Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK"— Előadás másolata:

1 KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK
Logos-Hungary Keresztény Főiskola Miskolc, Előadó: Abonyi Sándor

2 I. Szellemi alapok

3 FUNDAMENTUM: ALAP A ház példája!
Keresztény élet (egyén, gyülekezet) Stabilitás, Növekedés Ha jó az alap, akkor a ház terhelhető. Ha rossz az alap, akkor a ház összedől. ALAP = FUNDAMENTUM A ház példája! Az alap határozza meg az épület terhelhetőségét!!! Az alapot szilárd talajra – Kősziklára – kell lerakni !!!

4 Melyek a keresztyénség alapjai?
Kiinduló gondolatok Melyek a keresztyénség alapjai? A Teljes Szentírás (LOGOS) az alap, DE kell a Szent Szellem kijelentése IS, DE kellenek hitbeli alapok (alaptanítások) IS. Alapok az egyén életében és a közösség életében JÉZUS mint tökéletes MINTA, DE kellenek SZEMÉLYEK, mint HITELES PÉLDAKÉPEK IS.

5 Fizikai valóság: Krisztus Teste
Koncepció modell BIBLIA TELJES ÍRÁS LOGOS Szellemi valóság ISTEN - ATYA ISTEN SZELLEME SZENT SZELLEM JÉZUS KRISZTUS FEJ PÉLDAKÉPEK EGYÉNI HÍVŐ HÍVŐ KÖZÖSSÉG Fizikai valóság: Krisztus Teste

6 Mit mond Jézus az alapról ?
Jézus beszélgetése Péterrel – Máté - Ti kinek mondotok engem? – kérdezi Jézus - Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. - mondja Péter - Nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem - az én mennyei Atyám. (mondja Jézus és) - ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és - a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

7 FUNDAMENTUM: ALAP Személyes kijelentés (nem test és vér)
Jézus Krisztusról a Szent Szellem által az Atyától Ez a KŐSZIKLA! Ő (Jézus) az építési fővállalkozó Ő a tulajdonos – az ÉN EGYHÁZAMAT Garanciát vállal a gonosz szellemi hatalmak ellen Ő így adja nekünk a MENNY KULCSAIT

8 A SZENTÍRÁS és JÉZUS KRISZTUS viszonya
- a testté lett Ige ! „És az Ige testté lett és lakozik közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.” Ján 1:1 a törvény és próféták beteljesítője „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak (Írások) eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” Máté 5:17-18

9 Az egész Írás Isten szelleme által „BELEHELT”
A Szentírás és Szent Szellem viszonya Az Szentírás a Szent Szellem által ihletett A teljes írás Istentől IHLETETT „A teljes írás Istentől IHLETETT és HASZNOS tanításra, feddésre, jobbításra, igazságban való nevelésre!” Tim 3,16 Isten Szellem „Az Isten Szellem : és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.” Ján 4:24 SZSZ által szóltak Isten szent emberei „Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” Pét Az egész Írás Isten szelleme által „BELEHELT” Nem „emberek írták”, hanem a Isten Szelleme!

10 II. Szentírásról

11 A Biblia nem történelem - vagy földrajzkönyv!
A Szentírás lényege A Szentírás Isten írott Igéje. - amit leírtak Isten kinyilatkoztatásából. Isteni tekintélyű - abszolút igazság, ugyanakkor szelektív, nem tartalmazza Isten összes tudását Isten üzenete - az emberiséghez, nem tartalmazza az összes emberhez szóló kijelentést (ezért szükséges a SZSZ) Isten akarata - az ember (teremtett világ) jóléte, a Krisztusba vetett hit által a bűn alól felszabadulva lehetséges. A Biblia nem történelem - vagy földrajzkönyv! Történelmi időpontok, királyok – együtt uralkodók, földrajzi helyek gyakran kutatást igényelnek. Általános eligazodást ad!

12 A SZENTÍRÁS mint ALAP ISTENTŐL IHLETETT 2Tim 3:16 IGAZ Ján 17:17
TISZTA Zsoltárok 12, 7 ÖRÖKÉRVÉNYŰ Zsolt 119:89, 160 BIZTOS, MEGBÍZHATÓ 2 Péter 1.19 TELJES, FEL NEM BONTHATÓ Ján. 10:35 Életünket építhetjük rá, Isten bizonyságot tesz róla, hogy PRÓFÉCIÁI, jövendölései BETELJESEDTEK - JÉZUS a keresztény TAPASZTALATOK IGAZOLJÁK.

13 JÉZUS KRISZTUS bizonyságtétele a TÓRÁRÓL
GYŐZELEM SÁTÁN FELETT a pusztában Máté 4.6-7 - „Mert meg van írva” – Sátán az Igét alkalmazza - „Viszont meg van írva” – Jézus Igével válaszol HEGYI BESZÉD ÜZENETE Máté 5:17-18 - Jézus nem a törvény és próféták eltörlésére jött - hanem, hogy betöltse azokat. Ige + Szent Szellem = Győzelem

14 Jézus Krisztus viszonya az Ószövetséghez:
egész FÖLDI ÉLETE az Ószövetségi igék beteljesítése volt. A Törvény és próféták betöltésére jött TELJES TEKINTÉLYNEK fogadta el. TÓRA (Törvény) + PRÓFÉTAI ÍRÁSOK

15 Jézus Krisztus viszonya az Újszövetséghez
DE üzenetének továbbadását megparancsolta tanítványainak (Máté 28,19-20) JÉZUS EGYETLEN SZÓT SEM ÍRT Az Újszövetség PONTOSSÁGA a Szent Szellem KONTROLLJA EVANGÉLIUMOK LEVELEK, PRÓFÉTAI ÍRÁSOK

16 KANONIZÁCIÓ 1. Kánon fogalma – zsinórmérték, norma, szabály
2. Az ÓSZ-i kánon összesen 39 könyv – Kr.u. 1. század - a szerzők - próféták 3. Az ÚSZ-i kánon kialakulása - a IV. század végén zárult le - ÚSZ-i Kánon összesen 27 irat - Valamennyi irat az apostoli korban keletkezett - a szerzők – apostolok és munkatársaik A Teljes Írás összesen 66 könyv. Sok az egyéb (apokrif) irat is van.

17 Az egyéni hívő élet alapja
III. Az egyéni hívő élet alapja

18 Keresztyén = Krisztus követő
Stabilitás, növekedés élő kövek Jézus Krisztus Ház példája a hívő életében - bölcs ember kősziklára építi házát Máté 7:24-25 - a szegletkő Jézus Krisztus - apostolok és próféták alapköve Ef 2:20-22 - minden hívő egy élő kő 1Pét 2:5-6 KŐSZIKLA = JK Szegletkő, JK, első apostol Apostolok, próféták alapkövei Alaptanítások (alapok lerakása)

19 Keresztyén = Tanítvány
Minden hívő tanítvány kell, hogy legyen! „….tegyetek tanítványokká minden népeket,…” Máté 28:19 „a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.” Apcs 11:25-26 2. Tanítvánnyá válás folyamata „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg (1) és keresztelkedjetek meg (2) mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát (3) ….. szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől (4) ,…akik azért megkeresztelkednek; és hozzájuk csatlakoznak (5)azon a napon…” Csel 3. Ki a tanítvány? - a Máté ; - a Luk

20 Elszakadás a világtól A tanítványság feltétele. Nem lehet tanítvány:
Ha valaki jobban szereti a családját, mint Jézust Ha valaki nem veszi fel a keresztet minden nap Luk 14:26-27 Ha valaki kényelmes „…A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani. Máté 8.20 Ha valaki jobban szereti a pénzt, mint Jézust (gazdag ifjú példázata) Máté

21 Minden hívő papsága Nincs felszentelt pap - „laikus hívő”megkülönböztetés!
1. Felkenetés Istentől mindenkinek papi szolgálatra: - SZSZ kitöltetése minden testre Apcs 2:16-17 2. Mindenki kap szellemi ajándékokat szolgálatra: - Mindenkinek használni kell a SZSZ ajándékait Kor 12:7; 1Kor 14:26 - Békéltetés szolgálata 2Kor - Szellemi áldozatokat áldozva megmenteni embereket Pét 2;9

22 Alapok lerakása - Alaptanítás
Alaptanítás, amit a hívők életében le kell fektetni: - kellenek emberek, akik lerakják az alapot 1Kor 3:10-11 - hallani kell az Igét és megcselekedni Luk 6:47-48 Vannak Krisztusról szóló alap tanítások Zsid 6:1-2 Megtérés a holt cselekedetekből Hit Istenben Keresztségek (bemerítés vízbe, SZSZ keresztség), Kézrátétel 5. Halottak feltámadása Örök (végső) ítélet Az alapokat egyszer, de alaposan kell lerakni!

23 Példaképek fontossága, szerepe
Példakép az, akit követnek: Jézus Krisztus a tökéletes példakép Márk 8:34 hiteles személyek (vezetők), akik példaképek „Legyetek az ÉN (Pál) követőim, mint én is a KRISZTUSÉ. „ Kor „A köztetek lévő presbitereket kérem én (Péter apostol), a presbitertárs, ….Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, ….mint példányképei a nyájnak.” Pét 5:1-3 NEM (csak) tanításokat követünk „Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat,hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet,… Tim 3:10-11 Hiteles személyek, keresztyén jellem fontossága!!!

24 IV. Az gyülekezet alapja Plántálni!
A „palánta” a későbbi növény minden jellemző tulajdonsásával rendelkezik!!! Minden közösségnek kell, hogy legyen: - Célja (küldetése, elhívása), - Alaptevékenysége, - Működési rendje, fegyelmi szabályzata - Vezetősége és - tagjai

25 Mi a gyülekezet Mi nem gyülekezet? Mi a gyülekezet:
- Kíhívottak közössége Csel.19 - Krisztus Teste Ef. 1.22 Róma 12.5 - Az Ő (Jézus) alkotása vagyunk Ef. 2.10 - Isten családja Ef - Templom (amiben Isten lakik) Ef - Krisztus menyasszonya Ef.5.25 - Isten Serege Ef. 6.13

26 A gyülekezet elhívása Nagy parancsolat (Szeretet parancsa):
- Szeretni az Urat és - Szeretni felebarátainkat Mát Lukács 2. Nagy küldetés (Missziós parancs): - Tanítvánnyá tenni mindenkit és - Megtanítani őket mindenre, amit Jézus parancsolt Mt

27 A gyülekezet alap-tevékenysége
Az első gyülekezet példája alapján Csel. 2.42 - az apostolok tudománya Csel. 1.1. - cselekedetek, - és tanítás. - a közösség (az Úrral és egymással), - a kenyérnek megtörése (Úrvacsora), - az ima

28 Hivatalos, többtagú vezetőség
Helyi gyülekezet vezetősége - apostoli direktíva! Tit. 1.5; Csel - hivatalos (kirendelt) - több tagú vezetősége legyen! Egyszemélyes vezetés hátrányai, veszélyei 1 Sám - uralkodás lehetősége, kontroll - szolgálati ajándékok kiszorulnak - tagok kiskorúak maradnak - a gyülekezet nem tud felépülni - apostol és próféta nem „szükségesek” presbiterek pásztor

29 Minősített vezetők - Példaképek
Elvárások a helyi gyülekezet vezetői felé: 1 Tim - férfi - egy feleség Csel 6.3. - kegyes (szent) életű - SZSZ-el és bölcsességgel teljes - feddhetetlen - Jellembeli tulajdonságok - példamutató - józan, mértékletes, illedelmes, szelíd, vendégszerető, - versengéstől mentes, - nem pénzsóvárgó - tanításra alkalmas - vezetőkészség - a maga házát jól igazgató, - gyermekeit engedelmességben tartja - jó bizonyság a hitetlenek felől

30 Szent Szellem általi vezetés
Döntés - Szent Szellem vezetése alapján, - egy értelemre jutni, - 100%-os egységben Véleményeltérés kezelése - várni Isten kijelentésére Egység a cselekvésben Fil Krisztus a Fej (Úr) a gyülekezet felett, a Szent Szellem Úr a gyülekezetben.

31 Gyülekezet bírói hatalma „Három szintű igazság-szolgáltatási rendszer”
Ha az atyádfia vétkezik ellened Mt 1. szint: - menj oda - figyelmeztesd négy szem között, 2. szint (Ha nem hallgat rád): - végy magad mellé egy-két tanút - két vagy három tanú általi megerősítés 3. szint (Ha rájuk sem hallgat): - gyülekezet nyilvánossága elé vinni - ha a gyülekezetre sem hallgat, Kizárás a gyülekezetből! Úgy tekinteni, mint hitetlent!

32 Gyülekezet (min. 2-3 fő) szellemi hatalma
A földről kormányozzuk a mennyet Máté - Amit a földön megkötünk, kötve lesz a mennyben, - amit a földön megoldunk, oldva lesz a mennyben. Két - három hívő egysége mindenben: - Ereje: Jézus Közöttük van - Az eredménye - áldás és élete - bármit kérnek, megkapják

33 Az Egyház építése 5 fő szolgálat: Ajándékok a gyülekezet számára!
CÉL: Ef 4:11-12 - a szentek szolgálatra való felkészítése, - Krisztus testének építése Az 5 fő szolgálat szerepe: - apostolok (alapok lerakói, építőmesterek) 1 Kor. 3.10 - és próféták „alapkövek” Eféz - evangélisták, pásztorok és tanítók „ráépítők” - építés folytatói Kor. 3.10

34 Elhangzott kérdések Miről lehet megismerni, hogy valaki Isten hármas személyéből melyikre (Atya, Fiú, SZSZ) helyezi a hangsúlyt? Mi jellemzi a prófétai szolgálatot? Miről lehet megkülönböztetni az apostol és az evangélista szolgálatát? ………………………………………………………….. Logos-Hungary Keresztény Főiskola 2009.


Letölteni ppt "KERESZTÉNY FUNDAMENTUMOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések