Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az államháztartás. Az állam szerepe  Klasszikus kapitalizmus időszaka:  az ország külső védelme  a belső rend, a nyugalom védelme  olyan közintézmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az államháztartás. Az állam szerepe  Klasszikus kapitalizmus időszaka:  az ország külső védelme  a belső rend, a nyugalom védelme  olyan közintézmények."— Előadás másolata:

1 Az államháztartás

2 Az állam szerepe  Klasszikus kapitalizmus időszaka:  az ország külső védelme  a belső rend, a nyugalom védelme  olyan közintézmények működtetése, amelyeket az egyéneknek nem érné meg fenntartani

3 Az állam szerepe  XIX. sz. vége: az állam gazdasági szerepvállalásának növekedése  okai:  társadalmi feszültségek tompítása  nyomor enyhítése  a termelés folytonosságának biztosítása  az infrastruktúra kiépítése

4 Az állam szerepe  I. világháború:  hadigazdálkodás → az állami beavatkozás további növekedése  : sürgető kérdés az állami beavatkozás → Keynes: az állam fontos szerepe:  jövedelmek igazságosabb elosztása  állami beruházások, infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése → termelés és fogyasztás növelése

5 Az állam szerepe  II. világháború után:  keynesi koncepció → megerősödött az állam gazdasági beavatkozása  az állam aktív szerepvállalása  intézményesített jóléti juttatások  Melyek azok a területek, ahonnan az állam kivonulása problémamentesen megvalósítható?

6 Javak (jószágfajták) csoportosítása  2 szempont:  a jószág fogyasztása egyénileg vagy közösen történik-e?  ki lehet-e bárkit ésszerűen zárni a jószág fogyasztásából vagy sem?

7 Javak (jószágfajták) csoportosítása  Magánjavak  Közjavak  Díjfizető javak  Közös készletű javak  Közbenső javak

8 Magánjavak  a fogyasztásból a nem fizetők könnyen kizárhatók  a jószágok fogyasztása egyénileg (nem párhuzamosan) történik  pl: élelem, ruha, lakás, palackozott víz, nem életmentő sebészet, felsőoktatás

9 Közjavak  a kizárás nem valósítható meg  a fogyasztás ugyanazon jószágra irányul sok embertől  pl. honvédelem, TV műsorszórás, bűnözők bebörtönzése, védőoltás, rendőrjárőr, tűzoltóság

10 Díjfizető javak  a kizárás megvalósítható  a fogyasztás közösen történik  pl. kábel- és műholdas TV, telefon, vezetékes víz, elektromos áram, tömegközlekedés, színház, stadion, könyvtár

11 Közös készletű javak  a kizárás nem valósítható meg  a javak fogyasztása egyénileg történik  pl. levegő, tengeri hal, ásványok az óceánban, tavak és folyók

12 Közbenső javak  fogyasztás és kizárhatóság szempontjából közbenső helyzetet foglalnak el  pl. orvosi ellátás, alapfokú oktatás, szemételhordás városi környezetben, utcai parkolás

13 Az állam szerepe – a jóléti államok  jelentős gazdasági fejlődés  az állam alapvető célja: a tartós növekedés biztosítása  beruházások ösztönzése  munkahelyteremtés  jóléti minőségi elemek előtérbe kerülése:  társadalmi biztonságérzet  az emberhez méltó jövőbe vetett bizalom  az állami szerepvállalás új prioritásai:  egészségügy  oktatás  közhasznú infrastruktúra kiépítése és fejlesztése

14 Az állam szerepe – a jóléti államok válsága  XX. sz. utolsó harmada:  fejlődés megtorpanása → a beavatkozást nem lehet és nem szabad eltúlozni  a jóléti állam súlyos finanszírozási válsága → kihívás:  Miként lehet az egészségügy, a nyugdíjak és más jóléti juttatások, az oktatás és az infrastruktúra működőképességét és fejlődését biztosítani?  Milyen szerepet játszhat ebben az állam?  Miként tudja finanszírozni szerepvállalását?

15 Az állam szerepe – a jóléti államok válsága  válság:  az állam diszfunkciói (pl. pazarlás) felerősödtek  az állam problémamegoldó képességébe vetett bizalom megrendült  az ellátás finanszírozása korlátokba ütközött  csökkent a tőketulajdonosok reál-beruházásokban való érdekeltsége (a tőkepiaci spekuláció többet hoz)  csökkent az állami újraelosztás ésszerűsége  megnőtt a bürokratizmus  várható:  csökken az állam közvetlen gazdasági, termelési, beruházási tevékenysége  a nem hatékonyan működő állami tulajdon privatizálása folytatódik

16 Az állam szerepe – a jóléti államok válsága  szerepvállalás szűkítése ≠ állam kivonulása a gazdaságból!  közfeladat:  jogrend és szociális közbiztonság garantálása  piaci versenyfeltételek biztosítása  a gazdasági erővel, az erőfölénnyel, a monopol-, oligopol- helyzettel történő visszaélés meggátolása  nemzetek feletti összefogást igénylő feladatok koordinálása  közösségi javak biztosítása  természeti környezet védelme  egészségügy, oktatás, kutatás, infrastruktúra fenntartása és fejlesztése

17 Az államháztartás rendszere A nemzetgazdaság szereplői:  háztartások  vállalatok  pénzügyi vállalatok  háztartásokat segítő nem profitérdekelt szervezetek  külföld  államháztartás

18 Háztartások  általában végső fogyasztók  de a tagok saját vállalkozásaikban termelő és szolgáltató tevékenységet is végezhetnek  a munkaerőt szolgáltatják a többi szereplőnek  el nem költött jövedelmüket megtakarítják

19 Vállalatok, pénzügyi vállalatok  a szereplők megtakarításait gyűjtik össze és osztják újra  termelő, szolgáltató tevékenységet folytatnak  jellemzően nettó hitelfelvevők, saját forrásaikat hitellel egészítik ki

20 Nonprofit szervezetek  célja nem a nyereségszerzés, hanem a közösségi feladatok ellátása, ezek feltételeinek biztosítása  jövedelmük nagy részét a háztartásoktól kapják  jellemzően végső fogyasztók

21 Külföld  hazai árukat vásárol (export), és saját árut nyújt (import)  a külföld és hazánk között megtakarítások is áramolhatnak  adhatja a munkaerő egy részét, illetve alkalmazhatja a hazai munkaerő egy részét is

22 Az államháztartás  végső fogyasztó, társadalmi közös fogyasztást végez  jövedelme a többi szereplő által befizetett adókból, járulékokból, hozzájárulásokból származik jellemzően  általában pénzbeli és társadalmi közös szolgáltatásokat nyújt

23 A gazdasági körforgás

24 A magyar államháztartási rendszer felépítése Az államháztartás alrendszerei:  központi kormányzat  az elkülönített állami pénzalapok  helyi önkormányzatok  társadalombiztosítás  az államháztartás működésének szabályozása: évi XXXVIII. Tv.

25 A központi kormányzat  a közfeladatok ellátásának központi szintje  a költségvetési politika céljainak kialakítása  meghatározza a közfeladatok körét és terjedelmét  meghatározza a közfeladatok ellátásához szükséges pénzügyi forrásokat  kialakítja az államháztartás alrendszereit  kialakítja az államháztartáson kívüli gazdasági szereplők közötti munkamegosztást és a finanszírozás rendjét  támogatja az önkormányzatokat és az alapokat  szükség esetén támogatja a társadalombiztosítást  ide tartoznak:  a központi igazgatási és gazdaságirányítási szervek (Országgyűlés, minisztériumok, fő hatóságok)  a központi igazgatási szervek által közvetlenül irányított költségvetési szervek (pl. egyetemek)

26 Társadalombiztosítás  a társadalom közös kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere  Mo: 1990-től önálló alap  feladatainak ellátása:  Országos Egészségügyi Pénztár  Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztár  a szervezetek önkormányzatként funkcionálnak → döntéseinél nincs közvetlen központi ráhatása

27 Helyi önkormányzás  képesség és jog → a helyi közügyek lényegi részét saját hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében  az állami feladatok ellátása helyi szinten  helyi közösségekben az igazgatási feladatok megvalósítói és a közös fogyasztás finanszírozói  költségvetésébe tartoznak:  helyi szervek  a helyi szervek által irányított intézmények

28 Elkülönített állami pénzalapok  meghatározott társadalmi- gazdasági feladatokra létrehozott  parlamenti felhatalmazás alapján hozható létre  létesítéskor meg kell határozni az alap feladatait, bevételi forrásait, teljesíthető kiadások körét  gazdálkodásról éves beszámoló és mérleg készítése

29 Elkülönített állami pénzalapok  Munkaerő-piaci Alap  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap  Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap,  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap,  Nemzeti Kulturális Alap,  Szülőföld Alap

30 A magyar államháztartás kiadásai

31

32

33

34 A központi költségvetés

35 A központi költségvetés struktúrája 4 szerkezeti egység:  Költségvetési fejezet  Fejezetcím (alcím)  Előirányzat-csoport  Kiemelt előirányzat

36 Költségvetési fejezet  Valamely szervezethez kapcsolódik  Legfontosabb állami szervek  Országgyűlés, Köztársasági Elnökség, MEH, Alkotmánybíróság, ÁSZ, Bíróságok, Legfőbb Ügyészség, Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala  Összes minisztérium  Országos hatáskörű állami szerv  KSH, Gazdasági Versenyhivatal, Történeti Hivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete  Köztestület (pl. MTA)

37 Alfejezetek  Szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó, tovább részletezett előirányzatok, pl.  Politikai pártok költségvetési támogatása  Országos kisebbségi önkormányzatok működésének biztosítása  Év közben kiegészíthető

38 Előirányzat-csoportok  Előirányzat-csoportok:  Működési költségvetés  Felhalmozási költségvetés  Kölcsönök  Egyéb speciális célú előirányzat

39 Költségvetési ciklus  4 fázis:  Döntés-előkészítő szakasz → költségvetési évet megelőző évben  Döntési szakasz → normál esetben a költségvetési évet megelőző évben  Döntés-végrehajtási szakasz → időtartama egybeesik a költségvetési évvel  Döntés-végrehajtás ellenőrzésének szakasza → a költségvetési évet követő esztendő

40 A központi költségvetés bevételei Az adórendszer

41 A költségvetés bevételeinek csoportosítása  Adójellegű bevételek  Nem adójellegű bevételek  Állami vagyonhoz kapcsolható bevételek  Adományok, segélyek és egyéb bevételek

42 Adójellegű bevételek  Adók  Állami monopóliumok  Vámok  Társadalombiztosítási járulékok

43 Nem adójellegű bevételek  Illetékek  Díjak  bírságok

44 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek  Privatizáció  Állami tulajdonú vállalatok profitja

45 Adományok, segélyek, egyéb bevételek  Nemzetközi szervezetektől kapott segélyek  Állampolgári felajánlások  Vállalati felajánlások

46 Adórendszer  Adó jellemzői:  fedezeti, befolyásolási és arányosítási funkció  Jogszabályi előíráson alapul  Egyszeri vagy folyamatos  Mértékének megállapítása egyoldalúan történik  Adórendszer: többféle adó egymás mellett alkalmazása oly módon, hogy azok egymást kiegészítsék

47 Az adók csoportosítása  Közvetlen adók (egyenes, direkt)  Azok a befizetések, amelyek valamely gazdasági tevékenységhez, annak pénzügyi eredményéhez vagy a lakossági jövedelmek nagyságához kapcsolódnak  Pl. SZJA, nyereségadó  Közvetett adók (indirekt)  Termékekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódnak → a forgalmat, fogyasztást terhelik, figyelmen kívül hagyva az adófizető egyéb körülményeit  Pl. ÁFA, értéknövekedési adó

48 Adók csoportosítása  Adó alanya szerint:  Lakossági adók  Vállalati adók  Az adóztatás jogosultsága szerint:  Központi adók  Helyi adók

49 A mai magyar adórendszer  Központi adók, illetékek  Közvetlen (adóalany = adófizető)  Közvetett (adóalany ≠ adófizető)  Járulékok  Díjak  Hozzájárulások  Illetékek  Helyi adók  Építményadó  Telekadó  Kommunális adó  IFA  Iparűzési adó

50 Központi adók, illetékek: Közvetlen adók  SZJA (17%, 32%)  Társasági adó (16% → 19%)  Különadó (4% → 0%)  Játékadó  EVA (25% → 30%)  Gépjárműadó (teljesítmény alapján)

51 Központi adók, illetékek: Közvetett adó  ÁFA (25%, 18%)  Jövedéki adó  Regisztrációs adó  Energiaadó

52 Központi adók, illetékek: Járulékok  Munkaadói járulék (1%)  Munkavállalói járulék  Nemzeti kulturális járulék  Társadalombiztosítási járulék  Foglalkoztatói  Nyugdíjbiztosítási (24%)  Egészségbiztosítási (1,5% + 0,5%)  Biztosítotti  Egészségbiztosítási (6%)  Nyugdíj (9,5%)  Vállalkozói járulék  Innovációs járulék

53 Központi adók, illetékek: Díjak  Környezetvédelmi termékdíj  Környezetterhelési díj

54 Központi adók, illetékek: Hozzájárulások  Rehabilitációs hozzájárulás ( Ft / fő / év)  Egészségügyi hozzájárulás  Tételes (1950 FT / hó → 0 FT)  Százalékos (27%)  Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás  Szakképzési hozzájárulás (MAX. 70% → 60%)

55 Központi adók, illetékek: Illetékek  Öröklési és ajándékozási illeték  Visszterhes vagyonátruházási illeték  Eljárási illeték  Közigazgatási  Bírósági  Polgári eljárási  Igazgatási, bírósági eljárás díja

56 Helyi adók  Építményadó  Telekadó  Kommunális adó  IFA  Iparűzési adó

57 Legfontosabb adófajták  Nyereségadó (társasági adó)  Állami vállalatok, rt, kft, szövetkezet  Jövedelemadó  Magánszemély  Ft: 18%  Ft-tól: Ft (18+36%)  – szuperbruttósítás!  Ft: 17%  Ft felett: 32%  Vagyonadó  Lakossági vagy vállalati vagyon után  Tárgya: ingatlan (pl. föld, ház) vagy ingó vagyon (értékpapír, pénz)

58 Legfontosabb adófajták  Forgalmi adó  Termékek, szolgáltatások vagy vagyontárgyak forgalmi folyamatához kapcsolódik  Áralakító tényező: az adót a végső felhasználók képviseljék  Fogyasztási adó  Egy-egy termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális forgalmi adó  Cél: szelektív befolyásolás  Egészségre ártalmas  Luxus  Import magas költséggel jár

59 Bruttó és nettó bér alakulása Munkavállaló ( ) Havi bruttó munkabér Ft Ft Ft Ft Nyugdíjjárulék (9,5%)9.500 Ft Ft Ft Ft Ft Egészségbiztosítási járulék (6% → 4% + 2%) Ft Ft Ft Ft Ft Munkavállalói járulék (Munkaerő-piaci járulék) (1,5%) Ft Ft Ft Ft SZJA (18%-36% → 17%-32% ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Adójóváírás Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Fizetendő adó6.660 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Havi nettó munkabér Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

60 Bruttó és nettó bér alakulása Munkáltató ( ) Munkavállaló havi bruttó fizetése Ft Ft Ft Ft Szakképzési hozzájárulás (1,5% → 0% ) Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Munkaadói járulék (3%) Munkaerő-piaci járulék (1%) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nyugdíjjárulék (24%) Ft Ft Ft Ft Egészségbiztosítási járulék (5%) Egészségbiztosítási járulék (1,5% + 0,5%) Ft Ft 500 Ft Ft Ft 750 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egészségügyi hozzájárulás1.950 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Foglalkoztatás költsége


Letölteni ppt "Az államháztartás. Az állam szerepe  Klasszikus kapitalizmus időszaka:  az ország külső védelme  a belső rend, a nyugalom védelme  olyan közintézmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések