Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti nevelés az óvodában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti nevelés az óvodában"— Előadás másolata:

1

2 Környezeti nevelés az óvodában

3 Az óvodai nevelés országos alapprogramja (255/2009. (XI. 20. ) Korm
Az óvodai nevelés országos alapprogramja (255/2009. (XI.20.) Korm. Rendelettel módosított 137/1996. (VIII.28.) Korm. rendelet) Tevékenység formák: A külső világ tevékeny megismerése: „…A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.” „A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.” Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.”

4 Nevelésünk rendszere KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
KAPCSOLATOK MÁS NEVELÉSI SZÍNTEREKKEL Orvos védőnő Bölcsőde Közmű-velődési intézm. Speciális nevelési intézmé-nyek Iskola CSALÁD Más óvodák A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI TEVÉKENYSÉG FORMÁK ÉLETMÓDALAKÍTÁS, GONDOZÁS, SZOCIALIZÁCIÓ HELYI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZÍNTEREK ANYANYELVI NEVELÉS KOMMUNIKÁCIÓ MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK TANULÁS JÁTÉK CÉL, FELADAT MATEMATIKAI TARTALMÚ TAPASZTALATOK ESZTÉTIKAI NEVE-LÉS: VERS, MESE ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZI-MUNKA, MOZGÁS KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

5 Nevelésünk alapelvei: - egészséges környezet biztosítása - nevelésünkben kapjon fő szerepet a játék - méltó helyen legyen a külső világ tevékeny megismerése

6 Nevelési céljaink: magatartás kialakítása tapasztalatszerzés
- környezetszerető, környezetkímélő komplex ismeretnyújtás, magatartás kialakítása tapasztalatszerzés - a éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése és a következő életszakasz (iskolai élet) megkezdéséhez szükséges fejlettség elérésének elősegítése; - az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem, - a szociokulturális helyzet és fejlettség figyelembevétele; - a családi háttér értékeinek tiszteletben tartása.

7 SPECIFIKUMOK HELYI NEVELÉSI PROGRAM ALAPPROGRAM
Állatok napja OKTÓBER András-nap NOVEMBER Adventi DECEMBER készülődés Téli érzékelő barlang JANUÁR Kiszézés FEBRUÁR ÁPRILIS Föld napja MÁRCIUS Víz napja, játszóház MÁJUS Madarak, fák napja foglalkozások szabadban NYÁRI ÉLET kézműves Szüret, szüreti bál SZEPTEMBER játszóház ŐSZI ÉRZÉKELŐ BARLANG TAVASZI ÉRZÉKELŐ BARLANG SPECIFIKUMOK HELYI NEVELÉSI PROGRAM ALAPPROGRAM PATAKPARTI SÉTÁK FELDERÍTŐ TÚRÁK VÍZ, LEVEGŐ, TALAJ VIZSGÁLATA NÖVÉNY-, TERMÉS GYŰJTÖGETÉS MADÁRMEGFIGYELÉS ÁLLAT-, NÖVÉNY ISMERET KIRÁNDULÁSOK BARANGOLÁSOK A KÍSÉRLETEKHEZ, A MEGFIGYELÉSHEZ HASZNÁLATA (NAGYÍTÓ, MIKROSZKÓP, TÁVCSŐ) ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK BIZTONSÁGOS HATÁROZÓ KÖNYVEK HASZNÁLATA TEREPASZTAL KISKERT, VETEMÉNYEZÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSÜNK SPECIÁLIS MODELLJE

8 Az egészséges életmód alakítása, gondozás
Az egészséges táplálkozás biztosítása, ismerkedés az egészséges táplálkozási szokásokkal Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása Az egészséges életvitel igényszintjének alakítása, annak folyamatos és minél hatékonyabb megismertetése …

9 Az érzelmi, mentális nevelés és szocializáció biztosítása
Alakítsuk ki a pozitív viszonyulást a környezet élőlényeihez, a természeti és épített környezet értékeihez Erősítsük a szülőföldhöz, szülővároshoz való kötődést Ápoljuk hagyományainkat, népi kultúránkkal ismertessük meg a gyermekeket Az óvodában dolgozó felnőttek pozitív modellszerepének biztosítása – hitelesség!

10 Az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása
A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése, rendszerezése Olyan tanulási helyzetek teremtése, ahol érzékelheti, megtapasztalhatja, gyakorolhatja a különböző ismereteket A megismerési folyamatok (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése Az egyéni képességek, a környezeti hatások (szűkebb és tágabb társadalmi környezet) figyelembevétele …

11 Az anyanyelvi nevelés, kommunikáció
Az anyanyelvi nevelés olyan alap, amely minden tevékenységi formát áthat, a gyermeket a külvilág és a belső világ harmóniájára tanítja

12 Tevékenység formák 1. Játék
A játékeszközök feladata, hogy elősegítsék a játék kiteljesedését Játékeszközök: - természetes anyagból - valósághűek legyenek Lehetnek: a természet által „elengedett” növényi részek (pl. gyökér, termés, kéreg), kavicsok, stb Óvónői feladat: - utánozható mintát adjunk - bevonható társak legyünk - segítsük a játékfolyamatot, ha elakad - játék tisztelete

13 Játéktevékenység

14 Ének, zene, énekes játék Célunk:
Igényes zenei szemelvények válogatása, alkalmazása, közvetítése. Népi kultúránk az életkori sajátosságoknak megfelelő átörökítése. … Feladatunk: Tapasztalják meg a csendet, a környezet és a természet hangjait. (Minden hangnak a kiindulási alapja a csend.) A természet adta anyagok felhasználása zenei nevelésünk során. …

15 Rajzolás, mintázás, kézi munka
Célunk: Egyéni fejlettségéhez mérten váljék befogadóvá a természet, a környezet szépségeire …. Feladatunk: Segítsük az esztétikus környezet felismerését, óvását, pozitív alakítását. A gyermekek kapjanak szabad alkotási lehetőségeket, megerősítést az egyéni, eredeti ötletek megvalósításához, hiszen a tevékenység öröme a fontos. Olyan természetes anyagokat (élő és élettelen) próbáljunk ki és használjunk, amelyek látása, hallása, tapintása, ízlelése komplex esztétikai élményt rejt magában. Irányítsuk rá a gyermekek figyelmét a természet színeire. Látassuk meg az évszakok változásainak árnyaltságát …

16 Rajzolás, mintázás, kézi munka

17 Mozgás A rendszeres gyalogtúrák, kirándulások, séták nemcsak a környezet megismerésére adnak széleskörű lehetőségeket, hanem az egészséges életmód alakítására, s ezen belül a szabadban való mozgás örömének átélésére is. A rendszeres családos kirándulások szintén teret adnak a szabad mozgás lehetőségének, ugyanakkor mintát is, a hasznos szabadidő eltöltéséhez.

18 Szabad mozgás öröme

19 A külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok

20 Megjelenítés – megvalósulás
Környezeti nevelésünk helyszínei Belső nevelési színtér Külső nevelés színtér Óvoda épülete Óvoda udvara - séták, barangolások - kirándulások (óvodai, csoportos, családos) - erdei óvoda - madarász ovi - jeles napokhoz kapcsolódó színterek - néphagyományhoz kapcsolódó színterek - gyermekek, szülők által használt közlekedők, helyiségek - csoportszobák - speciális nevelési színtér („érzékelő barlang”) - különböző talaj-, és domborzati viszonyok - virágos rész - kiskert - tanösvény - főleg természetes anyagból készült játékok - szabadtéri környezeti nevelést segítő eszközök Óvónők Dajkák

21 Óvoda

22 Óvoda

23 Speciális nevelési színtér „Őszi barlang”

24 Speciális nevelési színtér „Adventi barlang”

25 Speciális nevelési színtér „Vizes barlang”

26 Óvoda udvara

27 Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök

28 Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök

29 Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök

30 Környezeti nevelést segítő szabadtéri eszközök

31 Séták, kirándulások

32 Erdei óvoda

33 Erdei óvoda

34 Madarász ovi

35 Jeles zöld napjaink Autómentes nap

36 Jeles zöld napjaink Állatok Napja

37 Jeles zöld napjaink Víz Világnapja

38 Jeles zöld napjaink Föld Napja

39 Jeles zöld napjaink Föld Napja

40 Jeles zöld napjaink Madarak, Fák Napja

41 Munka jellegű tevékenységek

42 A környezet- és természetvédelmi neveléshez kapcsolódó munka jellegű gyermeki tevékenységek:
Alkalmanként: - környezetrendezés és gondozás, - jeles napok előtt anyaggyűjtés, dekoráció készítése, - patak környezetének tisztítása, - söprés, - kisebb kísérletezések, megfigyelések, - gyógynövény gyűjtés, - természetes anyagok gyűjtése, - szemétgyűjtés.

43 Évszakonként: Ősszel: - betakarítás, - feldolgozás, - eltevés, - befőzés, - falevelek összesöprése, - madáretetők készítése, - élősarokban gyűjtemények rendezése, átválogatása, - állatetetéshez szükséges magvak, termések begyűjtése. Télen: - hó eltakarítás, - folyamatos madáretetés, - szerszámok karbantartása, - csiráztatás, - növények átteleltetése, - magok gyűjtése a palántázáshoz.

44 Tavasszal: - cserepes növények ültetése, - átültetések, - bokrok, talaj tisztítása, - talaj előkészítése (kiskert), - kerti munkák (vetés, palántázás, öntözés, gyomlálás), - kerti padok, asztalok, játszóhelyek tisztítása, - madáretetők begyűjtése és karbantartása. Nyáron: - folyamatos kézi gyomlálás, - gereblyézés, - medence tisztításában segédkezés, - lenyírt fű elszállításában segédkezés, szénagyűjtés, - komposztálás, - öntözés, - termések begyűjtése, - gyógynövények szárítása. .

45 Néphagyomány ápolása /Kodály Zoltán/
„Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának” /Kodály Zoltán/

46 Néphagyomány ápolás célja
értékközvetítés – érzelmi élet gazdagítás az élet tiszteletére nevelés közösségformálás anyanyelvi kultúra ápolása helyes magatartási, cselekvési módok közvetítése identitás tudat erősítése…

47 Óvodánk hagyományápolása
Szüret és az ehhez kapcsolódó tánc- és játszóház András napi vásár Adventi játszóház Kiszézés Húsvéti játszóház Pünkösdölés

48

49 Megtisztelő figyelmüket köszönöm! Surányiné Palkó Eleonóra óvodavezető
Szűrcsapó Óvoda Szombathely, Szűrcsapó u. 43. Tel/Fax: 06-94/


Letölteni ppt "Környezeti nevelés az óvodában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések