Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."— Előadás másolata:

1 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

2 Széchenyi Programiroda feladatai Új Széchenyi Terv forrásainak népszerűsítése a pályázati információk gyors és hatékony közvetítésével a potenciális pályázók irányába. Nyertes pályázók támogatása a projekt megvalósítása során a források lehívásának sikeressége érdekében.

3 . „ Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínűleg tőlünk remél egyet-mást.” ( Ernst R. Hausch)

4 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

5 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1.PRIORITÁS – Egészséges, tiszta települések  KEOP-1.1.1/B/10-11: Települési szilárdhulladék- gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a korszerű, a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek bevezetésével, a hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával a lakossági igények és a környezetvédelem fontosságán túl biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények kielégítésre kerülnek.

6 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • Benyújtási határidő: 2011.02.10. - 2013.12.31. • Támogatási intenzitás:85% • Támogatási összeg: 100-5500 millió Ft • Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében települési önkormányzatok társulásai pályázhatnak.

7 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt. (T. Ansons)

8 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI  KEOP-1.2.0/09-11: Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása  Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.

9 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • Benyújtási határidő: 2011.02.10. – 2013.12.31. • Támogatási intenzitás:85% • Támogatási összeg: Támogatást a legalább nettó 250.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható összköltségű projektek kaphatnak.  Derogációs kötelezettség!

10 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI  KEOP - 1.3.0/09-11: Ivóvízminőség-javítás, KEOP-7.1.0/11:Derogációs víziközmű projektek előkészítése A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében,a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel.  Derogációs kötelezettség!

11 . • A környezetvédelem fontosságán túl 25/2002 II. 27. Kormányrendelet is kötelez, nem nyújthat be pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap forrásaira az a helyi önkormányzat, amely a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló 2004. évi XXX. törvény X. melléklet 8. Környezetvédelem címszó alatt előírt határidőig • a) a szennyvízkezeléssel kapcsolatban a települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv 3., 4. és 13. cikkét, • b) az ivóvízkezeléssel kapcsolatban az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i a 98/83/EK tanácsi irányelvet, valamint • c) a hulladékkezeléssel kapcsolatban a hulladékokról szóló 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályban előírt kötelezettségeket 2012. január 1-jéig nem teljesítette, a teljesítésre irányuló beruházások nincsenek folyamatban, vagy a teljesítés érdekében nem nyújtott be pályázatot.

12 . Önkormányzatoknál általános probléma: önerő hiány.

13 . • Az EU Önerő Alap támogatás igényelhető az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés g) pontjában rögzített európai uniós forrásokból elnyert támogatáshoz a 2007–2013 programozási időszakra (2) bekezdés szerinti célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez. • (2) 2012. évben új EU Önerő Alap támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító • a) vízgazdálkodási: • aa) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési, • ab) árvízvédelmi, • ac) ivóvízminőség javító, • b) környezetvédelmi: • ba) települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása tárgyú, • bb) települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása tárgyú, • bc) szennyvízelvezetés és -tisztítási, • c) egészségügyi alapellátási, fekvő- és járóbeteg-szakellátási célú intézményekben megvalósuló, valamint • d) bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben megvalósuló • infrastrukturális fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be.

14 . • A derogációs kötelezettségekről minden település tud, mindenhol elkezdődtek az előkészületek, fejlesztések.

15 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 2. PRIORITÁS – VIZEINK JÓ KEZELÉSE  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása. – (KEOP 2.1.1, KEOP 2.1.2. Árvízvédelmi fejlesztések; – KEOP 2.2.2., KEOP 2.2.3. Víz Keretirányelv végrehajtása)  Felszíni és felszín alatti vizek, további szennyezésének megakadályozása és környezetterhelés csökkentése, valamint felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. – (KEOP 2.4.0- Szennyezett területek kármentesítése)

16 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 3. PRIORITÁS – Természeti értékeink jó kezelése – A folyamatos természetvédelmi kezelést igénylő Natura 2000 és védett természeti területek ökológiai potenciáljának, természetvédelmi értékeinek megőrzése, valamint a természetvédelmi szemlélet fiatala generációban való kialakítása. • KEOP 3.1.2. Élőhelyvédelem és – helyreállítás • KEOP 3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés

17 OP-k közötti forrásátcsoportosítás engedélyeztetése folyamatban… a Környezet es Energia Operatív Programra. Közlekedés Operatív Programról (KÖZOP) 163 Mrd Ft átcsoportosítás

18 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 4. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK • A 4. prioritás általános céljai:  Megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenergia termelés  A megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részarányának növelése a teljes hazai energiafogyasztáson belül

19 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI Soha eddig nem volt ilyen kevés időnk arra, hogy ilyen sok mindent megtegyünk. (Franklin Delano Roosevelt)

20 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI – KEOP-4.2.0-A - Helyi hő, hűtési- és villamos energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból – Támogatható tevékenységek: 1.Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból 2.Napelemes rendszer kapcsolt ill. nem kapcsolt áramtermelésre 3.Használati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból 4.Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból

21 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI KEOP-4.2.0-BHelyi hő – és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásból – Támogatható tevékenységek (egymással kombinálható): 1.Napenergia hasznosítása (napkollektor) 2.Biomassza-felhasználás (valamint köztes állapotú energiahordozóvá alakítása) 3.Biogáz, depóniagáz előállítás és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer kialakítása, bővítése 4.Hőszivattyús rendszerek telepítése (levegő-levegő is) 5.Megújuló alapú közösségi távfűtőrendszerek kialakítása

22 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • KEOP-4.4.0Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés – Támogatható tevékenységek: 1.Napenergia alapú villamosenergia termelés (500 KWp) 1.Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre 2.Vízenergia-hasznosítás (2MW) 3.Biogáz-termelés és felhasználás 4.Geotermikus energia hasznosítása 5.Szélenergia-hasznosítás (50 KWp)

23 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 5. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK (KEOP-5.3.0/A) Támogatható tevékenységek: • Energiahatékonyság: 1.Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró –csere, hővisszanyerő szellőzés) 1.Intézmények fűtési, hűtési és használati 2.melegvíz rendszereinek korszerűsítése (kazán csere, szabályozások, helyi kogeneráció, trigeneráció, hulladékhő hasznosítás, hőelosztó rendszer korszerűsítés) 3.Világítás korszerűsítés (fényforrások, világító testek, szakaszolások, mozgásérzékelők)

24 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 5. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK (KEOP-5.3.0/B) • – Támogatható tevékenységek: • Energiahatékonyság: 1.Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása (utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró –csere, hővisszanyerő szellőzés) 2.Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (kazán csere, szabályozások, helyi kogeneráció, trigeneráció, hulladékhő hasznosítás, hőelosztó rendszer korszerűsítés) 3.Világítás korszerűsítés (fényforrások, világító testek, szakaszolások, mozgásérzékelők)

25 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 5. PRIORITÁS – MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOK (KEOP-5.3.0/B) Támogatható tevékenységek: • Megújuló energiafelhasználás: 1.Napkollektorok (HMV, 2.fűtés rásegítés) 3.Biomassza (HMV, fűtés) 4.Geotermális energia (alacsony, közepes entalpiájú termálvizes rendszerek, kísérőgáz hasznosítása, kaszkád rendszer, visszasajtolás) 5.Hőszivattyús rendszerek (szezonális teljesítménytényezője (SPF) legalább 1,3) 6.Napelemek (autonóm, vagy hálózatra kapcsolódó)

26 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI – KEOP-5.4.0Távhő-szektor energetikai korszerűsítése • – Támogatható tevékenységek: 1.Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének megfelelően • Primer vezeték csere, felszín alá helyezés • Szolgáltatói hőközpont szétválasztás, felhasználói hőközp. korszerűsítés • Hordozóközeg váltás • Távhőtermelő berendezés csere • Új fogyasztók rendszerbe kapcsolása • Kapcsolt villamos-energiatermelés létesítése saját használatra

27 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 6. PRIORITÁS – FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS ÉLETMÓD • KEOP-6.1.0 /A Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok – Támogatható tevékenységek: 1.Filmvetítés 2.Előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan 3.Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai lábnyom számítás 4.Internetes oldalak bemutatása, elemzése 5.A rendezvényt követően kötelező legalább egy vetélkedő lebonyolítása 6. A rendezvény, illetve a vetélkedő eredményeinek bemutatása kötelező a helyi médiában (újság, TV vagy rádió)

28 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • KEOP-6.1.0/B Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok – Támogatható tevékenységek: 1. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása 2. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása 3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése 4. Projekt előkészítés (Marketing terv, stb.)

29 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 6. PRIORITÁS – FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS ÉLETMÓD (KEOP- 6.1.0/C) – Támogatható tevékenységek: 1.Országos (fenntarthatósági tematikájú) komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása  a lakosság széles csoportjait elérő média kampány lebonyolítása  A projekt megvalósulása legfeljebb 6 hónap 2.Projekt előkészítés

30 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PRIORITÁSAI • 6. PRIORITÁS – FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS ÉS ÉLETMÓD • KEOP-6.3.0Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban • (E-környezetvédelem) • – A konstrukció célja:  a környezeti tervezés, stratégia- és programalkotás segítése  a központi és regionális környezetvédelmi szervek hatósági tevékenységének, illetőleg helyi önkormányzatok informatikai támogatása  tartalmi szempontból (horizontális fejlesztésként) a tartalomszolgáltatást, tájékoztatást (knowledge management és knowledge sharing) és a közösségi döntéshozatalban való társadalmi részvétel erősítését - a környezeti demokrácia fejlesztését - tekinti elsődleges prioritásának

31 Lehetőségek A napkollektor tulajdonképpen egy épületgépészeti berendezés, mely a Nap energiáját felhasználva hőenergiát állít elő, mely energia termelésre, fűtésre és vízmelegítésre is használható. Működése azon egyszerű elven alapszik, miszerint a Napból érkező fotonok az anyagok felületébe csapódva hőt fejlesztenek. A fejlesztett hő mennyisége függ az anyag felületétől, szerkezetétől és minőségétől. A napkollektorok külső részét egy úgynevezett hőabszorber anyag borítja mely felveszi a nap hőenergiáját és a kollektorban keringő folyadéknak adja át. Egy automata berendezés figyeli a folyadék hőmérsékletét és amikor az eléri a megfelelő értéket beindít egy szivattyút. A szivattyú a folyadékot egy tartája keringeti, amiben az átadja a hőt a benne lévő víznek. Ebből lehet a fűtésre illetve melegvízellátásra szolgáló vizet vételezni.

32 Érdekességek

33 A napelem olyan szilárdtest eszköz, amely az elektromágneses sugárzást (fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Egy évi energiaszükségletünket a Nap egy órányi energiakibocsátása fedezi!

34 Érdekességek

35 „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” /Széchenyi István/

36 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Köszönöm a figyelmet! Csizmadia Sándor fejlesztési tanácsadó Tel.: 06/20/3811411 csizmadia.sandor@szpi.hu


Letölteni ppt "Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések