Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

WWW.ORMOSNET.HU Az informatikai szerződések dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "WWW.ORMOSNET.HU Az informatikai szerződések dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu."— Előadás másolata:

1 WWW.ORMOSNET.HU Az informatikai szerződések dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu

2 WWW.ORMOSNET.HU AZ ELŐADÁS VÁZLATA l A jogász szerepe IT szerződéseknél l IT szerződésekről általánosságban l Általános problémák, gyakori hibák l Az egyes szerződéstípusok kérdései l Speciális (ágazati) szabályok Gyakorlati feladat

3 WWW.ORMOSNET.HU „Az informatika üzlet és az üzlet informatika” (forrás: ismeretlen internetes népi bölcsesség)

4 WWW.ORMOSNET.HU A jogász szerepe l Növekvő jogászi részvétel, (talán) csökkenő jogászi idegenkedés, interdiszciplináris megközelítés l Stratégia megértése, a játszmák átlátása l Ügyvédi szerep: részben íródeák funkció, részben aktív szerep (tárgyaló delegáció szerves része) - A műszaki kérdések és a jogi problémák kapcsolatának feltárása, kezelése - Megbízó érdekeinek képviselete, de gyakran a felek közös érdekének képviselete (a műszaki emberek nem látják át a buktatókat, a jogi és üzleti kockázatokat) - Kérdések tisztázása – pl. valóban van-e szükség vagyoni jogok átruházására? • Jó kerítés = jó szomszéd! > jó szerződés, kivonat + nem magyar jog uralta szerződések, ünnepnap fogalom 

5 WWW.ORMOSNET.HU A jogász szerepe l a szerződés megkötése előtt az igények, a lehetőségek, kapacitások, források pontos felmérése, megfelelő biztosítékok beépítése mind a megrendelő, mind szolgáltató oldaláról l EDS vs. Sky jogvita – nagy jelentőségű ítélet – háttér: Sky pert indított EDS ellen, mert állítása szerint EDS felülértékelte kapacitásait, és alul- a megrendelt rendszer telepítéséhez szükséges időt és költségeket 1. forgatókönyv: EDS rosszhiszeműen okozott kárt – 700m GBP 2. forgatókönyv: EDS hanyagságából ered a kár – 50m GBP (szerződéses max. körül) 3. forgatókönyv: az ügy bonyolultságára tekintettel nem lesz „precedens értékű” ítélet Ítélet: 200m GBP (határidők rosszhiszemű megadása)

6 WWW.ORMOSNET.HU I. Szerződések az IT-ben l Meghatározott gazdasági szektor sajátos szerződései l Gyakran nem kifejezetten „informatikai” szerződés – tanácsadási szolgáltatások stb. l Bizonyos fokú IT tudás elengedhetetlen a jogász számára is: A szerződéses feladatok meghatározása jelentős mértékben műszaki kérdés A műszaki / üzleti modell megértése elvárás, a megértés hiánya jelentős kockázat az ügyfél számára

7 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések sokfélesége l Informatikai beszerzések l Szoftverfejlesztés l Licencelés (szoftver, adatbázis) l Informatikai szolgáltatások - karbantartás - support - adatfeldolgozás - oktatás, mentoring stb. l Kollokáció l Szerverbérlet l Hosting l Elektronikus kereskedelem l Domainregisztráció és –karbantartás A hírközlés/távközlés azonban elkülönülő terület még ma is

8 WWW.ORMOSNET.HU Szerződési formakényszer Szerződés megkötése l írásban, szóban vagy ráutaló magatartással szerződést jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában akár szóban, akár írásban lehet kötni Szerződés alakja l jogszabály a szerződésre meghatározott alakot szabhat (pl. felhasználási szerződés, kötbér kikötése) l az alakiság megsértésével kötött szerződés - ha jogszabály másként nem rendelkezik – semmis l felek által kikötött alak csak akkor feltétele a szerződés érvényességének, ha kifejezetten ebben állapodtak meg ilyen esetben a teljesítésnek vagy egy részének elfogadásával a szerződés akkor is érvényessé válik, ha az alakiságot mellőzték l ha jogszabály vagy a felek megállapodása a szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, az ilyen alakban kötött szerződés megszüntetése vagy felbontása is csak a megszabott alakban érvényes. A szerződésnek a megszabott alak mellőzésével történt megszüntetése vagy felbontása is érvényes, ha az annak megfelelő tényleges állapot a felek egyező akaratából létrejött II. IT szerződések – kötelmi jogi alapok

9 WWW.ORMOSNET.HU Szerződési biztosítékok olyan mellékkötelezettségek, amelyek célja a szerződés céljának megvalósulását, a szolgáltatás teljesítését biztosítani vagy a kötelezett teljesítési készségét, hajlandóságát fokozva, vagy az igény kielégítési alapját nyújtó vagyont (fedezetet) megerősítve, megnövelve Kötbér = penalty? l kötelezett meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít l kötbért csak írásban lehet érvényesen kikötni l kötbér után kamat kikötése semmis l kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel l érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is l a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette l nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja l a késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól II. IT szerződések – kötelmi jogi alapok

10 WWW.ORMOSNET.HU Szerződési biztosítékok Zálogjog l dologi jogi szempontból: olyan abszolút hatályú jog, amelynél fogva a jogosult mindenkitől követelheti igénye kielégítésének tűrését a zálogjog tárgyán l kötelmi jogilag: szerződést biztosító mellékkötelezettség, amely a főkötelezettség jogosultjának más jogosultakat megelőzően kielégítési jogot biztosít a zálogjog tárgyán, ha a kötelezett nem teljesítene l zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog vagy követelés Bankgarancia l szerződés a bank és a kedvezményezett között az alapjogviszony kötelezettje által a banknak adott megbízás alapján l nem járulékos természetű, hanem az alapjogviszonytól független jogviszony l általában viszontbiztosíték (óvadék, kezesség) fejében l „Bankgaranciák háborúja” II. IT szerződések – kötelmi jogi alapok

11 WWW.ORMOSNET.HU Szerződéstípus megválasztása l Az IT szerződések általában atipikus szerződések: megbízási, vállalkozási, adásvétel, szállítási elemek keverednek benne l Gyakori hiba a téves típusmegjelölés – tartalom szerinti megítélés l Általában komplex szolgáltatások – a vállalkozás/megbízás elemei keverednek az egyes szolgáltatásokra II. IT szerződések – általános kérdések

12 WWW.ORMOSNET.HU Megbízási és vállalkozási jogviszony Közös elemek l Szerződés létrehozása: jogviszony tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges formában l Szerződés tartalma: csak ellátandó feladat és határidő megállapítása, teljesítés módja megválasztható l Munkavégzés folyamatossága: ált. eseti l Önállóság: önálló, korlátozott megrendelői utasítások l Kockázatviselés: megbízott / vállalkozó l Munkavégzés helye: általában kötetlen, akár megbízó által kijelölt helyen, akár vállalkozó telephelyén II. IT szerződések – kötelmi jogi alapok

13 WWW.ORMOSNET.HU Megbízási és vállalkozási jogviszony Közös elemek (főszabályok, a szerződésben lehet eltérni) l Szerződés létrehozása: jogviszony tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges formában l Szerződés tartalma: csak ellátandó feladat és határidő megállapítása, teljesítés módja megválasztható l Munkavégzés folyamatossága: ált. eseti l Önállóság: önálló, korlátozott megrendelői utasítási jog l Kockázatviselés: megbízott / vállalkozó l Munkavégzés helye: általában kötetlen, akár megbízó által kijelölt helyen, akár vállalkozó telephelyén l Munkaidő: nem meghatározott l Munkaeszköz: saját munkaeszköz l Díjazás: egyszeri alkalommal fizetett díj (megbízás lehet ingyenes is) l Juttatások és jogosultságok: díj + amiben felek a szerződésben megállapodnak II. IT szerződések – kötelmi jogi alapok

14 WWW.ORMOSNET.HU Megbízási és vállalkozási jogviszony Tevékenység jellege l Megbízás: ügyellátás, rendelkezésre állás (gondossági kötelem) l Vállalkozás: gazdasági tevékenység (eredménykötelem) Munka ellátása l Megbízás: ált. személyesen, de más is közreműködhet l Vállalkozás: alvállalkozó, munkavállaló igénybe vehető II. IT szerződések – kötelmi jogi alapok

15 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Felelősségkorlátozás - Felelősségkorlátozás szükségessége: szinte beláthatatlan károk lehetősége (nagyfokú támaszkodás az IT-re a vállalatok működésében pl. email leállása, adatok elvesztése MAL Zrt. felelősség Házon belüli megoldás kockázatviselése Ptk. 314. § (2) A szerződésszegésért való felelősséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet kizárni és korlátozni, kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. - Gyakori felső korlát: szolgáltatási díjhoz igazítás - Eseményenkénti, időszakonkénti korlát - Kártípusokra vonatkozó korlátozás

16 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Felelősségkorlátozás Nem javasolt a felelősségkorlátozás elfogadása tipikusan megrendelő részéről: Jogszavatosság megsértése Jogszavatosságból fakadó igények alóli mentesítés (indemnification) Titoktartási rendelkezések Munkatárs védelem Common law elemek megjelenése főleg itt tapasztalható Lehetséges okai: angolszász dominancia (főleg licencszerződések), felelősségkorlátozás iránti erős igény ezek hazai alkalmazhatósága kérdéses – hogyan értelmezné a bíróság, érvényes kikötéseknek tekintené-e? közvetett kár, következményi kár adatvesztésért való felelősség üzemmenet-kiesés

17 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Gyakori probléma: külföldi szerződéssablonok átvétele - Külföldi anyacég által alkalmazott szerződéssablon lefordítása - Külföldi jogintézmények használata - Kérdéses: érvényesség, értelmezés - Leggyakoribb problémák: Jótállás Szavatosság (kellékszavatosság, jogszavatosság) Felelősségkorlátozások (vö. Ptk. 314. §) Szerzői jogi rendelkezések

18 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Szerzői jogi védelem Szjt.: 1999. évi LXXVI. törvény Ptk.: 1957. évi IV. törvény Btk.: 1978. évi IV. törvény l egyéni, eredeti jelleg l nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől Szabadalmi jogtól eltérés: l forma ↔ tartalom l nincs levédetés

19 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Szerzői jog tartalma A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége Személyhez fűződő jogok l nyilvánosságra hozatal l név feltüntetése l mű egységének védelme nem ruházhatja át, jogok másként sem szállhatnak át a szerző nem mondhat le róluk Vagyoni jogok l mű bármilyen felhasználása (pl. többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés, átdolgozás) l minden egyes felhasználás engedélyezése (felhasználási szerződés)

20 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések A felhasználási szerződés l engedély a mű felhasználására l a felhasználó köteles díjat fizetni l szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg l szerző számára kedvezőbb értelmezés l csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot l felhasználási engedély korlátozható Felhasználás módja szerint Földrajzilag Időben Cél szerint Stb.

21 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Szoftver szerzői jogi védelme Vagyoni jogok átruházhatósága Megengedett: l Többszörözés, feldolgozás, fordítás, módosítás, ha az a szoftver rendeltetésével összhangban történik l Biztonsági másolat készítése l Szoftver tanulmányozása Az elgondolás vagy elv megismerése érdekében Interoperabilitás érdekében de: a megszerzett információ: nem használható fel az önállóan megalkotott szoftverrel való együttes működtetésen kívüli célra mással nem közölhető, kivéve, ha szükséges nem használható fel hasonló másik szoftver kifejlesztéséhez, előállításához

22 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Adatbázis szerzői jogi védelme Adatbázis meghatározása: adatok valamilyen rendszer szerinti gyűjteménye, ahol a rendezési elv szellemi tevékenység eredménye, az adatok elektronikus úton egyedileg hozzáférhetők, és az adatbázis előállítása jelentős anyagi, szellemi, valamint időráfordítással jár Szerzői jogi védelem: l Itt nem az egyéni, eredeti jelleget részesíti védelemben a jogalkotó, hanem az adatbázis létrehozójának jelentős anyagi és időráfordítását méltányolja l Szűkebb a szerzői jogi védelemnél: elsősorban a teljes v. jelentős részét védi csak kimásolás, terjesztés, on-demand hozzáférhetővé tétel jelentéktelen rész védelme: csak korlátozottan! rövidebb védelmi idő (15 év), szélesebb szabad felhasználási kör l Vagyoni jogok átruházhatósága l nem kötelező az adatbázis felhasználására vonatkozó szerződés írásba foglalása az adatbázis műpéldányának a kereskedelmi forgalomban történő megszerzése esetén

23 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések IT szerződések szerzői jogi kérdései l Vagyoni jogok vagy felhasználási jog l Felhasználási jogok terjedelme l Szoftver forráskód kérdése l Harmadik fél szoftvere

24 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Szoftverek fajtái a licenc alapján l Fizetős: kereskedelmi ä Egyedi (dobozos, letöltött, újság melléklet, stb.) ä Nagytételes (Volume licence, „Select”, „Enterprise”, stb.) l Fizetős: egyéb ä shareware ä adware, cardware, stb. l Ingyenes Freeware Public domain ä csak otthoni használatra ä kereskedelmi használatra is ingyenes

25 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Az ügyvédnek kötelessége figyelmeztetni a feleket, ha a szerződésben olyan vagyoni jogok átruházását kötik ki, amelyek nem átruházhatók!! Bitorlás 329. § (1) Aki a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból származó haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: az irodalmi, tudományos és művészeti alkotás, a találmány, a használati minta, a formatervezési minta, a mikroelektronikai félvezető termék topográfiája és az újítás. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 329/A. § (1) Aki az irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás szerzőjének a művén, előadóművésznek az előadóművészi teljesítményén, hangfelvétel előállítójának a hangfelvételén, rádió- vagy televízió-szervezetnek a műsorán, illetőleg film vagy adatbázis előállítójának a teljesítményén fennálló jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. … (4) Aki a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését vagyoni hátrányt okozva gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

26 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Szolgáltatási szintek (service level agreement, SLA) Alapvető jelentőségű: ez jelenti a szolgáltatás színvonalának a meghatározását! Hálózat-teljesítmény, rendelkezésre állás, reakcióidő, sávszélesség, szolgáltatás eredményessége stb. Rendelkezésre állás: esetleg külön SLA napközbenre és éjszakára Díjak és költségek: pl. 99% és 99,99% közötti rendelkezésre állás között sokszoros lehet a különbség a költségek tekintetében!! Alapvetően érinti az ellenszolgáltatás összegét is. Az elvárt SLA szinteket a szolgáltatás/alkalmazás rendeltetése és üzleti jelentősége, valamint a kapcsolódó költségek határozzák meg l Éves, havi, napi rendelkezésre állás? l SLA mérés problémája Ki méri, hogyan? Hogyan ellenőrizhető a pontossága?

27 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések SLA Kötbér („Szolgáltatási Kredit” stb.) l SLA-tól való elmaradás: szerződésszegés! l Szankció általában kötbér, de lehet díjcsökkentés stb. is l Gyakori a kötbérkorlátok alkalmazása l Kötbért meghaladó kár l Elszámolás kérdései

28 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Adatvédelem IT szolgáltatásokhoz kapcsolódó, IT szolgáltatások során gyakran kerül sor az adatok tárolására, kezelésére, feldolgozására hosting, szerverbérlet, adatfeldolgozási szolgáltatások, archiválás stb. l gyakran a felek nem is látják a szerződés adatkezelési oldalát l adatkezelés és adatfeldolgozás elválasztása l adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok (érintett tájékoztatása, bejelentés az ombudsman által vezetett nyilvántartásba) l banktitok, értékpapírtitok, biztosítási titok stb. – eltérő védelmi forma, önálló kezelést igényel (gyakran összemossák az adatkezelés kérdéseivel) l adatbiztonsági követelmények Lényegében objektív felelősség az adatkezelési szabályok betartásáért!!

29 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Adatbiztonság Az adatkezelés tárgykörének egyik vetülete, lényege az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása l technikai intézkedések l szervezési intézkedések l eljárási szabályok. Az adatbiztonság kiemelt követelmény az adatkezeléssel / adatfeldolgozással járó IT szolgáltatásoknál: az Avtv. 10. § (2) bek. kifejezetten utal arra, „ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.” A szerződésekben rögzíteni kell az ezzel kapcsolatos követelményeket és az adatkezeléshez, adatbiztonsághoz kapcsolódó felelősségi szabályokat.

30 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Keretszerződések l Felek közötti hosszabbtávú együttműködés – a fejlesztés rendszeressége l Az egyedi feladatok rugalmas kezelése, az együttműködés feltételeinek előzetes rögzítése Speciális kérdések l Megrendelő részére lekötött erőforrások l Egyedi megrendelések folyamata (a folyamatos együttműködés „egységekre” bontása) Megrendelőlap vagy egyedi szerződés? l Dokumentumok hierarchiája l Teljesítés igazolása, elszámolás, számlázás l Változáskezelés l Díjak rendszeres felülvizsgálata (automatikus vagy egyedi)

31 WWW.ORMOSNET.HU II. IT szerződések – általános kérdések Alkalmazandó jog kikötése l A felek bármilyen jogot kiköthetnek l Célszerűen a szerződésben l Főleg nemzetközi gazdasági kapcsolatok esetében van gyakorlati szerepe: mely fél állama szerinti jog (esetleg harmadik állam joga) alkalmazandó? l Kikötés hiányában: a nemzetközi magánjogi tvr. szerinti szabályok – Adásvétel: eladó – Felhasználási szerződés: felhasználó – Iparjogvédelmi jogok hasznosítása: használatba adó – Megbízás: megbízott lakóhelye / székhelye szerinti jog l De: Szerzői jogi kérdésekben annak az államnak a joga irányadó, amelyben a védelmet kérik Iparjogvédelmi jogokkal kapcsolatban: ahol a szabadalmat megadták vagy a bejelentést megtették

32 WWW.ORMOSNET.HU III. Informatikai beszerzések Adásvétel, szállítási szerződés Gyakran keretszerződésként – hosszú távú beszállítói együttműködés Garancia, szavatosság Tartós fogyasztási cikkek – kötelező jótállás csak fogyasztói szerződés esetén! Megrendelői elvárás a megfelelő garanciavállalás Szoftverbeszerzés (kereskedelmi forgalomban) EULA kérdései pl. OEM konstrukció és a jogkimerülés szabálya Szjt.: nem kötelező a szoftver felhasználására vonatkozó szerződés írásba foglalása a szoftver műpéldányának a kereskedelmi forgalomban történő megszerzése esetén

33 WWW.ORMOSNET.HU III. Szoftverfejlesztési szerződések Egyedi fejlesztésekre vonatkozik Besorolás kérdése: Vállalkozási elemek elsősorban Szerzői jogi szabályok jelentősége Specifikáció Kritikus jelentőségű a pontos meghatározás A specifikáció elkészítése gyakran már a teljesítés része (funkcionális követelmények alapján) l Mérföldkövek nagyszabású projekt egységekre bontása (határidők, díjak, kötbérek) „vízesés-modell”: a mérföldkövek lineáris egymásra épülése l „Leszállítandók”

34 WWW.ORMOSNET.HU III. Szoftverfejlesztési szerződések Teljesítés kérdései l Tesztelés, átadás-átvétel Tesztelés (esetleg többszintű), hibajavítás, elfogadás, vélelmezett elfogadás, teljesítésigazolás l Változáskezelés Eltérés az eredeti specifikációtól l Megrendelő közreműködési kötelezettsége Szerzői jogi kérdések l Felhasználási szerződés (EULA, licencszerződés) l Forráskód, forráskódletét l További kérdések később

35 WWW.ORMOSNET.HU III. Szoftverfejlesztési szerződések Szavatosság, garancia l Hibajavítás az átadás után Egyedi fejlesztésű szoftver speciális szabályai (Szjt. „jövőben megalkotandó mű”): 4 hónap, ismételt visszaadás lehetősége l Jogszavatosság, harmadik fél szoftvere Oktatás „Rendszerfejlesztés” Hardver, szoftver, egyéb elemek együttműködése Az elérni kívánt cél és az egyes komponensek együttműködése a lényeg

36 WWW.ORMOSNET.HU III. Licencszerződések Szjt-ben szabályozott sajátos szerződéstípus Szoftverre, adatbázisra, védjegyekre, dokumentációkra stb. Vagyoni jogok átruházása vagy felhasználási jogok engedése? A vagyoni jogok csak egyes művek esetén átruházhatók (de pl. szoftver és adatbázis esetén lehetséges) Munkaviszonyban alkotott mű és megbízási, vállalkozási szerződések De: valójában nem minden esetben szükséges a vagyoni jogok átruházása!

37 WWW.ORMOSNET.HU III. Licencszerződések Felhasználási jogok l Kizárólagosság l Kiterjedés Földrajzi korlátozás Felhasználási módok meghatározása (többszörözés, terjesztés stb.) Felhasználási célok szerinti korlátozások Alfelhasználási jog engedése Szavatosság, garancia Jogszavatosság, harmadik fél szoftvere Támogatási szolgáltatások

38 WWW.ORMOSNET.HU III. Forráskódletéti szerződés Letét l letéteményes a dolgot a szerződésben meghatározott módon köteles őrizni l a dolgot nem használhatja, és más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ebbe a letevő beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges; e tilalom megszegése esetében felelős minden kárért, amely enélkül nem következett volna be. Ügyvédi letét l írásbeli szerződés alapján letétkezelésre meghatározott rendeltetéssel (céllal) az ügyvéd részére átadott pénz vagy bírósági letétbe helyezhető érték l teljesítési letét a letétként őrzött értéket a letevő rendelkezésének megfelelően harmadik személy számára szolgáltatja ki a letéteményes l őrzési letét az előzetesen írásban megállapított feltételek bekövetkezte esetén a letevőnek köteles azt visszaszolgáltatni Forráskód ügyvédi letétbe helyezése l gyakori megoldás a forráskód feltételes rendelkezésre állásának biztosítására l ügyvédi felelősség terjedelme (csak a megőrzés, a forráskód tartalma nem!)

39 WWW.ORMOSNET.HU III. IT infrastrukturális szolgáltatások Karbantartás, támogatás l Megbízási jelleg, vállalkozási elemekkel is l Szolgáltatási szintek (kiszállási idő stb.) l Kötbérek l Teljesítés ellenőrzése l Kezdeti átadás, projekt végén visszaadás Üzemeltetés l Megbízási jelleg, vállalkozási elemekkel l Sajátos nehézségek: „best effort”, SLA

40 WWW.ORMOSNET.HU III. IT infrastrukturális szolgáltatások Szerverbérlet, szerverelhelyezés, kollokáció, hosting l Az egyes szolgáltatások meghatározása, elhatárolása l Környezeti feltételek l Fizikai és logikai hozzáférés az eszközhöz l Szerzői jogi kérdések: értesítési-eltávolítási eljárás, felelősség a tárolt tartalomért

41 WWW.ORMOSNET.HU IV. IT OUTSOURCING l Szándéknyilatkozat jogi hatálya, előszerződés l Átadás – visszaadás, munkajogi problémák, Ingatlan tulajdonjogi kérdések l Szolgáltatások tartalma és minőségi követelmények l Változtatás igénye, ellenszolgáltatás l Harmadik személyekkel kötött szerződések

42 WWW.ORMOSNET.HU 1. Átadás - visszaadás l Eszközök – adásvétel – vételár – eljárás l Szerződések l Munkavállalók

43 WWW.ORMOSNET.HU 1.1. Munkajogi problémák l Munkavállalói és munkáltatói jogok/kötelezettségek szimmetrikus áttelepítése l Munkáltatói jogutódlás Mt. szerint - egy évig egyetemleges felelősség l Gyakorlati példa: kollektív szerződés megváltozik l Folyamatos munkaviszonynak számít Mt. 85/A. § (1) b) „A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak (minősül a munkáltató anyagi, illetve nem anyagi erőforrásai elkülönített, szervezett csoportjának (például gazdasági egység, üzem, üzlet, telephely, munkahely, illetve ezek része) a további működtetés, illetve az újbóli beindítás céljából, e törvény hatálya alá tartozó szervezet vagy személy számára történő, megállapodáson alapuló átadása és átvétele, így különösen adásvétel, csere, bérlet, haszonbérlet, illetve gazdasági társaságba való belépés vagyonbevitel révén.” ld. Még 2001/23/EK irányelv

44 WWW.ORMOSNET.HU 1.2. Ingatlan tulajdonjogi kérdések l Bérleti jog vagy használati jog ? l A jog lejáratkori feltétlen és azonnali visszaszállásának opciója l Alternatív megoldás

45 WWW.ORMOSNET.HU 2. Szolgáltatások tartalma és minőségi követelmények l Szolgáltatás színvonala, eredményessége l Hálózat-teljesítmény, reakcióidő-előírások: egzakt mérési és jogérvényesítési nehézségek l „benchmarking” – versenyjogilag aggályos lehet, már vannak eljárások, „best practices” – üzleti titok, know-how l Garantált állásidő-maximum l Szankciók (célszámokhoz kötve, szolgáltatás- „kreditek”) l Megfordul a jogérvényesítés terhe l Praktikus megoldások (pl.: alternatív hálózati útvonal biztosítása, back-up előírások)

46 WWW.ORMOSNET.HU 2.1. Szolgáltatási szint megállapodás SLA l Szolgáltatási szint megállapodás SLA – Service Level Agreement – jellemzően több, ún. teljesítménymutatón alapul – modul OS vs. full OS (KPI –Key Performance Indicator) l a teljes rendszer működtetésére vonatkozó részletes követelményeket és eljárásokat tartalmazó dokumentum l részei: definíciók, a szolgáltatások, a szolgáltatás minősítés, illetve a részletes szolgáltatás meghatározás (OLA)

47 WWW.ORMOSNET.HU 2.2. SLA – szolgáltatási minőség szintjei l Műszaki paraméterek ä Rendelkezésre állás ä Sebesség ä Pontosság l Kapcsolódó humán tevékenységek hatékonysága ä Ügyfélszolgálat ä Hibaelhárítás ä Változások

48 WWW.ORMOSNET.HU 2.3. SLA Műszaki paraméterek l A normál üzem, az üzemszünet, és a korlátozott üzem aránya, a korlátozás mértéke Normál üzem esetén a szolgáltatás l sebessége l hibaaránya (A szolgáltatás pontossága gyakran nem definiálható ill. nem része az SLA-nak)

49 WWW.ORMOSNET.HU Példa: webes adatszolgáltatás SLA paraméterei l Elérhetőség (%) Lehet-e kapcsolódni l Sebesség Válaszidő(msec) l Hibaarány Timeoutok, túlterheltségi jelenségek gyakorisága (%)

50 WWW.ORMOSNET.HU 3. Szoftverfelhasználási szerződések l Fontos eszközelem l Háromszög jogviszony l Praktikus megoldás: „company letter” l Elhatárolás (meglepetés, hogy válaszolnak egyszer)

51 WWW.ORMOSNET.HU 4. Változtatás igénye a szolgáltatás tartalmára vonatkozóan l dinamikus szerződési formák (vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés) l keretszerződés vagy előszerződések l rögzített, maximált (tervezhetővé tett) árak (közbesz.) l előre nem látható technológiák

52 WWW.ORMOSNET.HU V. Elektronikus kereskedelem Európai Unió l Elektronikus kereskedelmi irányelv l Elektronikus aláírási irányelv Hazai elektronikus kereskedelmi szabályozás l Elektronikus kereskedelmi törvény (2001. évi CVIII. tv.) l Elektronikus aláírási törvény (2001. évi XXXV. tv.) l Távollévők közötti szerződéskötés (17/1999. (II. 5.) Korm rendelet) l Kereskedelmi törvény (2005. évi CLXIV. tv.)

53 WWW.ORMOSNET.HU V. Elektronikus kereskedelem Elektronikus szerződéskötés A szabályozás nem terjed ki az email-alapú szerződéskötésre! l tájékoztatás a szerződéskötés folyamatáról l hiba azonosításának és javításának lehetősége l visszaigazolás a szolgáltató részéről l megérkezés = „hozzáférhetővé válik” l Írásbeliség: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás Tájékoztatási kötelezettség l a kereskedő adatairól l a szerződés alapvető feltételeiről A fogyasztó elállási joga

54 WWW.ORMOSNET.HU VI. Speciális (ágazati) szabályok Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások – kiszervezés l Megengedett a kiszervezés, de ha annak során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, akkor speciális szabályok irányadók l A szolgáltatónak rendelkeznie kell mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket a kiszervezett tevékenységet illetően a hitelintézet köteles teljesíteni l Adatvédelmi követelmények betartása l PSZÁF bejelentés l A hitelintézet felelős a megfelelő működésért Biztosítók, befektetési vállalkozások l Hasonló szabályok

55 WWW.ORMOSNET.HU VI. Speciális (ágazati) szabályok Elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény l Tárgya: gyakorlatilag a központi elektronikus szolgáltató rendszer és az azon keresztül szolgáltatásokat nyújtók (közigazgatási szervek, majd bíróságok, nyomozó hatóságok, közüzemi szolgáltatók is) l Pl. hatósági ügyintézés a központi rendszeren keresztül Végrehajtási rendeletek l IT biztonsági követelmények l azonosítás a központi rendszeren l az elektronikus közszolgáltatás igénybe vételének szabályai l központi rendszerhez csatlakozás részletes követelményei és folyamata Kiszervezési szabályok l A központi rendszer üzemeltetése és a csatlakozott szervezetek szolgáltatásainak üzemeltetése terén is lehetséges l IT biztonsági követelmények

56 WWW.ORMOSNET.HU VII. ITIL – IT Infrastructure Library l Angol kormányzati kezdeményezésre és támogatással született a program, amely egy egységes szerkezetben próbálta meg dokumentálni a jó és sikeres gyakorlatot (best practice) – eredménye az ITIL l Az informatikai szolgáltatásmenedzsment egymással együttműködő folyamatok együttese, amelynek feladata, hogy az ügyféllel megállapodott szolgáltatási szinteken biztosítsa az informatikaszolgáltatás minőségét. Az ITIL módszertan leírja és definiálja a kulcsfolyamatokat és egy keretet az informatikaszolgáltatás irányítására.

57 WWW.ORMOSNET.HU VII. ITIL – az informatikai szolgáltatásmenedzsment részei l Szolgáltatásbiztosítás – Szolgáltatási szint menedzsment – Rendelkezésreállás menedzsment – Informatikaszolgáltatás-folytonosság menedzsment – Kapacitásmenedzsment – Informatikaszolgáltatás pénzügyi irányítása l Szolgáltatástámogatás – Ügyfélszolgálat – Incidensmenedzsment – Problémamenedzsment – Változáskezelés – Konfigurációkezelés – Kiadáskezelés

58 WWW.ORMOSNET.HU AZ ELŐADÁS VÁZLATA l A jogász szerepe IT szerződéseknél l IT szerződésekről általánosságban l Általános problémák, gyakori hibák l Az egyes szerződéstípusok kérdései l Speciális (ágazati) szabályok Gyakorlati feladat

59 WWW.ORMOSNET.HU Az előadás diái hozzáférhetőek a Facebook adatlapomon (Ormós Zoltán) Ormós Ügyvédi Iroda tel: (36-1) 312-4007 fax: (36-1) 354-1113

60 WWW.ORMOSNET.HU Köszönöm a figyelmet ! www.ormosnet.hu


Letölteni ppt "WWW.ORMOSNET.HU Az informatikai szerződések dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda www.ormosnet.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések