Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes."— Előadás másolata:

1 A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes

2 A JELENTÉS FELÉPÍTÉSE –A működés jogi és szervezeti keretei –A 2010. évben végzett feladatok –A 2011. évre tervezett feladatok –A végrehajtást befolyásoló tényezők –A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakításával kapcsolatos feladatok

3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR – 2005. évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról; – 2001. évi XCV. tv. a Magyar Honvédség hivatásos és szer- ződéses állományú katonák jogállásáról (Hjt); – ZMNE Szervezeti és Működési Szabályzat; – Doktori Szabályzat; – Habilitációs Szabályzat. – 33/2007. (III.7.) Korm. rend. a doktori iskola létesítésének el- járási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének felté- teleiről; – 2008/8/II/2. sz. MAB határozat a doktori iskolák létesítésé- nek és működésének akkreditációs követelményeiről; – ODT irányelvek

4 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, IRÁNYÍTÁS- VEZETÉS TRH EKKTKSVKIKI Olvasószolgálati, Tájékoztató és Tartalomszolg. O. Állománygyarapító és Minősített Dokumentumszolg. O. Strat. Véd. Kcs. Nk.-i Bizt. Kcs. Olvasószolgálati Alo. Tájékoztató és Tartalomszolg. Alo. Kat. Szabvány Könyvtár és Tankönyvtár Alo. Állománygyarapító és Feldolgozó Alo. Főea. 185+1 17-24-2

5 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Doktori képzés MegnevezésKMDIHDI PhD képzésben résztvevő hallgatók83111 Abszolutóriumot szerzett hallgatók1938 PhD fokozatot szerzett hallgatók1031 Felvételi eredmények MegnevezésKMDIHDI Tavaszi és pótfelvételi eljárásra benyújtott pályázat 3454 Felvételre javasolt2236

6 Fokozatszerzés adatai MegnevezésÖsszesen Hadtudomány tudományszak31 Katonai műszaki tudományok tudományszak10 Habilitáció adatai ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. MegnevezésÖsszesen Habilitációs oklevél kiadása7

7 Tudományos kiadványokban megjelent publikációk MegnevezésÖsszesen Hadmérnök125 Hadtudományi Szemle51 AARMS34 Repüléstudományi Közlemények14 Bolyai Szemle54 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010.

8 Tudományos rendezvények -Kutatók Éjszakája; -Internet Fiesta; -„Hazafiság, hazaszeretet, honvédelem” rendezvénysorozat; -Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat; -Ünnepi Szenátus Ülés (március, november); -„New Challenges in the Field of Military Sciences” konferen- cia; -„Haditechnika 2010” konferencia; -Nemzetközi Sakk konferencia; -Katonai alapismeretek konferencia; -Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (tavasz, ősz); -Hadtudományi Doktorandusz Fórum. ELVÉGZETT FELADATOK - 2010.

9 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2010. tavasz MegnevezésFő Résztvevők száma24 OTDK-ra javasolva18 Tagozatok Alkalmazott társadalomtudomány6 Biztonság és védelempolitika I.6 Biztonság és védelempolitika II.6 Honvédelem, rendvédelem és katasztrófavédelem6 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010.

10 Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2010. ősz MegnevezésFő Résztvevők száma39 OTDK-ra javasolva18 Tagozatok Biztonságpolitika I.5 Biztonságpolitika II.5 Alkalmazott társadalomtudomány5 Hadművészet, NATO, Hadtörténelem6 Légierő, logisztikai támogatás6 Katasztrófavédelem és környezetbiztonság7 Harctámogatás, információs műveletek5 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010.

11 Biztonságpolitikai Szakkollégium MegnevezésÖsszesen Létszám (fő)52 Nyílt előadói délutánok17 Programok62 Jelentkezési határidő:2011. január 28. Felvételi eljárás:2011. február 07-11. ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. Műszaki Szakkollégium

12 Tartalomszolgáltatás, könyvtári fejlesztések: -Hadtudományi Szakirodalmi Integrált Információs Rendszer (HSZIIR) online hadtudományi adatbázis; -Web2 szolgáltatások; -Jane’s online katonai szakadatbázis; -Proquest Military adatbázis; -Digitális Tudástár; -Hírlevelek, fórumok indítása; ELVÉGZETT FELADATOK - 2010.

13 Pályázati támogatás: ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. PályázatElnyert támogatás „Tudásexpo-Expressz”75.049.778,- Ft Az Egyetemi Könyvtár hadtudományi archív gyűjteményének állományvédelme 997.500,- Ft Az Egyetemi Könyvtár hadtudományi könyvritkaságainak restaurálása 1.295.000,- Ft Military Balance és a SIPRI Yearbook angol nyelvű hadtudományi kézkönyvek beszerzése 100.000,- Ft

14 Tudományos kutatások Kutatások KLHTKBJKMKÖsszesen 200920102009201020092010 Hazai külső együttműködésben 20141603614 Külföldi együttműködésben666111217 Megrendelt kutatások6426810 Egyetemi51478263133110 Összesen837110680189151 ELVÉGZETT FELADATOK - 2010.

15 Tudományos kutatások témakörei – SVKI ELVÉGZETT FELADATOK - 2010. - Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikájának válto- zásai; - A NATO stratégia célkitűzésének alakulása; - Az ENSZ, a NATO és az EU missziói; - A közép-európai térség biztonság- és védelempolitikája; - A közel-keleti térség biztonság- és védelempolitikája; - A mediterráneum biztonság- és védelempolitikája; - A magyar biztonság- és védelempolitika változásai; - A magyar haderő szervezeti változásai.

16 A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK Tudományos rendezvények, konferenciák - „Merre tovább magyar tüzérség” konferencia; - Ünnepi Szenátus Ülés; - OTDK - „Kommunikáció 2011”. konferencia; - „Robothadviselés 11” nemzetközi tudományos konferencia; - „Repüléstudományi Konferencia 2011.” - „8 th International Conference New Chalenges in Field of Military Sciences 2011” - „Geoinformációs támogatás” konferencia; - „Hivatás és etika” konferencia - „Magyar Tudomány Ünnepe 2011.” rendezvénysorozat

17 A tudományos fokozattal rendelkező oktatói állomány létszámának és arányának növelése; Eseti tudományos kiadványok és periodikák megjelentetése: - Hadtudományi Szemle; - Hadmérnök; - AARMS; - Repüléstudományi Közlemények; - Bolyai Szemle; - Társadalom és Honvédelem; - Nemzet és biztonság. Csatlakozás a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázishoz; Kutatási eredmények bemutatása (disszemináció, tudományos portál adta lehetőségek); A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

18 Hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése Hazai kutatások Kutatási témaCélPartnerEredmény „Jövő internete” kritikus információs infrastruktúrák védelme A kritikus információs infrastruktúrák védel- mének lehetséges megoldásai MTA SZTAKITanulmány, rendszerterv NATO és Magyarország A NATO szerepvállalá- sának és a transzatlan- ti kapcsolatok alakulá- sának értelmezése Magyar Külügyi Intézet, ELTE Nemzetközi Jogi Tanszék, NATO ACT Elemzések, publikáció Válsággócok egészségügyi biztosításának problematikája Naprakész ismeretek biztosítása MH HEK, MH KEKK Feladatok konkretizálása A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

19 Nemzetközi kutatások Kutatási témaCélPartnerEredmény Katonai kommuni- kációs rendszerek kölcsönös vizsgá- lata Alkalmazhatósági adaptációk kidolgozása Rennesi Híradó Főiskola (F) Jelentés Innovatív módsze- rek a katonai ké- pességek fejleszté- sében Kialakítani és felkutat- ni a tisztképzés haté- konyságának javítását biztosító módszereket SVKI Osztrák Katonai Akadémia Elméleti és konferencia kiadvány Védelmi képessé- gek csoportosítása és megosztása, annak társadalmi támogatása Közép- Európában A szubregionális vé- delmi képességek lehetséges fejlesztésé- nek meghatározása ZMNE NBT Intézet, HM VPF, Közép-európai straté- giai és védelmi kutatóintézetek Angol nyelvű tanulmánykötet A 2011. ÉVRE TERVEZETT FELADATOK

20 A VÉGREHAJTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Humán erőforrás: - oktatói-kutatói utánpótlás biztosítása (magas követelmények – kis merítési bázis); - kutatói kapacitások fejlesztésének erős korlátai; - oktatói, kutatói, hallgatói támogatási rendszer fejletlensége, ösztöndíjak hiánya; - lassú pályáztatási rendszer; Anyagi- és technikai feltételek: - elavult számítás- és irodatechnika; Pénzügyi feltételek: - csökkenő fejlesztési költségkeretek: - könyvtári állománygyarapítás; - publikációs költségek; - kutatási infrastruktúra fejlesztése;

21 A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM MEGALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK –A szükséges egyeztetések lefolytatása az egyesülésben érintett szervezetekkel; –Az NKE megalakításával kapcsolatos törvényjavaslatok kidolgozásában való részvétel; –A jelenlegi két kar kutatási profiljainak „újrarendezése”; –A Doktori Iskolák „profiltisztítása; –A tudományos és kutatási tevékenységgel összefüggő új dokumentumok, belső szabályozók tervezeteinek kidolgozása, szükség szerinti módosítása; –A szüksége szervezeti változtatások előkészítése;

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÉRDÉSEK?


Letölteni ppt "A tudományos rektorhelyettes beszámolója a 2010. évben végzett munkáról Dr. habil. Ujj András ezredes tudományos rektorhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések