Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

… kitalálni, amit már tudsz…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "… kitalálni, amit már tudsz…"— Előadás másolata:

1 … kitalálni, amit már tudsz…
Mitől „kompetenciás” egy tanóra? Tervezés Szövegfeldolgozás feladattípusai … kitalálni, amit már tudsz… Balatincz Gyöngyi Homokszentgyörgy,

2 Közös gondolkodásra hívás /Szubjektív bevezetés/
A tanuló „csak” tanul? A tanár „csak” tanít? Mire van szüksége a gyermeknek? Tanulhatunk egymástól? Homokszentgyörgy,

3 kompetencia ismeret készség, képesség attitűd
Homokszentgyörgy,

4 A program kiemelt kompetenciaterületei
óvodai nevelés szövegértési-szövegalkotási matematikai idegen nyelvi IKT (informatika és médiahasználat) szociális, életviteli és környezeti életpálya-építési kompetencia terület az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú Homokszentgyörgy,

5 A tervezés dokumentumai
NAT Programtanterv Kerettanterv Programcsomagok Homokszentgyörgy,

6 A kezdeti szakasz felelőssége
A sikeres életpálya építés és az élethosszig tartó tanulás feltételeként szükséges személyiségjegyek erősítése: önállóság, rugalmasság, belső kontroll, nyitottság, kreativitás, toleráns attitűd, együttműködési készség. Homokszentgyörgy,

7 A PROGRAMFEJLESZTÉS ALAPELVEI Szövegértés-szövegalkotás
Kommunikáció-központúság: az olvasás, a beszéd és az írás elválaszthatatlansága Tevékenység centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség Kutatószemlélet (Megnyújtott alapozó szakasz) Homokszentgyörgy,

8 Napi képességfejlesztő tevékenységek
Beszélgetőkör Mesehallgatás Ritmikus mozgások Homokszentgyörgy,

9 Az Alapozó időszakban Kiemelten fejlesztendő képességek, készségek
Nagy- és finommozgások koordinációja Saját test érzékelésének biztonsága Tájékozódás térben, síkban Oldaliság (lateralizáció) Szem-kéz koordináció Auditív és vizuális észlelés Homokszentgyörgy,

10 szöveg „üzenetének” megértése érdekében:
felkeltjük az érdeklődést az írott szöveg tartalma iránt; a felfedezés örömének átélését biztosítjuk mese- és vershallgatással; a gyermekeket egyaránt sikerhez juttatjuk; az olvasástanulás első pillanatától az olvasottak megértésére helyezzük a hangsúlyt; a gyermekek saját tempójuk szerint haladhassanak; igényes szövegválasztással motiváljuk az olvasást. Homokszentgyörgy,

11 AZ ÍROTT INFORMÁCIÓ MEGFEJTÉSÉRE VALÓ TÖREKVÉS MEGALAPOZÁSA I. SZINT
Olvasás útján szerezhető tapasztalatok, élmények feldolgozása (bábok, plakátok, képsorok, képregények, rejtvények készítésével) Mese folytatása saját szókinccsel Gyermeklexikon használatához kapcsolódó játékos feladatok megoldása Homokszentgyörgy,

12 AZ ÍROTT INFORMÁCIÓ MEGFEJTÉSÉRE VALÓ TÖREKVÉS MEGALAPOZÁSA Ii. SZINT
Beszámolás az olvasottakról Könyvillusztrációk készítése, képsorok tervezése Könyvajánlás, könyvcsere társak között Szótárak és gyermeklexikonok használatával fogalom-meghatározások Szöveges feladat készítése a szövegből vett információk felhasználásával Új információk gyűjtése a feldolgozott témával kapcsolatban Egyszerű, néhány szavas utasítások olvasása konkrét szituációban, pl.: játékszabály, feladatleírás… Az olvasottak értelmezése cselekvéssel Homokszentgyörgy,

13 AZ ÍROTT INFORMÁCIÓ MEGFEJTÉSÉRE VALÓ TÖREKVÉS MEGALAPOZÁSA iii. SZINT
Rendszeres könyvtárhasználat Olvasmányélmények rajzos, szöveges megfogalmazása Vázlat készítése tanítói segítséggel Beszámolás az olvasottakról vázlat segítségével Könyvkeresés, bibliográfia készítése adott, vagy választott témához Homokszentgyörgy,

14 AZ ÍROTT INFORMÁCIÓ MEGFEJTÉSÉRE VALÓ TÖREKVÉS MEGALAPOZÁSA Iv. SZINT
Vázlat készítése az olvasottakról Az olvasottak reprodukálása saját szókinccsel Rövid információs szövegek önálló megfogalmazása szóban A szerzett információk rendezése, rendszerezése (pl. táblázatba rendezése, felhasználásuk képek, diagramok, táblázatok értelmezéséhez) Feldolgozott témákhoz kiegészítő ismeretek gyűjtése Tájékozódás informatikai eszközökkel Homokszentgyörgy,

15 OLVASÁSTECHNIKÁT (MEGÉRTÉST) FEJLESZTŐ GYAKORLATOK
RÁHANGOLÓDÁS JELENTÉSTEREMTÉS REFLEKTÁLÁS Szövegjóslás cím, illusztráció, helyszín-szereplők befejezés alapján Adott téma kapcsán előzetes ismeretek előhívása …. ( pókháló, TTM… ) Elsődleges megértés: Szöveg megismerése Szereplők (megnevezése, lerajzolása, jellemzése, csoportosítása…) Cselekmény Helyszín Idő Mélyebb tartalom: Tulajdonságok megváltoztatása, bizonyítása Esemény megjelenítése Nézőpontváltás Vita Vázlat Ok-okozati összefüggések Következtetések ( INSERT, szakaszos szövegfeldolgozás…) Szereplők jellemének értékelése Mit tettél volna másképpen? Mit tanultál az olvasottakból? Levél írása az írónak, vagy a főszereplőnek Mese újraírása Olvasmányhoz közmondás keresése Dramatizálás Véleményalkotás (T-táblázat, TTM, kilépő kártya…) Homokszentgyörgy,

16 Tanulásszervezési módok, tanulási technikák
Egyéni munka Páros munka Csoportmunka Differenciált rétegmunka Kooperatív tanulási-tanításai technikák Frontális osztálymunka Homokszentgyörgy,

17 Fejlesztő értékelés Értékelés értékkeresés
Viszonyítás a korábbi teljesítményhez Minden esetben pozitív, előremutató Önreflektív a tanuló számára A tanuló rálát saját tanulási folyamatára, képes tanulási igényeit, a továbbfejlődés lépéseit megfogalmazni Felelőssé válik saját fejlődéséért Homokszentgyörgy,

18 A fejlesztő értékelés Önértékelés Társértékelés
Homokszentgyörgy,

19 „A másik emberrel általában a világon semmi más bajunk nincs, csak az, hogy ő a másik. Neki is látunk többnyire, hogy ezen változtassunk. Megpróbáljuk saját képünkre formálni, ami már az Istennek sem sikerült, de abból azért annyi baj nem származott, mint a mi hasonló kísérleteinkből. Ehhez a művelethez ugyanis éles faragószerszámok kellenek, kegyetlen csonkítások és protézisek. Tudom, hogy lehetetlen, de van egy parancsolat, amelynek betartását nem tartanám utolsó dolognak. Az pedig így hangzana: »Ne állítsd magad bálványként mások elé, s ne kívánd, hogy előtted hódoljanak!«” (ANCSEL Éva1999. idézi: Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest o.) Homokszentgyörgy,

20 Felhasznált irodalom Adaptív oktatás Szöveggyűjtemény 2. kötet Szerk: Lénárd Sándor, Rapos Nóra Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 2008. Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest 2002. MagTár Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez. Országos Közoktatási Intézet, Budapest 2006. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület Általános szakmai koncepció. s_alt-szakmai_koncepcio_abc.pdf Szövegértés-szövegalkotás „A” 1-4 évfolyam Programtanterv tervek/szovegertes_a_1-4_programtanterv-javitott_adatbank.pdf Homokszentgyörgy,


Letölteni ppt "… kitalálni, amit már tudsz…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések