Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Buczkó Erika r. alezredes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Buczkó Erika r. alezredes"— Előadás másolata:

1 Buczkó Erika r. alezredes
„Az idősek áldozattá válásának megelőzéséért” Budapest, október 30. Buczkó Erika r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Cél: az idős személyek megkárosítására specializálódott bűnözés bemutatása, felkészítés a rendőrséggel való együttműködésre az idősek áldozattá válásának megelőzésében, az áldozattá vált személyek segítő szervezetek irányába történő közvetítésében, Az idősek ellátásában, azokkal napi kapcsolatban állók hidat képezzenek a rendőrség és idősek között, Tevékenységükkel generálhatják az önsegítő folyamatokat,

2 Bűnügyi helyzet Ismertté vált - regisztrált bűncselekmények száma:
Ismertté vált elkövetők száma: – – Ismertté vált természetes személy / idős sértettek: 2010– – 2010 – – A RENDSZEVÁLTÁST KÖVETŐEN A BŰNÖZÉS ROBBANÁSSZERŰEN NÖVEKEDETT Mo-on (1989: míg 2001 ben: , 2009 ben: ) A 2008-as gazdasági válság hatása még napjainkban is érzékelhető; Következménye: egyes társadalmi csoportok, rétegek leszakadása, elszegényedése; Hatása: munkanélküliség emelkedése, létbizonytalanság fokozódása,: újfajta bűnelkövetési módok, bűnözési formák megjelenése; Szociálisan nehéz helyzetben lévők: vagyon, közrend elleni bcs-k elkövetői; Jobb anyagi helyzetben lévők : gazdasási deliktumok elkövetői (pl:hitelcsalások) Tovább folytatódott az a tendencia, amelyre a személy és vagyon elleni bűncselekmények erőszakosabbá válása jellemző Rendőrség állományán belüli erőteljes fluktuáció (nyugdíjba vonulás) még az elmúlt évben is érezhető volt a bűncselekmények megelőzésében, felderítés eredményességében.

3 Kiemelt kockázatú csoportok
…… akik életkori, fizikai vagy mentális sajátosságukból adódóan valamint a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, ezáltal fokozottabban veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben; A kriminológiailag kiemelt kockázattal bírók sérelmére elkövetett bűneseteket a bűnalkalmak csökkentésével, a potenciálisan veszélyeztetettek fokozott védettségével, a bűnözés kialakulását gátló társadalmi folyamatok együttes erősítésével, fokozott propaganda tevékenységgel lehet megelőzni. Áldozattá válásuk megelőzése érdekében a Rendőrség bűnügyi, bűnmegelőzési és közbiztonsági állományának összehangoltan, egységesen kell fellépnie. Kiemelten fontos a Rendőrség szolgálati ágai közötti feladategyeztetés, segítő kommunikáció kialakítása és annak gyakorlati működtetése.

4 Leginkább veszélyeztetett korcsoportok
Gyermekkorúak: : :8.838 Fiatalkorúak : : 9.375 Idősek : : Külföldiek : : 7.947 A BŰNÜGYI STATISZTIKA SZERINT LEGGYAKRABBAN A FELNŐTTKORÚ NÉPESSÉG VÁLIK ÁLDOZATTÁ, MÍG A KÖZVÉLEKEDÉSSEL ELLENTÉTBEN AZ IDŐS KOROSZTÁLY AZ ÁTLAGOSNÁL JÓVAL KISEBB ESÉLLYEL LESZ BŰNCSELEKMÉNY sértettje. Azonban a bűnözéstől való félelmük, szorongásuk igen erős. Országos szinten kiemelten kezeltük a sérelmükre elkövetett bcs-k megelőzését, Elemeztük, értékeltük az áldozattá válást elősegítő objektív, szubjektív okokat, felhívtuk a figyelmet a megelőzés módjára, bemutattuk a védekezés formáit, eszközeit, Sérelmükre elkövetett bcs-k legnagyobb része vagyon elleni bcs, de emelkedett a rablások száma is, egyre gyakrabban válnak családon belüli erőszak áldozatává is,

5 Az idősek megkárosítására specializálódott elkövetők jellemzői
Életvitelszerű elkövetés (ehhez ért); Utazó bűnözők: házalás, alkalmi munka végzés, felkarolásra szoruló idegen - kapcsolat áldozat és elkövető között; Jó kommunikációs képesség, megnyerő modor; Ötletes, széleskörű, naprakész legendák; Lebukás kockázatának minimalizálása: védekezésre képtelen, vagy korlátozottan képes, manipulálható áldozat kiválasztásával; Erőszak kerülése. Minimalizálja a lebukás kockázatát, maximalizálja az elérhető hasznot, ezért védekezésre képtelen vagy korlátozottan képes, manipulálható áldozatot választ (esetenként saját megkárosításához asszisztáló) Jó kommunikációs képességgel rendelkezik, ismeri az idősek lélektanát, képes irányítani a szituációt, mindig készen áll a rögtönzésre, Erőszakot általában nem alkalmaz, ha az események nem az előre elképzelt forgatókönyv szerint alakulnak, inkább menekülőre fogja, Életvitelszerűen követi el a a bűncselekményeit,máshoz nem ért, bármikor, bárhol lehet számítani felbukkanására, Ötletes, az általa alkalmazott legendák repertoárja széles skálán mozog, Megnyerő modorú, , kedves együtt érző, előzékeny,

6 Sértetti ráhatás: Az idős ember, mint potenciális áldozat
Elmagányosodás, elszigetelt életmód, szociális ellehetetlenülés; Kiszolgáltatottság, függő viszony; Romló egészségügyi állapot, fizikai - szellemi leépülés, Jószívűség, hiszékenység; Óvatlanság, gondatlanság, figyelmetlenség; Túlzott bizalom, gyanakvás hiánya; Szükséges vagyonvédelem elmulasztása, jelentős megtakarítások lakásban; Ez a korosztály elsősorban nem jogait, hanem kötelességeit tartja szem előtt,ezért rendkívüli módon sebezhetővé válik a hivatalos vagy ahhoz hasonló megítélésű személyek iránti feltétlen tisztelete miatt, (a tisztelet a hivatalos személy látszatát keltő bűnözőt is megilleti), Nem adósodik el, sőt lemondások révén megtakarításai vannak, Tartozását becsületbeli ügyként kezeli, gondolkodás nélkül fizet, ha azt az érzetet keltik benne, hogy ő vagy hozzátartozója tartozik, vagy segítségre szorul, Könnyen enged a csábításnak, ha úgy ítéli meg, hogy ezzel anyagi biztonsága tovább növelhető a visszatérített pénzek, adományok révén, A társadalmi izoláltság miatt elvesztik realitásérzetüket, nem érzékelik a velük szemben alkalmazott legendák életszerűtlenségét, Az idegen kedvességét, jó modorát, megnyerő külsejét gyanútlansággal, túlzott bizalommal viszonozzák, A médiából ismert bűneseteket maguktól távol állónak tartják, nem késztetik őket szokásaik megváltoztatására, Környezetük irányába túlzott bizalmat táplálnak, nem akarják megbántani aki kedves velük, A rendőrségtől kapott információkat megszívlelik, éles szituációban még is csődöt mondanak, Gondolkodásuk életkori sajátosságuknak megfelelően lelassult, az elkövető (tudja ezt) szavainak sebességét nem tudják követni, kontroll nélkül engedelmeskednek, A váratlan találkozás izgatottá teheti őket, a szokatlan szituáció csőlátást eredményezhet, ami a társtettesnek lehetővé teszi, hogy a bcs. Elkövetése során észrevétlen maradjon.

7 Az idősek sérelmére elkövetett leggyakoribb bűncselekmények és jellemzőik:
1.) Dinamikus élethelyzetek: zsebtolvajlás; alkalmi lopás, trükkös lopás (pénzváltás); útonállásszerűen elkövetett rablás 2.) Statikus élethelyzetek: besurranásos lopás; trükkös lopás, csalás; házalással elkövetett csalások („gagyizás”, termékkel, szolgáltatással történő házalás); Családon belüli erőszak. Dinamikus élethelyzet: lakását elhagyó, ügyeit intéző, bevásárló vagy szórakozást kereső áldozat sérelmére elkövetett bűncselekmények, Statikus élethelyzet: a sértett otthon van lakásában, házában, kertjében, tevékenykedik, pihen, Családon belüli erőszak: hozzátartozók bántalmazhatják, sanyargathatják, nyugdíjuktól megfoszthatják a sértettet,

8 A védekezés szintjei Kapcsolatfelvételtől történő aktív/ passzív elzárkózás; Kapcsolatfelvétel az ingatlanba való belépés nélkül (annak eldöntése szükséges e beengedni a váratlanul érkező idegent); Legfeljebb egy főnek a kontrollált beengedése, lehetőleg szomszéd jelenlétében, belépést követően ajtó zárása; Ingatlan (kertkapu, ajtók, ablakok) zárva tartása; Annak „elfedése”, hogy az idős személy egyedül él; Minimális készpénz otthon tartása, több helyen tárolása. Kulcs rejrejtekhelyen tartását el kell felejteni) Szolgáltató alkalmazottját vissza lehet hívni egy későbbi időpontra, telefonon tisztázható a személye, várható érkezése,

9 Prevenció Jellemző áldozati magatartások rendszerezése;
Bűncselekmények létrejöttét segítő okok, körülmények feltárása; Védelem megszervezése; Áldozattá válás reális kockázatának láthatóvá tétele; Elkerülés, megelőzés eszközeinek, módszereinek megismertetése; Felvilágosító, propaganda munka média felhasználásával; Helyi Programtervek Helyi programtervek: felvették a kapcsolatot a helyi közszolgáltató cégekkel, akikkel közösen dolgozták ki és juttatták el a trükkös elkövetési módokra történő figyelemfelhívásokat; felmérték illetékességi területükön a kiemelten veszélyeztetett településeket, ezen belül azon különösen veszélyeztetett csoportba tartozó, (60 évüket betöltött, illetve, 60 évet betöltött egyedül élő) idős emberek számát, akik vészhelyzeti segélyhívóval történő ellátása, életkoruknál, állapotuknál, életkörülményeinél fogva indokolt lenne, javaslatokat fogalmaztak meg a vészhelyzeti segélyhívók elterjesztésének, valamint az idősügyi jelzőrendszer bevezetésének lehetőségére; felvették a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, amelyek kötelezettek az időskorúak segítésében, illetve szerepet vállalnak gondozásukban. Ennek eredményeként kialakításra kerültek a hatékony cselekvés konkrét formái annak ellenére, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi erőforrások nem állnak a rendőrség rendelkezésre; kezdeményezték a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) népszerűsítését azáltal, hogy a védtelen, idős ember szomszédságában lakókat felkérték arra, hogy tanúsítsanak fokozott figyelmet az idős ember irányában; Egyre több helyen idős kortárssegítő program hatékony kapcsolatot alakítottak ki az egyházakkal annak érdekében, hogy képviselőik jelzéseket adjanak az időskorúak kriminális veszélyeztetettségéről, illetve felhívják az érintettek figyelmét ezekre a veszélyekre; együttműködtek a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával, annak érdekében, hogy az érdeklődők tájékozódhassanak a biztonságtechnikai felszereléseket, zárakat, nyílászárókat stb. felszerelő, javító bejegyzett vállalkozásokról, azok elérhetőségéről; a rendészeti szakterület által kidolgozott (idősek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzését célzó) intézkedési tervnek megfelelően a rendőrség, bűnügyi, bűnmegelőzési, rendészeti szolgálati ágai összehangolták bűnmegelőzési tevékenységüket; fenti intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a közrendvédelmi szolgálat munkatársai (KMB) időszakonként megjelentek az idős emberek lakásán, házánál, szükség esetén részére segítséget nyújtottak. Az ellenőrző munkába bevonták azokat a személyeket, akik feladatukból adódóan erre alkalmasak (postás, körorvos, szociális munkás, polgárőr stb.).

10 A szubjektív biztonságérzet fokozása

11 Legtöbbet Ő tehet biztonsága érdekében

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Buczkó Erika r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály


Letölteni ppt "Buczkó Erika r. alezredes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések