Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A természetismeret kerettanterv. 2012. december 31-ig átdolgozandó (?): •SZMSZ – 20/2012 EMMI rend. 4. § •Házirend – 20/2012 EMMI rend. 5. § •Pedagógiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A természetismeret kerettanterv. 2012. december 31-ig átdolgozandó (?): •SZMSZ – 20/2012 EMMI rend. 4. § •Házirend – 20/2012 EMMI rend. 5. § •Pedagógiai."— Előadás másolata:

1 A természetismeret kerettanterv

2 2012. december 31-ig átdolgozandó (?): •SZMSZ – 20/2012 EMMI rend. 4. § •Házirend – 20/2012 EMMI rend. 5. § •Pedagógiai program – 20/2012 EMMI rend. 6-11. § •Helyi tantervek – a kerettantervek alapján •Osztályok óraszáma és az iskola órakerete – Nkt. 6. mell.

3 Knt. 6. mell. Tesi nélkülTesiEgyüttHittanÖssz. Eng. órasz. 8 évf. gimn. 1. oszt.2052512652 2. oszt.2052512652 3. oszt.2052512652 4. oszt.2252712855 5. oszt.235281 512 6. oszt.235281 512 7. oszt.26531132562 8. oszt.26531132562 9. oszt.30535237572 10. oszt.31536238572 11. oszt.30535237582 12. oszt.30535237582

4 NAT 2012 Nevelési célok Kompetenciák Műveltségterületek Százalékos megadás Tudástartalom és kompetencia

5 NAT m ű veltségterületei –Magyar nyelv és irodalom –Idegen nyelv –Matematika –Ember és társadalom –Ember és természet –Földünk - környezetünk –Művészetek –Informatika –Életvitel és gyakorlat –Testnevelés és sport

6 Kerettanterv rendelet tervezet 2. § (2) Az iskola a miniszter által határozattal jóváhagyott kerettantervet is beépíthet a helyi tantervébe. (3) Az iskola a kerettanterveket a helyi tantervébe tanéves tagolásban építi be és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

7 3. § (2) A kerettanterv meghatározza: •a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, •a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, •a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, •a műveltségi területeken meghatározott tantárgyak óraszámát, •az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, •a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, •az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítése céljából.

8 Kerettanterv felépítése Alsó tagozat (normál, ének-zene) Felső tagozat (normál, ének-zene, matematika, idegen nyelv, természettudomány) 4, 6, 8 osztályos gimnázium (normál, művészet, matematika, idegen nyelv, mat-fiz, fiz-kém, biol-kém, humán) Szakközépiskola Szakiskola Arany János tehetséggondozó program Szabadon tervezhető órák Tagozatok Egyéni megoldások Szabadon választott tantárgyak

9 Kerettantervi rendelet – a bevezetés szabályai Egyes korosztályok tantervei: Bevezetés •Célok, feladatok •Fejlesztési területek – nevelési célok •Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés •Egységesség és differenciálás •Tantárgyi struktúra és óraszámok •Ajánlások a szabad órakeret felhasználására – tagozat Egyes tantárgyak tantevei •Két éves ciklusokra kidolgozva

10 Tantárgyi kerettantervek Bevezetés – célok, feladatok, módszerek, ajánlások Témakörök Tematikai egység/ Fejlesztési cél TémakörÓrakeret Az óraszám kb. 90 %-a Előzetes tudásMit kell tudnia a tanulmányaiból korábbi A tematikai egység nevelési- fejlesztési céljai

11 Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Kapcsolat más tantárgyakal ……… Kulcsfogalmak/ fogalmak Témakörönként A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén A teljes anyag végén

12 1-4. évfolyam Tantárgyak1.2.3.4.Össz. Magyar nyelv és irodalom776626 Idegen nyelvek 22 Matematika444416 Erkölcstan11114 Környezetismeret11114 Ének-zene22228 Vizuális kultúra22228 Életvitel és gyakorlat11114 Testnevelés és sport555520 Szabadon tervezhető órakeret223310 Rendelkezésre álló órakeret25 27102 Hittan 0 Összesen25 27102

13 5-8. évfolyam Tantárgyak5. évf.6. évf.7. évf.8. évf.Össz. Magyar nyelv és irodalom443415 Idegen nyelvek333312 Matematika333312 Erkölcstan11114 Történelem, társadalmi ismeretek22228 Természetismeret224 Fizika213 Kémia123 Biológia-egészségtan213 Földrajz123 Ének-zene11114 Dráma és tánc/Hon- és népismeret11 Vizuális kultúra11114 Informatika1113 Technika, életvitel és gyakorlat1113 Testnevelés és sport555520 Osztályfőnöki11114 Szabadon tervezhető órakeret333312 Rendelkezésre álló órakeret28 31 118

14 Természetismeret kerettanterv

15 Témakör Óraszám 1. Állandóság és változás környezetünkben ‑ Anyag és közeg 9 2. Élet a kertben 11 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Kölcsönhatások és energia vizsgálata 9 5. Tájékozódás a valóságban és a térképen 9 6. A Föld és a Világegyetem 11 7. Felszíni és felszín alatti vizek 8 8. Vizek, vízpartok élővilága 11 9. Alföldi tájakon10Hegyvidékek, dombvidékek 12 10. Az erdő életközössége12 11. A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 12. Az ember szervezete és egészsége14 Összes tervezett óra 130 Szabadon választható óra 18 Összes óra 148

16 Fizika Kerettanterv Állandóság és változás környezetünkben ‑ Anyag és közeg 9 óra Kölcsönhatások és energia vizsgálata 9 óra Összesen 18 óra KPSZTI tanterv Környezetünk anyagai (5. osztály) 20 óra Alapmérések (6. osztály) 20 óra Összesen 40 óra

17 Földrajz Kerettanterv Tájékozódás a valóságban és a térképen 9 óra A Föld és a Világegyetem 11 óra Felszíni és felszín alatti vizek 8 óra Összesen 28 óra KPSZTI tanterv Környezetünk és ábrázolása (5. osztály) 10 óra Tájékozódás a térképen (6. osztály) 21 óra Az időjárás és az éghajlat (5. osztály) 13 óra A földfelszín változása (5. osztály) 12 óra Összesen 56 óra

18 Biológia Kerettanterv Élet a kertben 11 óra Állatok a házban és a ház körül 8 óra A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 óra Összesen 25 óra KPSZTI tanterv Környezetünk élővilága (ősz) (5. osztály) 7 óra Környezetünk élővilága (tavasz, nyár) 12 óra Összesen 19 óra

19 Magyarország Kerettanterv Vizek, vízpartok élővilága 11 óra Alföldi tájakon 10 óra Hegyvidékek, dombvidékek 12 óra Az erdő életközössége 12 óra Összesen 45 óra KPSZTI tanterv Magyarország nagytájai (6. osztály) 16 óra Hazánkra jellemző életközösségek 17 óra Összesen 33 óra

20 Egészségtan Kerettanterv Az ember szervezete és egészsége 14 óra KPSZTI tanterv Egészségtan /Választható/(6. osztály) 16 óra Szabadon tervezhető Kerettanterv 18 óra KPSZTI tanterv 2,5 óra

21 Összesítés KerettantervKPSZTI Fizika 18 óra 40 óra Földrajz 28 óra 56 óra Biológia 25 óra 19 óra Magyarország 45 óra 33 óra Egészségtan 14 óra 16 óra Szabadon t. 18 óra 2,5 óra Összesen148 óra166,5 óra

22 Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg9 óra Tanmenet 1.Anyagok csoportosítása 2.Víz 3.Levegő 4.Talaj 5.Keverékek, oldatok 6.Halmazállapot, halmazállapot-változás 7.Égés 8.Összefoglalás 9.Számonkérés

23 Élet a kertben11 óra Tanmenet 1.Növények felépítés, szervei 2.Növények életműködése, életfeltételei 3.A virág felépítése, szerepe 4.A termés fajtái, a növények ehető részei 5.Zöldség és gyümölcs fajták 6.A kertek hasznos vendégei és kártevői 7.Védekezés a kártevők ellen 8.Giliszta, csiga és más kártevők testfelépítése 9.Virágoskertek, dísznövények 10.Összefoglalás 11.Számonkérés

24 Állatok a házban és a ház körül8 óra Tanmenet 1.Háziállatok 2.Baromfi 3.Háziállatok felhasználása /táplálék, bőr, szőrme stb./ 4.Ház körül élő állatok – alacsonyabb rendűek 5.Ház körül élő állatok – magasabb rendűek 6.Az állattartás szabályai, veszélyei 7.Összefoglalás 8.Számonkérés

25 Kölcsönhatások és energia vizsgálata9 óra Tanmenet 1.Mozgás 2.Mágnesesség 3.Gravitáció 4.Elektromosság 5.Energiahordozók 6.Energiatakarékosság 7.Élő szervezetek energiája 8.Összefoglalás 9.Számonkérés

26 Tájékozódás a valóságban és a térképen 9 óra Tanmenet 1.A térkép – mint a valóság ábrázolása 2.A térkép kódjai 3.Különböző térképfajták 4.Fokhálózat 5.Hazánk nagytájai 6.Hazánkat körülvevő országok, a Kárpát-medence 7.Földrészek és óceánok 8.Összefoglalás 9.Számonkérés

27 A Föld és a Világegyetem11 óra Tanmenet 1.A Világegyetem és a Naprendszer 2.Csillagok, bolygók és holdak 3.A Föld belső felépítése 4.A Föld mozgásai 5.Az éghajlati övezetek 6.Az időjárás elemi, módosító tényezői 7.A csapadék 8.Időjárás jelentés 9.Extrém időjárás 10.Összefoglalás 11.Számonkérés

28 Felszíni és felszín alatti vizek8 óra Tanmenet 1.Víz a Föld mélyén 2.A forrástól az óceánig 3.Tavaink 4.Magyarország vízrajza 5.Nemzeti park 6.Víztisztítás 7.Összefoglalás 8.Számonkérés

29 Vizek, vízpartok élővilága11 óra Tanmenet 1.Különböző vízhez kötött élőhelyek 2.A vizek egysejtű lakói 3.Vizek, vízpartok növényei 4.Vizek gerinctelen állatai 5.A halak 6.Emlősök, kétéltűek és hüllők vízben és vízparton 7.Vizi és vízparti madarak 8.Életközösségek, táplálékláncok 9.A vizek védelme, tisztítása 10.Összefoglalás 11.Számonkérés

30 Alföldi tájakon10 óra Tanmenet 1.Az alföldek kialakulása 2.Az Alföld tájegységei 3.A Kisalföld tájegységei 4.A füves puszta növényei 5.A füves puszta állatai I. 6.A füves puszta állatai II. 7.Mezőgazdaság az alföldeken 8.Nemzeti parkok 9.Összefoglalás 10.Számonkérés

31 Hegyvidékek, dombvidékek12 óra Tanmenet 1.Gyűrődés, vulkáni kőzetek 2.Vetődés, üledékes kőzetek 3.Felszínt alakító erők, kőzetek mállása 4.A hegyvidék éghajlata 5.Dunántúli-középhegység és Alpokalja 6.Dunántúli dombság 7.Északi középhegység 8.A hegyvidékek mezőgazdasága 9.A dombságok mezőgazdasága 10.Nemzeti parkok 11.Összefoglalás 12.Számonkérés

32 Az erdő életközössége12 óra Tanmenet 1.Az erdő fái 2.Az erdő lágyszárú növényei 3.Gombák 4.Az erdő állatai emlős állatai 5.Madarak az erdőben 6.Gerinctelen állatok az erdőben 7.Az erdő életközössége 8.Az erdők fajtái 9.Az erdők mezőgazdasági szerepe 10.Az erdők védelme 11.Összefoglalás 12.Számonkérés

33 A természet és társadalom kölcsönhatásai 6 óra Tanmenet 1.Településtípusok 2.Települések ellátása – közművek 3.Közlekedés, és szállítás 4.Állatok a városban 5.Budapest 6.Környezetvédelem

34 Az ember szervezete és egészsége14 óra Tanmenet 1.A test felépítése, fejlődése 2.A táplálkozás szervrendszere 3.A helyes táplálkozás 4.A keringés és kiválasztás 5.A légzés 6.A serdülés folyamatai 7.A szaporodás 8.A személyiség 9.A férfi és a női szerep 10.A személyiséget befolyásoló tényezők – szenvedélybetegségek 11.Betegségek 12.Elsősegélynyújtás 13.Összefoglalás 14.Dolgozat

35 5. osztály Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg9 óra Élet a kertben11 óra Állatok a házban és a ház körül8 óra Kölcsönhatások és energia vizsgálata9 óra Tájékozódás a valóságban és a térképen9 óra A Föld és a Világegyetem11 óra Felszíni és felszín alatti vizek8 óra Összesen65 óra Szabadon felhasználható9 óra

36 6. osztály Vizek, vízpartok élővilága11 óra Alföldi tájakon10 óra Hegyvidékek, dombvidékek12 óra Az erdő életközössége12 óra A természet és társadalom kölcsönhatásai6 óra Az ember szervezete és egészsége14 óra Összesen65 óra Szabadon felhasználható9 óra

37 Ami más az új tantervben: Fizika –Az Alapmérések teljesen kimaradnak –Új egység a Kölcsönhatások és energia Biológia- földrajz –A magyarországi tájegységet együtt tárgyalja a jellemző életközösségével –Új egység a Természet és társadalom

38 Ami gond az új tantervben –Kevés idő jut: •Térképészeti ismeretek - fokhálózat •Időjárás •Környezetünk anyagai •Föld csillagászati helyzete •Időjárási övezetek –Gond: •Fokhálózatot 5. osztályban tanítsunk? •Valóban annyit tud a gyermek korábbról, mint amit feltételez kerettanterv? •A kerettantervben meghatározott anyag nem megtanítható ebben az óraszámban


Letölteni ppt "A természetismeret kerettanterv. 2012. december 31-ig átdolgozandó (?): •SZMSZ – 20/2012 EMMI rend. 4. § •Házirend – 20/2012 EMMI rend. 5. § •Pedagógiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések