Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Készítette: Sámson Tímea főiskolai tanársegéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Készítette: Sámson Tímea főiskolai tanársegéd."— Előadás másolata:

1 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Készítette: Sámson Tímea főiskolai tanársegéd

2 I. A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE z1711. I. József tutorokat nevezett ki z1715. évi LXVIII. törvénycikk árvaszékek létrehozása z1729-es (III. Károly) rendelet szerint, „minden község köteles saját szegényeiről és árváiról gondoskodni.” z1741. Nemcsó első árvaház z1749. Kőszeg újabb árvaház

3 I. A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE z1824. Brunswick Teréz első óvoda z1837. Festetics Leó birtokán első kisdedóvóképző z1839. Schöpf-Mérei Ágost gyermekkórházat szervez z1877. XX. törvénycikk gyámság kérdéséről z1889. Gyermekvédő Egyesület z1898. Betegápolási Alap

4 I. A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE z1901. Széll Kálmán I. Gyermekvédelmi törvény z1913. fiatalkorúak bírósága z1915. Madzser József Stefánia Szövetség (anya - csecsemővédelem) z1925. erkölcsi elhagyatottság fogalmának bevezetése z1925. Zöldkereszt Egyesület a komplex segítés és a szociális munka máig használható modellje

5 I. A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE z1930-ig alapvető probléma, hogy koncepció nélküli a gyermekvédelem z1945. Nemzeti Segély Országos Hálózata z1945. községi szociálpolitikai bizottságok létrehozása z1945. a megyeszékhelyeken törvényhatósági bizottságokat hoztak létre z1948-ban fogalmazták újra a gyermekvédelem kereteit

6 I. A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE z1950. I. tv. a gyámhatósági feladatokat a tanácsok látták el z1952. évi IV. tv. (Családjogi törvény) eltörölte az,,elhagyott gyermek” fogalmat és az „állami gondozott” elnevezést vezette be z1954. átfogó gyermekvédelmi rendszer létrehozása z1957. Fóti Gyermekváros

7 I. A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNETE z1968. Nevelési Tanácsadók megjelenése z1969-70. védő-óvó intézkedések rendszere z1986. Családsegítő Központok létrehozása  1997. XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

8 II. A GYERMEKVÉDELEM FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA zA GYERMEKVÉDELEM FOGALMA:  A gyermekvédelem elméleti megközelítésben történeti-társadalmi meghatározottságú és szerveződésű összetett segítő tevékenység, amely arra irányul, hogy az adott társadalom gyermek- és ifjúsági korúnak tekintett népessége kielégíthesse az élete fenntartásához és társadalmi érvényesüléséhez nélkülözhetetlen szükségleteit.

9 A GYERMEKVÉDELEM FOGALMA: zOlyan szervezett beavatkozási módokat (intézményeket, foglalkozásokat, módszereket) sorolunk ide, amelyek ezeket a szükségletkielégítő funkciókat a családon belül vagy azon kívül segítik, támogatják, zavar esetén korrigálják, helyreállítják vagy ezek eredménytelensége esetén átveszik.

10 A GYERMEKVÉDELEM FOGALMA: zA gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

11 III. A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE zÁLTALÁNOS GYERMEKVÉDELEM zA gyermekvédelem hatáskörébe –tágabb értelemben- lényegében beletartozik a gyermek születésétől felnőtté válásig minden, ami az ő érdekében vele és körülötte, a családban, az óvodában, az iskolában, a munkahelyen, a társadalom bármely területén történik.

12 ÁLTALÁNOS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETEI  Terhesség előtti genetikai vizsgálat  Magzatvédő vitamin  A várandóság alatti egészségügyi vizsgálat  A várandós anya és a gyógyszerek  A várandós anya és a táplálkozás  A várandós anya és a stressz

13 ÁLTALÁNOS GYERMEKVÉDELEM TERÜLETEI  A szülés szakszerűsége és az anya-gyermek találkozása  A villanófény-emlék  A gyermek testi-lelki gondozása  A gyermek iskoláztatása  Az iskolai tantárgyak ismeretanyaga

14 A GYERMEKEK VÉDELEMÉNEK RENDSZERE zpénzbeli ellátások zszemélyes gondoskodást nyújtó ellátások zgyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések zjavítóintézeti nevelés

15 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK zrendszeres gyermekvédelmi támogatás zrendkívüli gyermekvédelmi támogatás zotthonteremtési támogatás zgyermektartásdíj megelőlegezése z(a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is adhatóak pl. étkeztetés, ingyenes tankönyv, utazási térítés)

16 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK lGYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS zgyermekjóléti szolgáltatás: szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését, ha kell megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését

17 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK lGYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS zgyermekek napközbeni ellátása:  bölcsőde  családi napközi  házi gyermekfelügyelet

18 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK lGYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS zgyermekek átmeneti gondozása:  helyettes szülő  gyermekek átmeneti otthona  családok átmeneti otthona  átmeneti házi gondozás zideiglenes gondozás: otthonról szökött gyerekeknek nyújt átmeneti gondozást, védettséget

19 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK mGYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS zotthont nyújtó ellátás  nevelőszülő; hivatásos nevelőszülő; speciális nevelőszülő  gyermekotthon; speciális gyermekotthon; lakásotthon; utógondozó otthon

20 SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK mGYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS zterületi gyermekvédelmi szakszolgáltatás  ideiglenes hatállyal beutalt gyermekeket fogad be  vizsgálati csoport  elhelyezési csoport  nevelőszülői tanácsadók  örökbefogadási eljárásokban vesz részt  gyámi tanácsadás

21 A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK zjegyzői hatáskör:  védelembe vételideiglenes hatályú elhelyezés zgyámhivatali hatáskör:  ideiglenes hatályú elhelyezés utógondozás elrendelése  családba fogadásutógondozói ellátás elrendelése  átmeneti nevelésbe vételtartós nevelésbe vétel xnevelési felügyelet elrendelése  örökbefogadás

22 JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS zolyan intézmény, ahol a bűncselekmény elkövetése miatt elítélt fiatalok speciális képzésben, terápiában és oktatásban részesülnek zcélja, hogy a bűncselekményt elkövetett fiatalt olyan pedagógiai program alapján működő intézményben helyezze el, amely segíti a közösségbe való be- és visszailleszkedést, és amely elkerülhetővé teszi az újabb bűncselekmények elkövetését. za javítóintézeti nevelés nem von maga után büntetett előéletet za javítóintézeti nevelés 14 éves kortól alkalmazható

23 FIATALKORÚAK PÁRTFOGÓI FELÜGYELETE zPártfogó: pártfogó felügyelet hatálya alatt álló, vagy börtönből szabadult elítélt számára segítséget nyújtó szakember  ellátja a fiatalkorú bűnelkövetők -bíróság vagy ügyészség által elrendelt- felügyeletét yfeladata a pártfogolt ellenőrzése és segítése

24 FIATALKORÚAK PÁRTFOGÓI FELÜGYELETE  Pártfogó felügyelet: fiatalkorú pártfogolt az, aki a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a 18. életévét yfeladata a segítségnyújtás és a magatartási szabályok betartásának ellenőrzése ycélja, hogy a fiatal tartózkodjon a további bűncselekmények elkövetésétől, és a társadalom hasznos tagjává váljon

25 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATA za gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése za területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése zEnnek megfelelően biztosítja:  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében: a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását,

26 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATA ya rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást yszervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást zLakosságszám arányában: y10 ezernél több lakos esetén- bölcsődét y20 ezernél több lakos esetén – az előzőt és gyermekek átmeneti otthonát

27 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATA y30 ezernél több lakos esetén- az előzőeket és családok átmeneti otthonát, y40 ezernél több lakos esetén- az előzőeket és gyermekjóléti központot köteles működtetni. (2005. július 1-jén lép hatályba)

28 A MEGYEI, MEGYEI JOGÚ VÁROSI, FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATA zA szakellátás keretébe tartozó yotthont nyújtó ellátás yutógondozói ellátás yilletőleg a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás megszervezése

29 KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÓI (az alaptevékenység keretében) zegészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos) zszemélyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (pl. családsegítő szolgálat) zközoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmények és nevelési tanácsadók) zrendőrség, ügyészség, bíróság zmenekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása ztársadalmi szervezetek, egyházak és alapítványok

30 III. HÁTRÁNYOS ÉS VESZÉLYEZTETT HELYZET FOGALMA, KIALAKULÁSA A GYERMEKEK AKTUÁLIS HELYZETÜK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA zA/ HARMONIKUSAN FEJLŐDŐK: akik nem igényelnek beavatkozást. zB/ HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK:  akik családjuk csökkenő jövedelme, a munkanélküliség, a kedvezőtlen lakáskörülmények és az egészségügyi problémák miatt az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció, illetve beavatkozás esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók

31 A GYERMEKEK AKTUÁLIS HELYZETÜK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA  azok, a családok, illetve személyek élnek, akiknek szükséglet-kielégítési lehetőségei, életkörülményei, lehetséges életmódja a társadalom többségénél lényegesen rosszabb, és a státuszt meghatározó tényezők közül –fogyasztás; kultúra, életmód; érdekérvényesítés; lakás; anyagi színvonal; munkamegosztás– egynél több hátrány jelentkezik, amit nem tudnak kompenzálni, és élethelyzetük javítására önmaguk nem képesek.

32 A GYERMEKEK AKTUÁLIS HELYZETÜK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA zC/ VESZÉLYEZTETETTEK:  velük kapcsolatban - a családi élet tartós működési zavaraiból adódóan- a gyermekvédelem ellátórendszerének működtetése, és gyakran hatósági intézkedés szükséges, mert testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésük nem biztosított

33 A GYERMEKEK AKTUÁLIS HELYZETÜK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA  az a gyermek, aki családjában vagy környezetében, ismétlődő vagy tartós fizikai, lelki bántalmazásnak, szexuális zaklatásnak, erőszaknak, elhanyagolásnak van kitéve, és/vagy fejlődésében családja, közvetlen környezete károsan befolyásolja  okozza minden olyan -magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult- állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza

34 A GYERMEKEK AKTUÁLIS HELYZETÜK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA  súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek által tanúsított olyan magatartás is, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat

35 A VESZÉLYEZTETETTSÉG KIALAKULÁSÁNAK OKAI zANYAGI OK: amikor a családban anyagi ill. jövedelmi problémák hátrányosan hatnak a gyermek fejlődésére, és esetenként veszélyeztető tényezőként is jelentkezhetnek. zKÖRNYEZETI OK: a szülők életvitelében, nevelési tevékenységében felmerülő negatívumok, amelyek a gyermek megfelelő fejlődését gátolják, vagy akadályozzák.

36 A VESZÉLYEZTETETTSÉG KIALAKULÁSÁNAK OKAI zMAGATARTÁSI OK: a gyermeknél általában a korábbi veszélyeztetettség következtében kialakult agresszivitás, bűnözés vagy szorongás, csavargás, pszichés problémák kialakulása. zEGÉSZSÉGI OK: beteg személy a családban vagy a gyermek betegsége, ami miatt a kiskorú megfelelő fejlődése a családban nem biztosítható.

37 A VESZÉLYEZTETTSÉG KIALAKULÁSÁNAK RIZIKÓFAKTORAI zsaját személyiségben rejlő rizikófaktorok zantiszociális viselkedés zdroggal való rokonszenvezés, drogos barátok ziskolai kudarcok, iskolai tevékenységekben való részvétel hiánya, kimaradás az iskolából zbarátok befolyása

38 A VESZÉLYEZTETTSÉG KIALAKULÁSÁNAK RIZIKÓFAKTORAIHOZ JÁRULÓ NEGATÍV KÖRNYEZETI HATÁSOK zcsaládi problémák, családi előzmény - családtagok érintettsége zerős befolyásolhatóság, labilis személyiség zkönnyű hozzáférés a drogokhoz

39 IV. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK zADATOK: z1996-2001-ig 181 fő vált a vérszerinti hozzátartozók és a házastársak sérelmére elkövetett emberölés áldozatává. z2001-ben minden harmadik súlyos testi sértés elkövetője hozzátartozóját, vagy házastársát támadta. zA szexuális bűncselekmények 60%-át a sértettel rokoni kapcsolatban lévő elkövető valósította meg.

40 IV. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK zGyermekbántalmazás: évente kb. 15 ezer fő az egészségügyi szolgáltatók adatai alapján. zÉvente 10 ezer kiskorú személy válik bűncselekmény áldozatává. zAz ismertté vált rablások majdnem 1/4-ét gyermekek és fiatalkorúak sérelmére követik el. zA személy elleni erőszakos bűncselekmények 10 százalékának gyermek és fiatalkorú a sértettje.

41 IV. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK zAz élet elleni cselekmények 8,5 százalékának áldozata kiskorú.  1997-1999 között az ismertté vált szexuális bűncselekmények áldozatainak majdnem fele gyermek és fiatalkorú z2000-2001 évben ez az arány már 60 %.

42 A GYERMEKEK BÁNTALMAZÁSA = a gyermekkel való rossz bánásmód (A WHO definíciója) zMagában foglalja a fizikai, és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, mely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.

43 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zTesti sértés: Btk. 170. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti (…) yha a sérülés vagy a betegség 8 napon belül gyógyul, a könnyű testi sértésről beszélünk, yamennyiben 8 napon túl gyógyul, súlyos testi sértésnek minősül

44 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zKényszerítés: Btk. 174. §. Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel érdeksérelmet okoz (…) zEmberkereskedelem: Btk. 175/B. §. (1) Aki mást elad, megvásárol, ellenszolgáltatásként átad, vagy átvesz, más személyért elcserél, úgyszintén, aki ennek érdekében toboroz, mást szállít, elszállásol, elrejt, másnak megszerez (…)

45 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zRágalmazás: Btk.179. §. (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ

46 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zBecsületsértés: Btk. 180. §. (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben ya sértett munkakörének ellátásával, közmegbízásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, ynagy nyilvánosság előtt ybecsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el (…)

47 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zCsaládi állás megváltoztatása: Btk. 193. §. (1) Aki más családi állását megváltoztatja, így különösen gyermeket kicserél, vagy más családba csempész (…) zKiskorú elhelyezésének megváltozása: Btk. 194. §. Aki végrehajtó hatósági határozat alapján elhelyezett kiskorút attól, akinél a hatóság elhelyezte, annak beleegyezése nélkül, az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából elvisz, avagy a kiskorút rejtve vagy titokban tartja (…)

48 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zKiskorú veszélyeztetése: Btk. 195. §. (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti (…) zTartás elmulasztása: Btk. 196. §. (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtó hatósági határozatban előírt tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti (…)

49 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zErőszakos közösülés: Btk. 197. §. (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel (…) zSzemérem elleni erőszak: Btk. 198. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerít, vagy másnak védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel

50 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zMegrontás: Btk. 201. § (1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik (…) zVérfertőzés: Btk. 203. §. (1) Aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik (…)

51 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK zÜzletszerű kéjelgés elősegítése: Btk. 205. §. (1) Aki épületet vagy egyéb helyet üzletszerű kéjelgés céljára másnak a rendelkezésére bocsát (…) zKitartottság: Btk. 206. §. (1) Aki üzletszerű kéjelgést folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát (…) zSzeméremsértés: Btk. 208. § Aki magát nemi vágyának kielégítése végett más előtt szeméremsértő módon mutogatja (…)

52 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK zBecsületsértés: Szt. 138. § (1) Aki mással szemben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ vagy egyéb ilyen cselekményt követ el (…) zGyermekkel koldulás: Szt. 146. §. (1) Aki gyermekkorú személyt arra bír rá, hogy közterületen vagy nyilvános helyen kolduljon, illetve házalva kéregessen, továbbá aki gyermekkorú személy társaságában koldul, illetve házalva kéreget (…)

53 A GYERMEKEK SÉRELMÉRE IS ELKÖVETHETŐ EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK zVeszélyes fenyegetés: Szt. 151 § (1) Aki ymást félelemkeltés céljából olyan bűncselekmény elkövetésével komolyan megfenyeget, amely a megfenyegetett személy vagy annak hozzátartozója élete, testi épsége vagy egészsége ellen irányul, ymást félelemkeltés céljából a megfenyegetett személyre vagy annak hozzátartozójára vonatkozó, a becsület csorbítására alkalmas tény nagy nyilvánosság elé tárásával megfenyeget (…)

54 A VESZÉLYEZTETŐ MAGARARTÁS FORMÁI: zElhanyagolás: A gondviselő nem biztosítja a feltételeket a gyermek fejlődéséhez, nem védi meg, nem gondozza. zFizikai bántalmazás: a gyermek tényleges, vagy potenciális sérülés okozása. zÉrzelmi bántalmazás: nem biztosítják a gyermek fejlődéséhez szükséges támogató környezetet, amely a stabil érzelmi és szociális képességének kialakulásához szükséges.  Szexuális visszaélés: a szexuális kapcsolat bármely formája a kiskorúval.

55 VESZÉLYEZTETŐ MAGATARTÁS SÚLYOSSÁGA: zAlacsony fokú veszélyeztető magatartás: időnként előforduló, enyhébb jelenségek, amelyeknek semmilyen, vagy csekély hatásuk lehet a gyermek fejlődésére és későbbi viselkedésére. zMérsékelten súlyos veszélyeztető magatartás: gyakoribb előfordulás és/vagy súlyosabb formában, de vélelmezhetően nem életveszélyes vagy hosszú távon károkozással nem fenyegető magatartás. zNagyon súlyos veszélyeztető magatartás: folyamatos vagy nagyon gyakori elhanyagolás, vagy időnkénti súlyosan veszélyeztető magatartás.

56 VESZÉLYEZTETŐ MAGATARTÁS SÚLYOSSÁGA: Pl. ha a szülő, gondozó késve kér segítséget a gyerek sérülései miatt, illetve nem hihető vagy hiteles az általa előadott történet, ok. zÉletveszélyes veszélyeztetettség: hosszú távú vagy súlyos lélektani, fizikai károkozás, életveszélyes helyzetek, beleértve azt, amikor az elkövető, vagy más családtag nem kér segítséget a sérülések ellátására, kezelésére, a veszély megszüntetésére.

57 A VESZÉLYEZTETŐ MAGATARTÁS NEM SPECIFIKUS JELEI A GYERMEKEK VISELKEDÉSÉBEN zfeltűnően készséges viselkedés zagresszív viselkedés zkoraérett magatartás zgyenge kapcsolat a kortársakkal, barátkozási, kapcsolatépítési képtelenség zbizalmatlanság

58 A VESZÉLYEZTETŐ MAGATARTÁS NEM SPECIFIKUS JELEI A GYERMEKEK VISELKEDÉSÉBEN zkülönös félelem bizonyos személyektől vagy bizonyos típusú emberektől korai érkezés az iskolába, késői távozás zpasszivitás az iskolai és egyéb programokon zkoncentrálási nehézségek az iskolában ziskolai teljesítmény hirtelen hanyatlása zelmenekülés otthonról

59 A VESZÉLYEZTETŐ MAGATARTÁS NEM SPECIFIKUS JELEI A GYERMEKEK VISELKEDÉSÉBEN zalvászavarok zregresszív viselkedés zkivonulás, mindenen kívül maradás, elutasítás zdepresszió zöngyilkossági késztetés, kísérlet

60 A FIZIKAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS LEHETSÉGES JELEI záltalában kevés sírás, de extrém sírás orvosi vizsgálat alatt znem néz a szülőre biztatásért zválogatás nélkül figyelmet követel za szülő szükségleteire reagáló koraérett viselkedés zszokatlanul félénk zirritált, ha más gyermek sír

61 A FIZIKAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS LEHETSÉGES JELEI zhiperérzékeny a környezeti hatásokkal szemben za szülő „rossznak” tartja a tényektől függetlenül zmosdatlan, piszkos, rongyos az öltözéke, rendezetlen zéhes, kiszáradt vagy alultáplált znem a korának és állapotának megfelelően etetik, gyógyszerezik zfél a fizikai érintéstől

62 A FIZIKAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS LEHETSÉGES JELEI zmegmagyarázhatatlan sérülései vannak za bántalmazásnak látható nyomai, jelei vannak zellentmondásos történetet ad elő a sérülésről, állapotáról zszajkózza a szülője történetét ztagadja, hogy probléma van otthon ztagadja a korábbi bántalmazást

63 ÁLTALÁNOS FELADATOK BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zElsődleges feladat: a háttérben megbúvó okok feltárása zMásodlagos feladat: a családdal foglalkozó szakemberek munkájának összehangolása (Gyermekjóléti Szolgálat végzi) zSegítségnyújtás a szülők/felnőttek gondjainak, indulatainak feldolgozásában, kezelésében (családgondozás, kiegészítve pszichológiai gondozással, terápiával)

64 ÁLTALÁNOS FELADATOK BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zBántalmazás esetén: a segítő szakember feladata azonnali megakadályozás, megszakítás zLelkileg elhanyagoló család esetén fontos a gyermek pszichés támogatása, én-erejük erősítése (terápia) zSzexuális bántalmazás esetén fel kell mérni, hogy a gyermek megtartható-e a családban vagy sem.

65 ÁLTALÁNOS FELADATOK BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zA Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa a gyermek bántalmazása esetén köteles hatósági eljárást kezdeményezni. zBűncselekmény alapos gyanúja esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnak (is) a Rendőrséghez kell fordulnia.

66 A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER TAGJAINAK KONKRÉT FELADATAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zAlacsony fokú veszélyeztető magatartás esetén: a háziorvos és védőnő a családot saját hatáskörében gondozásba veszi, segítséget nyújt a gyermek gondozásában, nevelésében, rendszeresen látogatja a szülőket, felvilágosítja, tájékoztatja, szükség esetén szakellátóhoz irányítja őket.

67 A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER TAGJAINAK KONKRÉT FELADATAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zMérsékelten súlyos veszélyeztető magatartás esetén: jelezni kell a Gyermekjóléti Szolgálatnak, javaslattétel közös esetmegbeszélésre emellett saját hatáskörben a gyermek gondozásba vétele.

68 A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER TAGJAINAK KONKRÉT FELADATAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zNagyon súlyos veszélyeztető magatartás esetén: sürgős jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. A történtek jellege szerint szakellátás igénybevétele. Bűncselekmény gyanúja esetén együttműködés a bűnüldöző szervekkel. A továbbiakban együttműködve a Gyermekjóléti szolgálattal, cselekvési, gondozási terv kialakítása, s abban vállalt konkrét feladatok megvalósítása.

69 A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER TAGJAINAK KONKRÉT FELADATAI BÁNTALMAZÁS ÉS ELHANYAGOLÁS GYANÚJA ESETÉN zÉletveszélyes veszélyeztetettség esetén: a gyermek azonnali kiemelése a bántalmazó környezetből, jelentés a bűnüldöző szervek felé.

70 V. GYEREKEK, KAMASZOK KRÍZISBEN zA krízis = döntés, fordulat zCaplan (1964) meghatározása szerint krízisállapoton olyan helyzetet értünk, amikor:  a személy kénytelen a lélektani egyensúlyát veszélyeztető körülményekkel szembenézni, mely sokszor váratlan, többnyire külső forrásból jön

71 CAPLAN MEGHATÁROTÁSA A KRÍZISÁLLAPOTRÓL  fenyegető közelsége mindennél fontosabbá válik az egyén számára  és e helyzeteket a szokásos problémamegoldó eszközökkel sem elkerülni, sem megoldani nem tudja

72 A SERDÜLŐKORI VÁLSÁG zolyan pszichés tünetegyüttes, amit nem lehet besorolni egyetlen egy ismert pszichiátriai kórformába sem. zTünetei:  visszaesés a tanulásban,  társasági gátlások elhatalmasodása,  lázadó, szabályokra fittyet hányó, a társadalomellenesség határát súroló magatartás,

73 A SERDÜLŐKORI VÁLSÁG  öngyilkosság,  kábítószerezés,  vegetatív tünetek,  neurotikus tünetek.

74 A SERDÜLŐKORI VÁLSÁG yAutoritás-krízis  Aktív formája: ellenkezés, kritika, indulatkitörések, önállóságát fitogtató, sokszor reális veszéllyel járó cselekedetek.  Passzív formája: letört hangulat, tétlenség, közöny, érdektelenség, esetleg belemerülés valamilyen elvont, életidegen érdeklődési körbe, amit meglepő energiával űz.

75 A SERDÜLŐKORI VÁLSÁG zIdentitás krízis  Serdülőkori reaktív hangulatzavarok: apró csalódásokra, kudarcokra mély elkeseredés, szomorúság, ürességérzet, szorongás.  A pszichoszexuális fejlődés problémái: exhibicionista megnyilvánulások, leskelődés, szadisztikus, mazohisztikus, átmenetei homoerotikus érzések, ha elhúzódnak

76 A SERDÜLŐKORI VÁLSÁG  A pubertás-aszkézis tünetcsoport: a serdülő minden ösztönös vágyát elutasítja magától, az egész ösztönfejlődést elnyomni törekszik

77 KRÍZISINTERVENCIÓ zCélja a korábbi egyensúly helyreállítása, minimális célja a katasztrófaelhárítás. zNem célja a személyiség-, vagy a család struktúrájának megváltoztatása. zA krízisintervenció alapelvei:  feszültségcsökkentés, katasztrófaelhárítás  közvetlen beavatkozás elve  akcióirányultság

78 KRÍZISHELYZET  SÜRGŐSSÉGI HELYZET zA krízisintervenció abból a feltételezésből indul ki, hogy a krízis kialakulásához vezető probléma megoldása megoldja magát a krízisállapotot. zKrízishelyzet:  az egyén illetve a család számára is valamely korábbi viszonylagos egyensúlyi állapot felborulását jelenti zA sürgősségi helyzet:  az, amely életveszélyt vagy károsodás lehetőségét felvető, azonnali beavatkozást igénylő helyzet

79 VI. A MEGELŐZÉS SZÍNTEREI zWHO háromfázisú értelmezése:  Az elsődleges megelőzés a probléma, konfliktus kialakulásának megelőzése magában foglalja az univerzális, alapellátási formákat  A másodlagos megelőzés magában foglalja a célzott segítségnyújtást, illetve a probléma kialakulását követően a veszélyeztetett gyermekek családon belüli vagy más elhelyezési helyen történő gondozását

80 WHO háromfázisú értelmezése zA harmadlagos megelőzés speciális ellátásokat jelent, be kell avatkozni, hogy megszűnjön az ártó magatartás.

81 A MEGELŐZÉS ÉS KEZELÉS SZINTJEI zminden gyermeknek és családnak járó ellátás zspeciális ellátás gyerekeknek, családoknak za Gyermekjóléti Szolgálat által koordinált gondozás és figyelemmel kísérés zvédelembe vétel és kötelezés za gyermek/ek ideiglenes kiemelése a családból za gyermek/ek végleges kiemelése a családból

82 VII. CSALÁDOKKAL, GYEREKEKKEL FOLYTATOTT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG A JÓ SEGÍTŐ SZAKEMEBER ISMÉRVEI  figyelmesen meghallgat  elérhető  nem minősít  van humorérzéke  egyenes és őszinte  megbízható

83 NEVELÉSI ALAPELVEK zA hatékony nevelés alkotóelemei: ªszeretet-elfogadás ªne a személyt bíráljuk ªkommunkiáció ªbizalom ªelfogadás  fegyelmezés

84 NEVELÉSI ALAPELVEK zAlapelvek: ªmintaadás ªtévedni emberi dolog ªkövetkezetesség ªfelelősségvállalás ªdühösek vagyunk soha ne értékeljünk ªne csúfolódjunk, fenyegetőzzünk, ijesztegessünk ªidő és odafigyelés

85 NEVELÉSI ALAPELVEK ªnegatív dolgot a viselkedésben mindig keressünk legalább ötször annyi valós pozitív dolgot is ªne hánytorgassuk fel a régi dolgokat ªkorrektség, határozottság, barátságosság, következetesség ªne ordítsunk, veszekedjünk ªa gyerek követhet el hibákat ªnevelés elsődleges célja a gyerekek felnőve önálló életet éljenek

86 SZABÁLYOK, ELVEK A SZOCIÁLIS ÉRTELEMBEN „FOGYATÉKOS”, VAGYIS A DISZFUNKCIONÁLISAN VISELKEDŐ GYEREKEK GONDOZÁSAKOR zmaradjunk semlegesek zkontrolláljuk magunkat és a ránk bízott gyermekeket zkerüljük az olyan helyzeteket, ami kifáraszt vagy dühössé tesz bennünket za tetteknek legyen következménye za büntetésnél is legyünk következetesek

87 SZABÁLYOK, ELVEK A SZOCIÁLIS ÉRTELEMBEN „FOGYATÉKOS”, VAGYIS A DISZFUNKCIONÁLISAN VISELKEDŐ GYEREKEK GONDOZÁSAKOR zfejlesszük ki, illetve ápoljuk azokat a pozitív oldalakat zdolgozzunk vele együtt olyan tevékenységekben, amelyeket ismer znormalizáljuk a fiatal kapcsolatait környezetéhez zhangsúlyozzuk a csoporton belül a fiatalok, gyerekek egymás közötti kapcsolatrendszerét, szerepüket

88 SZABÁLYOK, ELVEK A SZOCIÁLIS ÉRTELEMBEN „FOGYATÉKOS”, VAGYIS A DISZFUNKCIONÁLISAN VISELKEDŐ GYEREKEK GONDOZÁSAKOR zemeljük ki a szabadidő, a szórakozás, az öröm fontosságát zkínáljunk lehetőséget, hogy sikerélményeket „gyűjtsön” zadjunk lehetőséget arra, hogy megtanuljon célszerűen, célirányosan tervezni, viszont kerüljük a kölcsönös függőségi helyzetek kialakítását zengedjünk teret a közös munkában, azoknak is, akik mindig, mindenből kimaradnak

89 A NEGATÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS JELEI za gyerek nem akar másokkal játszani zkerüli a fizikai kontaktust znem csinálja meg azokat a dolgokat, amelyekben korábban kudarcot vallott zazt mondják magukról, hogy úgysem jók semmire, csúnyák, buták, ügyetlenek

90 A NEGATÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS JELEI zfájdalmat sérülést okoznak saját maguknak zmegjelenésük, tartásuk jelzi, hogy nem büszkék magukra A NEGATÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS KÖVETKEZMÉNYE zgyenge önbizalom, önértékelés

91 A SZAKEMBER FELADATA zel kell fogadni és tisztelni kell a gyerekeket zel kell fogadni és tisztelni kell szüleiket és családjukat zsegítséget kell, hogy a gyerek megmutathassa azt, amiben jó zsegíteni kell a gyermeket, hogy elfogadja és vállalja a másságát ztilos diszkriminatív, derogáló, negatív módon beszélni znem szabad általánosító, minősítő jelzőket használni

92 A SZAKEMBER FELADATA za gyereket nem szabad olyan helyzetbe hozni, amiből vesztesen kerül ki zismerjük el a gyerek sikereit és bátorítsuk zhagyjuk, hogy a gyermek a saját tempója és lehetőségei szerint tegye meg a dolgokat za gyerekek követhetnek el hibákat zmindenkinek biztosítani kell a lehetőséget, hogy pozitív képet alakíthasson ki magában és másokban önmagáról

93 TÍZ LEHETSÉGES HIBA ÉS ELKERÜLÉSÜK MÓDJA A CSALÁDOKKAL, GYEREKEKKEL FOLYTATOTT MUNKÁBAN za segítők nem fordítanak kellő figyelmet a családtól, szomszédoktól, ismerősöktől kapott információkra ÜHa más forrásból jönne az információ, vajon másként reagálnánk-e? za segítő akár túl is reagálhatja a helyzetet, ha a jelzés a sajtótól vagy magasabb hivatalokból jön ÜMeg kell vizsgálni a helyzetet, hogy, ha mástól kapom a jelzést, akkor is így reagálnék, cselekednék-e?

94 10 HIBA ÉS ELKERÜLÉSI MÓDJAIK za segítők nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy a gyerek mit mond, hogyan néz ki, hogyan viselkedik ÜHogyan tudom követni az eseményeket, ha a “főszereplőről” megfeledkezem? Ha a gyerek elég érett már, hogyan látja ő a történteket? Ha a gyereknek nehézségei vannak, amikor ki kell fejeznie magát, vagy a testbeszéde ellentétben áll az általa elmondottakkal, megtettem-e mindent, hogy tisztázzam a helyzetet?

95 10 HIBA ÉS ELKERÜLÉSI MÓDJAIK zha a segítő a legláthatóbb és legsürgetőbb jelekkel foglalkozik és más jelenségekre, jelekre nem fektet hangsúlyt ÜMeg kell találnunk ebben a helyzetben, hogy mi a baljós benne, és fel kell tennünk a kérdést, hogy akkor is aggódnánk- e ha más jelzés is lenne.

96 10 HIBA ÉS ELKERÜLÉSI MÓDJAIK  feltételezések és előítéletek bizonyos családokról, gyerekekről, félrevezető, elhamarkodott véleményalkotáshoz illetve következtetésekhez vezetnek ÜKeressen tényeket, melyek alátámasztják, vagy éppen ellenkezőleg elfeledtetik Önnel ezeket a véleményeket. za szülők viselkedése, akár együttműködők, akár elutasítók, gyakran félreérthető ÜFigyeltem-e az összes jelzésükre, mi lehet az oka a viselkedésüknek?

97 10 HIBA ÉS ELKERÜLÉSI MÓDJAIK za szakemberek gyakran azt hiszik, hogy ők a legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint elmagyaráztak valamit, és azt a másik fél biztosan megértette ÜEllenőrizzük, hogy a gyerek és a család valóban megértette amit mondok neki, vagyis, hogy mi a következő lépés, történés. zha a segítő fenyegető, vagy agresszív családdal találja szembe magát, nem szívesen beszél róla, többnyire vonakodnak segítséget kérni ÜMiért nem érzem biztonságban magam a családlátogatás során? Milyen segítséget tudok kérni saját védelmemben?

98 10 HIBA ÉS ELKERÜLÉSI MÓDJAIK zha az első vizsgálódás azt mutatja, hogy a gyermek nincs közvetlen életveszélyben, vagy nem súlyos a probléma, akkor ritkán küldik őket olyan szakemberhez, szolgálathoz, aki meg tudná előzni a további problémákat, vagy a helyzet súlyosbodását ÜMilyen segítségre van szüksége a családnak? Biztos lehetek-e abban, hogy tudják, hogy milyen szolgáltatásokra jogosultak, hogy tudják, milyen lehetőségeik vannak?

99 10 HIBA ÉS ELKERÜLÉSI MÓDJAIK zgyakran a kapott és összegyűjtött információk nem megfelelően dokumentáltak, a tényeket és vélelmeket nem ellenőrizte senki, és a döntés okai és folyamata nincs rögzítve ÜHogyan győződhetek meg arról, hogy a kapott információk helyesek-e? Ellenőrizzük, hogy mennyire pontos a dokumentációnk, mindent rögzítettünk-e?

100 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zA bejelentés érkezésekor fel kell mérnünk a következőket:  Mi a véleményezett probléma?  Milyen prioritásokat kell meghatározni? (Mely problémák élveznek elsőbbséget?)  Kivel kell beszélni és milyen sorrendben?

101 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN  Kiket, milyen szolgáltatókat, intézményeket, szakembereket kell bevonni?  Ki fogja a beszélgetéseket vezetni?  Hol lesznek a vizsgálódáshoz szükséges megbeszélések?

102 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zA helyzetfelmérés, döntés:  Milyen bizonyítékok, adatok, dokumentumok állnak rendelkezésünkre?  Veszélyben van-e a gyermek?  Azonnali beavatkozást igényel-e a helyzet?

103 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zA szolgáltatás meghatározása:  Elég-e az önkéntesen igénybe vett ellátás, szolgáltatás?  Szükség van-e kötelezésre?  Mi a közvetlen célja a beavatkozásnak?  Mi a hosszabbtávú célja a beavatkozásnak?

104 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN  Ki fog beavatkozni – intézmény, szolgáltató, szakember?  Mikor kerül sor a célok és eszközök, időhatárok meghatározására és felülvizsgálatára?  Van-e esély a rövid távú sikerre?  Milyen más ellátások, szolgáltatások, segítség nyújtható?

105 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zSzempontok a gyermek helyzetének vizsgálatához  A gyermek kora.  A gyermek korának, érettségének megfelelő állapota.  A gyermek viselkedése.  A család milyen mértékben elégíti ki szükségleteit?

106 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zA probléma súlyossága  A sérülés jellege és súlyossága.  Az előfordulás gyakorisága.  A korábbi előfordulás/ok története.

107 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zAz “elkövető, elhanyagoló, bántalmazó”:  Ki az elkövető?  Milyen külső kontroll áll rendelkezésre?  Szándékos volt-e a cselekmény?  Az elkövető és a gyermek viszonya.

108 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN  A korábbi történés/ek.  Az elkövető saját élettörténetében volt-e hasonló történés?  Fizikai bántalmazás volt-e előzményként?  Együttműködési készség.

109 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN  Fizikai, mentális képesség az ellátásra, belátásra.  Szülői készségek, képesség.  A gyermek korának megfelelő gondozói viselkedés képessége.  A gyerekkel való kapcsolat minősége.

110 A DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMAT A GYERMEK GONDOZÁSA, VÉDELEMBE VÉTELE, ILLETVE KIEMELÉSE ESETÉN zKörnyezeti tényezők:  Mobilitás.  Elszigeteltség, izoláció – földrajzi, társadalmi.  Élethelyzetből fakadó feszültségek, stressz.  Konkrét helyzetben keletkezett feszültségek.

111 PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYERMEKVÉDELEMBEN zA MEDIÁCIÓ zA mediáció közvetítést, békéltetést jelent. A leggyakoribb alkalmazási területei: xaz áldozat-elkövető közötti mediáció, xaz üzleti mediáció, xés a válási, gyermekelhelyezési mediáció.

112 A MEDIÁCIÓ zMikor alkalmazzuk? yAkkor ajánlatos ezt az eljárást választani, ha egy tárgyalás elakad, vagy ha a felek nem akarnak hosszadalmas bírósági eljárásba kezdeni. A folyamat során tisztázzák a megoldásra váró kérdéseket, megvizsgálják az egyéni és kölcsönös érdekeket, és ezek figyelembevételével jutnak el a megegyezéshez.

113 A MEDIÁCIÓ DEFINÍCIÓJA zA mediáció tehát egy konfliktuskezelő módszer. Speciális kommunikáció a konfliktusban álló felek között, mely kommunikációt egy pártatlan, konfliktuskezelésben jártas személy, a mediátor irányít.

114 A MEDIÁTOR znem dönt, a döntés joga és felelőssége a résztvevők kezében marad  a mediátor szorgalmazza a kapcsolat felvételét és a tárgyilagos hangvétel kialakítását. A higgadt tényeken alapuló megközelítés, nem engedi, hogy a felek a régi játszmáikat folytassák.

115 A MEDIÁCIÓ, MINT ESZKÖZ zA mediáció szigorúan szabályozott menetével segít a vitában állóknak és a közreműködőknek, és lehetővé teszi a folyamat kézben tartását, így a megfelelő módszerek és technikák alkalmazását.

116 KÉNYSZERÍTŐERŐK A MEDIÁCIÓ FOLYAMATÁBAN zaz idő szorítása, za kapcsolat fenntartásának igénye zanyagi megfontolások za munkavégzés vagy üzleti tevékenység fennmaradásának igénye zérzelmek zfolyamatban lévő jogi eljárások.

117 MIT KÍNÁL A MEDIÁCIÓ? zKompetenciát, mert: ydöntenek saját ügyükben, ydöntéseikért vállalják a felelősséget, ydöntéseiket betartják. zMeghatározza ki mit tehet a jövőben zAz érdekek különbözőségének feloldását

118 MI NEM TARTOZIK A MEDIÁCIÓS ÜLÉS TÉMÁJÁBA? zÉrzelmi konfliktusok feloldása zTények bizonyítása zMúltbeli események zBosszúállás vagy az elégtételvétel  Nem az a lényeg, hogy a mediátor mit gondol a kialakult helyzetről, hanem az, hogy kézben tartsa a folyamatokat, irányítsa az üléseket.

119 A MEDIÁCIÓ INDIKÁCIÓJA znincs jogerős bírói döntés zvan tétje a megállapodásnak zminden résztvevő érez felelősséget a konfliktus kialakulásáért zkülönböző megoldási módok jöhetnek szóba zminden résztvevő beleegyezik a mediációba zmegvan a hajlandóság a kommunikációra  a felek maguk szeretnék meghozni a döntésüket

120 A MEDIÁCIÓ ÉRVÉNYESSÉGE zA mediáción nem kötelező részt venni, és nem kötelező megállapodni sem, de ha a felek megállapodtak, és a megállapodást aláírták, attól kezdve éppen annyira kötelező érvényű, mint bármely más szerződés.


Letölteni ppt "GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Készítette: Sámson Tímea főiskolai tanársegéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések