Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A településfejlesztés és dokumentumai (vö. Jószai I. 164-183. o.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A településfejlesztés és dokumentumai (vö. Jószai I. 164-183. o.)"— Előadás másolata:

1 A településfejlesztés és dokumentumai (vö. Jószai I. 164-183. o.) Busko.Tibor@uni-nke.hu

2 Mi a településfejlesztés? Fogalmi zűrzavar (i) Elmúlt rendszer szemléletének beidegződése (ii) Szabályozatlan területek a rendszerváltás után oka

3 Megnevezés Saját bevételek Meg- osztott be- vételek Felsőbb tanácsi hozzá- járulás Állami hozzá- járulásEgyütt Bank- hitel + amorti- záció Fejlesztési alap össze- sen Községek52802305510 Nagyközségek6024131176910 Járásközpont nagyközségek71221942386922230 Városok7904864452357407864084 Megyeközpont8741390939693110134240112535 Megyei átlag660292249135925602992859 A tanácsi fejlesztési alapok forrásai az 1971-75 közötti időszakban, egy lakosra vetítve (forint), egy meg nem nevezett megye példáján, 1971-75

4 (i) Az elmúlt rendszer öröksége (a)A fejlesztési források egyenlőtlen elosztása -1950. évi I. tv. I-III. osztálya -Az egyenlőtlen elosztás még az 1970-es évek végén is érzékelhető (b) Fejlesztés és rendezés elkülönítése -a társadalmi-gazdasági szemléletű tervezés (a településfejlesztés) országos szintre -A műszaki-fizikai kereteket meghatározó tervezés (a településrendezés) helyi szintre (a)Az építészet mindenhatósága -1964. évi III. törvény a városrendezést az építésügyi ágazat kereteibe integrálta

5 (ii) Szabályozatlan területek a rendszerváltás után A településfejlesztésre vonatkozó törvény hiánya miatt sincs de iure elfogadott meghatározása 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről az épített környezet alakításáról és védelméről a „településfejlesztési döntés” kapcsán: • 1990. évi LXV. tv.: egy öük-i feladatként értelmezi a sok közül • 1996. évi XXI. tv: gyakorlatilag nem beszél róla • 1997. évi LXXVIII. tv: hibásan (az építésügynek/településrendezésnek • alárendelve) közelíti meg - célja: a települési érdekek érvényre juttatása - tartalma: a településfejlődés alapvető lehetőségeinek/irányainak meghatározása - a településfejlesztés során figyelemmel kell lenni: a település természeti adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira

6 Alapfogalmak Települési tervezés Településfejlesztés a „szoftver” Településrendezés a „hardver” stratégiai oldal operatív oldal TELEPÜLÉSI ÜGYEK (a településsel való foglalkozás, törődés tevékenységei, illetve az ezekkel kapcsolatos szervezeti viszonyok és szabályok)  megvalósítja: a mindenkori településpolitika a településirányítás részeként

7 Alapfogalmak Települési tervezés Településfejlesztés a „szoftver” Településrendezés a „hardver” Településüzemeltetés ≈ települési közszolgáltatás-szervezés ≈ települési infrastruktúra-gazdálkodás stratégiai oldal operatív oldal TELEPÜLÉSI ÜGYEK (a településsel való foglalkozás, törődés tevékenységei, illetve az ezekkel kapcsolatos szervezeti viszonyok és szabályok)  megvalósítja: a mindenkori településpolitika a településirányítás részeként

8 A településpolitika feladatai: Helyi településpolitika kialakítása, fejlesztési, rendezési, üzemelte-tési feladatok összehangolása Településfejlesztési kon- cepciók, programok, tervek kidolgozása, megvalósítása Település- rendezés Település- üzemeltetés. Ezen belül: Oktatás- és egészségügy, szociális ellátás (humán infrastruktúra) biztosítása; közlekedés és közüzem (műszaki infrastruktúra) biztosítása; kulturális ellátás; lakásgazdálkodás; stb., azaz gyűjtőnéven: a települési infrastruktúra-gazdálkodás Településirányítás annyival több, amennyiben a településpolitika kialakítását is magában foglalja.

9 A településirányítás típusai bezárkózó adminisztratív/ ügyintéző technokrata/ szakértői partneri/ kooperatív/ érdekegyeztető innovatív/ cselekvésorientált

10 A településfejlesztés elemei és céljai elemek/cselekvési területek települési társadalomgazdaság infrastruktúra természeti/művi környezet általános célok magas szintű életszínvonal fenntart- hatóság specifikus célok: helyzetelemzés / értékelés tervezés megvalósítás értékelés / helyzetelemzés

11 Az általános/specifikus célokhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok • fejlesztési koncepciók, tervek kidolgozása és megvalósítása, • társadalmi – természeti települési környezet fenntartható fejlődésének biztosítása, vonzó vállalkozási környezet megteremtése, • a helyi innováció feltételeinek javítása a megfelelő helyi adó-, és támogatási-, valamint területgazdálkodási, humán és anyagi infrastruktúrafejlesztési gyakorlat kialakításával; • természeti, műemléki, kulturális értékek települési szintű kezelésének fejlesztése, • a közszolgáltatások mennyiségének és minőségének a szükségletekhez és a lehetőségekhez igazodó kielégítését szolgáló feltételek megteremtése.

12 A településfejlesztési tervezés Kik? önkormányzat külső szakértők civil szféra (lakosság) érdek- képviseletek Hogyan? tervezési dokumentumok jövőkép hozzá vezető út feladatok eszközök Helyzetértékelés

13 A településfejlesztés dokumentumai (1)Településfejlesztési koncepció (12-20 év) - település hosszú távú fejlesztési stratégiája (2) Településfejlesztési program (4-5 év) - általában egy választási ciklusra tervezett fejlesztések időterve és költségei (3) Településfejlesztési terv (1-2 év) -programban leírtak operatív megvalósítása a mindenkori költségvetés figyelembevételével (+1) Településfejlesztési projekt - egy-egy konkrét beruházásra vonatkozik

14 A településfejlesztési koncepció A „honnan – hová?” kérdésre keresi a választ A „honnan” kérdésének fontossága (helyzetelemzés figyelembevétele) A külső szakértők által elkészített koncepciók veszélye (ne feledkezzünk meg róla) A „hová” kérdés jelentése (itt még az iránymutatás az elsődleges)

15 Kell(ene) hozzá: komparatív településfejlettség-vizsgálat Fejlettségi mutatók Részmutató-csoportok (struktúravektor) képzése Összehasonlítás más hasonló adottságú településekkel Az egyes településfejlettségi változók bemutatása és a település komplex pozicionálása egyaránt fontos Komplex fejlettségi mutató képzése Célszerű: az elmúlt három-négy év adatait kigyűjteni, hogy a fejlődés iránya Is láthatóvá váljék Alkalmas lehet: Összefüggések kimutatására, progrnosztizálásra stb. De arra, hogy egy irányított beavatkozás Milyen eredményeket hozhat, csak a településfejlesztési koncepció adhat választ!

16 demográfiai fejlettséget jellemző változók lakás- ellátottsági változók kommunális fejlettséget jellemző változók szociális fejlettséget jellemző változók az oktatási helyzetet jellemző változók a kereskedelmi ellátottságot jellemző változók a vállalkozási hajlandóság változói a lakosság társadalmi státuszát jellemző változók X1 népsűrűség (1 km2-re jutó lakosok száma) X2 születési ráta (1000 lakosra jutó élve születések száma) X3 halálozási ráta (1000 lakosra jutó halálozások száma) X4 bevándorlási/elvándorlási ráta (1000 lakosra jutó bevándorlás, vagy elvándorlás) Pl. demográfiai változók:

17 A településfejlesztési koncepció készítésének módszertana 4 részből áll: (1) adat- és információgyűjtés(2) kommunikációs rész (3) prioritási lista összeállítása (4) településfejlesztési célok és eszközök összefoglalása

18 (1) adat- és információgyűjtés településfejlesztés elemeire vonatkozó fontosabb adatok összegyűjtése értékelés SWOT-analízis település erősségei, gyengeségei, lehetőségei, veszélyei swo - strengths, weaknesses, opportunities, threats - (stratégiaalkotás)

19 Néhány jellegzetes adatcsoport: A település társadalmára, humán erőforrásaira vonatkozó adatok: A település gazda- ságának adatai: A települési természeti és művi környezet adatai: 1. Demográfia, iskolázottsági szint, a településen élők képzettsége, oktatási, kulturális, művelődési viszonyok vizsgálata. 2. Szociális ellátás, egészségügyi helyzet, lakáshelyzet, életszínvonal, települési foglalkoztatási helyzet feltárása, munkaerőpiac vizsgálata 3. A lakosság részvételének és döntéshozási mechanizmusban való szerepének a feltárása, a település társadalmán belül húzódó törésvonalak feltárása, a lakosság település fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos véleményének és vágyainak felmérése, elemzése. 1. A település gazdaságának vizsgálata. 2. A település önkormányzati gazdálkodásának vizsgálata. 1. Környezetgazdálkodás, környezetvédelem szerepe a településen, a környezeti ál-lapot feltárása, a környezet javítását szolgáló fela- datok számbavétele. 2. Településtörténet, terület-felhasználás, településarculat, és az épített értékek kezelésének vizsgálata. 3. Infrastruktúraellátás.

20 A SWOT-analízis

21 SWOT-analízis egy meg nem nevezett település példáján

22 (2) Kommunikációs rész koncepció tervezésének előkészítése információáramlás biztosítása koncepció megismertetése/elfogadtatása A szakértők / ök., ill. az egyéb szereplők közötti kommunikáció terei: kérdőívezés Fókuszcsoportos megbeszélés Közvélemény-kutatás

23 (3) Prioritási lista összeállítása - előnyök erősítése - előnyökből származó lehetőségek megvalósítása - társadalom vágyai/kívánságai megvalósítása - hátrányok csökkentése - kockázatok csökkentése Fontos: maga a prioritási lista még ≠ fontossági sorrend (ezt politikai felelősségének tudatában a képviselőtestület alakítja ki) ill. az ezek eléréséhez szükséges javaslatok

24 (4) Településfejlesztési célok/eszközök összefoglalása ágazati bontás gazdaság Humán erőforrások környezet- gazdálkodás terület- felhasználás A lehető legszélesebb körű konszenzus fontossága

25 (4) Településfejlesztési célok/eszközök összefoglalása ágazati bontás gazdaság Humán erőforrások környezet- gazdálkodás terület- felhasználás infrastruktúra A lehető legszélesebb körű konszenzus fontossága

26 A településfejlesztési koncepció felépítése (a) jövőkép - hová akarunk eljutni - (b) célok, illetve az ezekhez rendelt feladatok • alapvető értékek / megvalósítási szempontrendszer kijelölése (c) akcióterv • szakmai tervek/koncepciók alapja • tartalmazza: időtartam, becsült költség- és forráselemezés, megvalósítási háttér • a közép- és rövidtávú megvalósítási tervek alapjai (településfejlesztési programok és tervek) elfogadás módja: határozat

27


Letölteni ppt "A településfejlesztés és dokumentumai (vö. Jószai I. 164-183. o.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések