Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

… kitalálni, amit már tudsz… Balatincz Gyöngyi Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "… kitalálni, amit már tudsz… Balatincz Gyöngyi Homokszentgyörgy, 2011.03.23."— Előadás másolata:

1 … kitalálni, amit már tudsz… Balatincz Gyöngyi balatinczgyongyi{@gmail,com Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

2  A tanuló „csak” tanul?  A tanár „csak” tanít?  Mire van szüksége a gyermeknek?  Tanulhatunk egymástól? Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

3  ismeret  készség, képesség  attitűd Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

4  óvodai nevelés  szövegértési-szövegalkotási  matematikai  idegen nyelvi  IKT (informatika és médiahasználat)  szociális, életviteli és környezeti  életpálya-építési kompetencia terület az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

5  NAT  Programtanterv  Kerettanterv  Programcsomagok Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

6 A sikeres életpálya építés és az élethosszig tartó tanulás feltételeként szükséges személyiségjegyek erősítése:  önállóság,  rugalmasság,  belső kontroll,  nyitottság,  kreativitás,  toleráns attitűd,  együttműködési készség. Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

7  Kommunikáció-központúság: az olvasás, a beszéd és az írás elválaszthatatlansága  Tevékenység centrikusság  Rendszeresség  Differenciáltság  Partnerség  Kutatószemlélet (Megnyújtott alapozó szakasz) Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

8  Beszélgetőkör  Mesehallgatás  Ritmikus mozgások Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

9  Nagy- és finommozgások koordinációja  Saját test érzékelésének biztonsága  Tájékozódás térben, síkban  Oldaliság (lateralizáció)  Szem-kéz koordináció  Auditív és vizuális észlelés Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

10  felkeltjük az érdeklődést az írott szöveg tartalma iránt;  a felfedezés örömének átélését biztosítjuk mese- és vershallgatással;  a gyermekeket egyaránt sikerhez juttatjuk;  az olvasástanulás első pillanatától az olvasottak megértésére helyezzük a hangsúlyt;  a gyermekek saját tempójuk szerint haladhassanak;  igényes szövegválasztással motiváljuk az olvasást. Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

11  Olvasás útján szerezhető tapasztalatok, élmények feldolgozása (bábok, plakátok, képsorok, képregények, rejtvények készítésével)  Mese folytatása saját szókinccsel  Gyermeklexikon használatához kapcsolódó játékos feladatok megoldása Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

12  Beszámolás az olvasottakról  Könyvillusztrációk készítése, képsorok tervezése  Könyvajánlás, könyvcsere társak között  Szótárak és gyermeklexikonok használatával fogalom-meghatározások  Szöveges feladat készítése a szövegből vett információk felhasználásával  Új információk gyűjtése a feldolgozott témával kapcsolatban  Egyszerű, néhány szavas utasítások olvasása konkrét szituációban, pl.: játékszabály, feladatleírás…  Az olvasottak értelmezése cselekvéssel Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

13  Rendszeres könyvtárhasználat  Olvasmányélmények rajzos, szöveges megfogalmazása  Vázlat készítése tanítói segítséggel  Beszámolás az olvasottakról vázlat segítségével  Könyvkeresés, bibliográfia készítése adott, vagy választott témához Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

14  Vázlat készítése az olvasottakról  Az olvasottak reprodukálása saját szókinccsel  Rövid információs szövegek önálló megfogalmazása szóban  A szerzett információk rendezése, rendszerezése (pl. táblázatba rendezése, felhasználásuk képek, diagramok, táblázatok értelmezéséhez)  Feldolgozott témákhoz kiegészítő ismeretek gyűjtése  Tájékozódás informatikai eszközökkel Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

15 OLVASÁSTECHNIKÁT (MEGÉRTÉST) FEJLESZTŐ GYAKORLATOK RÁHANGOLÓDÁSJELENTÉSTEREMTÉSREFLEKTÁLÁS  Szövegjóslás cím, illusztráció, helyszín-szereplők befejezés alapján  Adott téma kapcsán előzetes ismeretek előhívása  …. ( pókháló, TTM… ) Elsődleges megértés:  Szöveg megismerése  Szereplők (megnevezése, lerajzolása, jellemzése, csoportosítása…)  Cselekmény  Helyszín  Idő Mélyebb tartalom:  Tulajdonságok megváltoztatása, bizonyítása  Esemény megjelenítése  Nézőpontváltás  Vita  Vázlat  Ok-okozati összefüggések  Következtetések  …. ( INSERT, szakaszos szövegfeldolgozás…)  Szereplők jellemének értékelése  Mit tettél volna másképpen?  Mit tanultál az olvasottakból?  Levél írása az írónak, vagy a főszereplőnek  Mese újraírása  Olvasmányhoz közmondás keresése  Dramatizálás  Véleményalkotás  Vita  …. (T-táblázat, TTM, kilépő kártya…) Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

16  Egyéni munka  Páros munka  Csoportmunka  Differenciált rétegmunka  Kooperatív tanulási-tanításai technikák  Frontális osztálymunka Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

17  Értékelés értékkeresés  Viszonyítás a korábbi teljesítményhez  Minden esetben pozitív, előremutató  Önreflektív a tanuló számára A tanuló rálát saját tanulási folyamatára, képes tanulási igényeit, a továbbfejlődés lépéseit megfogalmazni Felelőssé válik saját fejlődéséért

18  Önértékelés  Társértékelés Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

19 „A másik emberrel általában a világon semmi más bajunk nincs, csak az, hogy ő a másik. Neki is látunk többnyire, hogy ezen változtassunk. Megpróbáljuk saját képünkre formálni, ami már az Istennek sem sikerült, de abból azért annyi baj nem származott, mint a mi hasonló kísérleteinkből. Ehhez a művelethez ugyanis éles faragószerszámok kellenek, kegyetlen csonkítások és protézisek. Tudom, hogy lehetetlen, de van egy parancsolat, amelynek betartását nem tartanám utolsó dolognak. Az pedig így hangzana: »Ne állítsd magad bálványként mások elé, s ne kívánd, hogy előtted hódoljanak!«” (ANCSEL Éva1999. idézi: Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest 2002. 26. o. ) Homokszentgyörgy, 2011.03.23.

20  Adaptív oktatás Szöveggyűjtemény 2. kötet Szerk: Lénárd Sándor, Rapos Nóra Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 2008.  Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest 2002.  MagTár Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2006.  Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület Általános szakmai koncepció. http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/koncepcio/szovegerte s_alt-szakmai_koncepcio_abc.pdf http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/koncepcio/szovegerte s_alt-szakmai_koncepcio_abc.pdf  Szövegértés-szövegalkotás „A” 1-4 évfolyam Programtanterv http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/tantervek/programtan tervek/szovegertes_a_1-4_programtanterv-javitott_adatbank.pdf http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/tantervek/programtan tervek/szovegertes_a_1-4_programtanterv-javitott_adatbank.pdf Homokszentgyörgy, 2011.03.23.


Letölteni ppt "… kitalálni, amit már tudsz… Balatincz Gyöngyi Homokszentgyörgy, 2011.03.23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések