Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában Szellő János címzetes egyetemi docens PTE FEEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában Szellő János címzetes egyetemi docens PTE FEEK."— Előadás másolata:

1 Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában Szellő János címzetes egyetemi docens PTE FEEK

2 Fogalmi megközelítés A munka:  A szükségletek kielégítését célzó emberi tevékenység  Az ember szabad tevékenységét jelenti, amely által személyisége fejlődik. A teremtő, alkotó munka nélkül elképzel- hetetlen az ember élete, az „önmegva- lósítás kifejezője” (Maslow)

3 A munkaerő:  Közgazdasági fogalom, amely feltétele- zi, magában foglalja a munkavégzéshez szükséges fizikai és szellemi képessé- geket, illetve a munka elvégzéséhez szükséges tudást, jártasságot és a mun- kavégzés készségeit

4 A munka motivációs tényezői  A munka sajátosságai (azonosítása és fontossága)  A munka átélt jelentősége  A munka hasznosságáért érzett fele- lősség (autonómia)  A munkavégzés eredményének isme- rete (visszajelzés)

5 Az önkéntes munka fogalma  Az önkéntes munka, olyan formális és nem formális vagy informális tevékeny- ség, amelyet az emberek szabad akara- tukból, egyéni választásuk és motivá- ciójuk alapján, pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végeznek (Európa Tanács)

6 Az önkéntes munka jellemzői  Anyagi érdekektől mentes  Mások javát szolgálja  Hozzájárul, hogy az egyének és közös- ségek részesei legyenek saját problé- májuk megoldásában  Hozzáadott értéket biztosít a társada- lom számára

7 Az önkéntes munka motivációi  Szabadidő értelmes eltöltése  Szociális kompetenciák fejlődése  Kapcsolatteremtés, tapasztalatcsere  Tanulás, tudástranszfer  Interkulturális tanulás, nyelvtanulás  Élettapasztalat átadása (Az önkéntes munka a generáció párbeszédét is jelentheti)

8  Érzékenység a társadalmi és emberi problémák iránt  Változás/változtatás igénye, segítés vágya  Tisztelet és megbecsülés igénye  Közösséghez való tartozás  Lelki kompenzációk

9 Az önkéntes munka társadalmi és gazdaság kapcsolata  Az önkéntes munka hozzájárul a szoci- ális biztonság elősegítéséhez, ezáltal a munkavégző képesség fenntartásához  Olyan területeken és szükségletek kie- légítésében tud szerepet vállani, ahol az állam vagy a gazdaság nem tud/ nem akar megjelenni

10 Az önkéntes munka főbb tartalma  Kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés  Jótékonyság, filantrópia, mások segí- tése (döntően civil szervezetek)  Közösségi részvétel, állampolgári sze- repvállalás, közérdekű ügyek képvise- lete, aktív állapolgárság  Hátránykezelés, mentorálás

11 Az önkéntes munka funkciói  Hozzájárul a személyes fejlődéshez  Fejleszti a kulcskompetenciákat, a szociális érzékenységet  Növeli a foglalkoztathatóságot  Hozzájárul a közösség formálásához  Társadalmi hálózatokat és kötelékeket hozhat létre

12 Az önkéntes munka megjelenésnek példái  Gazdasági szervezetek által szervezett kampányok, saját dolgozók életminő- ságének javítása  Döntően civil szervezetek által végzett szociális, munkaerő-piaci, egészségvé- delmi, gondozási, kísérési, kulturális tevékenység

13  Környezetvédelem, kulturált lakókör- nyezet kialakítása, fejlesztése  Egy-egy alkalomra szóló akciók  Rendszeres, folyamatos munkát végző karitatív segítők hálózatai  Katasztrófa elhárítás, helyreállítási munkák

14 Az önkéntes munka feltételei, keretei  Jogi szabályozás: az önkéntes munka feltételeinek, eljárásainak, a legitimá- ciónak a biztosítása)  Gazdasági feltételek: a felmerülő költségek fedezetének biztosítása  Az infrastrukturális háttér és az önkéntes munka szervezése

15 Az önkéntes munka történetisége Európában  Európában – a katolikus egyház (szer- zetesrendek) által már a középkorban megjelenik az önkéntes munka  A későbbiekben szerepet vállalnak az akkori iparosok szervezetei, a céhek  Megjelenik a városi, lakókörnyezeti önkéntes munka

16 A Nemzetközi Vöröskereszt megala- kulása és funkciói napjainkban  Solferinói csata (1859) hatására Jean Henri Dunant javaslatára és aktív közre- működésével jön létre 1863-ban (Ötök Bizottsága)  Genfi Egyezmények: 1864-ben a háborús sebesültek megkülönböztetés nélküli védelme 1889-ben a hadseregek sebesültjeinek tengereken való védelme 1929-ben a hadifoglyokkal való bánásról 1949-ben a polgári lakosság védelme

17 Funkciói napjainkban:  Segítségnyújtás háborús övezetben  Részvétel a katasztrófa-elhárításban  Keresőszolgálat működtetése  Egészségvédelem (prevenció)  Elsősegély nyújtása, véradó mozgalmak  Szociális, oktatási programok stb.

18 Az önkéntes munka szerveződései Európában  Az Európai Unió célja az aktív állampol- gárság által a társadalmi problémák célzott megoldása, a társadalmi szerep- vállalás növelése  Az önkéntes munka segítésére külön- böző, döntően civil szerveztek alakultak szerte Európában szinte azonos elvek alapján

19 Európai Önkéntes Központ (Centre European Volunteer CEV)  80 nemzeti, és helyi önkéntes szerve- zetet tömörít, támogatását az Európai Unió biztosítja  Víziója egy olyan Európa, ahol az ön- kéntességnek meghatározó szerepe van, ahol megvalósul az összetartó, befogadó, szolidáris és aktív közösség

20 A CEV stratégiai céljai:  A tudásmegosztás, tudástranszfer  A folyamatosan megosztott partnerség  Politikai és érdekképviseleti hídszerep biztosítása  Az innováció elősegítése, a jó gyakor- latok kölcsönös átadása

21 Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service EVS)  Az EVS önkéntes munkát közvetít 18-30 év közötti fiatalok számára Európában és a kontinensen kívül  AZ EVS céljai: Informális interkulturális tanulási lehetőségek biztosítása Szociális érzékenységük támogatása Munkavállalási esélyeik növelése A helyi közösségek fejlődésének támogatása Új partnerkapcsolatok kialakítása

22 GLEN Szövetség (Global Education Network of Young Europeans)  12 partnerszervezetből álló civil szövet- ség, alapja a globális nevelés, céljai: A szemléletformálás, érzékenyítés globális problémák felismerésére A környezet iránti felelősségtudat erősítése Békére és az emberi jogok betartására történő nevelés Interkulturális tanulás Empátia, tolerancia Tagok: Ausztria, Csehország, Észtország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Németország, Szlovákia, Szlovénia

23 Önkéntes Szervezetek Nemzeti Ta- nácsa az Egyesült Királyságban (National Council for Voluntary Organisations NCVO)  Az NCVO 1919-ben alakult, több mint 10 ezer tagja van  Tevékenységi köre : Információs rendszert működtet Önkéntes munka közvetítését végzi Oktatási, támogatási programokat szervez Munkavállalási tanácsadást folytat Családsegítési feladatokat lát el

24 Német Karitász Szövetség (Deutsche Caritasverband DCV)  A DCV 1897-óta működik, jelenleg 24 ezer létesítménye van és több mint 500 ezer önkéntes segíti a munkáját  Tevékenységi köre: Szociális infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése, biztosítása Szegénység felszámolás, adósságkezelés, lakhatás Oktatás, képzés A foglalkoztatás elősegítése Egészségvédelem, prevenciós programok

25 Szlovén Jótékonysági Egyesület (Slovenska Filantropija)  1992-óta működő szervezet célja az életminőség, az érdekképviselet és a szociális biztonság javítása Szlovéniában  Főbb funkciói: Az önkéntes munka szervezése nemzeti és nemzetközi szinten Migrációs, szegregációs problémák kezelése Generációk közötti együttműködés Egészségvédelem, szociális segítés

26 Önkéntes tűzoltók Ausztriában  Ausztriában a tűzoltóság 95 százalékban önkéntesekből áll, mindössze hat város rendelkezik hivatásos állománnyal  Az önkéntes tűzoltók felnőtt és ifjúsági csoportokból áll, létszámuk megközelíti a 300 ezer főt  Minden tartomány képző központtal rendelkezik

27 Önkéntes munka Magyarországon  A 19. század közepéig az önkéntes munka döntően egyházi karitatív tevékenységből állt  1867-től életbe lépő szegénygondozást is az egyházak és a megjelenő civil szervezetek végezték  A két világháború között is inkább a karitatív tevékenység volt a jellemző

28  A II. világháború után az államszoci- alista rendszer átvállalja a szociális funkciókat, előtérbe kerül a „társadalmi munka”  A rendszerváltás után – elsősorban a civil mozgalom erősödésével megnő a tényleges önkéntes munka szerepe

29 Forrás: KSH

30  A KSH adatai szerint 2012-ben mintegy 65,3 ezer civil és egyéb nonprofit szervezet működött Magyarországon, közülük 23 ezer alapítványi formában  Az alapítványok 62 százaléka továbbra is három tevékenységi területhez: az oktatáshoz (32%), a szociális ellátáshoz (16%) és a kultúrához (14%) köthető

31  2012-ben a szektorban tevékenykedő önkéntes segítők becsült száma 504 ezer fő volt. Az általuk teljesített közel 50 millió munkaóra több mint 24 ezer főállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg,4 munkájuk becsült értéke megközelítette az 54 milliárd forintot Forrás: KSH

32 Az önkéntes munka szabályozása Magyarországon  2005. évi LXXXVIII törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről A törvény meghatározza a közérdekű önkéntes munka alapvető szabályait, az ösztönző kedvezményeket és garanciákat. A tör- vény alapján önkéntes lehet minden, 10. életévét betöltött sze- mély, amennyiben korának, fizikai-lelki szellemi állapotának, képzettségének megfelelő munkát végezhet. Önkéntes tevé- kenységnek csak az számít, amit valaki a köz javára, tehát nem saját maga vagy családja érdekében, közvetlen ellenszolgáltatás nélkül végez.

33  2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat feladatai: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet és természet- védelmi, katasztrófavédelmi, valamint óvodáskorú, SNI fiatal, idős emberek segítése, szabadidő és sport szervezésének területén végzett tevékenység

34 Önkéntes munka szervezését végző alapítványok Magyarországon  Önkéntes Központ Alapítvány célja a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek segítése in- formációval, tanácsadással, képzéssel  Magyar Önkéntesküldő Alapítvány a különböző nemzetközi és nemzeti pro- jektek szervezését, lebonyolítását végzi (pl.: GLEN)

35 Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011- 2020 SWOT elemzése Erősségek:  Megyei Önkéntes Centrumok  Pályázati források  Általános és növekvő szándék  Szeniorok, mint jelentős potenciális erőforrás  A horizontális viszonyok felerősödése

36  Társadalmi, vállalati felelősségvállalás  Az önkéntesek felhalmozott tudása  Az önkéntes munka társadalmi elismert- sége  Erőteljes szakpolitikai igények (szociális terület, oktatás, foglalkoztatás) és támogatások

37 Gyengeségek:  Az önkéntesség soka számára ingyen munkát jelent  A társadalom számára kevés az infor- máció az önkéntes munka előnyeiről  A forprofit szféra szerepvállalása ala- csony

38  Kevés a komplex önkéntes program  Hiányoznak azok a szakmai protokollok, amelyek katasztrófahelyzetben az ön- kéntesekre vonatkoznának  Az önkéntesek specifikus képzése sok hiányossággal küzd  Szakmai bizalmatlanság

39 Lehetőségek:  Az önkéntességről szóló tudás kiszélesí- tése, képzésekkel, kutatásokkal  A szociális dimenziók szolgáltatásainak erősítése  A munkaerő-piaci reintegráció elősegí- tése

40 Veszélyek:  Szemléletbeli változások nélkül az ön- kéntesek száma csökkenni fog  A támogatási finanszírozási lehetőségek hiányában, beszűkülésével a támogató infrastruktúra elhal

41 Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011- 2020 általános célkitűzései  Az önkéntesség kultúrájának fejlesztése és attitűdfejlesztés  Speciális célcsoportok bevonásának támogatása  Hátrányos helyzetű csoportok integrá- ciójának elősegítése az önkéntesség fejlesztésével

42 Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011- 2020 horizontális célkitűzései  Az önkéntességre nevelő, ösztönző rendszer kialakítása  Az önkéntesek felkészültségének fejlesztése  Fogadó szervezetek és intézmények bekapcsolása  Jogszabályi környezet felülvizsgálata

43  Támogató infrastruktúra fejlesztése  Szektorok, szakpolitikák együttműködé- sének támogatása  Adatok gyűjtése, kutatás  Önkéntesség presztízsének emelése  Jó gyakorlatok elemzése és beépítése a programokba

44 Irodalom  Fényes Hajnalka – Kiss Gabriella: Az önkéntesség szociológiája. Letöltve 2014. 02. 07.  Liling-Péterfi Tamás – Péterfi Ferenc: Az önkéntes munka a társadalmi környezet gyümölcse. Parola 2001/1. sz.  Public Policy and Management Institute: Fiatal önkéntesek mobilitása Európában. Letöltve 2014. 02. 07.  Dr. Vehrer Adél : Az önkéntesség, mint lehetséges szervezeti erőforrás. Letöltve 2014. 02. 06.

45 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! szelloj@vipmail.hu


Letölteni ppt "Az önkéntes munka típusai, hagyományai Európában Szellő János címzetes egyetemi docens PTE FEEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések