Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA? A képzők felelőssége…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA? A képzők felelőssége…"— Előadás másolata:

1 Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA? A képzők felelőssége…

2 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Felvetődik a szakmában már kezdetektől meglévő dichotómia:  Megtanítani együtt élni a rossz körülményekkel és/vagy  Megtenni mindent a körülmények megváltoztatásáért (pl. a közösségi munka eszközeivel) Közösségi munka: a szociális munka hagyományos alkalmazási területe, melynél lakóterületek vagy más közösségek tervezési-szervezési ügyeivel foglal- koznak annak érdekében, hogy új szolgáltatásokat alakítsanak ki, illetve elősegítsék az életkörülmények javítását egy bizonyos közösség tagjai részére. (Dean Pierce)

3 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd HÍVÓSZAVAK (különösen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után):  Integráció  Állampolgári részvétel  Szolidaritás  Szubszidiaritás  Helyi problémákra helyi megoldások keresése  Inkluzió (bevonás)

4 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Eddigi tapasztalataink alapján miért kell hangsúlyt adni a „bevonásnak”?  adott közösség tagjai alacsony részvételi aktivitást mutatnak,  gyenge az egymás iránti bizalom és szolidaritás,  csekély a kölcsönös segítés, a cselekvő viszonyok száma,  a lakosok nem ismerik a jogaikat, kötelességeiket, lehetőségeiket,  az intézmények elvileg értük, gyakorlatilag nélkülük működnek,  a döntési/ellenőrzési folyamatban résztvevők száma alacsony (ld. a vidék – térség - regionális fejlesztések stratégiáinak kidolgozásakor nincsenek jelen, nem tényezői a megrendelői környezetnek)

5 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd A szociális munkás feladatai a megváltozott társadalmi környezetben:  párbeszédet kezdeményez, a közösség szempontjá- ból fontos információkat eljuttatja a helyi társa- dalmi rendszerekbe, bátorítja az embereket és szervezeteiket a számonkérésre („nyilvánosságot szervez”),  összekapcsolja a formális és informális erőforráso- kat, a közösség erőforrásait mobilizálja („projekt- munkában gondolkodik”),  a partnerség szellemében az embereket és a helyi intézményeket érdekeltté teszi saját ügyeikben („regionális és kistérségi tervezés”), és képessé teszi őket a részvételre („kapcsolatszervezés”),  figyelmet fordít a hálózatok kiépítésére (ld. civil szerveződések és az általuk felvállalt szociális ellátások, „menedzsment”).

6 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd A képzésre ható kihívások:  A II. Nemzeti Fejlesztési Terv, a közösségi tervezés (LEADER-program), a településtervezési folyama- tok (főleg a kistérségekben) igénylik a felkészült szociális szakembereket is,  akik képesek a helyi társadalom, a szomszédságban élők, (lakosok, civil szervezetek, helyi kormányza- tok) együttműködésének generálására,  akik képesek eddig nem (vagy csak részben) alkal- mazott munkaformák, szervezeti keretek bevezeté- sére és működtetésére. A „képessé tétel” a szociális munkások képessé tételével kezdődik, a képzésben is érvényesülnie kell a „bevonás” stratégiájának: megszólításmegvitatásösszefogáscselekvés felelőssé válás

7 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd A közösségi irányultságú képzés helye a BA-tantervben: * szakmai törzsmodul * komplex modul Szakmai törzsmodul Közösségi szociális munka (k) Közösségi munka módszertana (k) Közösségi munka gyakorlata (k) Projektmunka (kv)

8 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Szociális ellátások szervezése komplex modul (kv) Szociális menedzsment Regionális és kistérségi tervezés Nyilvánosság- és kapcsolatszervezés Modulgyakorlat Gyakorlatelemzés

9 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Szakmai törzsmodul - Közösségi szociális munka Célja: hogy a hallgatók megtanulják értelmezni a közösséget, elsajátítsák a közösségi szociális munka modelljeinek elméletét, a szomszédság megismerésének és a hálózatépítésnek a folyamatát. Programja: A közösségfejlesztés, a szociális tervezés, a szoci- ális akció. A közösségi szerveződések természete. Modellek a gyakorlatban külföldön és hazánkban. A szociális munka problé- mamegoldó eljárásának alkalmazása a közösségi munkában. A közösségi munkás szerepei. Értékek és dilemmák a közösségi munkában, etikai kérdések. Eredménye: a hallgató ismeretet szerez a társadalmi problémákra adható vála- szokról, képessé válik a közösségekben a probléma- megoldó modell alkalmazására, a szakma etikai normáinak megfelelő munkavégzésre.

10 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Szakmai törzsmodul - Közösségi munka módszertana Célja: hogy a hallgatók érdeklődését felkeltse a helyi közösségekben végezhető munka iránt, a közösségi munka szemléletének és módszereinek elsajátítása. Programja: A település és a közösség megismerésének módszerei – szükségletfelmérés, diagnóziskészítés a szomszédsági környezetben, helyzetfeltárás. A közösségi stratégia megvalósítása – koalícióképzés és hálózat- építés. Források mobilizálása, a támogatásszerzés módszerei. Viták, értekezletek, gyűlések. Bizottságok, testületek. Programtervezés, forgató-könyvírás. Nyilvánosság, a médiával való munka. Eredménye: A hallgató képessé válik az adott közösség megismerésére, annak módszeres elemzése révén a beavatkozás, a képessé tevés stratégiájának kidolgozására.

11 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Szakmai törzsmodul - Közösségi munka gyakorlata Célja: hogy a hallgatók megismerjenek egy azonos problémával küszködő közösséget, vegyenek részt egy akció kezdeményezé- sében, megszer- vezésében és a kivitelezésben. Programja: Az adott közösség szükségleteinek felmérése és értékelése. Diagnóziskészítés majd programtervezés. A témától függően részvétel (érték- és érdekközvetítő szereppel) a helyi politika alakításában – különböző testületek, bizottságok ülésein. A pénzalap-gyűjtés módszereinek feltérképezése, abban való részvétel. A nyilvánosság használata a probléma és a program bemutatására. Eredménye: a hallgató képessé válik arra, hogy elősegítse és támogassa a különböző csoportérdekek kifejeződését és találkozását, a közösség erőforrásainak jobb kihasználá- sát.

12 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Szakmai törzsmodul - Projektmunka Célja: hogy segítse az innovatív szemlélet kialakítását, a projektgondolkodás elsajátítását, a projekttervezés fő elemeinek megismerését, vezesse be a hallgatót a megváltozott hazai és nemzetközi környezetben az új ötletek menedzselésébe. Programja: A projekt és a projektlánc, a projektciklus szakaszai. A projekt meghatározásához és előkészítéséhez kapcsolódó feladatok és módszerek. A team- munka, a hálózatépítés, az önkéntesek bevonása. Projektterv összeállítása egy valóságos problémára. Kitekintés a gyakorlatba: már működő projekt elemzése. Eredménye: a kurzus felkészíti a hallgatót a szociális ellátások megszervezésének innovatív szemléletű megközelítésére, a partnerségben gondolkodásra.

13 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Komplex modul - Szociális menedzsment Célja: adjon a gyakorlatban hasznosítható ismereteket az intézmények/ szervezetek létrehozásának, működtetésének szervezés- és vezetéselméleti alapkérdéseiről. Programja: A szervezés- és vezetéselmélet alapjai. A hatékony szervezet. Menedzselés, menedzsment. Marketing alapismeretek. Szociális menedzsment: szociális feladatvállalás közösségek, civilek megszervezésével. Beruházás az emberi tőkébe, emberi erőforrás- tervezés, munkahelyi motiváció. Eredménye: a hallgató ismeretet szerez a szociális területen működő innovatív kezdeményezések megszervezésének mikéntjéről, módszereiről, amelyek az állami, a piaci és a civil szektorban egyaránt jól hasznosíthatók.

14 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Komplex modul - Regionális és kistérségi tervezés Célja: hogy felkészítse a hallgatót a II. Nemzeti Fejlesz- tési Terv és ezen belül a Regioná- lis Operatív prog- ramokban való eligazodásra, annak felismeré- sére, hogy hol lehet helye és szerepe a szociális munkásnak ebben a folyamatban. Programja: A területfejlesztés struktú- rája, alapelvei, az EU regi- onális politikájához való illeszkedés. A vidékfejlesztés új lehetőségei, a fejlesztés folyamata, konkrét tartalma és módszertana. A közösségi tervezés (LEADER program) gyakorlata, alkalmazásának lehetősége a települések és a kistérségek fejlődése érdekében. Eredménye: A megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók ismerői, értői, későbbi hivatásukban gyakorlati alkalmazói lehetnek a terület- és településfejlesztés, ezen belül a közösségi munka rendszerének és módszertanának.

15 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Komplex modul - Nyilvánosság- és kapcsolatszervezés Célja: hogy megfelelő ismereteket adjon a különböző intézményekben, szervezetekben dolgozó szakembereknek a hálózatépítéshez, a médiapolitika és a saját hírközlés megteremtéséhez és terjesztéséhez. Programja: Nyilvánosság, helyi nyilvánosság, civilek nyilvánossága. Célcsoportos motiválás. Marketing, szocio- marketing. PR, belső és külső kommunikáció. Médiapolitika, kapcsola- tok építése. Kapcsolat- és támogatásszervezés. Eredménye: olyan technikák elsajátítása, amelyek segítségével a hallgatók hatékonyan tudják az információkat átadni, mozgósító hatású stratégiákat kidolgozni, és a médiapolitikai forrásaikat felfedezve azokat mobilizálni.

16 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Komplex modul - Szociális ellátások szervezése gyakorlata Célja: hogy a hallga- tó részese legyen a szer- vezet, a település, a kistérség lehetőségei feltérképezésé- nek, annak alakításában és fejlesztésé- ben aktív részt vállaljon. Programja: A szükségletek és a szolgálta- tások közötti viszony elem- zése, a szolgáltatás korláta- inak, a feltételek javításának és az újabb szolgáltatásigé- nyeknek felismerése és felis- mertetése. Egyének és közös- ségeik hozzásegítése a prob- lémák hatékony megoldását elősegítő demokratikus rész- vételhez. Az erőforrások mobilizálása, pályázatírás, konferenciaszervezés, tanfolyamok, tréningek a közösség tagjainak fejlődésé- ért. Koalícióképzés, hálózat- építés. Eredménye: a hallgatók képessé válnak a társadal- mi megismerés sokoldalú eljárásai- nak alkalmazására, a különböző rendszerekben való tevékenységre, az új iránti fogékonyság- ra, a korszerű adminisztrációs rendszerek és eszközök használatára.

17 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Komplex modul - Gyakorlatelemzés Célja: hogy a gyakorlat és az elmélet találkozása kapcsán felmerü- lő dilemmákat tisztázza, melynek révén mélyül a hallga- tók intellektuális nyitottsága, az új iránti fogékony- sága. Programja: Az adott helyi közösség struktúrájának, műkö- désének, aktuális problé- máinak, konfliktusainak, szociális ellátó rendszerének komplex ismertetése. Mi az adott intézmény/ szervezet küldetése, hol helyezkedik el a szociális ellátó rendszerben. Az erőforrások feltérképezé- sének tapasztalatai, a nyilvánosságnak szánt anyagok bemutatása és elemzése. Eredménye: a hallgató képessé válik saját gyakorlati tapasztalatainak kritikus elemzésére, a társak által felvetett kérdések és dilemmák kapcsán a konstruktív véle- ménynyilvánításra.

18 Kocsis Erzsébet PTE IGYFK Szekszárd Végezetül… „ A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem.” … hogy hová helyezzük az írásjeleket, a hangsúlyokat.


Letölteni ppt "Kocsis Erzsébet KÖZÖSSÉGI MUNKA – A JÖVŐ ÚTJA? A képzők felelőssége…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések