Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. A MÉRLEG SZERKEZETE, JELLEMZŐI A MÉRLEGTÉTELEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. A MÉRLEG SZERKEZETE, JELLEMZŐI A MÉRLEGTÉTELEK."— Előadás másolata:

1

2 4. A MÉRLEG SZERKEZETE, JELLEMZŐI A MÉRLEGTÉTELEK

3 VAGYONNYILV Á NTART Á SOK: PL. RENDSZERES É S K Ü L Ö NLEGES HELYZETEK M É RLEGEI  OBJEKTÍV INFORMÁCIÓT KÖZVETÍT A VÁLLALKOZÁS VAGYONÁNAK ÉS TŐKÉJÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL  ESZKÖZÖK: A VAGYON FIZIKAI ÖSSZETÉTELE SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN, ÉRTÉKBEN KIMUTATVA  FORRÁSOK: A VAGYON SZÁRMAZÁSA – EREDETI FORRÁSA - SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSBAN, ÉRTÉKBEN KIMUTATVA MÉRLEG FŐÖSSZEG = RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VAGYON ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ESZKÖZÖK = FORRÁSOK ESZKÖZÖK – IDEGEN FORRÁSOK = SAJÁT TŐKE SAJÁT VAGYON = SAJÁT TŐKE

4 A MÉRLEG FOGALMA A mérleg:  olyan számviteli okmány, amely  az eszközöket és forrásokat,  adott időpontra vonatkozóan,  megfelelően értékelve,  pénzértékben összesítve,  előírt struktúrába tartalmazza.

5 A MÉRLEG JELLEMZŐI • ALÁÍRÁSOK • HITELESÍTÉS • KAPCSOLAT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTARTÁSOKKAL • KAPCSOLAT A LELTÁRRAL • LETÉTBE HELYEZÉS • ÁLLOMÁNYI ADATOK • FORDULÓNAP • A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDEJE SZÁMVITELI OKMÁNY ADOTT IDŐPONTRA VONATKOZIK ESZKÖZÖKET ÉS FORRÁSOKAT TARTALMAZ PÉNZÉRTÉKBEN ÖSSZESÍT • BELFÖLDÖN ezer Ft-BAN; ha a • mérlegfőösszeg meghaladja a százmilliárd Ft-ot, akkor millió Ft-ban. • VÁMSZABAD TERÜLETEN AZ MNB ÁLTAL JEGYZETT DEVI- ZÁBAN • AKTIVÁLÁS KRITÉRIUMAI • AZ ÉRTÉKELÉS ELVEI • FORMA • ÉRTÉKROVATOK CSOPORTOSÍTÁSA • AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ELŐÍRT STRUKTÚRA ÉS CSOPORTOSÍTÁS

6 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA „A” változat I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti, vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök A. Befektetett eszközök III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszony- ban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt meg- testesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi esz- közök értékhelyesbítése

7 A mérleg formája Mérleg, 200X. Dec.31. FORRÁSOKESZKÖZÖK A. Mérleg főcsoport I. Mérlegcsoport 1. Mérlegtétel 2. Mérlegtétel II. Mérlegcsoport 1. Mérlegtétel 2. Mérlegtétel 3. Mérlegtétel B. Mérleg főcsoport I. Mérlegcsoport 1. Mérlegtétel C. Mérleg főcsoport I. Mérlegcsoport 1. Mérlegtétel 2. Mérlegtétel II. Mérlegcsoport 1. Mérlegtétel 2. Mérlegtétel D. Mérleg főcsoport I. Mérlegcsoport 1. Mérlegtétel Eszközök összesenForrások összesen

8 I. KÉSZLETEK 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések B. Forgóeszközök B. Forgóeszközök III. ÉRTÉKPAPÍROK 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások Eszközök összesen C. Aktív időbeli elhatárolások

9 I.JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK (±) V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke D. Saját tőke 1.Céltartalék a várható kötelezettségekre 2.Céltartalék a jövőbeni költségekre 3.Egyéb céltartalék E. Céltartalékok E. Céltartalékok

10 I. HÁTRASOROLT I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szem- ben 2.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1.Hosszú lejáratra kapott köl- csönök 2.Átváltoztatható kötvények 3.Tartozások kötvénykibocsá- tásból 4.Beruházási és fejlesztési hi- telek 5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6.Tartós kötelezettségek kap- csolt vállalkozással szemben 7.Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb hosszú lejáratú kötele- zettségek F. Kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖTELEZETTSÉGEK 1.Rövid lejáratú kölcsönök ebből:az átváltoztatható köt- vények 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Vevőktől kapott előlegek 4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5.Váltótartozások 6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7.Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8.Egyéb rövid lejáratú kötele- zettségek 1.Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3.Halasztott bevételek Források összesen G. Passzív időbeli elhatárolások

11 A MÉRLEG ELŐÍRT TAGOLÁSA „B” változat I.IMMATERIÁLIS JAVAK II.TÁRGYI ESZKÖZÖK III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK I.KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III.ÉRTÉKPAPÍROK IV.PÉNZESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezett- éven belül esedékes kötelezett- ségek levonása után (A+F) ségek levonása után (A+F) F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete kötelezettségek különbözete (B+C-D-E) (B+C-D-E) D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek kötelezettségek C. Aktív időbeli elhatárolások E. Passzív időbeli elhatárolások I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I.JEGYZETT TŐKE II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK (±) V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±) H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek kötelezettségek J. Saját tőke J. Saját tőke I. Céltartalékok I. Céltartalékok

12 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközként OLYAN ESZKÖZT szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy A TEVÉKENYSÉGET, A MŰKÖDÉST TARTÓSAN, LEGALÁBB EGY ÉVEN TÚL SZOLGÁLJA. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA • IMMATERIÁLIS JAVAK • TÁRGYI ESZKÖZÖK • BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK Immateriális jószágként azokat a nem anyagi eszközöket kell kimutatni, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Az immateriális javak között ki- mutatható az alapítás, átszerve- zés és a kísérleti fejlesztés akti- vált értéke is. FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA • ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE • KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE • VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz • SZELLEMI TERMÉKEK • ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK • IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEG • IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

14 ALAPÍTÁS, ÁTSZERVEZÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE A vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bőví- tésével, átalakításával, át- szervezésével kapcsolatos költség. Ide tartozik a mi- nőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költsége is. FOGALMA Ezt a költséget nem kötele- ző aktiválni, de ha aktivál- ják, akkor az aktivált érték- kel azonos összeget az ered- ménytartalékból le kell köt- ni.

15 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE A jövőben hasznosítható, ár- bevételben megtérülő kísér- leti fejlesztés eredménye ér- dekében felmerült költség, amely aktiválható termékben nem vehető számításba, mert a létrehozott termék a piaci árat meghaladja. FOGALMA Az alap és az alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.

16 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Önmagukban is forgalom- képes jogok. • BÉRLETI JOG • HASZNÁLATI JOG • KONCESSZIÓS JOG • JÁTÉKJOG • MÁRKANÉV • LICENC FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA Itt azok a vagyoni értékű jo- gok mutathatók ki, amelyek NEM KAPCSOLÓDNAK INGAT- LANHOZ, NEM TARTOZNAK A SZELLEMI TERMÉKEK KÖZÉ.

17 SZELLEMI TERMÉKEK Olyan nem anyagi javak, melyek alkalmazásával hasznosítható anyagi vagy/ és nem anyagi javak állítha- tók elő. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • találmány, • iparvédelemben részesülő szabadalom, ipari minta, • szerzői jogvédelemben ré- szesülő szoftver termékek, egyéb szellemi alkotás, • gyártási eljárás, védjegy.

18  ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉKKÉNT KELL KIMUTATNI • CÉGVÁSÁRLÁS esetén a jö- vőbeni gazdasági haszon re- ményében teljesített TÖBB- LETKIFIZETÉS ÖSSZEGÉT. • ÁTALAKULÁS esetén az ilyen címen meghatározott értéket. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK  A POZITÍV üzleti vagy cég- értéket az IMMATERIÁLIS JAVAK között,  A NEGATÍV üzleti vagy cégértéket a HALASZTOTT BEVÉTELEK között kell kimutatni.

19 AZ ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor az ESZKÖZÖKET és a kötelezettségeket tételesen ÁLLOMÁNYBA VESZIK - akkor, • HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. • HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték ellenérték Az egyes eszközök piaci értéke minusz átvállalt kötelezettség >

20 CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN  CÉGVÁSÁRLÁS ESETÉN - amikor a vásárlással közvetlen irányítást biztosító befolyást* szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik - akkor, • HA A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. • HA a FIZETETT ELLENÉRTÉK A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A fizetett ellenérték ellenérték A megvásárolt részvények piaci értéke > ** * A szavazatok több, mint 75%-át birtokolja. ** Lényegesen több.

21 ÁTALAKULÁS ESETÉN  ÁTALAKULÁS ESETÉN, amennyiben a számviteli törvény sze- rint a gazdálkodó élhet a vagyonértékelés lehetőségével, és a vagyonértéket az üzleti értékelés, a jövedelemtermelő képes- ség módszerével határozza meg, és • HA az így meghatározott A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. A KÜLÖNBÖZET: POZITÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. • HA a társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege A KISEBB, akkor A KÜLÖNBÖZET: NEGATÍV ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK. Társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege Az egyes eszközök piaci értékének együttes összege > ** ** Lényegesen több.

22 TÁRGYI ESZKÖZÖK Olyan tárgyiasult (dologi) esz- közök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják. (Függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre ke- rültek-e vagy sem.) FOGALMA • Ingatlanok és a kapcsolódó va- gyoni értékű jogok • Műszaki berendezések, gépek, járművek • Egyéb berendezések, felszere- lések, járművek • Tenyészállatok • Beruházások, felújítások • Beruházásra adott előlegek • Tárgyi eszközök értékhelyes- bítése CSOPORTOSÍTÁSA

23 INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK A föld és minden anyagi esz- köz, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • FÖLD, TELEK TELKESÍTÉS - Termőföld (szántó, kert, stb.) - Telek - Telkesítés • ÜLTETVÉNY - Gyümölcs - Szőlő - Komló stb. • ERDŐ • ÉPÍTMÉNY - Épület, épületrész - Egyéb építmény - Üzemkörön kívüli ingatlan - Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (föld- használat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, víz- és csator- nahasználati hozzájárulás, stb.)

24 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK A rendeltetésszerűen használatba vett, a vállalkozási tevékenységet tartósan és KÖZVETLENÜL szolgá- ló eszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • Erőgépek, erőművi berendezések. • Egyéb gépek és berendezések, műszerek, szerszámok. • Szállító eszközök, hírközlő berendezések. • Számítástechnikai eszközök. • Járművek. • Az itt felsorolt bérbe vett eszkö- zökön végzett és aktivált beruhá- zás, felújítás.

25 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK A rendeltetésszerűen hasz- nálatba vett, a vállalkozási tevékenységet tartósan, DE CSAK KÖZVETVE szolgáló eszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • Gépek. • Járművek. • Berendezések. • Irodai, igazgatási felszerelések.

26 TENYÉSZÁLLATOK Azok az állatok, amelyek a tenyésztés, a tartás során • leválasztható terméket (szaporulatot, más leválaszható állati terméket) ter- melnek és • ezen termékek értékesítése vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítása biztosítja a tartási költségek megtérülését, • függetlenül, hogy azok meddig szol- gálják a vállalkozási tevékenységet. FOGALMA

27 • Az üzembe nem helyezett, rendeltetésszerűen haszná- latba nem vett tárgyi eszkö- zök bekerülési értéke, • továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön vég- zett felújítások még nem ak- tivált bekerülési értéke. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK FOGALMA BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK FOGALMA A beruházási szállítónak, az im- portálást végző vállalkozásnak ilyen címen átutalt – levonható előzetesen felszámított áfa-t nem tartalmazó - összeg. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE FOGALMA • Az ingatlanok, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a • műszaki berendezések, gépek, jár- művek, az • egyéb berendezések, felszerelések, járművek, a • tenyészállatok- könyv szerinti ér- téket meghaladó – PIACI ÉRTÉKE ÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE KÖ- ZÖTTI KÜLÖNBÖZET.

28 AZOK AZ ESZKÖZÖK - • részesedés, • értékpapír, • adott kölcsön -, amelyeket a vállalkozó AZZAL A CÉLLAL FEKTETETT BE MÁS VÁLLALKOZÓNÁL, hogy ott TARTÓS JÖVEDELEMRE: • osztalékra, részesedésre, ill. • kamatra tegyen szert, • befolyásolási, • irányítási, • ellenőrzési lehetőséget érjen el. A forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt • hitelviszonyt megtestesítő ér- tékpapírok, • tulajdoni részesedést jelentő befektetések. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK FOGALMA ÉRTÉKPAPÍROK

29 FORGÓESZKÖZÖK A forgóeszközök a vállalko- zási tevékenységet általá- ban egy évnél rövidebb ide- ig szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök. FOGALMACSOPORTOSÍTÁSA • KÉSZLETEK • KÖVETELÉSEK • ÉRTÉKPAPÍROK • PÉNZESZKÖZÖK

30 KÉSZLETEK FOGALMA A vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve – általában egy évnél rövidebb ideig – szolgáló olyan eszkö- zök, amelyek rendszerint egyetlen termelési folyamat- ban vesznek részt, • a termékelőállítás, szol- gáltatás nyújtás során kerülnek majd felhaszná- lásra (ANYAGOK) • a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (BEFEJEZETLEN TERME- LÉS, FÉLKÉSZTERMÉK) • már elkészült termékek (KÉSZTERMÉKEK) • értékesítési célból kerültek beszerzésre és az értékesí- tésig változatlan állapotban maradnak (ÁRUK, GÖNGYÖ- LEGEK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK). A készletek között kell kimutatni az eddig felsoroltakon túl • • használatba vételükig a SZERSZÁMOKAT, MŰSZERE- KET, BERENDEZÉSEKET, FELSZERELÉSEKET, MUNKA- RUHÁKAT stb. ha a vállalkozá- si tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, • a NÖVENDÉK, HÍZÓ ÉS EGYÉB ÁLLATOKAT függetlenül a tar- tás idejétől, • a BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÖZÜL AZ IDE ÁTSOROLT ESZ- KÖZÖKET. (A tartósan haszná- laton kívüli eszközök)

31 KÉSZ-TERMÉKEK • Ipari • Mezőgazdasági NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉBÁLLATOK • Növendék • Hízó • Egyéb BEFEJEZETLEN ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK • Ipari • Mezőgazdasági • Építőipari VÁSÁROLT KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEG SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK FAJTÁI ANYAGOK • Alapanyagok • Segéd, üzem és fűtő anya- gok • Tartalék alkatrészek • Fogyóeszkö- zök * • Gyártóeszkö- zök * ÁRUK • Kereskedelmi készletek • Közvetített szolgáltatások • Betétdíjas göngyölegek * Egy évnél rövidebb élettartamúak

32 KÖVETELÉSEK Azok a • különféle szállítási, • vállalkozási, • szolgáltatási és • egyéb szerződésből jogszerűen eredő, FOGALMA PÉNZFORMÁBAN KIFEJEZETT FIZETÉSI IGÉNYEK, AMELYEKET • A VÁLLALKOZÁS MÁR TELJE- SÍTETT, • A MÁSIK FÉL ÁLTAL ELFOGA- • DOTT, ELISMERT - TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSHEZ, - SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉ- SÉHEZ, - ÉRTÉKPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS- HEZ, - KÖLCSÖNNYÚJTÁSHOZ, - ELŐLEGFIZETÉSHEZ, (ideért- ve az osztalékelőleget is) stb. KAPCSOLÓDNAK. VALAMINT - munkavállalói tartozás, - visszatérítendő adó, - igényelt, de még nem teljesített támogatás, TOVÁBBÁ - a vásárolt követelések, - a térítés nélkül és egyéb címen átvett követelé- sek.

33 A MÉRLEGBEN KÖVETELÉSKÉNT KIMUTATOTT: • Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) • Követelések kapcsolt vállal- kozással szemben, • Követelések egyéb részesedé- si viszonyban lévő vállalko- zással szemben, • Váltókövetelések, • Egyéb követelések. KÖVETELÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA A MÉRLEGBEN MÁS ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT: • Immateriális javakra adott előleg, • Beruházásokra adott előleg, • Tartósan adott kölcsön kap- csolt vállalkozásban, • Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban, • Egyéb tartósan adott kölcsön, • Készletekre adott előleg, • Bankbetétek, • Bevételek aktív elhatárolása. A MÉRLEGBEN FORRÁST CSÖK- KENTŐ TÉTELKÉNT KIMUTATOTT : • Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-).

34 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) ITT KELL KIMUTATNI ITT KELL KIMUTATNI minden olyan,  a vállalkozó által teljesített,  a vevő által elismert,  termékértékesítésből,  szolgáltatásnyújtásból származó követelést, AMELY NEM  kapcsolt vállalkozással,  egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni követelés. AMELY NEM MINŐSÜL  tartós követelésnek: - a pénzügyi lízing miatti, - a részletre, - a halasztott fizetéssel tör- tént értékesítés miatti követelésnek.

35 KÖVETELÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN Valamennyi, a mérleg B. II. KÖVETELÉSEK csoportjába tartozó követelés, ha az adós: - kapcsolt vállalkozás, illetve - egyéb részesedési viszonyban van a hitelezővel. KÖVETELÉS EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

36 A nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltókövetelés. VÁLTÓKÖVETELÉSEK FAJTÁI: • vevőtől elfogadott, • egyéb (finánc). JELLEMZŐI: • pénzkövetelést testesít meg, • rövid lejáratú speciális értékpapír.

37 EGYÉB KÖVETELÉSEK ITT KELL KIMUTATNI:  a munkavállalói tartozást,  a visszatérítendő adót,  az igényelt, de még nem teljesített támogatást,  a rövid lejáratra kölcsön- adott pénzeszközt,  a valódi penziós ügylet miatti követeléseket. ITT KELL KIMUTATNI ITT KELL KIMUTATNI a nem ré- szesedési viszonyban lévő adós- sal szembeni minden követelést, ha az nem áruszállításból és szol- gáltatásból származik, valamint nem váltókövetelés. ITT KELL KIMUTATNI: ITT KELL KIMUTATNI:  a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,  a peresített követelésekből azt az összeget, amelynek pénzügyi rendezése a mérleg-fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént.

38 PÉNZESZKÖZÖK • Fizetési eszköz- ként felhasznál- ható tényleges pénz, elektroni- kus pénzeszköz • és csekk • Forint vagy deviza (valuta) Fogalma • Készpénz • Elektronikus pénzeszközök • Csekk (azonnal pénzre váltható vevőtől kapott) • Bankbetétek o Nem lekötött o Rövid lejáratra lekötött Fajtái

39 FAJTÁI Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások ELVE Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek KÉT vagy TÖBB ÉVET is érintenek az adott időszak BEVÉTELEI és KÖLTSÉGEI között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK és az ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK között megoszlanak. AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS

40 FAJTÁI Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások ELVE Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek KÉT vagy TÖBB ÉVET is érintenek az adott időszak BEVÉTELEI és KÖLTSÉGEI között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK és az ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK között megoszlanak. AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS

41 FAJTÁI Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások ELVE Olyan gazdasági események kihatásait, amelyek KÉT vagy TÖBB ÉVET is érintenek az adott időszak BEVÉTELEI és KÖLTSÉGEI között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az ALAPUL SZOLGÁLÓ IDŐSZAK és az ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK között megoszlanak. AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁS

42 A saját tőke olyan tőkerész, amelyet a  TULAJDONOS (AZ ALAPÍTÓ) BOCSÁTOTT a vállalkozó rendelkezésére,  AZ ADÓZOTT EREDMÉNYBŐL HAGYOTT a vállalkozónál.KIVÉTEL:  jogszabály alapján a tőke- tartalékba, az eredmény- tartalékba helyezett átvett pénz- és egyéb eszköz, vala-mint az értékelési tartalék. SAJÁT TŐKE FOGALMA CSOPORTOSÍTÁSA CSOPORTOSÍTÁSA • JEGYZETT TŐKE (+) • JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) • TŐKETARTALÉK (+) • EREDMÉNYTARTALÉK (±) • LEKÖTÖTT TARTALÉK (+) • ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (+) • MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±).

43 JEGYZETT TŐKE A mérlegben kimutatásra kerül a JEGYZETT TŐKÉBŐL VISSZAVÁSÁROLT TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKEN. FIÓKTELEPNÉL: • FIÓKTELEPNÉL: a működéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a KÜLFÖLDI SZÉKHE- LYŰ VÁLLALKOZÁS ÁLTAL BIZTO- SÍTOTT – tartósan rendelkezésre bocsátott – VAGYON (ide értve a törvényben meghatározott dotáci- ókat is) A JEGYZETT TŐKE-VÁLTOZÁST A PÉNZ TÉNYLEGES ÁTADÁSAKOR KELL KÖNYVELNI. A JEGYZETT TŐKE-VÁLTOZÁST a cégjegyzékbe való BEJEGYZÉS NAPJÁVAL KELL KÖNYVELNI. MÁS GAZDÁLKODÓNÁL: • MÁS GAZDÁLKODÓNÁL: HA nincs cégbírósági bejegyzési kötelezett- ség, a részjegy tőke, az üzletrész- tőke, a vagyoni betét stb., a lé- tesítő okiratban meghatározott, a TULAJDONOSOK ÁLTAL tartósan rendelkezésre bocsátott – TÉNYLE- GESEN ÁTADOTT – TŐKE • RT, KFT, EGYÉB VÁLLALKOZÓ- NÁL: NÁL: A CÉGBÍRÓSÁGON BEJEGY- ZETT TŐKE A LÉTESÍTŐ OKIRAT- BAN MEGHATÁROZOTT ÖSSZEG- BEN. FOGALMA

44 SAJÁT TŐKE minusz: JEGYZETT TŐKE LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI VAGYONI FEDEZET vagy + TŐKETARTALÉK ± EREDMÉNYTARTALÉK ± MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY - JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE

45 JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE MŰKÖDŐ TŐKÉT MŰKÖDŐ TŐKÉT megkapjuk, ha • jegyzett tőkéből levonjuk, a • jegyzett, de még be nem fizetett tőkét, a • visszavásárolt részvény, üzletrész névértékét. OSZTALÉKOT OSZTALÉKOT, csak a működő tőkére szabad fizetni. FOGALMA A később megfizetendő jegy- zett tőke (amit jogszabály tesz lehetővé) TARTALMÁBAN ez egy köve- telés, amely még az alapí- tóval szemben fennáll a tőke jegyzésével kapcsolatban.

46 TŐKETARTALÉK CSÖKKENTI • JEGYZETT TŐKE EMELÉSE • A VESZTESÉG MIATTI NEGATÍV eredménytartalék ellentételezése • TŐKEKIVONÁSSAL megvalósított tőkeleszállításhoz kapcsolódó TŐKETARTALÉK KIVONÁS • LEKÖTÖTT TARTALÉKBA ÁTVE- ZETETT összeg • JOGSZABÁLY ALAPJÁN tőketar- talékkal szemben ÁTADOTT PÉNZ- és egyéb eszköz értéke a tényleges átadáskor. NÖVELI • AZ ÁZSIÓ (a részvények kibocsá- táskori ellenértéke és névértéke közötti különbözet) • Alapítók által alapításkor, tőke- emeléskor TŐKETARTALÉKKÉNT VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZ és egyéb eszköz értéke, A TÉNYLE- GES ÁTADÁSKOR • A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA • LEKÖTÖTT TARTALÉKBÓL VISZ- SZAVEZETETT összeg • A JOGSZABÁLY ALAPJÁN tőketar- talékba helyezhető ÁTVETT PÉNZ- és egyéb eszköz a tényleges átvé- telkor A vállalkozási tevékenység eredményétől függetlenül változó tőke, NEGATÍV NEM LEHET. FOGALMA

47 EREDMÉNYTARTALÉK FOGALMA Alapvetően az előző üzleti évek felhalmozott mérleg szerinti eredménye, amely a gazdálko- dási tevékenység eredményétől függő tőkeváltozás. NEGATÍV IS LEHET. • A JEGYZETT TŐKE LESZÁLLÍTÁSA • a veszteség miatti negatív eredmény- tartalék ellentételezésére FELHASZ- NÁLT TŐKETARTALÉK • gazdasági társaság TULAJDONOSÁNÁL a pótbefizetés VISSZAKAPOTT ÖSSZE- GE • LEKÖTÖTT TARTALÉKBÓL visszaveze- tett összeg • A JOGSZABÁLY ALAPJÁN eredmény- tartalékba helyezhető átvett pénz- és egyéb eszköz a tényleges átvételkor. NÖVELI • az előző üzleti év mérleg szerinti ered- ménye, NYERESÉGE

48 • JEGYZETT TŐKE EMELÉSE a szabad eredménytartalékból • LEKÖTÖTT TARTALÉKBA átvezetett összeg • az üzleti év végén OSZTALÉKRA, részesedésre, ezek adójára, egyéb célra történő felhasználás miatti adóra igénybe vett összeg • gazdasági társaság TULAJDONO- SÁNÁL a veszteség fedezetére teljesített – törvényi előíráson alapuló – PÓTBEFIZETÉS ösz- szege. • JOGSZABÁLY ALAPJÁN ered- ménytartalékkal szemben át- adott pénz- és egyéb eszköz a tényleges átadáskor. AZ ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS során megállapított – jelentősebb összegű hibák – eredményre gyako- rolt hatását eredmény-tartalékot növelő – csökkentő tételként a hi- ba megállapításának üzleti évében kell elszámolni. • TŐKEKIVONÁSSAL megvalósí- tott tőkeleszállításhoz kapcso- lódó EREDMÉNYTARTALÉK- KIVONÁS CSÖKKENTI • az előző üzleti év mérleg szerinti eredménye, VESZTESÉGE

49 AZ ADÓZOTT EREDMÉNY KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ A SZABAD EREDMÉNYTARTALÉK CSAK AKKOR VEHETŐ IGÉNYBE, HA AZ IGÉNYBEVÉTEL UTÁN > SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE

50 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÉS AZ ÉRTÉKHELYESBÍTÉS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EGYMÁSSAL SZEMBEN ÉS AZONOS ÖSSZEG- BEN VÁLTOZHAT. Értékelési tartalékként kell kimutatni a számviteli tör- vény szerinti piaci értékelés alapján meghatározott ÉRTÉK- HELYES-BÍTÉS ÖSSZEGÉT (Pi- aci érték /-/ könyv szerinti nettó érték /=/ értékhelyes- bítés). FOGALMA

51 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY OSZTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYADÓ TÁRGYÉVI EREDMÉNY (Adózás előtti eredmény) AZ AZ ÖSSZEG, AMIT A TULAJDO- NOSOK AZ EREDMÉNYBŐL A VÁL- LALKOZÁSBAN HAGYNAK. • Az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett EREDMÉNYTAR- TALÉKKAL NÖVELT, • jóváhagyott osztalékkal, részese- déssel, kamattal CSÖKKENTETT • TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY. FOGALMA

52 A TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY AKKOR FIZETHETŐ KI OSZTALÉKKÉNT, RÉSZESEDÉSKÉNT, A KAMATOZÓ RÉSZVÉNY KAMATAKÉNT, HA KIFIZETÉS UTÁN A SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE >=>=

53 A JEGYZETT TŐKE A JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE, CSAK AKKOR, ÉS OLYAN MÉRTÉKBEN EMELHETŐ,HA A TŐKEEMELÉST KÖVETŐEN <=<= SAJÁT TŐKE minusz: LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK JEGYZETT TŐKE JEGYZETT TŐKÉN FELÜLI SAJÁT TŐKE TERHÉRE történik a tőkeemelés – az előbbi feltételek mellett – akkor is, ha • INGYENES vagy kedvezményes DOLGOZÓI RÉSZVÉNYT, üzletrészt bocsátanak ki, továbbá ha • a részvényeket annak adják, aki a NYÚJTOTT HITEL VISSZAKÖVETELÉSÉRŐL LEMOND.

54 CÉLTARTALÉK A KÉPZÉS MÓDSZERE • KONKRÉT, MEGBÍZHATÓ ADATOK ALAPJÁN • STATISZTIKAI BECSLÉS ÚTJÁN. • IDŐSZAKONKÉNT ISMÉTLŐ- DŐ VÁRHATÓ KÖLTSÉGEKRE • EGYÉB CÉLOKRA képzett for- rás. Így a bizonytalan, kétes ered- mény nem kerül kimutatásra. Az adózás előtti eredmény terhére a • VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉ- GEKRE FOGALMA

55 CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE FAJTÁI • GARANCIÁLIS KÖTELEZETT- SÉGRE, A KÉPZÉS KÖTELEZŐ. • KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTE- LEZETTSÉGRE STB. • VÉGKIELÉGÍTÉS MIATT, • KORENGEDMÉNYES NYUGDÍJ MIATT, • BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELE- ZETTSÉGRE, • FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGRE, • azokra a vállalkozó a SZÜKSÉ- GES FEDEZETET MÁS MÓDON NEM BIZTOSÍTOTTA. • ÖSSZEGÜK, vagy ESEDÉ- KESSÉGÜK IDŐPONTJA a mérlegkészítéskor még BI- ZONYTALAN, és • várhatóan vagy bizonyosan FELMERÜLNEK, DE Olyan múltbeli, illetve folya- matban lévő ügyletekből, szer- ződésekből származó KÖTELE- ZETTSÉGEKRE képzett céltar- talék, AMELYEK FOGALMA

56 • mérlegtételkénti szerepel- tetése jövőbeni eseménytől függ. FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉG • opciós ügyletek, • garanciavállalás, • nem valódi penziós ügyletek, • váltókezesi kötelezettség, Olyan, általában harmadik sze- méllyel szemben vállalt köte- lezettség, amely • a mérleg fordulónapján fenn- áll, de FAJTÁI • kezességvállalás, • le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötele- zettség stb.

57 Olyan visszavonhatatlan köte- lezettség, amely  a mérleg fordulónapján fennáll, de BIZTOS JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉG SWAP ÜGYLET Olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügylet- ből tevődik össze. FAJTÁI • HATÁRIDŐS ÜGYLETEKBŐL következő fizetési kötelezettség • SWAP ÜGYLETEK HATÁRIDŐS RÉSZE miatti fizetési kötele- zettség • a szerződés teljesítése még nem történt meg, így mér- legtételként még nem szere- peltethető.

58 A GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOKRA KÉPZŐDŐ CÉLTARTALÉK ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS FELOLDÁSA Feloldás • A ténylegesen felmerült költ- séggel azonos összeg feloldása. A garanciális időszak végén a maradvány feloldása. VAGY: • Időarányos feloldás. Meg kell tervezni (becsülni), hogy a garanciális időszak teljes hosszára mekkora költség várható, ekkora céltartalékot kell képezni. Képzés

59 • VÁRHATÓAN, valószínűen, (tehát nem biztosan) • időszakonként ismétlődően, • jelentős összegben, • a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló informáci- ók alapján FELMERÜLNEK, de o összegük vagy o felmerülésük időpontja bizonytalan, és • nem sorolhatók passzív idő- beli elhatárolások közé. CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE • ÁTSZERVEZÉSI KÖLTSÉGEK, • KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLT- SÉGEK stb. A KÉPZÉS NEM KÖTELEZŐ, CSAK LEHETŐSÉG. Fogalma Olyan KÖLTSÉGEK, amelyek Fajtái • FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK,

60 CÉLTARTALÉK KÉPEZHETŐ A  NEM REALIZÁLT ÁRFOLYAM- VESZTESÉG időben elhatárolt összegére, a számviteli törvény előírása szerint. EGYÉB CÉLTARTALÉK  JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁ- ROZOTT ESETEKBEN A • biztosítási intézetnél • befektetési vállalkozásnál • hitelintézetnél • pénzügyi vállalkozásnál • kockázati tőketársaságnál.

61 • szállító, • vállalkozó, • szolgáltató, • hitelező, • kölcsönző által már TELJESÍ- TETT, A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ELFOGADOTT, ELISMERT KÖTELEZETTSÉGEK Azok a • szállítási, • vállalkozási, • szolgáltatási és • egyéb SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ FOGALMA • szállításhoz, • szolgáltatáshoz, • pénznyújtáshoz, valamint a • kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódik. MEGSZŰNIK • HA A VÁLLALKOZÓ o kifizeti, PÉNZFORMÁBAN TELJESÍTENDŐ, ELISMERT FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Amelyek a o váltót ad át, vagy a • HITELEZŐ ELENGEDI.

62  a nyújtott kölcsön bevonható az adósság rendezésbe, valamint A KÖTELEZETTSÉGEK FAJTÁI Hátrasorolt kötelezettség o eredeti futamideje 5 évnél több, • felszámolás vagy csőd esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, • a visszafizetési határidő o meghatározatlan vagy a o jövőbeni eseményektől függ, de • a törlesztés az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges. Olyan kapott kölcsön, amelyre vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy • a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tu- lajdonosok előtti legutolsó he- lyen áll,

63 • egyéb hosszú lejáratú kötele- zettség. • a mérleg fordulónapját követő EGY ÜZLETI ÉVEN BELÜL ESE- DÉKES TÖRLESZTŐRÉSZLETET NEM ITT, HANEM HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG A hitelezővel kötött szerződés szerint az EGY ÜZLETI ÉVNÉL HOSSZABB LE- JÁRATRA KAPOTT • kölcsön (ide értve a kötvény- kibocsátást is), • hitel és A TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN számvi- teli alapelvnek megfelelően • A RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELE- ZETTSÉGEK között kell kimu- tatni.

64 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG  Az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott • kölcsön, • hitel.  IDE TARTOZIK: • a vevőktől kapott előleg, • kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) • a váltótartozás, • a fizetendő osztalék, részesedés, • a kamatozó részvények utáni kamat, • egyéb rövid lejáratú kötele- zettség.  A hosszú lejáratú kötelezettségek- ből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes tör- lesztések.

65  MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBE-NI KÖTELEZETTSÉGEK  TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK  ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCSOLATOS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK  VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉGGEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK • ADÓHATÓSÁGGAL SZEMBE- NI KÖTELEZETTSÉGEK • HELYI ÖNKORMÁNYZATOK- KAL SZEMBENI KÖTELEZETT- SÉGEK • ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSO- LATOS KÖTELEZETTSÉGEK • ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉ- GEK • JOGERŐS HATÁROZATTAL ELŐÍRT, VALAMINT AZ ELSŐ FOKON MEGÍTÉLT KÖTELE- ZETTSÉGEK • Stb. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK


Letölteni ppt "4. A MÉRLEG SZERKEZETE, JELLEMZŐI A MÉRLEGTÉTELEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések