Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciákon alapuló korszerű oktatás a középiskolákban szakmai konferencia Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2013. június 6. A kompetencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciákon alapuló korszerű oktatás a középiskolákban szakmai konferencia Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2013. június 6. A kompetencia."— Előadás másolata:

1 Kompetenciákon alapuló korszerű oktatás a középiskolákban szakmai konferencia Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2013. június 6. A kompetencia fogalmának értelmezésétől a kompetencia alapú oktatásig Kinyó László Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet

2 Az előadás témakörei  A kompetencia fogalmának előtérbe kerülése  fogalomhasználat a közfelfogásban  kulturális kánon (kanonizált ismeretek) felbomlása  a gazdaság és a munkaerőpiac felől érkező igények  az iskolai képességfejlesztés elégtelensége  A kompetencia fogalma  gyökerei  pedagógiai értelmezése  fogalma nemzetközi színtéren (DeSeCo, EU)  A kompetencia alapú oktatás szükséges feltételei

3 A fogalom előtérbe kerülése: a klasszikus kulturális kánon felbomlásának szerepe  Az ismeret- és tudásszerzés folyamatának gyökeres átalakulása  A „társadalmilag értékes tudás” mibenléte megkérdőjeleződik RégenNapjainkban Az ismeretszerzés mint privilégium Bárki számára hozzáférhető, az ismeretszerzés privilégiuma megszűnik Felsőoktatása járók aránya: 6-8 %Több, mint 50 % Könyvtárba járásInternet A tudáskánon kialakítója az értelmiség. A tudáskánon felbomlott, és nem lépett a helyébe újabb. Mindenki saját maga strukturálja a begyűjtött információt.

4 A fogalom előtérbe kerülése: a gazdaság és munkaerőpiac nyomása; az iskolai képességfejlesztés elégtelensége  OECD mint a PISA-vizsgálatok megrendelője  Egyes országok közoktatási intézményei várhatóan milyen kompetenciákkal rendelkező populációkat bocsátanak ki a munkaerőpiacra?  Az iskolai képességfejlesztés hatékonysága egyes országokban, egyes iskolafokozatokban nem megfelelő.  az alapvető kompetenciákkal való intenzívebb foglalkozás jelentősége  érdeklődés a kompetencia valódi tartalma iránt  PISA-sokk (Magyarország, Németország)

5 A fogalom gyökerei: a kognitív pszichológia hatása  Noam Chomsky (1928 - )  Kompetencia: velünk született képesség  természetes könnyedség  mindenki megtanulja az anyanyelvét  szűk körű tapasztalaton túlmutató tudás  nyelvtani alapelvek, generatív szabályok elsajátítása  Performancia: nyelvtanilag helyes mondatok alkotása  Tágabb pedagógiai szóhasználatban: olyan tudás, amelynek elsajátítása életszerű tapasztalatok révén történik, és alkalmazására is a természetesség és a könnyedség jellemző.

6 Szűkebb pedagógiai értelemben…  Szakkifejezéssé válása a ‘70-es évektől datálódik  Versengő, egymással ellentétes értelmezések is születnek  Ontarioi konferencia (1978)  cél: a kompetenciafogalom jellemzőinek feltárása  a szociális kompetencia kérdései, perspektívái, fejlesztési lehetőségei  „A kompetencia az egyén és a környezet közötti kölcsönhatás hatékonyságának belső feltétele. ” (Wine, 1981; idézi: Nagy, 2000, 35. o.)  Egyéb kompetenciák elemzése és leírása  kognitív (értelmi) kompetencia: ’90-es évek elejétől  pontos meghatározása, szerkezetének, elemeinek leírása nem történt meg

7 A pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeit szintetizáló modell Speciális kompetenciák Személyes kompetencia Szociális kompetencia Kognitív kompetencia A személyiség létfunkciójú kompetenciái. Nagy József (2000, 37. o. alapján) „A kompetenciák a döntés és kivitelezés megvalósulását szolgáló motívum- és képességrendszerek.” (Nagy, 2000. 39. o.)

8 Kompetenciák és kulcskompetenciák a nemzetközi kutatásokban  DeSeCo program (1997-2002) ( Defining and selecting key competencies )  Kezdeményezők: OECD országok, Svájci Szöv.-i Statisztikai Hivatal, USA Oktatási Minisztérium, USA Oktatásstatisztikai Központ  A sikeres társadalmi léthez, a jelen és a jövő kihívásainak legyőzéséhez szükséges képességek azonosítása.  „A kompetencia képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására.”  A kulcskompetenciák három kategóriáját különíti el:  autonóm cselekvéssel,  az eszközök interaktív használatával,  heterogén szociális környezetben való boldogulás kompetenciái  Oktatáspolitikai és tantervi kérdésekben a döntéshozók számos alkalommal hivatkoznak rá.

9 Kulcskompetenciák az EU-ban  EU alapképességek, majd kulcskompetencia munkabizottsága (2002-től)  „Az EU-ban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően befolyásolhatják”. (Az EP és ET ajánlása az LLL-hez szükséges kulcskompetenciákról, 2006/962/EK)  Anyanyelvi kommunikáció  Idegen nyelvi kommunikáció  Matematikai kompetencia  Természettudományos és technikai kompetencia  Digitális kompetencia  Szociális és állampolgári kompetencia  Kezdeményezőképesség és vállalkozói  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  Hatékony, önálló tanulás

10 A kompetencia mint divatszó „ A »kompetencia« ma kétségkívül a leglejá- ratottabb szó a hazai pedagógiai diskurzusban. […] eleve a gyanú árnyéka vetül azokra a szövegekre, amelyek a kompetencia fogalmával operálnak, vagy egyenesen azt állítják a gondolatmenet középpontjába (Knausz Imre, 2009. 71. o.)”

11 A kompetencia alapú oktatás feltételei (1)  A kompetencia mibenlétének pontos ismerete  Differenciálásra lehetőséget adó tananyag  a legjobb képességűek és a szociálisan hátrányos helyzetűek számára is  minden gyermek kompetenciáit a saját szintjén kell fejleszteni.  A differenciálás módszereinek bevezetése  A tanulók közti különbségek csökkentésére irányuló nivellációs törekvések jelenléte  szegregáció vs. együttnevelés (inklúzió)

12 A kompetencia alapú oktatás feltételei (2)  Befektetés a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe  tréning jellegű továbbképzések  kompetenciafejlesztő tananyagok terjesztése továbbképzéseken  a programok kipróbálása; konzultáció a fejlesztőkkel  Az iskola kultúrájának, attitűdjének megváltoztatása  belülről kezdeményezett módszertani váltás  befogadó légkör kialakítása (igény a differenciálásra, együttnevelésre)  Újfajta pedagóguskompetenciák  fejlesztése a pedagógusképzésben  kultúraváltás a felsőoktatási intézményekben is

13 A kompetencia alapú oktatás feltételei (3)  Rendszeresség  Eltérő mérési-értékelési kultúra/szemléletmód  folyamatos visszajelzés a fejlődésről  segítő, fejlesztő szándék  Innovációt befogadó pedagógusok „kritikus tömege”  önfejlesztő, innovatív pedagógusközösség  a létrehozott módszertani kultúra terjesztése  Kötelező jellegű tanulói teljesítménymérés és intézményértékelés  nyilvánosság  az értékelési rendszer konkrét szervezet- és intézményfejlesztési lépésekre tesz javaslatot

14 Köszönöm figyelmüket!  kinyo@edpsy.u-szeged.hu


Letölteni ppt "Kompetenciákon alapuló korszerű oktatás a középiskolákban szakmai konferencia Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, 2013. június 6. A kompetencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések