Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 5….. előadás. A kognitív pszichológia  A kialakulás főbb okai: •Informatika •Kibernetika •Mesterséges intelligencia, stb Az emberi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 5….. előadás. A kognitív pszichológia  A kialakulás főbb okai: •Informatika •Kibernetika •Mesterséges intelligencia, stb Az emberi."— Előadás másolata:

1 KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 5….. előadás

2 A kognitív pszichológia  A kialakulás főbb okai: •Informatika •Kibernetika •Mesterséges intelligencia, stb Az emberi megismerés modellezése.

3 A kognitív pszichológia a megismerési funkciókat nem egymástól elszigetelten, hanem a tevékenység, a cselekvés által szervezett kölcsönhatásukban értelmezi. A belső „kognitív térkép” egy alkotási folyamat eredménye, tehát nem másolat, nem tükörkép. Univerzális, kulturális és egyéni leképezési módok, „térképészeti jelek” vannak.

4 A kognitív pszichológia több mint az emberi megismerés tudománya, mert minden pszichikus történésben a „kognitív térképet” meghatározónak tekinti. Az ember nem a való világhoz, hanem a megalkotott belső képhez igazodik, amikor a viselkedését irányítja.

5 FIGYELEM INGER szenzoros folyama - tok percepció döntés és válasz reakció döntés és válasz reakció válasz kivitelezése válasz kivitelezése RÖVID TÁVÚ MEMÓRIA HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIA VÁLASZ

6 A figyelem  Funkciói  Energetizál  Szelektál (koktélparti)  Fajtái  Spontán  Szándékos  Terjedelme (7+/-2) a rövid memóriáé is.  Megoszthatósága

7  Fiziológiai alapok az éberség (általános aktivitás)  Specifikus információ, aspecifikus retikuláris aktiválációs szisztéma (ARAS)  Optimális arousal szint. A figyelem szerepe a további feldolgozásban, az információ tárolásában! Szenzoros tár figyelem rövid memória

8 A percepcióról (érzéki megismerésr ő l)

9 Az érzékelési modalitások rendszere Külső exterocepció Belső interocepció látás telereceptorok hallás tapintás bőrérzékelés hő kontakt fájdalom szaglás ízlelés mozgás kinesztézis helyzet szervi egyensúly

10 Az érzékletnek, ha jelentése van, akkor már észlelésről beszélünk. A következőkben az észlelés és percepció kifejezéseket szinonimaként használjuk. Az észlelést – Ulric Neisser (1976. magyarul 1984.) (21.old.)nyomán - olyan tevékenységnek fogjuk fel amely időről időre akkor lép fel, amikor az észlelő anticipációs sémái képesek összhangba kerülni a környezet által nyújtott információkkal.

11 A séma működési vázlata SÉMA TÁRGY (ingermintázat ) TÁRGY (ingermintázat ) IRÁNYÍT MINTÁT VESZMÓDOSÍT FELDERÍTÉS

12 A séma tehát döntő jelentőségű fogalom, az érzéki (perceptuális) megismerésben is. Később látni fogjuk, hogy a sémáknak nem csak perceptuális, hanem konceptuális (operatív), aspektusuk is van. Hiszen ezek a megismerési tevékenység fejlődése során jönnek létre és változnak. A séma tehát egyszerre a cselekvés mintája és minta a cselekvéshez.

13 CSELEKVÉSES SÉMA Analóg kód CSELEKVÉSES SÉMA Analóg kód Perceptuális aspektus Operacionális aspektus NYELVI SÉMA Digitális kód NYELVI SÉMA Digitális kód Perceptuális aspektus Operacionális aspektus

14 A tanulás elemei

15 1. A tanulás típusai A) Érintett idegrendszeri szerkezetek alapján •motoros tanulás •érzéki tanulás •verbális tanulás B) Tanulást végző szándéka szerint •spontán tanulás •latens tanulás •szándékos tanulás C) Tanulást kiváltó hatás eredete alapján •szociális tanulás •nem szociális tanulás

16 2. A tanulás módjai A) Imprinting (K. Lorenz 1903-1989) B)Habituáció C) Tanulás mint kapcsolatképzés •klasszikus kondicionálás (Pavlov 1849-1936) •operáns kondicionálás (Thorndyke 1898, Skinner 1938) •verbális tanulás (egy része) D) Komplex tanulás •belátásos tanulás •elvont fogalmak mentális reprezentációi •kognitív térkép E)Szociális tanulás •utánzás •modell utáni tanulás •azonosulás-identifikáció •belsővé tétel - interiorizáció

17 3. A tanulás törvényei  Frekvencia (ismétlés) törvénye  Kontiguitás (téri idői érintkezés) törvénye  Transzfer törvénye  Generalizáció – diszkrimináció (a hasonlóság kérdése)  Effektus törvénye  Közelítés és elkerülés  Motiváció törvénye (motiváció nélkül nincs tanulás? És a látens tanulás?)

18 Effektus törvénye (Thorndyke 1898) Ha egy viselkedést pozitív megerősítés (jutalom) követ, akkor az adott viselkedés későbbi előfordulási gyakorisága növekszik. Negatív megerősítés (büntetés) esetén ez a valószínűség csökken. Tehát a jutalmat ill. a büntetést a következménnyel definiáljuk!

19 Az emlékezés

20 KódolásTárolásElőhívás Elhelyezés a memóriában Megőrzés a memóriában Visszanyerés a memóriából Az emlékezés három szakasza

21 Bejövő információ Ismételgetés Rövid távú memória Átvitel Hosszú távú memória kiszorítás Kettősmemória-modell

22 Emlékezet Explicit (deklaratív) Implicit (nem deklaratív) EpizodikusSzemantikusKészségek Erőfeszítés KondicionálásNem asszociatív Emlékezet Implicit (nem deklaratív) KondicionálásNem asszociatív

23 Előhívás Akusztikus kód Vizuális kód Korlátozott kapacitás (7±2) kiszorítás és el- halványulás Gyors elhalványulás TárolásKódolás Hosszú távú Emlékezet Kódolás Rövid távú Értelmes kapcso- latok ki- alakítása; Jelentés mélyebb fel- dolgozása Emlékezeti keresési és aktivációs modellek TárolásElő- hívás Hibák a mássalhangzók felidézésében Előhívási hibák, inter- ferencia, keresési és aktivációs modellek Kon- szolidáció

24 Az emlékezés fajtáinak jellemzői JELLEMZŐKSZENZOROS REGISZTER STM short time memory LTM long time memory Az információ belépése figyelem előttifigyelmet kíván„újrajátszás” Az információ fenntartása lehetetlenszándékos figyelem „újrajátszás” ismétlés szerveződés Az információ formája a bemenő inger pontos másolata fonetikus vizuális főleg szemantikus Kapacitásnagykicsihatártalan Információvesz- teség elhalványodáskiszorítás hanyatlás nem vész el, hozzáférhetősége csökken Az emléknyom1-2 mp5-20 percpercektől évekig

25 struccveréb madár növényállat élőlény szürke szárnya van ugrál bőre van mozog repül táplálkozik szaporodik fut Collins és Quillian hierarchikus hálóelmélete

26 csillag sas veréb galamb madár egér villanydrót szikla hegycsúcs égbolt repülőgép rakéta sajt állat macska kutya strucc

27 szintekverbálisnem verbális reprezentációs olvasáspreceptuális azonosítás természetes nyelvi mediáció ismert tárgyhoz való asszociáció referenciális kép megnevezéseképzelet kép-szó összevetésmentális összevetés asszociatív szabad asszociációközös képbe integrálás kategória válasz„helyek” és kognitív tervek (térképek) módszere szabad felidézési cluster (halmaz) konkrét forgatókönyvek és sémák A verbális és nem verbális szimbolikus rendszerek sémája

28 verbális ingernem verbális inger szenzoros rendszer reprezentációk közti kapcsolatok verbális válaszok nem verbális válaszok verbális struktúra nem verbális rendszer vonatkozási kapcsolatok logogénekimagének asszociációs struktúra Reprezentációs szintek és azok kapcsolatai

29 Chomsky Generatív nyelvészet Nyelvi univerziálék Alany – tárgy- eszköz (Ez a Józsi a bottal…) Megismerési mintázat Whorf (1956) Karácsony Sándor (Magyar- német nyelv) A nyelv a fontos, de a nyelvek különböznek Piaget: A gondolkodás kategóriái egyetemesek „Eszkimó hó” Nyelvi vezető szerep Kognitív vezető szerepe Univerzalisztikus elméletekRelativisztikus elméletek A nyelv és a megismerés kapcsolata a fejlődésben

30 Chomsky Innátizmus A nyelvet ennyi idő alatt nem lehet megtanulni. A gyermek a nyelvet „valahonnan” megfejti. A nyelvek mély elemzése révén közös alap található, ami velünk született, és ez a megismerés logikáját is meghatározza.

31 •Az enyhített kognitív hipotézis lényege: a nyelv mint jelzési funkció a reprezentációs forradalom megjelenésének a függvénye, de a tapasztalatok önmagukban nem eredményezik a nyelvet. A nyelv csak egyik formája a szimbólumképzésnek. A nyelvi fejlesztés nem gyorsítja pl. a mennyiségállandóság kialakulását (H. Sinclaire de Zwart). Mégis a választásában a 3-5 éves gyermek ésszerűbb, mint beszédben. (tehát Piaget?)

32 •A szemantikai „csizmahúzó” elmélet: pl az alany, mint csizmahúzó: többnyire élő (a „kalapács” máshogy töri be az ablakot, mint Feri). Ez a kapcsolat segíti a gyermeket a nyelvi kód feltörésében. (Pinker)

33 Négy érv az enyhített kognitív hipotézis mellett 1.Patológia: -a fogyatékos (Down kóros) helyesen beszél csak később. -A süketnéma gyerekek is Piaget szerint fejlődnek. 2. Van nyelvi önfejlődés, fejlesztés nélkül is.

34 3. A majmok megtaníthatóak e beszélni? (Van aki hiszi.) Valójában nem, a nyelv emberi modul. 4. A kétnyelvű gyermek (kétlábú laboratórium) Mikes Melánia (Újvidék): a szláv nyelvekben az elöljáróra is kell figyelni, a magyarban a végződésre. A szó végére a kétnyelvű gyerekek jobban figyelnek magyarul hamarabb tudja. Csak Piaget alapján nem lenne különbség. A tudás előfeltétel, a nyelv újabb próba. (Borisz és a lánya)

35 A függetlenség újabb érvei - Gondolkodás és percepció 600 nyelv elemzése a színek hierarchiája: 1: fekete, fehér 2: piros (vörös) 3: zöld, kék, sárga 4: barna 5: lila (ibolya)stb. Dányi gyerekek KÉK-je a valódi kék!! -Speciális Nyelvi Sérültek: He go home! Nem fogyatékos, de a nyelvi modul…. Vágja a fűrészt a fával (10000-ből 1)

36 A néni köszönt a fiúnak / A néni azt mondta, hogy szia. Az udvaron felaprítja a fát / Az udvaron kicsi fát csinál A specifikus jelentést kerüli. -Nyelvtani és általános tanulás.(SNyZavar) Rendes és rendhagyó igék (go –went) Magyarban: hós lett, kenyért. A szabályos képzés helyett is tanul - Fordítottja a Williems szidróma (nehezen tanul, de körülírja a dolgot). „Szalonbuta”

37 Végülis az innátizmus és a modularitás ma már szinte általánosan elfogadott. Piaget kritikája: szenzoros szinten sokkal előbb és sokkal többet „TUD” a gyermek, mint azt Piaget szerint tehetné… Edelmann: az instrukciós tanuláselmélettel szemben a szelekciós elméletet állította: Az immunrendszerhez hasonlóan, sok minta amiből néhányat a szenzitív periódusban megerősítünk, a többi „elfelejtődik”: „Degenerációs fejlődéselmélet”

38 értelem produktivitás értékelésmegismerés gondolkodásemlékezés divergens gondolkodás konvergens gondolkodás Guilford modellje az emberi értelemről

39 Az intelligencia Az IQ (intelligencia hányados): Eredetileg a gyermekek értelmi fejlettségére vonatkoztatták Képlete; IQ=MK/ÉK×100, ahol az MK a mentális kor, és az ÉK az életkor. A felnőtteknél a 100-as IQ az átlag.

40 •Howard Gardner (1983) többtényezős moduláris elméletében a hat intelligencia a következő; •nyelvi •logikai-matematikai •téri •zenei •testi-kinesztéziás •személyes (intra- és interperszonális)

41 A kreativitás nem egyszerűen értelmes, hanem alkotó viszonyulás a világhoz, ami olykor nagy bátorságot, eredetiséget, érzékenységet is igényel. A kreativitás kutatása a ’60-as években a három fő területre – a kreatív folyamat, a kreatív személyiség és a kreatív produkció – vizsgálatára irányult. Újabban több tényező egyidejű kutatását látják célravezetőnek

42 A ’60-as években a kutatások három fő területre – a kreatív folyamat, a kreatív személyiség és a kreatív produkció – vizsgálatára irányultak. Sternberg és Lubart (1999) által megjelölt hat fő irány a következő: - Misztikus megközelítések - Pragmatikus megközelítések - Pszichodinamikus megközelítés - Pszichometrikus megközelítés - Kognitív megközelítés - Szociál- és személyiségelméleti megközelítés

43 A különböző megközelítések összeolvadása Sternberg és Lubart (1999) az interakcionista megközelítés alapján hat megkülönböztethető, de egymásra ható tényezőt javasolnak vizsgálni, amelyek a következők: - intellektuális képességek, - tudás, - gondolkodási stílus, - személyiség, - motiváció, - környezet Természetesen ezeket a fő tényezőket alfaktorokra kell bontani és így egy meglehetősen soktényezős rendszert kapunk.

44 Pszichometrikus megközelítés három leggyakoribb mutatója: A fluencia (az ötletek „folyékonysága” könnyedsége) minden feladat esetében az elfogadható válaszok számát jelenti. A flexibilitás (a gondolkodás hajlékonysága) értékét az adja, hogy az elfogadható válaszok hány csoportba tartoznak. Az originalitás (eredetiség) olyan mutató, ami egy statisztikai értékkel, a ritkasággal mérhető.


Letölteni ppt "KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA 5….. előadás. A kognitív pszichológia  A kialakulás főbb okai: •Informatika •Kibernetika •Mesterséges intelligencia, stb Az emberi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések