Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A segítő team tapasztalatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A segítő team tapasztalatai"— Előadás másolata:

1 A segítő team tapasztalatai
Fűrészné Kálmán Rita, Gocsman János: A segítő team tapasztalatai

2 Elefánt

3 A team meghatározása: Kis, funkcionálisan tagolt, hierarchiától mentes munkacsoport, mely interaktív és intenzív kölcsönös együttműködés folyamán közös célokat dolgoz ki és valósít meg.

4 Budai István : „Az inter-professzionális tevékenység lényege, hogy a különböző szakmák képviselői közös kommunikáció és cselekvés során, a csoportdinamika jótékony hatása következtében meglévő tudásukat elegyítik egy közösen meghatározott cél elérése érdekében.”

5 A team jellemzői: Két vagy több egyén, akik
közös célt próbálnak elérni, önmaguk és mások őket a csoporthoz tartozónak tekintik, interakcióban vannak egymással, kölcsönösen függnek egymástól, osztoznak a normaalakításban és részt vesznek az egymáshoz kapcsolódó szerepek rendszerében.

6 A team fő típusai Állandó formális csoport : tagok személye nem változik, rendszeresen üléseznek, meghatározott feladatkörökben folyamatosan tevékenykednek (pl. iskolavezetés, a munkaközösségek, segítő team, mentálhigiénés team). Az ideiglenes formális csoport: időszakos feladatokhoz rendelten jönnek létre, addig működnek, amíg a feladatukat végrehajtják (pl.: rendezvény megszervezése, projekt végrehajtása).

7 Indokoltság: Fokozódó specializálódás a szakember képzésben, a feladatokban és szakértelemben fokozott differenciálódás – növekvő igény az együttműködésre. Társadalmi környezet változása (összetettebb problémák, társadalmi változások nem kedveznek a oktatási-nevelési folyamatra nézve, egyre nagyobb feladattömeg hárul az oktatási intézményre). Szemléletmód váltás – komplex, holisztikus, átfogó megközelítés (orvostudomány, mentálhigiéné, pedagógia), interdiszciplinaritás – multidiszciplinarítás.

8 Team munka értékei: csoportként hatás: a szakemberek együtt felerősítik a nevelés és fejlesztés kedvező folyamatait – összehangolt, sokoldalú megsegítés valósulhat meg együttműködő emberek tárgyi tudása és szakmai tapasztalatai gyarapodnak szemléletformáló folyamat - a csoport tagjai saját, egyéni munkájuk végzésében és a munkájukról való gondolkodásban jobban érvényesítik szakmai közösség elvárásait, igényeit együttgondolkodás fontos terepe – minőségileg más szint – kreatív, innovatív jelleg: Az egész több, mint a részek összege. a felmerülő problémák megoldása – ha azokat a megvalósításban részt vevők maguk dogozták ki – erős háttértámogatást jelent a team tagjainak hatékonyabb érdekérvényesítést tesz lehetővé - mind a gyermek, mind a tagok számára – a szakemberek közös fellépése csoportmunka hatással van a szervezeti kultúrára, a konfliktuskezelés hagyományaira, megjelennek az intézmény életében a team munka kedvező hatásai

9 Team munka pozitív hatásai
Gyermekre, pedagógusra Intézményre Visszahat a team-tagokra is

10 A hatékonyan működő team jellemzői
A csoportcélok mindenki számára világosan megfogalmazottak és tisztázottak. A tagok nyitottak egymás felé. A közöttük lévő kétirányú kommunikáció biztosított. A részvétel és a vezetés elosztott a tagok között. Mindenki lehet résztvevő, vezető és meghallgatott fél. Kiegyenlített hatalmi viszonyok. A csoportdöntési folyamat rugalmasan illeszkedik a helyzet megkövetelte szükségletekhez. A csoport a közös döntést igyekszik megvalósítani a gyakorlatban. A csoport tagjai bátran felvállalják a véleménykülönbségekből adódó konfliktusokat. Magas a csoport kohéziója, elégedettek a csoporttagsággal, elfogadják és támogatják egymást, bizalommal fordulnak egymás felé. A csoport problémamegoldó képessége magas szintű. A csoporttagok együtt értékelik ki a csoport hatékonyságát és döntenek arról, hogyan javíthatnák saját működésüket.

11 Team munka a gyakorlatban
Történeti áttekintés a Team munkáról a Terézvárosban: Logopédiai munkaközösség : negyedévente ülésezett munkaterv szerint intézmények logopédiai ellátásának figyelemmel kisérése, érdekegyezetés, érdekérvényesítés, esetmegbeszélés, segítségnyújtás fóruma volt.  1999. terézvárosi óvodák, iskolák lehetőséget kaptak pszichológusok alkalmazására évtől kezdődően a teamek megalakulása folyamatosan történt. Elsőként a Lovag, Bajza és Vörösmarty Utcai Általános Iskolákban szerveződtek teammé a segítő foglalkozásúak. Bajza Utcai Általános Iskolában fokozatosan mentálhigiénés team szerveződött. Ma a kerületünkben minden intézményben tevékenykednek segítő teamek. 2007. Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Team munka megerősödése. Heti gyakoriságú szakmai team munka megjelenik a munkarendben. Segítő team munka támogatottsága megnő – intézményi háttértámogatás.

12 A segítő szakmák képviselői
pedagógusok / tantestület gyermekvédelmi felelős fejlesztőpedagógus orvos védőnő logopédus családsegítő pszichológus / terapeuta gyermek-pszichiáter gyermekjóléti szolgálat képviselője

13 Intézményi rendszer Nevelési tanácsadó Egyéb intézmények
Intézményen belül: pedagógus fejlesztőpedagógus gyermekvédelmi felelős intézményi pszichológus logopédus orvos, védőnő Nevelési tanácsadó Egyéb intézmények

14 Segítő team – mentálhigiénés team
Segítő team Mentálhigiénés team Intézmény szerint Intézményen belüli Jellege Állandó, formális Tagjai Pszichológus Logopédus Fejlesztőpedagógus Intézményvezető Gyermekvédelmi felelős Orvos, védőnő Célja (elsődlegesen) Szakemberek intézményi munkájának szervezése, segítése, folyamatos eset megbeszélés, követés, segítő munka kiértékelése, feed back Esetmegoldás, átfogó iskolai programok megbeszélése, információcsere a társszakmák széleskörű bevonásával.

15 Segítő team: Tanév meghatározott szakaszaihoz köthető feladatok:
   1.Év eleji nagy teamek: - új tanulók felvétele, szűrése - diagnosztikai repertoár meghatározása, - diagnosztikai feladatok elosztása, - tapasztaltak összegzése, vezető tünet meghatározása - segítés módjainak kidolgozása - csoportbeosztás- csoport egyeztetés 2. Október-november: - 4. osztályos tanulók átadásának segítése 3. Január: - féléves munka kiértékelés, haladási irányok felülvizsgálata - kiemelt feladat: 1. osztályos tanulókkal kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése 4. Év végi záró értekezletek, osztályozó konferenciák: részvétel és véleménynyilvánítás, javaslattétel. Állandó feladatok: 1. Aktuálisan felmerülő esetek megbeszélése. 2. Folyamatos konzultáció a pedagógusokkal és szülőkkel. Pedagógus munkájának szakmai támogatása. 3. Igény szerint előadások tartása, szakmai anyagok ajánlása. 4. Tantestület és iskolavezetés számára szakvélemények értelmezése, véleménynyilvánítás, javaslattétel.

16 A team munka szinterei, módozatai
Feladatszervezés Estemegbeszélés Eset menedzselés Esetátadás Szupervízió

17 Feladatszervezés Célja a segítő munka strukturálása, szervezése (személyi, térbeli, időbeli). Segítők együttműködésének alapjait, rendszerét teremti meg szervezeti szempontból. Az intézmény működési rendjére alapoz a segítő munka speciális szükségleteit figyelembe véve.

18 Esetmegbeszélés Cél: segíteni vagy megerősíteni a szakembert.
Rendszeres, tervezett, strukturált tevékenység. Az esetről szól. Kezdődik az eset ismertetésével, a kérdésekkel, dilemmákkal, zárul a megoldási javasatokkal. A megbeszélés célja a segítő kérdéseire való válaszadás az egyes munkatársak által és közös szakmai reflexió a segítői tevékenység folyamatára. A segítő munka alternatíváival, ötletekkel, új gondolatokkal, új nézőpontokkal, új eszközökkel és módszerekkel gazdagít. Mindig a konkrétumok és a realitások szintjén.

19 Eset menedzselés Cél: Képviselet ellátása a megoldás irányába.
Kifelé: pedagógus, szülő, intézményvezetés felé. Befelé: teamben és a segítő kapcsolatban.

20 Esetátadás Cél: Új esetfelelős megtalálása, az eset nem maradhat felelős nélkül. Okai: kompetencia határ, megbirkózási nehézség, leterheltség, stb.

21 Szupervízió Cél: A szakember/segítő segítése.
Központban a segítő, az eset „csak” ürügy. Nem esetmegbeszélés és nem terápia. A szakmai személyiség fejlesztése és a szakmai kompetencia fejlesztése a cél. A rejtett, nem tudatos, de a segítő tevékenység szempontjából fontos mögöttes tartalmak kibontása a szakember segítségével. Egyéni és/vagy csoportos formában.

22 A team munka jövője: Pszichológusok eszköztárából sikeresen emelődött át más segítő szakemberek eszköztárába. Segítő szakemberek körében teret nyert, az iránta való igény egyre növekszik. Intézményvezetés felé fontos kommunikálni értékeit és szükségességét. Jelentős szerepe lehet az intézményi kultúra fejlesztésében. Egyre szélesebb körben alkalmazhatják a szakemberek közti párbeszédben. Távoli jövő: jogalkotók hivatalosan is elismerik fontosságát és beépítik az intézmények működésébe.

23 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A segítő team tapasztalatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések