Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) településfejlesztési és közszolgáltatás- fejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) településfejlesztési és közszolgáltatás- fejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27."— Előadás másolata:

1 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) településfejlesztési és közszolgáltatás- fejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27.

2 3. Prioritástengely Településfejlesztés 1.intézkedés: Integrált településfejlesztési akciók a Közép-magyarországi régióban Az intézkedés a régió településeinek településfejlesztési, környezet- és közterület fejlesztési programjait támogatja. Beavatkozás 1. – Pest megye településeinek környezet- és közterület fejlesztése Hangsúly a gazdaságfejlesztési típusú településfejlesztési akciók támogatásán! Kiemelt célterületek: Pest megye periféria térségei és fejlettebb agglomerációs térségei egyaránt.  település(al)központok megújítása, gazdasági, közszféra, kulturális, egyéb városi funkciók erősítése,  kiegészítő jelleggel: zöldfelület-fejlesztés, rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kialakítása.

3 3. Prioritástengely Településfejlesztés Beavatkozás 2. – Budapest infrastrukturális városfejlesztési programja Hangsúly az 5 budapesti városfejlesztési cél-zóna fejlesztésén van (belső, átmeneti, elővárosi, hegyvidéki és Duna menti). Célunk a zónák sajátosságaihoz igazodó integrált városfejlesztési beavatkozások támogatása. Kiemelten: leromlott infrastruktúrával rendelkező területek (barnamezős területek, vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok) fejlesztése.  kihasználatlan, részben barnamezős dunai partszakaszok rehabilitácója,  települési zöldfelület-hálózat fejlesztés,  kiemelt területek esetén (pl. Duna-part, Vár, Belváros) turisztikai célok is! Kedvezményezettek: KMR területén működő helyi önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények, valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok.

4 3. Prioritástengely Településfejlesztés 2. intézkedés: Szociális városrehabilitáció Célterület: társadalmilag és fizikailag leromlott, szegregálódó városrészek.  új gazdasági, kulturális, közszféra és közösségi funkciók kialakítása, meglévő funkciók erősítése.  szerves kapcsolódás a 2007-13-ban elindított programokhoz  köztér-rehabilitációs, közterület-felújítási, foglalkoztatási fókuszú városrehabilitációs és szociális rehabilitációs projektek,  önkormányzati bérlakás programok és a szegregátumokban élők helyzetét javító komplex programok. Kedvezményezettek: KMR területén működő helyi önkormányzatok, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, kulturális intézmények, valamint az általuk alkotott vegyes összetételű konzorciumok.

5 3. Prioritástengely Településfejlesztés 3. intézkedés: „Elsőként lakhatás” program (az „elsőként lakhatás” típusú gondozás hazai lehetőségeinek, eredményeinek feltérképezésére – kísérleti program) Alapgondolat: a hajléktalanság megoldása önálló lakhatás biztosításával.  a bentlakásos intézményi ellátást legfeljebb 1-2 hónapos átmeneti időszakra korlátozza,  szociális munkás szakember csoport bevonása. Kedvezményezettek : a hajléktalanellátó-rendszer intézményei, települési önkormányzatok, civil szervezetek. 4. intézkedés: Közösségi bérházprogram kialakítása (Speciális bérház és közösség kialakítása - kísérleti program) Alapgondolat : a lakások egy részét segítségre szoruló társadalmi csoportok (volt hajléktalan, állami gondozásban lévő, fogyatékkal élő emberek, pszichiátriai kezelés alatt álló betegek, stb.) tagjai bérelhetik, a lakások másik részét azok, akik ilyen jellegű problémával nem küzdenek. Cél : a lakók közötti szolidaritás kialakítása, a közösség megtartó és segítő erejének a kiaknázása – közösségi terek kialakítása az épületben. Kedvezményezettek : önkormányzatok, ezek intézményei, civil szervezetek.

6 4. Prioritástengely Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdaság fejlesztések Helyi gazdaságfejlesztés Cél a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttműködések, helyi vállalkozásfejlesztések (kiemelten a kisvállalkozások) programalapú támogatása.  termék és piacfejlesztés, beruházásösztönzés, város-vidék termékláncok kialakítása, helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése, e tevékenységekhez kapcsolódó helyi kutatások, fejlesztések. Kisléptékű turisztikai fejlesztések  kisléptékű turisztikai vonzerők (pl. természeti- táji-, kulturális attrakciók) minőségének javítása, a kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, programok támogatása. Kedvezményezettek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákat megvalósító helyi akciócsoportokban résztvevő, helyi akciócsoportok területén működő önkormányzatok és intézményeik, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek.

7 4. Prioritástengely Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 2. intézkedés: Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés Helyi integrált településfejlesztési akciók A pest megyei települések infrastrukturális megújítása, a gazdasági, közszféra, kulturális, és városi funkciók megerősítésével, zöldfelület-fejlesztés, a rekreációs és a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas terek kialakítása, elhanyagolt települési központok rehabilitációja, funkcionális működésének fejlesztése. A lakosság egészségi állapotának javítása (tömeg sport, rekreáció és egyéb szabadidős fejlesztések infrastrukturális fejlesztése). Közösségi közlekedés fejlesztése  térségi jelentőségű közösségi közlekedési pályaudvarok, csomópontok felújítása,  információs tájékoztató rendszerek kiépítése,  2-5 számjegyű közutak felújítása,  P+R parkolók és csomópontok fejlesztése, közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló beruházások, kistérségi, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása. Kerékpárhálózat fejlesztése Helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése.

8 4. Prioritástengely Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 2. intézkedés: Helyi integrált település-, közösségi közlekedés- és környezetfejlesztés Természeti, épített és kulturális környezeti értékek védelme  védett természeti területek, Natura 2000 területek és élőhelyek megóvása, állapotának javítása, a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása,  egyedi építészeti stílusok és településkarakterek, településszerkezeti jellemzők fennmaradásának biztosítása,  népi építészet, kézművesség és gazdálkodási kultúra fennmaradásának elősegítése, a hagyományos mesterségek felélesztése, piacteremtése. Infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítő szemléletformáló akciók  környezettudatos, egészségtudatos magatartásformák elterjesztése,  kulturális és közösségi programok, helyi rendezvények, fesztiválok támogatása,  önellátást, és a hátrányos helyzetű marginális csoportok reintegrációját segítő, társadalmi befogadást ösztönző programok felkarolása. Kedvezményezettek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban résztvevő települési önkormányzatok és intézményeik, non-profit és civil szervezetek, vállalkozások.

9 4. Prioritástengely Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3. intézkedés: Munkába állást és a családokat segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés Intézmény- és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemei:  munkába állást segítő szociális intézmény- és hálózatfejlesztés (bölcsőde, családi napközik),  helyi közellátás és közszolgáltatások fejlesztése (önkormányzati, szociális, egészségügyi, oktatási infrastruktúra). Intézmény és hálózatfejlesztés infrastrukturális elemeit kiegészítő programok  ösztöndíj programok támogatása, képzések szervezése,  helyi közösségi és társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések - szegények és társadalmilag hátrányos célcsoportokhoz kapcsolódó fejlesztések, programok, akciók megvalósítása. Kedvezményezettek: Közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégiákban résztvevő településeken működő foglalkoztatási szolgálatok helyi kirendeltségei, szociális intézmények, non-profit és civil szervezetek.

10 5. Prioritástengely Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 1. intézkedés: Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények (bölcsődék, családi napközik) infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései illetve a szolgáltatások minőségének javítása Cél a gyermekek napközbeni ellátásának intézményrendszerét, annak infrastrukturális környezetét korszerűbbé tenni.  Az intézményi működés energiafelhasználás szempontú hatékonyságának növelése, kisebb részben kapacitásbővítés. 2. intézkedés: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Cél a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális hátterének energetikai szempontú megújítása, kisebb részben a szolgáltatás minőségének emelését szolgáló infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések. Kedvezményezettek: szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmények, bölcsődék és családi napközik fenntartó intézményei.

11 5. prioritástengely Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 3. intézkedés: Egészségügyi ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Cél azoknak a leromlott állapotú épületeknek az energetikai megújítása, amelyekben egészségügyi alapellátás illetve járóbeteg-szakellátás működik. Kedvezményezettek: egészségügyi alapellátást és járóbeteg szakellátást nyújtó intézmények fenntartói. 4. intézkedés: Helyi önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztései Cél a helyi önkormányzati közfeladatokat ellátó intézmények energiahatékonysági célú fejlesztéseinek támogatása. A célcsoport az önkormányzati fenntartású intézmények, amelyekben ügyfélfogadás zajlik, vagy az intézmény a lakosság számára nyitva álló, látogatható funkcióval rendelkezik (pl. múzeum, könyvtár), kizárólag az ügyfelek által igénybevett, általuk látogatott épületrészekre vonatkozóan. Kedvezményezettek: önkormányzatok, valamint ezek intézményei.

12 5. prioritástengely Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 5. intézkedés: Energia és környezeti hatékonysági beruházások és megújuló energia alkalmazásának elősegítése Beavatkozás 1. – Önkormányzati tulajdonú lakóépületek energetikai korszerűsítése Célunk: az energetikai szempontból korszerűtlen önkormányzati lakóépületek korszerűsítése. Beavatkozás 2. – Önkormányzati tulajdonú lakóépületek megújuló energiahordozó- felhasználás növelése Célunk:  a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése,  a biomassza (fa) alkalmazása helyett egyéb megújuló források irányába történő elmozdulás ösztönzése (napenergia, geotermikus energia),  az önkormányzati létesítésű távhőrendszerek átalakítása megújuló erőforrásokra. Kedvezményezettek: KMR területén működő helyi önkormányzatok, valamint ezek intézményei.

13 5. prioritástengely Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 6. intézkedés: Közlekedési infrastruktúra energiahatékonysági célú fejlesztései Beavatkozás 1. – Közúti elérhetőség javítása  a régión belüli közlekedési kapcsolatok erősítése, a településeket összekötő közutak fejlesztése,  haránt-irányú és elkerülő közlekedési kapcsolatok és a hidak fejlesztése,  önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése, kiegészítő infrastruktúra létesítése,  települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Beavatkozás 2. – Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése  helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése és felújítása,  kerékpáros közlekedési infrastruktúra bővítése,  a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása,  a kerékpáros közlekedési mód integrálása a közösségi közlekedésbe (pl. őrzött kerékpár- tárolók), a kerékpár-kölcsönző hálózat (BUBI) kiterjesztése. Beavatkozás 3. – Közösségi közlekedés fejlesztése  környezetbarát közlekedési módok (pl. elektromos városi közlekedés) elterjesztése,  környezetbarát közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló kapcsolódó beruházások (buszfordulók és- megállók létesítése, fejlesztése),  P+R parkolók és csomópontok fejlesztése. Kedvezményezettek: önkormányzatok, gazdasági társaságok, civil szervezetek.

14 5. prioritástengely Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energia-hatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 7. intézkedés: Az alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények valamint az óvodai ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése Célunk:  a leromlott állapotban lévő épületek energetikai és megújuló energiaforrás felhasználás szempontú fejlesztése,  a közoktatási intézmények és azok szervezeti keretei között működő óvodai feladat-ellátási helyek férőhelybővítései és célirányos beruházásai. Kedvezményezettek: A közoktatásról szóló törvény szerinti, Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmények, valamint óvodai nevelési intézmények fenntartói.

15 1. intézkedés: Szociális intézményi háló tartalom- és kompetencia-fejlesztése Cél: A közszolgáltatást nyújtó intézmények dolgozói számára új életpálya kialakítása, a szervezeti működés korszerűsítése, szakmai, módszertani fejlesztések támogatása.  A szociális intézmények regionális hálózatának kialakítása.  A szociális ellátórendszer tartalmának és minőségének fejlesztése.  A szociális képzések fejlesztése.  A házi segítségnyújtás fejlesztése célzott programokkal, hálózatépítés támogatásával (ERFA fejlesztéssel összekapcsoltan).  Önkéntesség elterjesztése, szervezett kampányokkal, hálózatépítés támogatásával. Kedvezményezettek: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Vakok Intézete, Térségi Integrált Szakképző Központ, Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, KMR Munkaügyi Központ, ORSZI, Bentlakásos intézményeket fenntartó központi szervek, megyei és települési önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek, központi közigazgatási szervek, állami fenntartású intézmények. 6. prioritástengely Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

16 2. intézkedés: Kiemelt társadalmi befogadás és szociális foglalkoztatási programok Cél: A szegénységben élő és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kiemelten a gyermekek integrációját elősegítő programok támogatása  nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (pl. egészségtudatosság elterjesztése),  hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő oktatási rendszeren kívüli preventív célú programok,  nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése,  civil szervezeteket fejlesztő programok,  mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élők számára felzárkózást nyújtó programok,  szakmai együttműködések (szakmai műhelyek) létrehozása az önkormányzatok, érintett intézmények és civil szervezetek részvételével. Kedvezményezettek: Települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, ezek társulásai; non-profit szervezetek, egyházak, civil szervezetek. 6. prioritástengely Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

17 3. intézkedés: Egészségügyi ellátórendszer szolgáltatás- és kompetenciafejlesztése Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében  szakorvosok, szakdolgozók számára kompetenciabővítő programok,  egészségügyi dolgozók számára OKJ-s szakképesítés megszerzését célzó képzési programok,  egészségügyi szakképzésben tanítók számára szakmai és pedagógiai továbbképző programok,  szakmai végzettséggel rendelkező egészségügyi szakdolgozók szakirányú felsőoktatásban történő továbbtanulásához kapcsolódó programok. Képzési- és módszertani tananyagok tartalomfejlesztése  az egészségügyi szakképzésekhez tananyag készítése, e-learning módszerrel a képzések/továbbképzések támogatása, tutorképzés. Prevenciós kapacitások, szolgáltatások fejlesztése, krónikus betegségmenedzsment programok  új egészségfejlesztési irodák és lelki egészség központok létrehozása, meglévők szolgáltatásainak fejlesztése. Kedvezményezettek: Budapest Főváros Önkormányzata, Országos Mentőszolgálat, Állami Egészségügyi Központ, egészségügyi szakellátó intézmények, kistérségek szakellátásra kötelezett önkormányzatai vagy azok fenntartói társulásai. 6. prioritástengely Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

18 4. intézkedés: Oktatási és köznevelési tartalomfejlesztési programok Felsőoktatási intézmények tartalmi fejlesztése  a képzés szerkezetének és tartalmának megújítása  a tananyagfejlesztések, illetve a tananyagok gyakorlatiasabbá, piacképesebbé tétele. A közoktatási-, közművelődési - és köznevelési intézmények programjainak támogatása  óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő informális tanulást segítő programok támogatása Kulturális, oktatási és munkahelyi kapcsolati és egészségmegőrzési, -megerősítési kultúra fejlesztése ( kivéve: szervezet- vagy csoportfejlesztés)  közösségi kultúra fejlesztése térségi, településen belüli, civil szervezetekkel történő együttműködésre építve a társadalmi kirekesztettség elleni harc, a demokratikus részvétel és az önszerveződés fokozása érdekében. Kedvezményezettek: Közoktatási intézmények fenntartói, könyvtárak, települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak, nonprofit szervezetek ill. kulturális intézmények, amennyiben gazdálkodásukat tekintve önállóak. 6. prioritástengely Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok

19 1. intézkedés: A munkaerőpiaci belépés segítése  vállalkozóvá válás támogatása,  munkaerőpiaci belépést elősegítő célzott támogatások,  hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása,  munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése,  nem állami szervezetek által végrehajtott helyi foglalkoztatási kezdeményezések. Főbb célcsoportok: Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, munkáltatók, kkv-k, nem állami szervezetek, non- profit szervezetek. Kedvezményezettek: NFSZ-en keresztül támogatva a munkanélküliek és inaktívak illetve az őket foglalkoztató munkáltatók, NMH, munkaügyi központok, NFSZ-szel együttműködő szervezetek, nem állami non- profit szervezetek, társadalmi vállalkozások. 7. prioritástengely Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

20 2. intézkedés: Fiatalok munkaerőpiaci integrációja Ifjúsági garanciához kapcsolódó támogatások Célcsoport: azon 15-24 éves nem foglalkoztatott fiatalok akik nem vesznek részt szakképzésben és oktatási intézmény nappali tagozatán sem folytatnak tanulmányokat (munkanélküli fiatalok). Szolgáltatások, támogatások  Állásközvetítés, gyakornoki program, munkatapasztalat-szerzés támogatása, bértámogatás, mobilitási támogatás, vállalkozóvá válás támogatása, szakképzési lehetőség, az oktatásba való visszalépés segítése, kompetencia-fejlesztés.  Személyes munkaerőpiaci szolgáltatások (mentorálás, pályaorientáció, tanácsadás, stb) és a közvetlenül az NFSZ által nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges belső kapacitás, amelyek az NFSZ a célcsoportba tartozó fiataloknak nyújt a programba vonást követően. Kedvezményezettek NFSZ, partnerekkel (állami intézmények, munkáltatók, non-profit szféra) együttműködve. 7. prioritástengely Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

21 3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével Kompetencia-fejlesztés és képzés  alacsony képzettségűek, szakképesítéssel nem, vagy elavult szakképesítéssel rendelkezők képzése,  alacsony képzettségű fiatalok számára képzési lehetőségek biztosítása, részükre munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása az alapfokú végzettség, szakképzettség megszerzése érdekében,  munkaerőpiaci kulcskompetenciákat fejlesztő képzési programok, valamint gazdasági szerkezetváltáshoz kapcsolódó (át)képzési programok. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, a duális képzés elterjesztése  a duális képzés elterjesztése,  a szakképzés és a felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása a Térségi Integrált Szakképző Központok bevonásával és fejlesztésével. Főbb célcsoportok: munkaképes korú felnőtt népesség, különösen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és a közfoglalkoztatásban résztvevők, a szak- és felnőttképzésben érintett lakosság valamint az őket foglalkoztató munkáltatók. Kedvezményezettek: NFSZ/NMH külső szolgáltatók/partnerek bevonásával. 7. prioritástengely Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

22 4. intézkedés: A munkaerőpiaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése A munkahelyi rugalmasság elterjesztése – rugalmas foglalkoztatási módok támogatása Vállalati munkaszervezési kultúra javítása, rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, családbarát munkahelyi környezet kialakítása (pl. vállalati és intézményi gyermekfelügyelet), alternatív gyermekellátási formák támogatása (pl. családi napközik). A jogszerű foglalkoztatás ösztönzése  be nem jelentett, illetve az „aluljelentett” munkavállalók arányának a csökkentése,  legális foglalkoztatás elterjesztése,  munkaadói és munkavállalói tudatosság növelése,  munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása. Főbb célcsoportok: munkavállalók, munkáltatók, szociális partnerek Kedvezményezettek: munkáltatók, szociális partnerek, NMH 7. prioritástengely Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok

23 A VEKOP tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás- allokáció (%) Indikatív forrás hazai társ- finanszírozással (M EUR) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 3, 119,56%177,3 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése3, 1, 4, 28,16%73,9 3. Településfejlesztés93,17%28,7 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3, 8, 96,46%58,6 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 4, 8, 1028,54%258,9 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok915,85%143,8 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok8, 1016,70%151,4 8. Technikai segítségnyújtás1,56%14,1 Összesen100,00%906,7

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Vajna Gabriella e-mail: gabriella.vajna@nth.gov.hu web: www.nth.gov.hu Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2.


Letölteni ppt "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) településfejlesztési és közszolgáltatás- fejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések