Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail:"— Előadás másolata:

1 Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail: eotvos@nyf.hu www.eotvos-nyh.sulinet.hu

2 2 A gyakorlóiskolánk szerepe, funkciója kettős: részben általános és középiskola, részben, illetve egyidejűleg, a gyakorlati képzés színtereként gyakorló intézmény, „műhely” is. A jelenlegi oktatási struktúrában olyan 12 évfolyamos iskola, ahol alap- és középfokú oktató-nevelő munka folyik. Iskolánk típusa

3 3 Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg, ahol a leendő tanítókat, tanárokat készítik majd fel az oktatás-nevelés mindennapjaira, olyan minták nyújtásával, melyek a legnehezebb körülmények közé kerülő pedagógusnak is kapaszkodót jelenthetnek. A mintaiskolával – gyakorlóiskolával – szemben ezért követelmény, hogy minden téren a legjobbnak kell lennie. A tanárok, a körülmények, a felszerelés tekintetében. „Annak, ki nemzetét igazán szereti, műveltség dolgában alkudozni, annak egy alacsonyabb fokával megelégedni nem szabad.” Eötvös József Hitvallás a minőségről (Ars poeticánk)

4 4 Pedagógiai tevékenységünkben fontosnak tartjuk mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítását tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Ennek érdekében célunk az, hogy: Hitvallás a minőségről (Ars poeticánk) minden tevékenységünket a gyerekek okos szeretete hassa át. meglássuk és továbbfejlesszük minden gyermekben személyiségének saját értékeit. a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja. alakítsuk önbizalmát, a megmérettetés igényét és bátorságát, a versenyszellemet, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet. elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat. a 8. osztály elvégzése után minden tanuló valamelyik középiskolában folytathassa tanulmányait, illetve érettségi után minél több diákunk bejusson valamelyik felsőoktatási intézménybe. olyan színvonalon biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy a gyerek és a szülő egyaránt érezze: minden esély megvan az értelmi és érzelmi fejlődésre.

5 5 Céljaink elérése érdekében folyamatosan törekszünk arra, hogy: Hitvallás a minőségről (Ars poeticánk) pedagógiai tevékenységünk középpontjában mindig a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatásának igénye és szándéka álljon, mindezt egy stabil – életkorát, végzettségét és innovatív szellemiségét tekintve is – aktív, alkotó pedagógus közösség végezze, s mindezt egy olyan intézmény falai között tudjuk megvalósítani, amely biztosítja a tárgyi feltételek folyamatos korszerűsítését és a környezet esztétikumát. Felelősek vagyunk azért, hogy vállalt céljaink megvalósítását hosszú távon tudjuk garantálni partnereink számára.

6 6 Iskolánk képzési profilja és szerkezete I. (Alapképzés + orientáció vagy tagozat) •Általános iskola 1–4. osztály (6-10 éves korosztály) •Anyanyelvi programok  hagyományos (1.A és C), illetve NYIK (1.B) •Idegen-nyelvi programok  korai francia (1.A az első osztály első félévétől), illetve angol és német (1.B és C az első osztály második félévétől) •Tagozatos vagy emelt szintű programok  ének-zene tagozat (1.B), illetve matematika orientáció (1.C) •Választható – 4. osztálytól kötelező – idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és orosz

7 7 Iskolánk képzési profilja és szerkezete II. (Alapképzés + orientáció vagy tagozat) •Általános iskola 5–8. osztály és nyolcosztályos gimnázium (10–14 éves korosztály) •Nyolcosztályos gimnáziumi program (5.A) •Matematika–számítástechnika tagozatos program (5.B) •Tagozatos művészeti – ének-zene és/vagy rajz és vizuális kommunikáció – program (5.D) •Általános program (5.C) •Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és orosz

8 8 Iskolánk képzési profilja és szerkezete III. (Alapképzés + orientáció vagy tagozat) •Nyolc- és négyosztályos gimnázium (14–19 éves korosztály) •Nyolcosztályos gimnáziumi program (9.A) •Négyosztályos gimnáziumi program (9.B) •„0.” évfolyam, emelt szintű idegen nyelvi és számítástechnikai programmal •Magyar, történelem, matematika, informatika, biológia, kémia, környezetvédelem orientáció (9.B) •Választható idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz és orosz

9 9 Iskola az iskolában I. (Alapfokú művészetoktatás) •zongora •népi hangszerek •néptánc •média és grafika

10 10 Iskola az iskolában II. (Lovas-iskolai képzés) •1-4. o. – ismerkedés a lóval az iskolában (bemutatás, etetés, ápolás) •5. o. – lovardai lovas-oktatás a testnevelésórák keretében •9. o. – lovardai lovas-oktatás a testnevelésórák keretében •fakultatív lovardai lovas-oktatás •nyári lovas-iskolai tábor

11 11 Iskola az iskolában III. (Erdei iskola – Napkor) •4., 6. és 10 évfolyamokon a szorgalmi időszakban •fakultatív erdei iskola a nyári szünidőben

12 12 Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell I. (Közoktatási alaptevékenység + részvétel a felsőoktatásban) •Á•Általános iskolai oktatás és nevelés –E–Emelt szintű programok (tagozatok és orientáció) –T–Tehetséggondozás és felzárkóztató programok + integrált oktatás –N–Napközis oktató-nevelő munka

13 13 Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell II. (Közoktatási alaptevékenység + részvétel a felsőoktatásban) •Középfokú iskolai oktatás és nevelés –8 és 4 osztályos gimnáziumi képzés –Nyelvi előkészítő osztály („0” évfolyam) –Emelt szintű programok (orientáció) •Főiskolai hallgatók képzése –Tanító- és tanárjelöltek gyakorlati képzése –Nem tanító- és tanár szakosok gyakorlati képzése (szociálpedagógia) –hospitálások

14 14 Iskolánk mint szolgáltató iskolamodell III. (Szakszolgálati tevékenység az intézményen belül) •Iskolaorvosi ellátás + védőnői gondozás •Logopédiai és iskolapszichológusi ellátás •Szabadidő-szervezés •Rekreáció (lovas-iskola) és gyógytestnevelés (vendégtanulói státusz) •Ifjúságvédelem és prevenciós tevékenység

15 15 Iskolánk nemzetközi kapcsolatai •Finnország (Kajaani és Ristijärvi) •Franciaország (Alençon és Toulouse) •Románia (Szatmárnémeti) •Ukrajna (Ungvár) •Németország, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország és Spanyolország (Comenius 1 program)

16 16 Sport- kulturális és szabadidős tevékenység az iskolánkban •Verseny- és szabadidős sportcsoportok működtetése (torna, atlétika, úszás-vízilabda, labdarúgás, kosárlabda) •Természetjárás és turisztika a DE keretein belül (táborozás, gyalogos-, kerékpár és sítúrák) •Önálló „kulcsos-ház” működtetése – évközi és nyári tematikus táborok szervezése (Boldogkőváralja) •Hagyományőrző kulturális programok (Bereznai Gyula regionális matematikaverseny, „Erős várunk a nyelv” megyei anyanyelvi verseny, az ének-zene tagozatosok hangversenyei, a rajz tagozatosok kiállításai) •A napközi otthon programjai

17 17 Iskolai szervezeti hagyományaink A tanulóközösségek szervezeti hagyományai: •A diákönkormányzatok szervezetei és programjai •A Diák Egyesület szervezete és programjai •Az iskolaújság és az iskolarádió tevékenysége A szülők közösségének szervezeti hagyományai: •A szülői munkaközösségek és választmánya •Az iskolaszék szervezete •Az „Íme a gyermek” alapítvány A nevelőtestület szervezeti hagyományai: •A nevelőtestület és adminisztratív- és technikai dolgozók közössége •A szakmai munkaközösségek •Az iskolatanács és az iskolavezetés testülete

18 18 Ilyen környezetben élünk ElőtérAula

19 19 Ilyen környezetben élünk Számítástechnika-teremIdegen nyelvi terem Könyvtár

20 20 Ilyen környezetben élünk Alsó tagozat

21 21 Ilyen környezetben élünk Szaktantermek

22 22 Ilyen környezetben élünk Szaktantermek

23 23 Ilyen környezetben élünk TáncteremDiákcentrum Nyelvi laborHáztartástan terem

24 24 Ilyen környezetben élünk Tornacsarnok

25 25 Ilyen környezetben élünk Főépület felújított vizesblokk

26 26 Ilyen környezetben élünk Udvar

27 27 Tanulmányi eredmények 1996/97 •Alsó tagozat (296 fő)4,60 •Felső tagozat (257 fő)4,03 •Gimnáziumi képzés (100 fő)4,43 •ÖSSZESEN: 653 fő4,35

28 28 Tanulmányi eredmények 1996/97 IskolafokTanulmányi Eredmény Kitűnő kNevelőtestületi dícséret Alsó tagozat4,69359 Felső tagozat4,035928 Gimnázium4,43148 Összesen4,3516695

29 29 Tanulmányi eredmények 1997/98 •Alsó tagozat (300 fő)4,50 •Felső tagozat (264 fő)4,05 •Gimnáziumi képzés (122 fő)4,38 •ÖSSZESEN: 686 fő4,33

30 30 Tanulmányi eredmények 1997/98 IskolafokTanulmányi EredményKitűnőkNevelőtestületi dícséret Alsó tagozat4,567761 Felső tagozat4,056649 Gimnázium4,381910 Összesen4,33162120

31 31 Tanulmányi eredmények 1998/99 •Alsó tagozat (316 fő)4,58 •Felső tagozat (255 fő)4,23 •Gimnáziumi képzés (146 fő-8 osztályos)4,37 •Gimnáziumi képzés (18 fő-4 osztályos)4,26 •ÖSSZESEN: 686 fő4,36

32 32 Tanulmányi eredmények 1998/99 Iskolafok Tanulmányi EredményKitűnőkNevelőtestületi dícséret Alsó tagozat4,589438 Felső tagozat4,237448 Gimnázium 8. osztályos4,371310 Gimnázium 4. osztályos4,2600 Összesen4,3618196

33 33 Tanulmányi eredmények 1999/2000 •Alsó tagozat (330 fő)4,56 •Felső tagozat (247 fő)4,1 •Gimnáziumi képzés (163 fő-8 osztályos)4,3 •Gimnáziumi képzés (42 fő-4 osztályos)3,97 •ÖSSZESEN: 782 fő4,2

34 34 Tanulmányi eredmények 1999/2000 IskolafokTanulmányi Eredmény Kitűnő kNevelőtestületi dícséret Alsó tagozat4,568248 Felső tagozat4,16548 Gimnázium 8. osztályos4,31913 Gimnázium 4. osztályos3,9711 Összesen4,23167110

35 35 Tanulmányi eredmények 2000/2001 •Alsó tagozat (313 fő)4,63 •Felső tagozat (274 fő)4,2 •Gimnáziumi képzés (178 fő-8 osztályos)4,3 •Gimnáziumi képzés (73 fő-4 osztályos)3,8 •ÖSSZESEN: 782 fő4,2

36 36 Tanulmányi eredmények 2000/2001 IskolafokTanulmányi EredményKitűnőkNevelőtestületi dícséret Alsó tagozat4,6311247 Felső tagozat4,26236 Gimnázium 8. osztályos4,33417 Gimnázium 4. osztályos3,856 Összesen4,23213106

37 37 Tanulmányi eredmények 2001/2002 •Alsó tagozat (333 fő)4,4 •Felső tagozat (273 fő)4,2 •Gimnáziumi képzés (178 fő-8 osztályos)4,24 •Gimnáziumi képzés (90 fő-4 osztályos)3,9 •ÖSSZESEN: 874 fő4,1

38 38 Tanulmányi eredmények 2001/2002 IskolafokTanulmányi EredményKitűnőkNevelőtestületi dícséret Alsó tagozat4,410768 Felső tagozat4,25685 Gimnázium 8. osztályos4,241921 Gimnázium 4. osztályos3,911 Összesen4,19183175

39 39 Tanulmányi eredmények 2002/2003 •Alsó tagozat (341 fő)4,5 •Felső tagozat (256 fő)4,16 •Gimnáziumi képzés (209 fő-8 osztályos)4,3 •Gimnáziumi képzés (99 fő-4 osztályos)3,89 •ÖSSZESEN: 874 fő4,22

40 40 Tanulmányi eredmények 2002/2003 IskolafokTanulmányi EredményKitűnők Nevelőtestületi dicséret Alsó tagozat4,513388 Felső tagozat4,163919 Gimnázium 8. osztályos4,32927 Gimnázium 4. osztályos3,8925 Összesen4,21203139

41 41 Tanulmányi eredmények 2003/2004 •Alsó tagozat (332 fő)4,51 •Felső tagozat (278 fő)4,1 •Gimnáziumi képzés (232 fő-8 osztályos)4,3 •Gimnáziumi képzés (112 fő-4 osztályos)4,02 •ÖSSZESEN: 874 fő4,2

42 42 Tanulmányi eredmények 2003/2004 IskolafokTanulmányi eredményKitűnők Nevelőtestületi dicséret Alsó tagozat4,5112671 Felső tagozat4,14718 Gimnázium 8. osztályos4,34830 Gimnázium 4. osztályos4,0255 Összesen4,2226124

43 43 Tanulmányi eredmények 2004/2005 •Alsó tagozat (330 fő)4,55 •Felső tagozat (260 fő)4,09 •Gimnáziumi képzés (268 fő-8 osztályos)4,46 •Gimnáziumi képzés (110 fő-4 osztályos)4,3 •„0” évfolyam (28)4,48 •ÖSSZESEN: 996 fő4,38

44 44 Tanulmányi eredmények 2004/2005 IskolafokTanulmányi eredményKitűnők Nevelőtestületi dicséret Alsó tagozat4,5513876 Felső tagozat4,14221 Gimnázium 8. osztályos4,465424 Gimnázium 4. osztályos4,375 „0” évfolyam4,4832 Összesen4,3244128

45 45 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1996/97 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium39 fő (60%) szakközépiskola15 fő (23%) szakiskola9 fő (14%) nem tanult tovább1 fő (1,5%) Összesen:64 fő

46 46 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1997/98 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium35 fő (54%) szakközépiskola15 fő (23%) szakiskola13 fő (20%) nem tanult tovább1 fő 1,5%) Összesen:64 fő

47 47 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1998/99 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium42 fő (60%) szakközépiskola20 fő (28%) szakiskola8 fő 11%) nem tanult tovább- Összesen:70 fő

48 48 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 1999/2000 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium32 fő (51%) szakközépiskola17 fő (27%) szakiskola13 fő (20%) nem tanult tovább- Összesen:62 fő

49 49 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2000/01 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium49 fő (69%) szakközépiskola19 fő (26%) szakiskola1 fő (1,4%) nem tanult tovább2 fő (2,8%) Összesen:71 fő

50 50 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2000/01 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola20 fő (90%) felsőfokú szakképző1 fő 4,5%) nem tanult tovább1 fő (4,5%) Összesen:22 fő

51 51 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2001/02 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium45 fő (61%) szakközépiskola21 fő (28%) szakiskola6 fő (8,2%) nem tanult tovább1 fő (1,3%) Összesen:73 fő

52 52 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2001/02 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola35 fő (94%) nem tanult tovább2 fő (5.4%) Összesen:37 fő

53 53 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2002/03 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium41 fő (64%) szakközépiskola17 fő (26%) szakiskola5 fő (7,8%) nem tanult tovább1 fő (1,5%) Összesen:64 fő

54 54 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2002/03 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola32 fő (84%) felsőfokú szakképzés4 fő (10%) nem tanult tovább2 fő (5%) Összesen:38 fő

55 55 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2003/04 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium39 fő (49,3%) szakközépiskola38 fő (48,2%) szakiskola2 fő (2,5%) nem tanult tovább0 fő (0%) Összesen:79 fő

56 56 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2003/04 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem, főiskola43 fő (94%) felsőfokú szakképzés3 fő (6%) nem tanult tovább0 fő (0%) Összesen:46 fő

57 57 A középiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2004/05 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA gimnázium54 fő (68%) szakközépiskola14fő (17%) szakiskola11 fő (13%) nem tanult tovább0 fő (0%) Összesen:79 fő

58 58 Az egyetemi, főiskolai továbbtanulás statisztikai mutatói 2004/05 ISKOLAFOK ILLETVE TÍPUSA TOVÁBBTANULÓK SZÁMA egyetem22 fő (51%) főiskola19 fő (44%) felsőfokú szakképző1 fő (2,3%) nem tanult tovább1 (2,3%) Összesen:43 fő

59 59 Tanulói létszámok és Tanulócsoportok TANÉVTANULÓI LÉTSZÁMTANULÓCSOPORTOK 1996/1997.653 fő28 db 1997/1998.686 fő29 db 1998/1999.735 fő31 db 1999/2000.782 fő33 db 2000/2001.838 fő35 db 2001/2002.874 fő36 db 2002/2003.904 fő36 db 2003/2004.954 fő37 db 2004/2005.996fő38 db

60 60 Tanulói létszámok és Tanulócsoportok TANÉVTANULÓI LÉTSZÁMTANULÓCSOPORTOK 1996/1997.653 fő28 db 1997/1998.686 fő29 db 1998/1999.735 fő31 db 1999/2000.782 fő33 db 2000/2001.838 fő35 db 2001/2002.874 fő36 db 2002/2003.904 fő36 db 2003/2004.954 fő37 db 2004/2005.996fő38 db


Letölteni ppt "Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. Tel: (42) 599–415 Fax: (42) 444–113 e-mail:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések