Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévnyitó előadás 2009/2010. tanév Jogszabályi változások Dr. Madarász Hedvig.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévnyitó előadás 2009/2010. tanév Jogszabályi változások Dr. Madarász Hedvig."— Előadás másolata:

1 Tanévnyitó előadás 2009/2010. tanév Jogszabályi változások Dr. Madarász Hedvig

2 Hasznos tudnivalók • Tanévnyitó kiadvány: OKM honlap  Hírek/Közoktatás  2009. augusztus 13. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tanev_2009_2010_090813.p df Segédanyagok, tájékoztatók, honlapok: • Segédanyag a munkajogi változások értelmezéséhez, alkalmazásához (Közoktatás  Archívum, 2009. január 26.) http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232449&ctag=art iclelist&iid=1 • Segédanyag a költségvetési szervként működő közoktatási intézmények besorolásához (Közoktatás, 2009. május 5.) http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=723&articleID=232813&ctag=arti clelist&iid=1 • www.magyarorszag.hu www.magyarorszag.hu • www.kozlonykiado.hu www.kozlonykiado.hu • www.okm.gov.hu Jogszabálytervezetek www.okm.gov.hu

3 A közoktatásról szóló törvény módosításai • 1. A Magyar Közlöny 84. számában jelent meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2009. évi XLIX. törvény. (Mód. I.) • 2. A Magyar Közlöny 88. számában jelent meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról rendelkező 2009. évi LVI. törvény. (Mód. II.)

4 A közoktatásról szóló törvény módosításai • A Mód. I. a közoktatásban folyó szakképzést érintette. • Lényege: lehetővé válik, hogy a szakiskolában a tanulók az általános iskolából történő kilépést követően bekapcsolódjanak a szakképzésbe a szakmai vizsgára történő felkészítésbe. • Ez azonban csak egy lehetőség, természetesen a már meglévő felkészítéseket is tovább lehet folytatni, illetve be lehet fejezni. • a képzési idő meghatározása az OKJ-ban • szükséges dokumentációk: szakmai és vizsgakövetelmények, központi programok, kerettantervek, szakmai programok áttekintése • első évfolyamok az alternatív szakképzésben: a 2010/2011-es tanévben

5 A közoktatásról szóló törvény módosításai • A Mód. I.- ben • A Mód. I.- ben jelent meg a munkáltatói jogok gyakorlását tisztázó szabály: 106. § új (2) bekezdés: „A fenntartói irányítás nem sértheti a közoktatási intézmény vezetőjének munkáltatói jogait, döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezető feletti munkáltatói jogokat.”

6 A közoktatásról szóló törvény módosításai • Mint ismeretes: • a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény • 8. § (2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési irányítási jog (a továbbiakban: irányítási jog) a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: • b) a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, eltérő • Kt. eltérő szabálya

7 A közoktatásról szóló törvény módosításai • A Mód. II. a Ket.-tel és az EU irányelvvel való összhangot megteremtő rendelkezéseket tartalmazta • Egyes közoktatási ágazatba tartozó hatósági eljárások ügyintézési határidejét igazította a Ket. megváltozott előírásaihoz. Eszerint (Kt. 79/A. §) a közoktatási intézmény működési engedélyezési eljárásában, az oktatási program (pedagógiai rendszerek) akkreditálásával, a tankönyvek jóváhagyásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, a pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggő eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határidő két hónap. • Az irányelvvel való összhangot megteremtő rendelkezések az Országos szakértői névjegyzékre való felkerülést érintették. • Lényege: a vezető tanári (gyakorlatvezető óvónői, tanítói) megbízáshoz szükséges pedagógusképesítéssel és pedagógus-, illetve oktatói munkakörben szerzett tíz év gyakorlattal rendelkezők számára nem lesz szükséges a jövőben engedélyt kérni a szakértői tevékenység folytatásához. Ők a tevékenységüket az Oktatási Hivatalhoz történő egyszerű bejelentés alapján végezhetik.

8 A közoktatásról szóló törvény módosításai • Az irányelvvel való összhangot megteremtő rendelkezések az Országos szakértői névjegyzékre való felkerülést érintették. (Folyt.) • Lényege: Minden más személynek továbbra is az Oktatási Hivatal engedélye szükséges ahhoz, hogy közoktatási szakértői tevékenységet végezzen. • Vhr. módosítás várható! • Hatályos: 2009. októbertől! • Vizsgaelnökökre nem vonatkozik!

9 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus- szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletet módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet. • Hatályba lépett: 2009. július 31.

10 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása Új fogalmak: -Szakmai megújító képzés, -Vezetőképzés, -A pedagógus továbbképzésbe beszámítható új képzési formák Újdonságok a pedagógus-továbbképzést akkreditáltató és indító intézmények számára

11 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása Szakmai megújító képzés: abban az esetben, ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több, mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, illetve ezt követő tíz év múlva, valamint a pedagógusok teljesítményértékelése alapján a munkáltató elrendelése alapján kötelező. (Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés) Pontosabban: amennyiben a pedagógus, aki megfelel a szakmai megújító képzésben való részvétel fenti kritériumainak, mégsem a szakmai megújító képzés fogalmába tartozó továbbképzésben vesz részt, akkor a pedagógus-továbbképzés jogcímén kapott normatív, kötött felhasználású támogatást ehhez kapcsolódóan nem lehet felhasználni.

12 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • Szakmai megújító képzés: az a pedagógus-továbbképzés, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. • A szakmai megújító képzés valójában nem egy új továbbképzési forma, csupán a meglévő továbbképzések egy szűkebb kategóriája. • A szakmai megújító képzés előírásának leginkább orientáló, figyelemfelkeltő, ösztönző szerepe van.

13 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • Szakmai megújító képzésnek minősülnek - az ag) (OKJ) és ah) (ECDL) pont kivételével - a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában felsoroltak. Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik, és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. A pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai megújító képzésnek.

14 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása Vezetőképzés: Vezetőképzés: leginkább szintén orientáló, figyelemfelkeltő szerepe van. A jogalkotó itt is olyan módon próbálja a vezetőket meghatározott továbbképzésekben való részvételre ösztönözni, hogy a költségvetési támogatás igénybevételét korlátozza. Tehát a pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó kedvezményeket és juttatásokat a vezetők esetében is csak akkor lehet igénybe venni, ha olyan továbbképzésben vesznek részt, amely megfelel bizonyos kritériumoknak, jelen esetben a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához járul hozzá (Ptr. 4. § (4) bekezdés). A vezetőképzésnek minősülő továbbképzések köre szűkebb, mint a szakmai megújító képzéseké. Vezetőképzésnek csak a következő képzések minősülnek: • a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, • pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni, • a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint • a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a közoktatási intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.

15 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása Átmeneti szabályok – véleményem szerint - : A 2009. július 31-e előtt megkezdett – a 2009/2010-es beiskolázási tervben feltüntetett – továbbképzések folytathatók és a normatív, kötött hozzájárulás is felhasználható hozzájuk, akkor is, ha a szakmai megújító képzés kritériumainak nem felel meg. A 2009. július 31-ét követően megkezdett továbbképzésekre azonban már alkalmazni kell a megváltozott szabályokat.  A továbbképzési program és a beiskolázási terv felülvizsgálata. Jelenleg a 2008. szeptember első munkanapján kezdődő második továbbképzési időszakban járunk A továbbképzési programmal összefüggésben két módosító rendelkezés, amelyre a következő program elkészítésekor, tehát legközelebb 2013-ban figyelemmel kell lenni az intézményekben.

16 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • A továbbképzési program elkészítése a nevelési program, a pedagógiai program, az intézményi minőségirányítási program (IMIP) és - amennyiben a fenntartó működteti - a munkaerő-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével kell, hogy történjen. • Az új továbbképzési program elkészítése előtt értékelni kell az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési program időarányos végrehajtását. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak is (Ptr. 1. § (10) bekezdés). • A fenntartó jogosítványai erősödtek: a fenntartó számára kötelezettségként és nem lehetőségként jelenik meg a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a nevelési program, illetve a pedagógiai program, illetve az intézményi minőségirányítási program összhangjának ellenőrzése (Ptr. 1. § (8) bekezdés).

17 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • A rendeletmódosítás kiszélesíti a pedagógus-továbbképzés teljesítésének módját és lehetőségét: részismereti képzésben • a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott részismereti képzésben való részvétellel, Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban • az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban részt vevő intézményekben szervezett továbbképzések során szerzett tapasztalatok átadásával, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjában részt vevő közoktatási intézmény és a tapasztalatokat átvevő közoktatási intézmény pedagógusai közösen szervezik meg a továbbképzést, és azon az innovatív közoktatási intézmény pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz, ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzésével • az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében, az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzésével (Ptr. 5. § (2) bekezdés), önképzésben • az önképzésben, kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétellel, harminc óránál rövidebb (legalább öt órás), • a harminc óránál rövidebb (legalább öt órás), nem akkreditált képzésen való részvétel, valamint előadóként való részvétel • a továbbképzésbe beszámítható képzéseken előadóként való részvétel beszámíthatóságával. (Korm. rendelet 5. §)

18 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • Csak korlátozott mértékben, legfeljebb és összesen 30 óra teljesíthető az alábbi módokon: • közoktatási kutatást támogató ösztöndíjas programban való részvétellel, • gyakornoki felkészítésben szakmai segítőként való részvétellel, • nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), • harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri (akár hat 5 órás képzés keretében), • a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik.

19 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • Szakítva a korábbi, nehézkes, Közlönyben történő megjelentetési formával, a naprakész tájékoztatás érdekében a továbbképzések hivatalos jegyzékét az Oktatási Hivatal a saját és az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján folyamatosan közzéteszi, így a továbbképzési jegyzékbe történő felvétel egyszeri, folyamatos és ingyenes. • A rendelet visszamenőleges hatállyal teszi lehetővé, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv I. részeként lezajlott pedagógus-továbbképzéseken részt vevő előadók számára ezt a tevékenységet pedagógus-továbbképzésként el lehessen ismerni: • Nemzeti Fejlesztési Terv I. Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: HEFOP) 3.1.1. a Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira, • HEFOP 3.1.2. Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetenciaalapú tanítási tanulási programok elterjesztése érdekében, • HEFOP 3.1.3. Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra, • HEFOP 2.1. a Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben felkészítés.

20 A pedagógus-továbbképzési rendelet módosítása • A Korm. rendelet 20. §-ának új (7) bekezdése a közoktatási intézmények vezetői esetében a pedagógus-szakvizsgát felelteti meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (4) bekezdésében foglalt a költségvetési szerv vezetéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági végzettségnek vagy képesítésnek.

21 Aktuális munkajogi kérdések A Kjt. és közoktatási intézményekben történő végrehajtási rendelete (138/1992. Korm. r.: Kjt. vhr.) legutóbbi módosításának egyes fontosabb rendelkezései: • pályázat kiírása nélkül betölthető munkakörök újraszabályozása • az öt éven túli határozott időre történő kinevezés lehetőségének megszűnése • vezetőkkel kapcsolatos változások • végkielégítés határozott idejű jogviszony megszűnésekor is • közalkalmazotti minősítés versus teljesítményértékelés • új összeférhetetlenségi szabályok • a szabadság kiadására vonatkozó új szabályok • pontosító szabály a további szakképesítésért járó illetménynövekedéssel összefüggésben

22 Pályázat kiírása nélkül betölthető munkakörök újraszabályozása A módosítás értelmében (Kjt. 20/A. § (2) bekezdés) az áthelyezés esetén kívül a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető: • a) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására, • b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, • c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg, • d) egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén, vagy • e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.

23 Pályázat kiírása nélkül betölthető munkakörök újraszabályozása A Kjt. vhr. - az előzőekben említett felhatalmazó rendelkezések alapján - a következő esetekben tesz kivételt a kötelező pályáztatás alól: • közoktatási intézményben a Kjt. vhr. 6. §-ának (1) bekezdésében fel nem sorolt (a közoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tartozó) munkakörökre, • abban az esetben, ha a munkakört olyan személlyel kívánják betölteni, akit határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban legalább tíz hónapot foglalkoztattak, • ha a munkakör betöltésére a helyi önkormányzati munkaerő- gazdálkodási rendszer keretében kerül sor • a vezetői megbízásokra és munkakörökre, kivéve a tagintézmény-vezetői megbízást kivéve a tagintézmény-vezetői megbízást. (Kjt. vhr. 17. §)

24 Öt éven túli határozott időre történő kinevezés lehetőségének megszűnése • Eltörlésre került az a lehetőség, hogy végrehajtási rendeletben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 79. §-ának (5) bekezdésében meghatározott időn, tehát öt éven túl is ki lehessen nevezni közalkalmazottat határozott időre (Kjt. 21. § (2) bekezdés). • A Kjt. vhr. 3. §-a emiatt hatályon kívül helyezésre került (illetve a 3. §-ra történő hivatkozások)

25 Öt éven túli határozott időre történő kinevezés lehetőségének megszűnése Emlékeztetőül - Kjt. vhr. 3. §-a • Közoktatási intézményben az előbbiekben említett öt évnél hosszabb időre (illetve egymást követő határozott idejű kinevezések esetében öt éven túl is) kinevezhető határozott idejű jogviszonyban: • a) az a közalkalmazott, aki a gyermek gondozása céljából, illetőleg a gyermek otthoni ápolása érdekében fizetés nélküli szabadságon lévő közalkalmazottat helyettesít; • b) akit olyan pedagógus-munkakörbe neveznek ki, amelyre jogszabály kötelező órát állapít meg, feltéve, hogy az ily módon kinevezett közalkalmazott kötelező órája nem éri el a munkakörre megállapított kötelező óra 50%-át; • c) az a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben kinevezett közalkalmazott, akit a teljes munkaidő 50%-ánál kevesebb munkaidőre neveznek ki.

26 Vezetőkkel kapcsolatos változások • A törvénymódosítás egyértelmű fogalomhasználatot vezetett be a kinevezett és a megbízott vezetőre vonatkozóan. • Kinevezett vezető: vezetői munkakörre nevezik ki, feladatkörébe csak vezetői feladatok tartoznak • Megbízott vezető: vezetői megbízással, a beosztotti munkaköre mellett látja el a vezetői feladatokat (ez a „régi” típusú vezető a Kjt.-ben) • A magasabb vezető és vezető munkaköröket az egyes ágazatokban végrehajtási jogszabálynak kell megállapítania, Kjt. vhr. módosítása! • A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű vezetők körét a Kjt. vhr. módosítása állapította meg.

27 Vezetőkkel kapcsolatos változások

28

29 Végkielégítés határozott idejű jogviszony megszűnésekor is Végkielégítésre való jogosultság került törvényi szinten előírásra a határozott idejű jogviszony megszűnésekor is, egyes feltételek fennállása esetében. A Kjt. új 37. § (3) bekezdése szerint a határozott időre kinevezett közalkalmazottnak - amennyiben jogviszonya a Kjt. 27. § (2) bekezdése szerinti eljárásban azonnali hatállyal szűnt meg a 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt okok miatt, vagy a kinevezésben foglalt határozott idő lejárt - a következő együttes feltételek fennállása esetében kell végkielégítést fizetni: • ugyanazon munkáltató, • legalább két alkalommal, • határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesített a közalkalmazottal, és • a korábbi közalkalmazotti jogviszony megszűnése, valamint az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja között hat hónapnál hosszabb idő nem telt el. • + Legalább 3 év jogviszony!

30 Közalkalmazotti minősítés versus teljesítményértékelés Kjt. új 40. § (12) bekezdése kivételi szabályként megfogalmazta, hogy a minősítési rendszerre vonatkozó 40. § szabályait nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak tekintetében, és végrehajtási rendelet a Kjt. 40. §-ának (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit.

31 Teljesítményértékelési rendszer egyenértékűsítése a Kjt. minősítési rendszerével Kjt. vhr. 8. § (1) A Kt. 40. §-ának (11) bekezdésében szabályozott minőségirányítási programban a teljesítményértékelési szempontok mellett meg kell állapítani az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámokat is az alábbiak szerint: a) kiemelkedő minősítés három pont, b) megfelelő minősítés kettő pont, c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont, d) nem megfelelő minősítés nulla pont.

32 Teljesítményértékelési rendszer egyenértékűsítése a Kjt. minősítési rendszerével Kjt. vhr. 8. § (2) A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell meghatározni: a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, d) harminc százalék alatt alkalmatlan minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő. (3) Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is - alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.

33 Új összeférhetetlenségi szabályok • A Kjt. 41. §-a új összeférhetetlenségi szabályokat tartalmaz. • DE! Kt. 15. § (6) bekezdés: • „a közoktatási intézményben a Kjt. 41. § (2) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható. • A közoktatás területén tehát nem összeférhetetlen a magasabb vezető, vezető és a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezetői megbízásával az olyan alkalmazás, foglalkoztatás, amelyben közeli hozzátartozójával irányítói, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. (Az összeférhetetlenségre korábban a közoktatásra vonatkozó speciális szabályozás nem volt.)

34 A szabadság kiadására vonatkozó új szabályok • Kifejezetten a közoktatási ágazatot érintő módosulás, hogy a nevelő-oktató munkát végzők pótszabadságával rendelkező munkakörökben a munkáltató kettőnél több, legfeljebb négy részletben is kiadhatja a szabadságot. • Ez az eddig érvényes Munka Törvénykönyvbeli általános szabályoktól való eltérés, amely a szabadság két részletben történő kiadását írja elő a munkavállaló ettől eltérő kérésének hiányában. (Kjt. 59. § (3) bekezdés)

35 Pontosító szabály a további szakképesítésért járó illetménynövekedéssel összefüggésben Kjt. vhr. 14/A. § (4) bek. Amennyiben a pedagógus szakvizsgát tanúsító oklevél egyben szakképzettséget is igazol, a hasznosítás mértékétől függetlenül illetménynövekedés illeti meg a (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében felsorolt (magasabb vezető, vezető, pedagógiai szakszolgálatnál, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézménynél foglalkoztatott) közalkalmazottat.

36 További aktualitások • A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben rögzített 2009. szeptember 30-ai határidő • 2009. szeptember 30-áig • kell elvégezni az új szabályozás következtében szükségessé váló módosításokat az alapító okiratra, valamint a szervezeti és működési szabályzatra nézve (A 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § (10) bekezdése alapján). A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemeit bővítette az Ámr. 10. §-ával. • Az év közbeni alapító okirat-módosításokban egyelőre meg kell hagyni a 2009. év végéig hatályos – régi – szakfeladatokat, egyúttal azonban meg kell jeleníteni a 2010-től alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatokat is. Hasonlóan kell eljárni az SZMSZ-ek esetében is, ahol a kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenységek is megjelennek. Az SZMSZ-ben mind a négy tevékenységi forma esetében alkalmazni kell a szakfeladatrendet. • 2010. január 1-jétől érvényes az új szakfeladatrend. (számjel és megnevezés) • A régi szakfeladatrend szerinti besorolás 2009. december 31-éig érvényes. Az alapító okiratokban az év végével elavulttá váló szakfeladatokat a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartásból hivatalból törli. • Az új szakfeladatrendet a pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatója tartalmazza. Az Ámr. 10. § (6) bekezdés szerint a költségvetési szerv alaptevékenységét az államháztartási szakfeladatok rendje szerint szakfeladat számmal és megnevezéssel kell meghatározni.

37 További aktualitások Hatósági és szakmai ellenőrzések • 2009. november 2. és 2010. április 30. között az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfokú nevelési- oktatási intézményekben. • 2009. október 1. és 2009. november 30. között szakmai ellenőrzés keretében szakértők bevonásával végzi el az Oktatási Hivatal a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben.

38 További aktualitások • Szakmai és informatikai rendelet • Magyar Közlöny 116. számában jelent meg • Rendelet száma: 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet • Beadási határidő: 2009. szeptember 4. • Az elektronikus igénylés http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles című honlapon történik http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

39 További aktualitások • Eszközpályázat a)nevelési-oktatási intézmények számára • Intézmény/4 millió, 3 millió, 2 millió, 1 millió és 500 000 Ft összegben b)nevelési tanácsadó, valamint szakértői és rehabiltiációs bizottság számára c)Segédanyag a www.okm.gov.hu honlapon.www.okm.gov.hu

40 További aktualitások • A normatív költségvetési hozzájárulások igénylésének változásai 2009. szeptember 1-jétől • A közoktatás-fejlesztés tartalmi szabályozásának újdonságai (új kerettantervek) • Tartalmi és infrastruktúra-fejlesztések a közoktatásban az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával

41 Módosítás előtt/Előkészületben • A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról • Új közoktatási szakértői rendelet kiadása


Letölteni ppt "Tanévnyitó előadás 2009/2010. tanév Jogszabályi változások Dr. Madarász Hedvig."

Hasonló előadás


Google Hirdetések