Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vezetés, szervezés. 2 Témák 1. Alapfogalmak, történeti áttekintés 2. A vezetés, mint emberekkel való bánásmód. Önismeret, hiedelmek, az első benyomás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vezetés, szervezés. 2 Témák 1. Alapfogalmak, történeti áttekintés 2. A vezetés, mint emberekkel való bánásmód. Önismeret, hiedelmek, az első benyomás,"— Előadás másolata:

1 1 Vezetés, szervezés

2 2 Témák 1. Alapfogalmak, történeti áttekintés 2. A vezetés, mint emberekkel való bánásmód. Önismeret, hiedelmek, az első benyomás, 3. Észlelés, érzékelés, tanulás, motiváció, attitűd 4. Csoportviselkedés, normák és értékrendek 5. A hatalom, konfliktusok, kommunikáció 6. Problémamegoldás és döntés

3 3 Témák 7. Tervezés és stratégia 8. Vezetői funkciók, vezetői típusok 9. Munkaszervezési módszerek 10. Szervezeti formák, szervezeti életutak

4 4 1. Alapfogalmak Szervezés- és vezetéselméleti irányzatok történeti áttekintése

5 5 A vezetés  művészet  tudomány  szakma

6 6 A vezetés Olyan tevékenység, amely  célokat tűz ki,  a célok elérését szolgáló erőforrásokat biztosítja,  kialakítja és működteti a szervezetet,  a szervezetet alkotó embereket mozgósítja (motiválja).

7 7 A vezetés Olyan tevékenység, amely  célokat tűz ki,  a célok elérését szolgáló erőforrásokat biztosítja,  kialakítja és működteti a szervezetet,  a szervezetet alkotó embereket mozgósítja/ motiválja.

8 8 Vezetői tevékenységek  Célokat tűz ki – TERVEZÉS  Erőforrásokat biztosít – SZERVEZÉS  A szervezet kialakítása – ÖSSZEHANGOLÁS  Az embereket motiválja - VEZETÉS

9 9 Elérni a kitűzött célt más emberek segítségével.

10 10 A vezetéselmélet történeti áttekintése

11 11 Ipari forradalom Eredeti tőkefelhalmozás (XVI-XVII. sz.) –jobbágyföldek kisajátítása –tőkekoncentráció –szabad munkavállalók rétege –manufaktúrák fejlődése

12 12 Az ipar fejlődése  A tömegtermelés megindulása.  Nagy tömegű, képzetlen munkaerő megjelenése.  Mérnökök irányítják a cégeket.  Az ember egy „alkatrész” a termelésben.  A „tudományos vezetés” megjelenése.

13 Frederick Winslow Taylor (1856-1905) Frederick Winslow Taylor (1856-1905)

14 Frederick Winslow Taylor Frederick Winslow Taylor  A tudományos vezetés-elemélet atyja.  A Bethlehem Steel mérnökeként dolgozott.  Később a mérnök-szövetség elnöke lett.  Műve: A tudományos vezetés elmélete (1911)

15 15 A „tudományos” vezetés jellemzői  a munkás nem több, mint a gép tartozéka, eszköz a végrehajtásban,  „legjobb” módszer keresése,  jogok és kötelességek pontos meghatározása,  funkcionális vezetés, több főnök,  a fizikai és szellemi munka szétválasztása,

16 16 Technikák  Mozdulatelemzés: a munkafolyamatot elemi részekre bontja és abból építi fel a tevékenységet.  Szabványosítás: nem kell mindig feltalálni a „langyosvízet”.  Egységesítés: ugyanazt a műveletet, ugyanazzal az eszközzel végezzük.

17 17 A tudományos vezetés egy gyakorlati alkalmazása Henry Ford (1863-1947)

18 18 Henry Ford tevékenysége  Szegény ír bevándorlók leszármazottja  Kölcsönökből elindítja az autógyárát  Megalkotja az első „népautót” a „Bádog Lizi”-t  A futószalag bevezetése –1913 – egy autó összeszerelése 13 óra –1914 – a futószalag bevezetése után 3 hónappal 93 perc –azaz a termelékenység 8,4 – szeresére nőtt  Embertelen munkakörülmények és bánásmód  Zavaros ideológia, ellentmondásos személyiség

19 19 Henri FAYOL 1841-1925  Francia bányamérnök  1916-ban jelent meg az „Adimistration Industrielle et Generalle” c. könyve  A sikeres vállalati működés titka, hogy képesek legyünk néhány egyszerű, bárhol alkalmazható vezetési elvet meghatározni.

20 20 Fayol elvei  Munkamegosztás  Fegyelem  Az irányítás egysége  Az egyéni érdekek alárendelése a csoportérdeknek  Centralizáció  Kezdeményezés

21 21 Vállalati tevékenységek minden vállalatnál fellelhetőek:  Műszaki tevékenység  Kereskedelmi tevékenység  Pénzügyi tevékenység  Biztonsági tevékenység  Számviteli tevékenység  Vezetési tevékenység

22 22 Fayol szerint a lényegi vezetési feladatok a következők:  tervezés  szervezés  rendelkezés  koordinálás  ellenőrzés

23 23 Max WEBER 1864-1920 A társadalomtudomány egyik legsokoldalúbb személyisége.

24 24 Max WEBER 1864-1920 Területek, amelyeken maradandót alkotott:  szociológia - a vallásszociológia tudományának egyik megteremtője.  gazdaságelmélet,  politikatudomány,  államelmélet,  neveléselmélet,  szervezetelmélet

25 25 Max WEBER szervezetelmélete  A centralizált porosz közigazgatásból indult ki.  A bürokratikus szervezeti forma - a legjobb.

26 26 A bürokrácia alapelvei –munkamegosztás –szabályozottság –hierarchia –írásbeliség –hivatástudat –személytelenség és tárgyilagosság

27 27 Klasszikus iskola jellemző vonásai  célszerűség,  formális rendszerek,  hierarchikusan tagolt szervezeti felépítés,  vezetéshez szükséges technikai feltételek,  a vezető és a beosztott részéről egyaránt racionális és logikus gondolkodást feltételez,  a legfontosabb vezetési elveket és szabályokat igyekszik megfogalmazni az előbbiek alapján,

28 28 Emberi kapcsolatok iskolája 1. Mayo - csoportok szerepe 3. Herzberg - két tényező elmélet 4. McGregor - X és Y elmélet 2. Maslow - szükséglet elmélet

29 29 Elton Mayo és a Hawthore tanulmány  A Western Electric Co 1924-1932 között végzett felmérések  vizsgálták a megvilágítás hatását a munkateljesítményre.  Minden változásnál nőtt a hatékonyság.  Emberi kapcsolatok szerepe.  A csoport ereje, hatása a teljesítményre.

30 30 Abraham Maslow - szükséglet elmélet Önmegvalósítás Megbecsülés Szeretet Biztonság Fiziológiás szükségletek 40-es évek

31 31 Herzberg  A 60-as amerikai jóléti társadalomban vizsgálódott.  Higiéniás tényezők csökkentik az elégedetlenséget, de nem feltétlenül növelik a teljesítményt: negatív és pozitív „rugdosás”  Motivációs tényezők – növelik a termelékenységet

32 Motivációs tényezők Elv Ebből eredő motivátor A Csökkenő ellenőrzés Felelősség és egyéni eredményesség érzete B A saját munkáért való elszámoltathatóság növelése Felelősség és elismerés C Bízzunk teljes szervezeti egységeket egy-egy személyre Felelősség, eredmény és elismerés D Hatáskör növelése Felelősség és elismerés E Visszajelzés a teljesítményről Belső elismerés F Kihívást jelentő, nehezebb feladatok Fejlődés és tanulás G Speciális feladatok Felelősség, fejlődés, előmenetel

33 33 Douglas McGregor X-Y elmélet (1906-1964) szociálpszichológus  Maslow kritikájaként született elmélete  a vezetőnek a beosztottjaival való viselkedését tipizálja annak alapján,  ahogyan a menedzser az emberek munkához való viszonyát elképzeli.

34 34 Az X elmélet  Az alkalmazottak személyes céljai nem egyeznek a szervezet céljaival.  Az irányítás és az ellenőrzés eszköze a hatalom.  Ez az alábbi három feltevésen nyugszik: •az átlagember természeténél fogva lusta, utál dolgozni, és hacsak tudja, elkerüli a munkát; •emiatt az embereket muszáj ellenőrizni, irányítani, büntetéssel fenyegetni ahhoz, hogy a szervezeti célok megvalósuljanak; •az átlagember nem kreatív, nem szeret felelősséget vállalni, nincsenek ambíciói, és mindenek felett biztonságra vágyik.

35 35 Y-elmélet Azt állítja, hogy az emberek sokat adhatnak egy szervezetnek, ha meggyőzhetők arról, hogy céljait fogadják el. Ez a következő feltételezésen alapul: Ez a következő feltételezésen alapul:  a fizikai vagy szellemi erőkifejtés éppoly természetes az ember számára, mint a játék vagy a pihenés;  a külső fenyegetés és a büntetéstől való félelem a gátolja a szervezeti célok megvalósítására tett erőfeszítéseket,  a célok iránti elkötelezettség kialakítása a teljesítményhez társuló jutalmazás feladata,  megfelelő körülmények között az ember nemcsak elfogadja, hanem maga keresi a felelősséget,  a szervezet problémáinak megoldásában alkalmazott képzelőerő, leleményesség és kreativitás az embereknek nem csak szűk rétegét, hanem nagy részét jellemzi;  a modern ipari társadalom csak részlegesen használja ki az átlagember intellektuális energiáit

36 36 Az X és az Y voltaképpen két szélsőséget jelenít meg  az X elmélet az emberi éretlenség, a vezetést illetően - a tradicionális,  az Y pedig a felnőttség, másfelől a korszerű menedzseri magatartás szimbóluma.  McGregor szerint az emberek rendkívüli mértékben különböznek egymástól, a valóságos viselkedés ezek sajátos keverékeként jelenik meg.

37 Elton Mayo 1880-1949 Abraham Maslow 1908-1970 Frederich Herztberg 1923-2000 Douglas McGregor 1906-1964

38 38 Kontingencia elmélet  Nincs „legjobb” módszer.  Az alkalmazott módszer sikerességét sok tényező befolyásolja.  Más helyzet más megoldást kíván.  Fő szempont a „Ha — akkor”

39 39 Befolyásoló tényezők:  a szervezet életkora,  a szervezet nagysága, dolgozóinak létszáma,  a szervezet által alkalmazott technológia,  a munkaszervezés módja (egyedi vagy sorozatgyártás),  a szervezet környezete (stabil vagy változó),  társadalmi és kulturális tényezők (eltérő kultúrája, szokásai, viselkedési módja),

40 40 Egyéb megközelítési módok: Döntési pontok vizsgálata  a vezető döntéshozó személy, akinek céljai vannak,  a célok elérése érdekében ésszerű döntési módszereket használhat,  a célok között konfliktusok lehetnek,  a rendelkezésre álló információkban sok a bizonytalanság,  sokféle érdek,  „racionálisan”, hol irracionálisan viselkedő szervezet

41 41 Társadalmi cselekvések elmélete  A szervezetek viselkedését az egyének szempontjából vizsgálták.  Az egyének a maguk módján értelmezik a munkahelyüket.  Az egyén céljai és a cselekedetei attól függenek, hogy miként értelmezi a szituációt.  A vezető feladata az, hogy befolyásolja a beosztottait.  A konfliktust normális, természetes dolognak tekinti a szervezetek életében.  Annak a szervezetnek, amely nem foglalkozik tagjainak egyéni szükségleteivel, elvárásaival és céljaival, komoly hatékonysági problémái keletkezhetnek.

42 42 Nemzeti kultúrák  az adott országra, az adott népre, népcsoportra jellemző értékek, szemléletmódok, beállítódások;  a képzési, oktatási rendszer, vallása az ország vagy régió gazdasági rendszere, jogrendszere, társadalmi intézményei;  az emberek történeti tapasztalatai különbözőek,

43 43 Taoizmus  A világon minden változik, keletkezik és elpusztul, minden dolog a saját ellentétébe csap át.  Az ellentétek azonban egységet alkotnak, s mindez maguknak a dolgoknak belső törvénye.  A dolgok mozgásába beleavatkozni nem lehet és nem szabad.

44 A jó vezetőnek  nem az a feladata, hogy részletes útmutatást adjon a munka elvégzéséhez,  sokkal inkább az, hogy elősegítse az önálló és eredményes munkavégzést.

45 45 A vezetés a technológiai fejlődés időszakában

46 46 A századforduló jellemzői  technológiai  technológiai fejlődés: IT, távközlés,  globalizáció  gazdasági  gazdasági centrumok átrendeződése: –USA, –USA, EU, Japán –Kistigrisek –Kína –Kína (2005 – 10 %-os GDP növekedés)

47 47 Új szervezési és vezetési módszerek és technikák  Benchmarking=teljesítménymutatók  Outsoursing=kiszervezés  moduláris vagy virtuális vállalat,  „lapos" struktúrák,  folyamat-reengineering,

48 48 Vezetési paradigmák 1. Üzleti élet Háború Vállalat Beszabályozandó gépezet MenedzsmentEllenőrzés MunkatársakGyerekek VáltozásVeszély

49 49 Michael Porter Michael Porter Harvard Business School professzora  1993-ban írt "Versenystratégiák" című könyve, az üzleti stratégiagyártás "bibliája" használja ugyanis a vörös óceán kifejezést a nemzetközi piac szinonimájaként.  Ezen a piacon az árversenyben mindenki csak vérzik és szenved, minél definiáltabb a piac, annál véresebb a verseny.

50 50 Vezetési paradigmák 2. Üzleti élet Ökorendszer VállalatKözösség MenedzsmentSzolgáltatás MunkatársakPartnerek VáltozásNövekedés

51 51 W. Chan Kim Renée Mauborgne  Teljesen új gondolkodásmódot és stratégiát takar, amely nem a versenytársakra és a "jobbat olcsóbban" kényszerre koncentrál, hanem új termékek, szolgáltatások, új piacok teremtésére.

52 52 Vezetési paradigmák változása Üzleti élet HáborúÖkorendszer Vállalat Beszabályozandó gépezet Közösség MenedzsmentEllenőrzésSzolgáltatás MunkatársakGyerekekPartnerek VáltozásVeszélyNövekedés

53 Sir Richard Branson

54 Branson minden sikere kudarcokból ered.  Gyerekkrában diszlexiás és rövidlátó,  Felfedezi azonban, hogy jó a sportban, rövidesen a foci-, a rögbi- és a krikettcsapat egyaránt kapitányává választja.  Majd jön egy baleset, térde miatt már nem sportolhat, újból a peremre kerül.  Ekkor az iskolai könyvtár lesz az otthona (már tud olvasni), nyer egy novellapályázaton, megismer néhány fontos embert, és kinyílik a világ számára.

55  1968. Student Magazin  1971.Virgin lemezboltok  1973.Virgin Lemezkiadó  1984Virgin Atlantic Airways  1994.Virgin Cola Company  filmszínházak, kommunikációs technológiák, vasút, szállodák, és Internet szolgáltatások  2004. Űrturizmus  Hálózat nélküli mobil távközlés

56 56 Branson vezetési elve 1. „Ha kezdjük nem ismerni az embereket saját cégünknél, akkor elérkezett az idő az átszervezésre. Azt hiszem 50-60 fő felett már nem működik a dolog. Azt hiszem 50-60 fő felett már nem működik a dolog. Én ilyenkor egyszerűen feldarabolom a vállalatot."

57 57 Branson vezetési elve 2.  Egy gazdasági vállalkozás sikere nagyrészt azon múlik, hogy az ott dolgozók, hogyan érzik magukat.  Ha az alkalmazottak jól érzik magukat a cégnél, az ügyfelek is jól fogják érezni magukat.  Ennek következtében a cég nyereséges lesz, és a részvényesek is jól fogják érezni magukat.  Tehát: a legfontosabb, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat.

58 58 Dr. Kürti Sándor Egy multinacionális magyar kisvállalkozás

59 59 Kürt Kft. története  COCOM lista, alkatrészhiány, mágneses adattárolók javítása /1985  1989 alakult adatmentésre,  KÜRT külföldi leányvállalatai, –a KUERT Datenrettung Deutschland GmbH, 2003 elején nyitotta meg kapuit Németországban, –2004-ben pedig a KUERT Information Management GmbH lépett piacra ausztriai székhellyel. –A 2007-es évtől a KÜRT a Közép-Kelet felé nyitott és megalapította leányvállalatát Dubai-ban, KÜRT Information Security LLC néven. –Ugyanebben az évben az USA-ban elindult a KURT Security, LLC.

60 60 A vezető csak saját munkatársai által lehet sikeres, függetlenül attól, hogy milyen terméket vagy szolgáltatást állít elő a szervezet.

61 61 Peter F. Drucker

62  Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok.  Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában.  Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlagon felüli tettekre tegyen képessé.

63 63 Jelenlegi körülmények Gazdasági válság

64 64 Okok  az ingatlanpiaci „buborék” kipukkadt,  globális hitelválság - pénzügyi krízis  ijesztő gyorsasággal maga alá temette a reálgazdaságot  A munkanélküliség az USA-ban eléri a 14 %-ot.  Ez csak a kezdet!

65 John Kottler

66 66


Letölteni ppt "1 Vezetés, szervezés. 2 Témák 1. Alapfogalmak, történeti áttekintés 2. A vezetés, mint emberekkel való bánásmód. Önismeret, hiedelmek, az első benyomás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések