Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgármesteri Fórumok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgármesteri Fórumok"— Előadás másolata:

1 Polgármesteri Fórumok
„Út a munkához” program céljai, végrehajtási feladatai

2 Tájékoztató adatok a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számáról

3 A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként

4 A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként

5 Az „Út a munkához” program céljai és alapelvei
Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésének erősítése a segélyezettek integrációja érdekében. Alapelvek: együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és egyéni felelősség, aki képes dolgozni az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez, a minimum szintű ellátást továbbra is biztosítani szükséges az arra rászorulóknak, a segítségnyújtás és az együttműködéssel szemben támasztott követelmények, valamint ezekhez kapcsolódó szankciók együttes alkalmazása.

6 Jogszabályi háttér Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló CVII. törvény (Eszft.) (5 törvény módosítása) Szociális törvényben: „Aktív korúak ellátása” fejezet A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egy kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. Folyamatban vannak a foglalkoztatási területhez kapcsolódó jogszabályok kiadása (pl.: Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis).

7 Az ellátásra jogosultak
A jogosultsági feltételek az aktív korúak ellátásánál azonosak, az eddigiekhez képest nem változtak: jövedelmi és vagyoni feltétel (a családi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 90%-át és vagyonnal nem rendelkezik), vagy lejárt az álláskeresési támogatása, vagy előzetesen együttműködött egy évig. Megállapítása a jegyző feladata (hatósági ügy) Változás: Az előzetes együttműködési kötelezettséget csak a munkaügyi szervvel lehet teljesíteni januártól.

8 Aktív korúak ellátása Munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória az eddigi egy (segély) helyett: Rendszeres szociális segélyezettek: munkára egészségi okok miatt nem képesek, 55 év felettiek, 14 éven aluli gyermek elhelyezését nem tudják napközbeni ellátás kertében biztosítani (feltéve, hogy a másik szülő ellátásban nem részesül). Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, akkor kerül folyósításra, ha nem vesz részt közfoglalkoztatásban, olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás.

9 Rendszeres szociális segélyezettek
Együttműködési kötelezettséget kell előírni: az önkormányzat által kijelölt szervvel, jellemzően a családsegítő szolgálatokkal (kivétel az egészségkárosodottak) – 15 napon belül kell jelentkeznie. Együttműködés célja: képességfejlesztés, életmódformálás – helyi rendeletben kell szabályozni a célokat, . Összege: az eddigi szabályokat kell alkalmazni, vagyis továbbra is a család összetételének figyelembevételével a nyugdíjminimum 90%-ig egészíti ki a család jövedelmét (maximum a nettó minimálbér – Ft). Önként vállalhatják a közfoglalkoztatásban való részvételt: a települési önkormányzattal kötött megállapodás keretében 1 évig, ez esetben a rendelkezésre állási támogatásra lesznek jogosultak. Figyelem! Az önkormányzat (polgármester, átadott hatáskörben más személy, vagy szerv) akkor köti meg a megállapodást, ha a közfoglalkoztatási terv alapján tudja biztosítani a rendszeres szociális segélyes foglalkoztatását.

10 Rendszeres szociális segély
A segély megszüntetése: együttműködés megszegése esetén (2 éven belül ismételten megszegi) jogellenes munkavégzés (első alkalom 1 hónapos felfüggesztése, 2. alkalommal – 2 éven belül –megszüntetésre kerül sor), az eddigi kizáró okok is megmaradtak, pl.: felülvizsgálatot akadályozza, keresőtevékenységbe kezd, GYES-ben vagy GYET-ben részesül.

11 Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
Az ellátásra való jogosultság feltétele: ha közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben, vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást az Flt. szerint nem állapítottak meg (35. év alatti általános iskolát nem végzettek esetén speciális szabály) = rendelkezésre állási támogatás illeti meg. Együttműködési kötelezettség: állami foglalkoztatási szervvel (nyilvántartásba vétel és álláskeresési megállapodás megkötése – 15 napon belül kell jelentkeznie). Összege: fix, a család létszámától függetlenül az öregségi nyugdíj minimum összegével egyezik meg ( Ft), átmeneti szabály: ha kisebb a RÁT összege, akkor a decemberében kifizetett segélyt kell folyósítani az év végéig.

12 Rendelkezésre állási támogatás
Támogatásra való jogosultság megszüntetése: neki felróható okból törlik az álláskeresők nyilvántartásából, a felajánlott munka visszautasítása, jogellenes munkavégzés (azonos a segélyével), általános megszűnési okok. A felülvizsgálat speciális szabályai: a közfoglalkoztatásból származó jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. A többi ellátás tekintetében pedig a közfoglalkoztatásból származó jövedelemnek a Ft-ot meghaladó részét nem kell figyelembe venni.

13 Átmeneti időszak A törvény jan. 1-jétől lépett hatályba, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 2008. XII. 31-én ellátásban részesülőket március 31.-ig kell felülvizsgálni az aktív korúak ellátására való jogosultság szempontjából – felülvizsgálatot követő hónaptól kell rendelkezni az új ellátásról. 2008. XII. 31-én közfoglalkoztatásban résztvevő személyt a foglalkoztatás lejártával kell felülvizsgálni. Az álláskeresési támogatásban részesülőnek a megállapított segélyt annak megszűntéig tovább kell folyósítani. A beilleszkedési programra is kiterjed a felülvizsgálat.

14 Kulcselem: a közfoglalkoztatás
Célja az egyén és a társadalom oldaláról: a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók ne veszítsék el kapcsolatukat a munka világával, képességüket megtartsák a munkavégzésre hasznos munkát végezzenek, dolgozzanak. A közcélú munka megszervezése a települési önkormányzat feladata (társulás, vagy más szerv útján is végezheti) től a közcélú foglalkoztatást szervezni kell, függetlenül attól, hogy még nem készült el a közfoglalkoztatási terv! Önkormányzat kötelezettségeinek meghatározása (Szt. 36. és 37/A. §.) Közfoglalkoztatási terv készítése

15 Közfoglalkoztatás formái
Közcélú munka: állami, vagy helyi önkormányzati feladat ellátás, amelynek teljesítéséről a helyi önkormányzat gondoskodik (Szt. 36. §.)=önkormányzati feladat Közmunka: célja az állami, vagy önkormányzati feladatellátás – pályázati rendszerben SZMM régiónként ír ki 3-8 hónapos határozott időtartamú közmunkaprogramokat álláskeresők alkalmazására (téli időszak, idősgondozás, parlagfű mentesítés)=központi program, pályázat Közhasznú munkavégzés: munkaügyi központ támogatásával, a lakosságot, vagy a települést érintő közfeladat ellátását végezhetik kht., gazdasági társaságok- kiközvetítettek alkalmazása nem üzletszerű gazdasági tevékenységre = régiós, kirendeltségi szintű

16 Közcélú munka Foglalkoztatható:
akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították (kivéve az RSZS, de ő is nyilatkozatában vállalhatja - kivéve az egészségkárosodott- aki teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat) A kirendeltségen kéri az álláskeresőként való nyilvántartásba vételét és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat. Jellemzői: legalább évi 90 munkanap (4,5 hónap) legalább napi 6 óra, határozott idejű munkaviszony – munkaszerződéssel, Mtv. 79. §. (időtartamát naptárilag kell meghatározni, 5 évet nem haladhatja meg, ha az időtartam lejártát követően 1 nappal továbbdolgozik határozatlan idejűvé alakul), munkabér, legkevesebb a minimálbér (71500) RÁT esetén a munkakezdés időpontjáról legalább 5 nappal korábban kell értesíteni

17 Mi a megfelelő munka? Szt. 35. §. (2) a RÁT-osok számára előírja:
szakképzettségének, iskolai végzettségének, képzettségi szintjének megfelel, egészségi állapota szerint alkalmas, a munkahely és lakóhely közötti utazási idő oda vissza 3 órát (10 év alatti gyermek esetén 2 órát) nem haladja meg és a várható kereset eléri a minimálbért, részmunkaidős esetén a fentiek fele,időarányos bér keresőképtelenségre hivatkozás esetén – a foglalkoztató felülvizsgálatot kérhet –jegyző kezdeményezheti foglalkozás egészségügyi vizsgálatra a kirendeltség küldi el: adott munkakörre szól és érvényessége eltérő

18 Közfoglalkoztatási terv
Az önkormányzat és munkaügy együttműködésében készül el egyéves időtartamra szól (2009. IV. 15.-ig) A tervezés folyamata: elemzés (munkaügyi adatok alapján), segélyezettek értékelése, közfoglalkoztatási feladatok, tevékenységek összeállítása, lakossági vélemény kikérése, a feladatok személyhez kötött ütemezése Egyeztetése: előzetes véleményezés - kirendeltség, helyi szociálpolitikai kerekasztal

19 A terv tartalma és elfogadása
Rát-osok várható képzettség szerinti összetétele, Közfeladatok megjelölése, ütemezése, Ehhez szükséges létszám, Rendelkezésre álló források tervezése Egyéb kimutatások (intézmények, szolgáltatók, eddigi közmunka, közhasznú) Döntés: képviselő testület, társulási tanács évente február 15-ig (most ápr.15.) Megküldése: kirendeltség, MÁK (5 napon belül!) Szankciók: MÁK visszatartja (nem tarthatja) az állami támogatás 15 %-át. Módosítható, lényeges változás esetén

20 Tevékenységek listája
Közterületi feladatok, segédmunka Közintézményekben kisegítés (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal, egészségügyi intézmények), akkor is lehet, ha ellátási szerződést kötött az önkormányzat (egyházzal, nem állami szervvel) Kiegészítő tevékenységek (gondnok, portás, kézbesítő, adminisztrátor, adat feldolgozó) Szociális tevékenységek (házi gondozáshoz segítség, étel kiszállítás, bevásárlás, házkörüli teendők, szabadidős programokra kísérés) Szakipari tevékenységekhez segítség, karbantartás Rendezvényszervezés, vagyonvédelmi feladatok segítése = önkormányzati kötelező feladatokban való részvétel

21 Finanszírozás I. A meglévő források átcsoportosítása közfoglalkoztatásra: a segélyre rendelkezésre álló forrás közel 40%-a került átcsoportosításra, az önkormányzatok által felhasználható közhasznú munka forrásának jelentős része pedig beleolvad a közcélú munkavégzésbe. Eredmény: a források 50%-a foglalkoztatásra került betervezésre. Változások: egy előirányzat lesz a jövedelempótló támogatásokra és a közcélú foglalkoztatásra lehívható forrás – felső korlát nélküli, az önkormányzatok adminisztrációs terheinek csökkentésére foglalkoztatás szervezők kerülnek alkalmazásra a munkaerőpiaci program keretből – februárban várható pályázat. honlapon

22 Finanszírozás II. Az önkormányzati érdekeltség megteremtése az önrészen keresztül. Az önkormányzat hozzájárulása: rendszeres szociális segélyezetteknél – 10%, (átlag 2450 Ft/fő/hó rendelkezésre állási támogatásban részesülőknél – 20%, ( Ft/fő/hó) közcélú foglalkoztatás esetén a személyi kiadások (munkabér és közterhek) – 5% (4 200 Ft/fő/hó) Megszűnik a keret, az önkormányzatok visszaigénylése a minimálbér alapján történik ( Ft+járulék 50 %-a= Ft állami támogatás igényelhető személyenként havonta).

23 Helyi önkormányzati rendeletalkotás
a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatban 1993. évi. III. tv. 132 § (4). bekezdés Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait, az együttműködés megszegésének eseteit, és kivel működik együtt, az együttműködő szervezet meghatározását. A rendelkezésre állási támogatás szabályait a törvény és kormányrendelet szabályozzák, azt nem kell helyi rendeletben szabályozni. Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét kizárólag a rendszeres szociális segélyezettek esetében írja elő a szociális törvény, mely nem vonatkozik az egészségkárosodottakra.

24 Foglalkoztatási törvény módosulása
A helyi önkormányzat foglalkoztatási feladatainak ellátása során az álláskeresők részére közmunkát, közcélú foglalkoztatást szervez döntéseinek előkészítése, végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai következményeit. (Flt. 18. §.) A munkaügyi kirendeltség megállapodást köt a munkaadóval munkaerőigény bejelentésére foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatra küldi a közcélú foglalkoztatottat A RÁT-os ügyféllel álláskeresési megállapodást köt és folyamatosan figyeli az abban foglaltak teljesítését Képzési kötelezettség: 35 év alattiak, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy szakképzettség megszerzéséhez szükséges bemeneti kompetenciák. a képzést a Regionális Átképző Központok szervezik külön tananyag alapján

25 Munkaügyi szervezetek és önkormányzatok kapcsolat rendszere
Átmeneti időszak feladatai ig az önkormányzat megküldi a kirendeltségnek a i RSZS-ek listáját elektronikus úton. A kirendeltség egyezteti a saját adatbázisában szereplő adatokkal eltéréseket jelzi a listán nyilvántartottként szerepel de RSZS-ként nem nem szerepel nyilvántartottként meg kell kérni a megszüntető határozatot és törölni kell a nyilvántartásból amennyiben az adatbázisban RSZS-ként szerepel, de a listán nem Az önkormányzat ig felül vizsgálja az RSZS ügyeket. A kirendeltség Új álláskeresési megállapodást köt (Ha kell álláskeresőként nyilvántartásba veszi): RÁT-ra jogosult személlyel RSZS-re jogosult de egy évig RÁT-ra megállapodást kötő személlyel Törli az álláskeresők nyilvántartásából Új RSZS-re jogosult személyt

26 A helyi önkormányzat és kirendeltség között kötendő megállapodások tartalma
Jellemzően a jogszabályok jól behatárolják a két szervezet közötti feladatokat és határidőket, de a helyi sajátosságok figyelembe véve célszerű megállapodást kötni,illetve a korábbi megállapodást felülvizsgálni. a kirendeltség adatszolgáltatási határidejének meghatározása közfoglalkoztatási terv közös felülvizsgálata szükség esetén - esetleges módosítás érdekében évvégén közös értékelés RÁT-ban részesülők családsegítő szolgálathoz irányításának lehetősége közcélú munka közvetítése,előzetes munkaerőigény bejelentés a foglalkoztatást végző szerv feladata és az információ csere folyamatának leírása

27 Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
Egységes ügyviteli program a közös ügyfélkörre elektronikus információcsere biztosítása egy központi rendszeres keresztül, ügyféladatok elektronikus továbbítása a közös ügyfelekkel kapcsolatos ügyviteli folyamatok dokumentálása, korszerű ügyintézés, e-közigazgatás: hatóságok közötti elektronikus adatcsere kötelező alkalmazása 2010-ig papíralapú ügyintézés, postázás kiváltása internet alapú, Web-s szolgáltatással elérhető Az Adatbázist alkalmazók: munkaügyi kirendeltségi ügyintézők és az önkormányzati ügyintézők. Fenntartója: a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

28 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Polgármesteri Fórumok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések