Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Inkluzív pedagógia Előadó: Török Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Inkluzív pedagógia Előadó: Török Mária."— Előadás másolata:

1 Inkluzív pedagógia Előadó: Török Mária

2 Tanulás: feldolgozás. Két elemre irányul: figyelem, emlékezet.
● szűkebb értelmezés szerint: a tanár által irányított ismeret feldolgozás. Két elemre irányul: figyelem, emlékezet. ● tágabb értelmezés szerint: minden változás, a pszichikus folyamatokat veszi igénybe és fejleszti. ▪ észlelés ▪ érzékelés ▪ figyelem ▪ emlékezet ▪ gondolkodás ▪ képzelet

3 A tanulás típusai közül három a legfontosabb:
Verbális: szóban közlünk ismereteket, és arra késztetnek, hogy fejlesszük az emlékezetünket. 2. Motorikus: mozgásokat, cselekvéseket tanulunk meg. 3. Szociális: a beilleszkedést tanuljuk meg, magatartás formákat sajátítunk el. Ha az értékeket elsajátítjuk ez szocializáció.

4 Tanulási stratégiák: a gyakorlati fejlesztésben jól használható három alaptípust különböztetünk meg 1.Mélyreható tanulás: a dolgok megértésére törekszik, ebben elsősorban a nagy összefüggések megragadása, az új ismeretek régiekhez való kapcsolása, széles áttekintése, következtetések levonása, rendszerszemlélet játszik domináns szerepet. 2.Szervezett tanulás: a rendszeresség, jó munkaszervezés alapkövetelményeire épül. 3.Mechanikus tanulás: a részletek megjegyzésére épül, az összefüggések feltárása e módszerben alig kap szerepet. A rövidtávú minél pontosabb ismeretfelidézés e tanulás elsődleges célja.

5 E három fő tanulási stratégia úgynevezett elemi technikákból épül fel
E három fő tanulási stratégia úgynevezett elemi technikákból épül fel. Ezek egy-egy tanulónál sajátos módon keverednek, s eredményezik egyik v. másik stratégia dominanciát. A leggyakoribb elemi tanulási technika: ▪ szöveg hangos olvasása ▪ néma olvasás ▪ az olvasott szöveg elmondása ▪ az elolvasott v. elmondott anyag néma átismétlése szövegbeli támpont nélkül ▪ elmondás más személynek ▪ elolvasott v. elmondott szövegről magnófelvétel készítése és visszajátszása ▪ ismétlés bármely módon ▪ beszélgetés a társakkal a tanult információról.

6 A tanulási technikák típusai •A közvetlen valóság megtapasztalása: A megfigyelés ráirányítása a megismerendő dologra (minél többféle érzékeléssel és észleléssel). Akkor éri el leginkább a célját, ha tudjuk, hogy mit akarunk megfigyelni. A figyelem tartósságának, intenzitásának javítása eredményesebb, ha kérdésekkel irányítjuk a figyelmet, a megfigyelés tárgyát. • A legalkalmasabb eszközök használata: A tanulási folyamat minden szakaszában különböző eszközöket használunk. Másféle eszközre van szükség az ismeret kialakításához, mint a gyakorlási szakaszban, vagy a rendszerező összefoglaláskor. A tanulási folyamat aktuális szakasza az egyéni tanulási sajátosságok határozzák meg elsősorban, hogy mely eszközök segítik legeredményesebben a tanulást.

7 • A rögzítési módszerek kiválasztása: Az emlékezeti bevésés formái lehetnek: Memoriter – tanulás: pl. versek, szabályok megtanulása. Megerősítés rajzzal: megfigyelt dolgok, jelenségek, események ábrázolása. Eszközök használata a bevéséshez: táblázatok, térképek, ábrák használata. • Az információkeresés megtanulása: Az információ megtalálásának előzménye az a tudás, amely hozzásegít az információ megtalálásához, pl.: melyik könyvben keressük az információt, hol találjuk a könyvet. • A tanulás időbeli és sorrendi tervezése: a tanulás során meg kell tervezni a sorrendiséget, az időbeli beosztást.

8 •A lényegkiemelés technikáinak gyakorlása: - a szövegekben a lényeges szavak, gondolatok megkeresése, aláhúzása, - a történetekből a legfontosabb mondanivaló kigyűjtése, szűkített megfogalmazás. - vázlatok készítése. •A tanulás külső feltételeinek megteremtése: - a tanulás állandó helyének kialakítása, - egyéb tevékenységek szüneteltetése, - zavaró körülmények megszüntetése, - a tanuláshoz szükséges eszközök előkészítése.

9 Tanulási stílusok: a hatékony tanulási technikák kidolgozásához figyelembe kell venni azt is, hogy milyen stílus felel meg leginkább az önálló tanuláshoz. A tanulási stílusban az érzékleti modalitások, a társas környezet, valamint az egyéni reagálás típusa fejeződik ki. E szempontok alapján a következő főbb tanulási stílusok különíthetők el: ▪ auditív stílus: a verbális ingerekre figyel elsősorban, önálló tanuláshoz gyakran a hangos feldolgozásra épít. ▪ vizuális stílus: a tanuló a látottakra támaszkodik, s nem csak a memorizálás, hanem gyakran a rögzített anyag felidézése is először képileg történik ▪ mozgásos stílus: cselekvés, a motoritás játszik vezető szerepet, a memorizálást gyakran mozdulatokkal.

10 jelenlétét, kedveli a tanulók, ha az anyagot megbeszélheti másokkal.
▪ társas stílus: igényli a barátok, szülők, tanárok segítő jelenlétét, kedveli a tanulók, ha az anyagot megbeszélheti másokkal. ▪ egyéni stílus: nyugalmat, csendet kedveli, zavarják a környezet ingerei, a körülötte lévő emberek. ▪ az impulzív stílus: az ilyen tanulók válaszaikat inkább intuitív módon közlik, gyakran előbb beszélnek, minthogy mérlegelte volna. ▪ reflektív stílus: logikai egységbe foglalják az információkat.

11 Motiváció A tanulási motiváción a tanulási tevékenységre késztető belső feszültséget értjük. A motiváció fejlesztésénél figyelembe kell venni a tanuló beállítottságát. A tanulás fontosságáról, módjairól, technikájáról folytatott beszélgetéseknek kiemelkedő a szerepük. Szintjei: Beépülő (interorizált) motiváció: a tanuló teljesíti a szülők, a társadalom és saját magával szembeni követelményeket. Belső tényezők irányítják a tanulást. Külső tanulási motiváció: beszélgetés keretében zajlik. Befolyásolja a tanuláshoz való viszonyt. A motiválásban célszerű figyelembe venni a tanulók egyéni különbségeit. Legértékesebb motiválás a tanulóknak az iskolához való jó viszonyukban teljesedik ki. Ha sikerül az a tanulók iskolai életét érdekessé tenni, az egész motivációs bázisukat kedvező irányba befolyásoljuk.    

12 PQRST módszer: Az egyetemi hallgatók számára készült, hogy javítsa a tankönyvi anyagok megtanulását és az azokra való emlékezést. A módszer a következő 5 szakasz kezdőbetűiből kapta a nevét: - Preview (előzetes áttekintés) - Question (kérdés) - Read (olvasás) - Self-recitation (felmondás) - Test (ellenőrzés)

13 Tanulási módszerek: - Kooperatív tanulás: együtt tanulást jelent, együttműködésre nevel - Kompetencia alapú oktatás: a tanulás sikerének igen lényeges előfeltétele Értékelés: Funkciója, hogy a tanuló és a tanár számára nyújtson visszajelzést a tanulás eredményéről, tempójáról, a tanítás hatékonyságáról. Célja szerint: - formatív - szummatív - diagnosztikus

14 Oktatási stratégiák: „Olyan eljárásrendszer, amelynek során a tanuló ismereteket szerez, készségei, jártassági, képességei alakulnak ki, gondolkodási és megismerési műveleteket sajátít el, s ezeket később, új ismeretek tanulásához, problémamegoldásához tudja felhasználni. Az oktatási módszerek a stratégiák részeként a legcélravezetőbb, tanár és tanuló együttműködésén alapuló eljárások. Az oktatási stratégiák alkalmazásának célja a pedagógiai folyamatban a tudás elsajátítása és képességfejlesztés. Sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök, szervezési módok és formák.” (Nagy Sándor, 1993) Az SNI tanulók oktatásában használt tantervek.

15 Az oktatás munkaformái: - Frontális munka - Csoportmunka - Páros munka - Egyéni munka A differenciálás szempontjai az integratív pedagógiában: Az integratív pedagógia alapvető feltételei az oktatás differenciálásával függnek össze. Az oktatás differenciálásának feltételei vannak: - oktatás individualizálása - a célok szerint differenciált tanulás elve - a differenciált tanulási segítségnyújtás elve - egyéni teljesítményértékelés elve - két-tanáros modell

16 Az SNI tanulók oktatása: a, Látás fogyatékosok: Tág értelemben látássérült az a személy, akinek látóképessége az ép látáshoz viszonyítva csökkent. Pedagógiai értelemben látássérültnek minősül az a gyermek, akinek látásvesztesége olyan súlyos fokú, hogy csak megfelelően kialakított tárgyi és személyi környezetben, speciális módszerek és eszközök segítségével képes optimálisan fejlődni, ismereteket feldolgozni, tanulni. ▪Rehabilitálhatja: tiflopedagógus ▪Rehabilitációs órák: - vakoknak: 40% / heti kötelező óraszám - gyengénlátóknak: 35% / heti kötelező óraszám ▪ Látássérültek gyógypedagógiai vizsgálata: A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végzi.

17 Az iskolai integráció speciális objektív feltételei közé tartoznak az alábbiak: - a tanterem megvilágítása - a gyengénlátók gyermek padja és a tábla közötti távolság 2-3 méter legyen - gyengénlátó gyermek számára fontos az emelhető tetejű asztal - a tábla minősége, feketére vagy sötét színűre festett tábla - milyen az iskola eszközellátottsága - van-e az iskolának nagyító fénymásoló berendezése - korszerű számítástechnikai eszközök megléte - optikai segédeszközök

18 Optikai segédeszközök: - szemüvegek - nagyítók, távcsövek, teleszkópok - olvasótelevíziók - kézikamerás olvasókészülékek Tanulást segítő egyéb eszközök: - emelhető lapú speciális asztal,csúszásgátló fólia, megfelelő íróeszközök - asztali lámpa, könyvtartó állványok, laptartók, speciálisan kialakított vonalzók, szögmérők

19 b, Hallás fogyatékosok: Hallássérültek azok a személyek, akiknek hallássérülésük van, a népesség kb. 10%-át teszik ki. Sérülésük lehet átmeneti, vagy maradandó. Az iskoláskorúak 4-6%-át érinti, s 3%-uknál maradandó a halláscsökkenés. A sérülés lehet 1 vagy 2 oldali. ▪ Rehabilitálhatja: szurdopedagógus ▪Rehabilitációs órák: - nagyothallóknál: 40% / heti kötelező óraszám - siketeknél: 50% / heti kötelező óraszám ▪ Hallássérültek gyógypedagógiai vizsgálata: Az Országos Hallásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végzi.

20 c, Beszéd fogyatékosok: A beszédben akadályozottak, beszédhibásak, beszédfogyatékosok: egy adott nyelvi populáció azon tagjai, akiknek a beszéd- és nyelvi fejlődése különböző okok következményeként nem indul meg, lassan indul meg, kórosan késik vagy a már kialakult beszéd szenved különféle szinteken sérülést. ▪ Rehabilitálhatja: logopédus ▪ Rehabilitációs órák: - 40% / heti kötelező óraszám ▪ Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai vizsgálata: Az Országos Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végzi.

21 d, Mozgás fogyatékosok: A mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása a szervezet funkcionális képességeit, az egyén aktivitását maradandóan akadályozza, az egyén részére hátrányos helyzetet, korlátozott életvitelt okozhat. ▪ Rehabilitálhatja: szomatopedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő, konduktor ▪Rehabilitációs órák: - 40% / heti kötelező óraszám ▪ Mozgássérültek gyógypedagógiai vizsgálata: Az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végzi.

22 Autizmus: A pervazív zavarok az idegrendszer korai, feltehetően veleszületett ártalmának következményei. Az agyi működés súlyos, az alapvető fejlődési területeket érintő, átható, az egész életen át tartó s fogyatékossághoz vezető zavara. Fontos a fogyatékosságnak megfelelő tanterv, a bejósolhatóság, napirend. ▪ Rehabilitálhatja: gyógypedagógus, pszichológus, pszichopedagógus ▪Rehabilitációs órák: -50% / heti kötelező óraszám ▪ Autisták vizsgálata: A Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság végzi. De! Gyermekpszichiátriai vizsgálat után!

23 Diszlexia/gráfia/calculia: Normál tanterv→mentesség az értékelés alól
Diszlexia/gráfia/calculia: Normál tanterv→mentesség az értékelés alól. Vizsgákon, érettségin más tárgyat választhat, kiválthatja írásbeli, illetve szóbeli vizsgával. Felvételinél plusz pontot jelent. ▪ Rehabilitálhatja: - diszlexia/gráfia: logopédus, pszichopedagógus - diszcalculia: más gyógypedagógus is ▪Rehabilitációs órák: - 15% / heti kötelező óraszám

24 Hiperaktív: Jellemzője a kitartás hiánya a kognitív tevékenységben, csapongás, egy tevékenységből anélkül vált át másikba, hogy az előzőt befejezné, illetve a rendezetlen, nem jól irányzott, túlzott aktivitás. Általában társul a figyelemzavarral. Az oktatás normál tanterv szerinti. ▪ Rehabilitálhatja: pszichológus, pszichopedagógus, gyógypedagógus ▪Rehabilitációs órák: - 15% / heti kötelező óraszám

25 Mutizmus: A korábban már jól beszélő gyermek bizonyos helyzetekben vagy feltételek között nem szólal meg, innen az elnevezés „választott némaság”. Az oktatás normál tanterv szerinti. Előtérbe helyezni az írásbeli feleletet! ▪ Rehabilitálhatja: pszichológus, pszichopedagógus, ▪Rehabilitációs órák: - 15% / heti kötelező óraszám

26 Tanulásban akadályozott tanulók: IQ: Eltérő tanterv szerinti oktatás! - részleges integráció (csoportbontás) - teljes integráció (2 tanáros modell) ▪Rehabilitációs órák: - 15% / heti kötelező óraszám

27 Értelmileg akadályozott tanulók: IQ: 35-49 Értelmileg akadályozottak tanterve.
Elsősorban szokásrendszer kialakítása. ▪Rehabilitációs órák: - 15% / heti kötelező óraszám Súlyos fogyatékosok: - Fejlesztő felkészítés (egyénileg 8 óra/hét; csoportosan 10 óra/hét) - Fejlesztő iskola (heti 20 óra)

28 Folyamatos figyelemmel kísért gyerekek: Az oktatás normál tanterv szerinti. - havonta szülő felé jellemzés a gyerekről - negyedévente bizottság felé jellemzés küldése - félévente a bizottság megfigyeli őket Kötelező az integrált sajátos nevelési igényű gyerekeknél fejlesztő napló vezetése a rehabilitációs foglalkozásokról! Fejlesztési terv készítése.

29 Kötelező irodalom: - Némethné Tóth Ágnes: Az inkluzív pedagógia didaktikai alapjai. Pápai Nyomda Kft, Török M., Bécsi M., Erdei R., Fegyver M., Kissné Almási K. (szerk.): Kézikönyv a sajátos nevelési igényről és az integrációról. Start Nyomda, Nyíregyháza, 2010


Letölteni ppt "Inkluzív pedagógia Előadó: Török Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések