Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HAZAI TÁMOGATÁSI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (decentralizált területfejlesztési célú támogatások)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HAZAI TÁMOGATÁSI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (decentralizált területfejlesztési célú támogatások)"— Előadás másolata:

1 A HAZAI TÁMOGATÁSI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (decentralizált területfejlesztési célú támogatások)

2 Területfejlesztési célokat szolgáló források 1. Közvetett források (az ágazati fejezetekben lévő előirányzatok): •NFGM - Beruházás ösztönzési célelőirányzat, Kis és középvállalkozói célelőirányzat (XV. fejezet) •KHEM - Útpénztár (XVII. fejezet) •ÖM - Turisztikai célelőirányzat (XI. fejezet) 2. Közvetlen források: •NFGM - terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (XV. fejezet) •ÖM - helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója) •ÖM - leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (IX. fejezet) •ÖM - céltámogatások (IX. fejezet)

3 Területfejlesztési célelőirányzatok célrendszere Két meghatározó irányvonal van: •Gazdaságfejlesztés: munkahelyteremtés és -megőrzés, ipari parkok, inkubátorházak, turizmussal összefüggő fejlesztések (pl. TRFC, TC) •Önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásával összefüggő fejlesztések: termelő- illetve humán infrastruktúra fejlesztések (pl. LEKI, TEKI, céltámogatás)

4 A decentralizált fejlesztési programok 2009. évi támogatási kereteinek régiónkénti összege A 2009. évi költségvetési törvény 16. számú melléklete tartalmazza a decentralizált fejlesztési források összegeit, melyek a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe tartoznak

5 Decentralizált önkormányzati fejlesztési támogatások 2009. évben Támogatási konstrukció 2009. évi forrás (millió Ft) Szabályozás kialakítása Döntés Pénzügyi utalványozás TEKI5.535NFGM/TPO regionális fejlesztési tanácsok ÖM/ÖGF CÉDE5.535NFGM/TPOÖM/ÖGF LEKI5850NFGM/TPOÖM/ÖGF TEUT8000NFGM/TPOÖM/ÖGF •A 85/2009. (IV. 10.) kormányrendelet határozza meg a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatainak részletes szabályait •Felhasználásuk: pályázati rendszer keretében •Kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati és többcélú kistérségi társulások

6 Decentralizált önkormányzati fejlesztési források régiónkénti összege 2009. évben 4751,4 M Ft 1754,1 M Ft 1629,9 M Ft 4326,6 M Ft 5252,9 M Ft 3266,6 M Ft 3038,5 M Ft

7 Decentralizált önkormányzati fejlesztési támogatások bemutatása, pályázati lehetőségek 2009. évben Támogatási konstrukció megnevezése Támogatási konstrukció megjelenésének éve Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása:- - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) 1996 - önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) 1998 leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) 2006 települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) 2005

8 Pályázati lehetőségek 2009. évben TEKI I. Kedvezményezettek köre: a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. és 3. sz. mellékleteiben meghatározott hátrányos helyzetű kistérségek, a regionális szempontból kedvezményezett kistérségek, illetve a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott települések Saját forrás mértéke: legalább 10% A támogatás alapvető mértéke: az elismerhető költségek 75%-a (többlettámogatási lehetőségek: kedvezményezetti és területi szempontból, támogatási cél alapján)

9 TEKI II. Támogatás nyújtható: a) közterületek akadálymentesítése; b) közfürdők korszerűsítése; c) helyi közterületek és közbiztonság fejlesztése: ca) közterületi ivókutak létrehozása, meglévők rekonstrukciója, cb) önkormányzati tulajdonban lévő közterületi illemhelyek kialakítása és felújítása, cc) zajvédő gátak, falak, fasorok kialakítása, cd) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, térfigyelő rendszer, járda), ce) települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó külterületi - kapacitást nem növelő szilárdburkolatú utak felújítása, cf) a tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése (utcanévtáblák, információs táblák, útbaigazító táblák, térképek); d) településrendezési eszközök, valamint települési környezetvédelmi programok és tervek, területrendezési tervek, közös egyszerűsített településszerkezeti tervek készítése, módosítása; e) közvilágítás energiatakarékos megoldása; f) középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával; g) településfejlesztéssel összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célok, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek; h) életmentő készülékek beszerzése.

10 CÉDE I. Kedvezményezettek köre: nincs területi korlátozás Saját forrás mértéke: legalább 10% A támogatás alapvető mértéke: az elismerhető költségek 65%-a (többlettámogatási lehetőségek: kedvezményezetti és területi szempontból, támogatási cél alapján)

11 CÉDE II. Támogatás nyújtható: a) épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések: aa) zöldterületek rekreációs célú megújítása, ab) tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése, ac) pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása, ad) a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása, ae) országos védelem alatt álló veszélyeztetett építmények fejlesztéssel történő megőrzése önkormányzati funkció ellátása esetén; b) helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; c) céltámogatással megvalósuló fejlesztések; d) felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztése da) kül- és belterületen keletkező csapadékvizek szabályozott elvezetésével, db) csapadékvizek által okozott terhelések csökkentése szűrőmezők, vízminőségvédelmi tározók hordalékfogó műtárgyak építése által; e) önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése; f) helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátásához kapcsolódó egészségügyi infrastruktúra fejlesztési célok, amelyek igazolhatóan európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.

12 LEKI I. Kedvezményezettek köre: a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 47 kistérségekben (!) megvalósuló fejlesztésekhez adható Saját forrás mértéke: legalább 5% A támogatás alapvető mértéke: az elismerhető költségek 85%-a (többlettámogatási lehetőségek: kedvezményezetti és területi szempontból, támogatási cél alapján) •az egyes kistérségek lakónépessége arányában kerül felosztásra a keret •a megállapított keretek erejéig forráshiány miatt pályázat nem utasítható el •amennyiben az adott kistérségből nem érkezik be olyan összegű támogatási igény, mint a megállapított támogatási keret, akkor a Tanács a fel nem használt részt más kistérségekben megvalósuló fejlesztésekre fordíthatja

13 LEKI II. Támogatás nyújtható: a) a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket; b) a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében nem szereplő, illetve ivóvízminőség-javítási fejlesztésre nem kötelezett települések esetében; c) a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekhez; d) a helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztéséhez, bővítéséhez; e) korszerű információ-technológiával felszerelt közösségi hozzáférési pontok kialakítását szolgáló fejlesztésekhez (teleházak); f) szociális földprogram megvalósításához, a program keretében megtermelt termékek piacra jutásához kapcsolódó fejlesztési költségeket is beleértve; g) a helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek; h) egészségfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez.

14 TEUT I. Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok Saját forrás mértéke: 50%, illetve 42% A támogatás mértéke: az elismerhető költségek legfeljebb 50%-a, kivéve a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott településeket, ahol az elismerhető költségek legfeljebb 58%-a

15 TEUT II. Támogatás nyújtható: a települési önkormányzatok törzsvagyonába tartozó – kapacitást nem növelő – belterületi közutak felújítására, korszerűsítésére

16 Pályázati felhívások ütemezése, határidők I. forduló: o Pályázati felhívások közzététele: 2009. április 30-ig o Pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 1. o Döntéshozatal: 2009. augusztus 10. II. forduló (ha marad forrás): o Pályázati felhívások kiírása: 2009. július 25-ig o Pályázatok benyújtási határideje: 2009. augusztus 19-ig o Döntéshozatal: 2009. október 30. „III. forduló”: o lemondásból, visszavonásból, közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő támogatási összeget a Tanács a tartaléklistán szereplő pályázatok támogatására fordíthatja, amiről tárgyév december 15-éig hozhat döntést TARTALÉKLISTA!

17 A decentralizált fejlesztési források pályázati folyamata I. FELHASZNÁLÁSI JOGSZABÁLY MEGJELENÉSE 1. Pályázati felhívás megjelentetése •A pályázati dokumentáció elkészítése •A pályázati dokumentáció elfogadása és nyilván-tartásba vétele •Pályázati felhívás megjelentetése, közzététele •Pályázók tájékoztatása 2. Pályázatok érkeztetése, formai értékelése (MÁK Igazgatóságok közreműködésével) •Pályázatok érkeztetése •Pályázatok formai értékelése •Hiánypótlás •Pályázatok befogadása •A befogadott pályázatok átadása a döntéshozónak 3. Pályázatok tartalmi, szakmai értékelése •Szakértők kijelölése, felkérése •Pályázatok szakmai értékelése •Döntés Előkészítő Szakmai Bizottság elé beterjesztése •Döntés Előkészítő Szakmai Bizottság javaslatának beterjesztése a döntéshozó Tanács felé

18 A decentralizált fejlesztési források pályázati folyamata II. 4. Döntéshozatal (döntéshozó szerv a Regionális Fejlesztési Tanács) 5. Tájékoztatás a döntéshozatalról •Érintettek értesítése a döntésről, közzététel •Pályázati anyagok és döntési listák megküldése a MÁK Igazgatóságokhoz 6. Támogatási szerződés előkészítése, aláírása •Szerződéskötési dokumentumok bekérése •Szerződés aláírása 7. Támogatás igénylése, folyósítása •Támogatási igénylés benyújtása, dokumentumok vizsgálata •Támogatás folyósítása 8. Támogatási szerződés módosítása (A fejlesztés megvalósulásának időszakában bármely okból (pl. határidő módosítása, biztosítékcsere) a Kedvezményezett kezdeményezheti a szerződés módosítását a döntéshozó Tanácsnál, vagy az Igazgatóságnál. A benyújtott kérelmet a Tanács bírálja el.) 9. Ellenőrzés, a projekt zárása (Az ellenőrzés elsődleges feladata a támogatási szerződések teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése. Segítséget nyújt a finanszírozás keretében feltárt esetleges szabálytalanságok tisztázásához és megoldásához, továbbá igazolja a megvalósulás tényét. Az ellenőrzés lehet dokumentum alapú ellenőrzés, valamint helyszíni ellenőrzés.) 10. Követeléskezelés (Amennyiben a Kedvezményezett a fejlesztést nem a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint valósítja meg, továbbá a szerződésben rögzített szerződésszegés valamely esetét valósítja meg, úgy a döntéshozó a támogatást visszavonja.)

19  Kérdések  Interaktív beszélgetés: - a hazai fejlesztési források helye az eddigiekben összegyűjtött projekt-ötletekben - a résztvevők települési/térségi fejlesztési elképzelései és azok pályázati lehetőségei az elhangzottak alapján

20 K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t ! Keller Zsuzsanna önkormányzati támogatási referens Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési Főosztály Támogatáspolitikai Osztály 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Tel: 441-7789 Fax: 441-7812 e-mail: keller.zsuzsanna@nfgm.gov.hu


Letölteni ppt "A HAZAI TÁMOGATÁSI RENDSZER 2009. ÉVI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (decentralizált területfejlesztési célú támogatások)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések