

38 Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intéz-mények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás, – a települési önkormányzatok által alkotott – a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti – intézményi tár-sulások, vagy – a települési önkormányzatok önállóan gondos-kodnak. Az egyes települési önkormányzatok által önál-lóan fenntartott intézmények után támogatás nem igényelhető.

39 Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támo-gatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: Ft/fő/év – évben időarányosan 4 hónapra, – évben időarányosan 8 hónapra. Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1-4. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: Ft/fő/év

40 Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8
Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5-8. évfolyamos tanulói után FAJLAGOS ÖSSZEG: Ft/fő/év – évben időarányosan 4 hónapra, – évben időarányosan 8 hónapra. b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év

41 ba) A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1-8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával bizto-sítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybe-vétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon.

42 bb) A támogatás 15 %-a a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, is-kolák 1-8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a fenntartó e gyermekek, ta-nulók utaztatását iskolabusz működte-tésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vá-sárlásával biztosítja.

43 c) A többcélú kistérségi társulás által fenn-tartott egységes iskola évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év – évben időarányosan 4 hónapra, – évben időarányosan 8 hónapra.

44 A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola évfolyamára bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől kü-lönböző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része szakiskola is, úgy a szakiskola évfolyamára, továbbá a szak-képzés elméleti képzésére bejáró tanulók után ve-hető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakó-helye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe.

45 d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: Ft/fő/év – évben időarányosan 4 hónapra, – évben időarányosan 8 hónapra. A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintéz-ményeként működő óvodába, iskola 1-4. évfo-lyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja sze-rinti feltételeknek.

46 A január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1-6. évfolyammal működjön. Ha az intézmény óvodai és általános iskolai feladatot is ellát, az óvodai tagintézménybe járó gyermekek után támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az álta-lános iskolai tagintézmény 1-8. évfolyammal mű-ködik. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott intézményhez január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagin-tézménynek tekintendő.

47 e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év – évben időarányosan 4 hónapra, – évben időarányosan 8 hónapra. ea) A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott intéz-mény székhelyétől különböző, fő és az alatti községben tagintézményként működő óvo-da, iskola 1-4. évfolyamára járó gyermekek, ta-nulók után vehető igénybe. A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek.

48 A január 1-je után tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény leg-feljebb 1-6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenn-tartott intézményhez január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. eb) A támogatás kétszerese vehető igénybe a társa-dalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el-maradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken működő tagintéz-ménybe járó eba) óvodás gyermekek, ebb) az 1-4. évfolyamos tanulók után.

49 Az ebb) pont szerinti esetben további feltétel, hogy az intézmény a nevelési-oktatási intéz-mények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott fel-tételnek megfeleljen és a tanulók integrációs ne-velése 5. évfolyamtól biztosított legyen. Az érin-tett általános iskolai tagintézményben a kistele-pülési tagintézményi támogatás igénybevéte-lének további feltétele, hogy az intézményben a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv-ben meghatározott végzettséggel és szakképzett-séggel rendelkező pedagógusok tartsák meg.

50 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év – évben időarányosan 4 hónapra, – évben időarányosan 8 hónapra. Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanács-adás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő fel-készítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés FAJLAGOS ÖSSZEG: forint/fő/év

51 A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34
A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)-b), d)-f) és h) pontjai szerinti peda-gógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellá-tásának megszervezése esetén azon ellátottak után ve-heti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyíl-vántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során leg-alább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban: – logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal, – nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gon-dozás esetén évben legalább hat alkalommal, – továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2008/2009. tanévben legalább egy alkalommal, – gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondo-zás, fejlesztő felkészítés esetén a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8-9. §-ában meghatározott időkeretben.

52 A többcélú kistérségi társulás a nevelési ta-nácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés szakszol-gálati feladatok esetében az alaptámogatás más-félszeresét veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben biztosítja, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. Neve-lési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A kizárólag logopédiai ellátás szűrő-vizsgálatán részt vevők támogatás szem-pont-jából nem vehetők figyelembe.

53 A többcélú kistérségi társulás a vállalt közok-tatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy önkormány-zati társulás fenntartásában működő intézmény /intézmények útján a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően. A köz-oktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek meg-felelő intézmények működési és fejlesztési kia-dásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.

54 A 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009
A évi CII. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről 5. számú melléklet 6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Előirányzat: 1 100,0 millió forint/év a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően biztosítani. A támogatást igényelhetik azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a 2008/2009. tanévig az általuk fenntartott nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kétnyelvű nemzeti-ségi oktatást felmenő rendszerben legalább a 2. évfolya-mig bevezették, továbbá a csak szlovén nemzetiségi nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is.

55 b) Igényelhetik azok az fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatá-rozott feltételeknek megfelelően biztosítani. c) Igényelhetik a nemzetiségi anyanyelvű, nem-zetiségi két nyelvű, nemzetiségi nyelvoktató is-kolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi önkormányzatok a kisebb-ségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai szolgáltatások igénybevételéhez.

56 d) Ignyelhetik a helyi önkormányzatok a szom-szédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi ve-gyes bizottságok tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) kormányhatáro-zattal kihirdetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok ellátásához, valamint az anyaországi kapcsolattartás feladataihoz. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi-niszter, hogy az e pontban meghatározott támo-gatások igénylésének, döntési rendszerének, fo-lyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véle-ményének kikérésével, valamint az önkormány-zati miniszter egyetértésével – február 15-ig rendeletben állapítsa meg.

57 15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítá-sának támogatása
a) Az érettségi vizsgák megszervezésének támoga-tása Előirányzat: 1 000,0 millió forint/év A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában megszervezett évi középszintű érettségi vizsgán részt vevők létszáma alapján, az érettségi vizsga megszer-vezéséhez, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján. b) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Előirányzat: 570,0 millió forint/év A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott középfokú közoktatási intézmé-nyekben szervezett évi szakmai vizsgák le-bonyolításához.

58 Az a)–b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló 1993
Az a)–b) pont szerinti támogatás kizárólag a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában meg-határozott ingyenes vizsgák után vehető igény-be. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi-niszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügy-miniszter, valamint a szociális és munkaügyi mi-niszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati miniszter egyetértésével – március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

59 16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támo-gatások
a) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támoga-tása Előirányzat: 3 800,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló fog-lalkozásokhoz, ellátáshoz a nevelési-oktatási intéz-mények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában, a 39/E. §-ában megha-tározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs felkészítéshez, óvodai fej-lesztő programhoz. b) Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igé-nyű tanulók támogatása Előirányzat: 803,0 millió forint/év

60 A támogatást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményekben a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók foglal-koztatásához, ellátásához a következő jogcíme-ken: – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók neve-léséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kis példányszámú tankönyvek beszerzésére és a ta-nulók differenciált tankönyvvásárlási támogatá-sához, – a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) be-kezdése szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató okta-táshoz, – Arany János Szakiskolai Kollégiumi programhoz,

61 – olyan nem magyar állampolgár tanköteles ta-nulók oktatásához, akik számára – a Közokt. tv §-ának (9) bekezdése értelmében – köz-ponti pedagógiai program alapján szervezik meg az oktatást, – a gyermek gyógyüdülőben, egészségügyi intéz-ményben, rehabilitációs intézményben gyógyke-zelés alatt álló tanulók támogatásához, – az esélyegyenlőség érvényesülésének közokta-tásban történő előmozdítását szolgáló egyes in-tézkedésekről szóló 2061/2008. (V. 16.) Korm. határozat 3. pontja alapján az iskola-pszicho-lógusi hálózat – 2009 szeptemberétől induló – fejlesztésének támogatásához a többcélú kistér-ségi társulásokban, – pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez.

62 17. Köoktatás-fejlesztési célok támogatása
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Előirányzat: 5 000,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenn-tartott közoktatási intézményekben meglévő berende-zések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, infor-matikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszer-zésekre igényelhetik. b) Minőségbiztosítás-mérés, ­‑értékelés, ‑ellenőrzés tá-mogatása Előirányzat: 600,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási mérési, értékelési, el-lenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések ke-retében átlag alatti teljesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik.

63 c) Teljesítménymotivációs pályázati alap
Előirányzat: 1 100,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kollégiumok rendel-keznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)–(11) bekezdésében meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv. 85. §-ának (7) be-kezdésében meghatározott önkormányzati minőségirá-nyítási programmal. Feltétel az is, hogy az intézményi minőségirányítási prog-ramot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, vala-mint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti tel-jesítményértékelési rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként.

64 A támogatás az engedélyezett intézményi peda-góguslétszám alapján igényelhető, a létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidőszervezői létszámot, illetve szakértői és ügyintéző szakértői létszámot is. A támogatási összeg a Közokt. tv §-ának (10) bekezdése szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét nö-veli és ennek keretében történhet a felhasz-nálása. Az elosztásról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel, hogy az egy sze-mélynek adható összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre eső támogatás összegének há-romszorosa.

65 Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendsze-rének, folyósításának, elszámolásának és el-lenőrzésének részletes szabályait – a pénz-ügyminiszter, valamint a szociális és munka-ügyi miniszter véleményének kikérésével, to-vábbá az önkormányzati miniszter egyetér-tésével – március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

66 19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat: 860,0 millió forint/év A támogatást igényelhetik az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok a közok-tatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szó-ló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10–14/F. §-ban meg-határozott eljárásban a „Minősített alapfokú művészet-oktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intéz-mények működtetésére, fejlesztésére. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle-tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kiké-résével, valamint az önkormányzati miniszter egyet-értésével – március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

67 20. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastruk-turális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Előirányzat: 4 100,0 millió forint Támogatást igényelhet: a) a települési önkormányzat, intézményi társulás szék-hely önkormányzata, továbbá többcélú kistérségi tár-sulás a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infra-strukturális fejlesztésére; b) a települési önkormányzat, intézményi társulás szék-hely önkormányzata, továbbá többcélú kistérségi társu-lás azon alapfokú nevelést, oktatást biztosító intézmé-nyek infrastrukturális fejlesztésére, melyek megfelelnek az e törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistér-ségi társulások támogatása jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeinek; c) az e törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet pontja szerinti támogatásban részesülő többcélú kistér-ségi társulás legalább 15 személy biztonságos szállítá-sára alkalmas közösségi busz beszerzésére.

68 21. Gyermekszegénység elleni program kereté-ben nyári étkeztetés biztosítása
Előirányzat: 2 400,0 millió forint Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkezte-tését biztosító települési önkormány-zatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszak-ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-ben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi mi-niszter, hogy a támogatás elosztásának részletes szabályait – a pénzügyminiszter, valamint az ön-kormányzati miniszter véleményének kikérésével – április 15-éig rendeletben állapítsa meg.

69 23. Bérpolitikai intézkedések támogatása
Előirányzat: ,5 millió forint Az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munka-vállalói részére – jogszabály alapján – járó külön személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére. A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az elszámolás rendjéről a kormány rendeletet ad ki.

70 24. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a peda-gógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
A támogatásokat igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkal-mazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok diffe-renciált anyagi ösztönzéséhez. a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézmé-nyekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Előirányzat: 3 720,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az ál-taluk fenntartott közoktatási intézményekben – az enge-délyezett intézményi létszámon belül – foglalkoztatott azon közalkalmazottak után, akik a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a köz-oktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a halmozottan hátrá-nyos helyzetű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai ne-velésében és oktatásában vesznek részt.

71 b) A sajátos nevelési igényű gyermekekkel fog-lalkozó gyógypedagógusok támogatása
Előirányzat: 950,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzatok igényel-hetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-nyekben – az engedélyezett intézményi létszá-mon belül – foglalkoztatott azon közalkal-mazottak után, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében, iskolai neve-lésében és oktatásában, kollégiumi nevelésében, valamint szakszolgálati ellátásában vesznek részt és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben meg-határozottak szerint gyógypedagógiai pótlékra jogosultak.

72 c) Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása
Előirányzat: 2 545,0 millió forint/év A támogatást igényelhetik a helyi önkormány-zatok azok után az – általuk fenntartott – isko-lákban osztályfőnöki feladatot ellátó közalkalma-zottak után, akik a 138/1992. (X. 8.) Korm. Ren-delet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján osz-tályfőnöki pótlékra jogosultak. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális mi-niszter, hogy az a)–c) pontok alatti támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításá-nak, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetértésével – március 15-éig rendelet-ben állapítsa meg.

73 25. Komprehenzív iskolamodellek támogatása
Előirányzat: 271,0 millió forint/év A támogatást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott egységes iskolai feladatok megszervezésé-hez, előkészítéséhez, a megfelelő pedagógiai program kidolgozásához. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a helyi önkormányzat vállalja az egységes, kompre-henzív iskola elindítását a 2009/2010. évi tanévtől kez-dődően, felmenő rendszerben, a Közokt. tv. 33. §-ának (3) bekezdésében és 48. §-ának (6) bekezdésében fog-laltak szerint. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rész-letes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének ki-kérésével, valamint az önkormányzati miniszter egyetér-tésével – március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

74 26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán
Előirányzat: 50,0 millió forint szeptember 1-jétől december 31-éig 4 hónapra A támogatást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakközépiskolában a tizenegy-tizenkettedik évfolyamon folyó, nappali oktatás munkarendje szerint szervezett pá-lyaorientáció és gyakorlati oktatásban részt vevők után igényelheti, az etörvény 3. számú mellékletének pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén, továbbá akkor, ha az érintett tanulók esetében az iskola pedagógiai prog-ramjában meghatározott szakképzési évfolyamok száma az Országos Képzési Jegyzékben előírt évfolyamoknál eggyel kevesebb. Felhatalmazást kap az oktatási és kulturális miniszter, hogy a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részle-tes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kiké-résével, valamint az önkormányzati miniszter egye-tértésével – március 15-éig rendeletben állapítsa meg.

75 27. Óvodáztatási támogatás
Előirányzat: 760,0 millió forint/év Az óvodáztatási támogatás a rendszeres gyer-mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tör-vény 20/C. §-a és külön kormányrendelet alap-ján megállapították. A támogatás igénylése és elszámolása a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint történik.

76 28. Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási fela-datainak társulásban történő ellátásához
Előirányzat: 100,0 millió forint Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon több-célú kistérségi társulások, illetve intézményi társulások által fenntartott közoktatási intézmények működési kia-dásaihoz, melyekhez 1500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülési önkormányzat által korábban önállóan fenn-tartott közoktatási intézmény szeptember 1-jétől tagintézményként csatlakozik. Támogatást igényelhet a fenti feltételeknek megfelelő: a) többcélú kistérségi társulás, és b) a Ttv. 8., 9. és 16. §-ai szerinti intézményi társulás székhely települési önkormányzata, amennyiben a létre-hozandó közoktatási intézmény új tagintézményében a foglalkozásokat, tanítási órákat a Közokt. tv.-ben meg-határozott végzettséggel és szakképzettséggel rendel-kező pedagógusok tartják meg.

77 A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a társulni kívánó 1500 fő és az alatti lakosság-számú kistelepülési önkormányzat intézményének közös fenntartására irányuló – augusztus 31-éig kezdeményezett – társulási szándékát elutasí-tották. Felhatalmazást kap az önkormányzati miniszter, hogy az e pontban meghatározott támogatás igény-lésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá-molásának és ellenőrzésének részletes szabályait – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, vala-mint az oktatási és kulturális miniszter egyetérté-sével – január 31-éig rendeletben állapítsa meg.

78


Letölteni ppt "Összeállította: dr. Horváth Péter igazgató-titkár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések