Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Vizuális kultúra alapképzési (Bachelor) szak indítása Kecskemét, 2008. 10.03 Strohner József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Vizuális kultúra alapképzési (Bachelor) szak indítása Kecskemét, 2008. 10.03 Strohner József."— Előadás másolata:

1 a Vizuális kultúra alapképzési (Bachelor) szak indítása Kecskemét, 2008. 10.03 Strohner József

2 1. Szaklétesítés / szakindítás: különbségek

3 1.1. SZAKLÉTESÍTÉS: olyan szak esetében, amelyet még nem alapítottak meg, vagyis nincsen akkreditált képzési és kimeneti követelményrendszere! Kérelem a Vizuális kultúra alapképzési (Bachelor) szak ALAPÍTÁSÁRA ALAPÍTÁS Törvényi háttere: 2004/6/VI/2 sz. MAB határozat (formai frissítés 2006. 10.16. Formai követelményei: ÚTMUTATÓ az alapszakok létesítésére irányuló kérelmek összeállításához SZAKLÉTESÍTÉS: képzési és kimeneti követelmények

4 Törvényi háttere: A 2005/3/V/2. sz. határozattal kiegészített 2004/6/VI/2 sz. MAB határozat (formai frissítés 2006. 10.16. A MAB 2007/7/III/2. sz. határozata Frissítés: 2007.12.20. 1.2. SZAKINDÍTÁS Formai követelményei: ÚTMUTATÓ az alapszakok indítására irányuló kérelmek összeállításához Kérelem a Vizuális kultúra alapképzési (Bachelor) szak indítására KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK! ( mellékletben)

5 2. Szaklétesítés / szakindítás: szerkezet

6 2.1.1. SZAKLÉTESÍTÉS 1 A kérelmező felsőoktatási intézmények neve, címe I. Adatlap Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar BUDAPEST Kecskeméti Főiskola KECSKEMÉT Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola DEBRECEN Miskolci Egyetem, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar SÁROSPATAK Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar GYŐR 2. A kérelem tárgya: Vizuális Kultúra alapképzési (Bachelor) szak létesítése, képzési és kimeneti követelményeinek meghatározása. 3. Az alapszak megnevezése: Vizuális Kultúra alapképzési szak (Kifejezés, képzőművészet; Vizuális kommunikáció; Tárgy- és környezetkultúra kötelező szakterületekkel) 4. Az oklevélbe bekerülő szakterületek felsorolása: képzési területképzési ág alapképzési szakok szakhoz rendelt kreditek száma művészet-közv etítészenekultúra ének-zene 180 vizuális kultúra kézműves 180 környezetkultúra 180 plasztikai ábrázolás 180 képi ábrázolás 180 elektronikus ábrázolás 180 mozgóképkultúra, médiaismeret 180 vizuális kultúra (K ifejezés-képzőművészet, Vizuális kommunikáció, Tárgy és környezetkultúra szakterületekkel) 180 drámakultúra drámainstruktor 180 mozgóképkultúra mozgóképkultúra és drámaismeret 180 Vizuális kultúra 5. A szakképzettség megjelölése (szakirányonként, ha azok önálló szakképzettséget adnak) Vizuális kultúra alapszakos művészeti referens (Kifejezés, képzőművészet, Tárgy- és környezetkultúra és Vizuális kommunikáció szakterületeken) 6. A továbblépésre lehetőséget nyújtó mesterszak(ok) megnevezése Vizuális, és környezetkultúra szakos tanár (MA) Művészeti Egyetemek MA szakjai 7. A szak javasolt képzési terület / képzési ág szerinti besorolása ld. a 289/2005Korm.rend.) Művészetközvetítés Vizuális kultúra 8. A szak megfeleltetése a korábban e területen szerezhető végzettségnek és szakképzettségnek - Művészeti szakmacsoport A művészeti felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet Tanári képesítés A tanári képesítés követelményeiről szóló 111/1979. (VI. 27.) Korm. rendelet 9. Dátum és a kérelmező intézmény(ek) felelős vezetőjének megnevezése, cégszerű aláírása, vagy az együttesen benyújtó intézmények elfogadó nyilatkozata(i) 10. Az adatlap mellékletei konzorcium: „adott cél érdekében történő, jellemzően vállalatok közötti együttműködés. Lehet hosszú távú, ha az együttműködés alapjául szolgáló cél hosszú időn át fennáll.” Magyar Értelmező Szótár Online

7 2.1.2. SZAKINDÍTÁS 1 A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: I. Adatlap Vizuális Kultúra alapképzési szak 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése 3. Az indítandó alapszak megnevezése: 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Vizuális kultúra alapszakos művészeti referens 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: 6. Az indítani tervezett képzési formák: teljes idejű -a félévek (szemeszterek) száma: 6 -az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 -az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: 1920 ( heti 21 óra) -a szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 30+40= 70 óra; külső intézményben végzett referensi szakmai gyakorlat + művésztelepi alkotó- tervező munka 7. A képzési idő: 8. A szak indításának tervezett időpontja:2009. szeptember 1. 9. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása: - félévek száma: 6 félév - az összóraszámon belül a tanórák (kontaktórák) száma figyelemmel a hatályos Ftv. 33.§. (1) bekezdésére, amely a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg 2050 óra (heti 25 óra) 1. sz. melléklet: A szenátus támogató javaslata 2. sz. melléklet: Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás - (A szaklétesítési beadvány MAB által támogatott változata alapján közzétett OM / OKM dokumentum.) most a konzorciumi anyagból kimásolt 3. sz. melléklet: Felhasználói kapcsolatok és vélemények (azon képzések esetében, ahol a felhasználói szféra jól azonosítható) 11. Az adatlap mellékletei: 10.Dátum, az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírás

8 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 2.2.1. SZAKLÉTESÍTÉS 1. A szak létesítésének előzményei. „Előzménynek… kell tekinteni a kreativitást fejlesztő sokféle kötelező és fakultatív művészeti tantárgyat a tanítóképzőkben… a képzőművészet műfajai mellett itt valósult meg először szélesebben a sokféle tárgykultúra tevékenység oktatása… aminek kibontakozása azután formát öltött a Nemzeti Alaptantervben is. A Felsőoktatási Vizuális Nevelés Kollégiumot a tanítóképzők vizuális és művészeti tanszékei alapították 1990-ben. A tanárképzők a Nemzeti Alaptanterv munkálatai során csatlakoztak a Kollégiumhoz, amely munkabizottsági feladatként kapta és vállalta NAT vonatkozó fejezetének még a szövegezését is.) 2. A szakképzettség várható hasznosítási területe a munkaerőpiaci, társadalmi igény bemutatásával. Munkaerőpiac 1. A Vizuális kultúra alapszakos szakreferens Munkaerőpiac 2. Társadalmi igény: az iskolai vizuális nevelés 3. Rövid nemzetközi összehasonlítás az új szak vonatkozásában – különös tekintettel az Európai Felsőoktatási Térségre. …a lineáris rendszer a bolognai folyamat során a legtöbb országban ezekben az években váltja fel a kétszintű képzést, amelynek bevezető szakaszában, a Bachelor szinten elkülönült programokban jelennek meg a vizuális és környezetkultúra oktatásáról szóló ismeretek a pedagógus pályára előkészítő BA. Ed., vagy B. A. Program részeként. (BA. Ed., azaz Bachelor of Education diploma kifejezetten a tanításra készít fel, míg a B. A., azaz Bachelor of Arts diploma ezen a területen nyitottabb, a vizuális kultúrával kapcsolatos számos szakma felé nyitott lehet. 4. A képzési időre vonatkozó javaslat indoklása. 5. A szak képzési céljának és követelményeinek a rokon szakokkal történő összehasonlítása, illetve a karakterisztikus különbségek (szaktávolság) bemutatása.

9 TOVÁBBLÉPÉSTOVÁBBLÉPÉS a.) MA szintű TANÁRKÉPZÉS (a végzettek kb. 30-40 %-a, nekik valószínűleg nem lesz szakirányuk, mert a kétszakosság miatt egy bármilyen(!) másik szak minorját kell elvégezniük→elég ez a vizuális kultúra tanári pályához?) b.) Szakirányú végzettség, egy részterület aránylag jó ismerete→MUNKAERŐPIAC? SPECIÁLISSPECIÁLIS Szakirányok 1.Szakirányok 2. Szakirányok 3. Szakirányok 4.Szakirányok 5. Szakirányok 6. Törzsmodul szakmai KÖZÖSKÖZÖS Törzsmodul közös Alapozó modul 1. Képi ábrázolás 2. Plasztikai ábrázolás 3. Környezet- kultúra 4. Kézműves 5. Elektronikus ábrázolás 6. Mozgókép- kultúra, médiaismeret Képzőművészet?Tárgy- és környezetkultúra?Vizuális kommunikáció?

10 2.2.2. SZAKINDÍTÁS II. A szaklétesítési kérelem indoklása 1. A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. A Művészeti Intézet Vizuális Nevelés Szakcsoport oktatóinak szakmai vezetésével évtizedek óta folyik a személyes kreativitást fejlesztő sokféle kötelező és fakultatív művészeti tantárgy oktatása (Kerámia, Bábjáték, Tűzzománc, Fotó, Grafika, Alkalmazott- és elektrografika, Szabadkézi rajz, Festészet). Ezek a kurzusok a pedagógiai felkészítés és a kötelező szaktárgyi háttér birtokában, szakértő korrektúra mellett a vizuális kultúra tantárgy életszerű tanításához feltétlenül szükséges egyéni alkotó tapasztalat, a későbbi lehetséges önálló művészi arculat és attitűd kialakulásának színterei voltak az elmúlt évek oktatási gyakorlatának, és megkülönböztetett figyelmet kapnak napjainkban is. Tapasztalataink szerink az ezekről kiadott tanúsítvány a munkaerőpiacon előnyt jelenthet a hallgatók számára. 2. Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosz- tizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával / dokumentá- lásával. 1.„Ma Magyarországon jóval kevesebb művészetközvetítő szakember van, mint számon tartott, valamilyen tömörülésbe tartozó művész. Különösen olyan szakemberekből van hiány, akik ismerik a művészeti intézményrendszert, képesek sokrétű művészi és gazdasági ismereteket egyaránt igénylő munkakörök ellátásra (pl. egy galériában), eredményesen tudnak részt venni zenekari fellépések szervezésében, valamint az egyes művészeti ágak menedzseléséhez is megfelelő a felkészültségük. Így talán nem túlzás kijelenti, hogy a művészetközvetítő alapszakokon szerzett diplomával jók az elhelyezkedési lehetőségek.” (http://www.felvi.hu) 2. A képzés középpontjában a hallgatók vizuális képességeinek megismerése és fejlesztési módszereinek elsajátítása áll. Ez a megközelítés lehetővé teszi a szakreferensi képességkörök megszerzését, ugyanakkor a azt is, hogy hallgatóink a későbbiekben továbbtanulási szándékaik szerint megfelelő előképzettséggel folytassák tanulmányaikat a „Vizuális kultúra”(MA) tanár mesterszakon, amely megfelel az Európa-szerte elfogadott rajztanári diplomának. 3. Az indítandó alapszakra épülő valamely (tervezett) mesterképzés (MA, MSc) lehetőségének a felvázolása, a saját intézményben vagy más intézményben való indíthatóság körülményeinek bemutatása. 3.1. Művészetek képzési területen: Művészeti egyetemek művászeti MA szakjai Egyetemek tanári MA szakjai 3. 2. Művészetközvetítés képzési területen: Tervezzük a Vizuális- és környezetkultúra MA indítását. Ez olyan vizuális- és környezetkultúra tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az iskolai nevelés-oktatás 5-12, illetve 13. évfolyamain, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatainak ellátására két tanári szakképzettséget nyújt. 3.3. A tervezett Vizuális- és környezetkultúra MA szerkezete és kimenetei: A) szak, első tanári szakképzettség: Vizuális- és környezetkultúra tanár, Specializációk (szakirányok): Kézművesség Tárgy- és Környezetkultúra, Plasztikai ábrázolás és aklakítás, Képi ábrázolás, ikonográfiák Elektronikus ábrázolás-számítógéppel segített alkotás B) szak, választható második tanári szakképzettség:Művészeti nevelő és Múzeumpedagógia tanár;Specializációk (szakirányok):Művészettörténet tanár;Bábos és Drámajáték tanár;Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár;Játék és Szabadidő- szervező tanár;Multikulturális nevelés tanár; A Vizuális- és környezetkultúra MA szak indításának humáeerőforrás-feltételei az indítás tervezett időpontjára teljesülni fognak. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar (továbbiakban: KFTFK) Művészeti Intézete jelenleg 1 PhD és 2 DLA minősítésű oktatóval rendelkezik, 1 festőművész-oktató kolléga DLA- eljárását kezdeményezi, 1 oktató PhD képzése folyamatban van. A humánpolitikai terveknek megfelelően a Kar a doktori képzésben való részvételt támogatja. Infrastrukturális tekintetben a KFTFK felszereltsége megfelelő, folyamatos fejlesztések történnek. 4. A hallgatók felkészítésének bemutatása az indítandó alapszakra épülő valamely (tervezett) mesterképzésben való részvételre, valamint a kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, „tehetséggondozó” tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. •Tehetséggondozás •TDK,OTDK, OTMDK,konferenciák •Hallgatói Alkotókör kiállításokkal, tematikus portfoliókkal 5. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzés ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként bemutatva.

11 Az indítandó alapszak oktatási tevékenységeit a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar gondozásában tervezzük végezni. A képzésben karok közötti együttműködést tervezünk (GAMF Kar, Kertészeti Kar). Néhány olyan tantárgy oktatását, amelyre nem áll rendelkezésünkre megfelelő képzettségű főállású oktató, külső óraadóval kívánjuk megoldani. Tervezett hallgatói létszám: Nappali tagozatos államilag finanszírozott:30 fő Nappali tagozatos költségtérítéses:20 fő III. A szak képzési és kimeneti követelményei 2.3.1. SZAKLÉTESÍTÉS Az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek(KKK) teljes körű kidolgozása szükséges a 289/2005. (XII.22.) Korm. rend. szerint (+ a MAB által kért információk) 1. Az alapképzési szak megnevezése (magyarul és angolul) 2. A végzettség szintje 3. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése magyar és angol nyelven. 4. A szakirány(ok)on szerezhető önálló szakképzettség(ek) (ha ilyenek vannak) megnevezése, magyar és angol nyelven. 5. A képzési idő - félévek száma: 6 félév - az összóraszámon belül a tanórák (kontaktórák) száma figyelemmel a hatályos Ftv. 33.§. (1) bekezdésére, amely a teljes idejű k képzésnél félévenként legalább 300 tanórát határoz meg 2050 óra (heti 25 óra) 6. A megszerzendő kreditek száma összesen, 180 kredit s ezen belül a képzési ág alapozó közös képzési szakaszához rendelendő kreditek minimális értéke: 50 kreditpont szakirány esetén a szakirányhoz rendelendő kreditek minimális érték: 0 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15 kreditpont a szakdolgozathoz rendelhető kredit értéke: 10 kreditpont az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kredit értéke: 110 kreditpont (elmélet: 37%, gyakorlat: 63%) a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsolódó, intézményen kívül szervezett gyakorlati képzésben megszerzendő kreditek minimális értéke: 5 kreditpont

12 SZAKDOLGOZAT 1 0 kr SZABADON VÁLASZTHATÓ MODULOK fotómozgóképmultimédia Tervez ő grafika kerámi a textil zománczománc fafarag ás kosárfonás fémmű vesség grafika Látványt erve-ző; díszlet- és jelmezte rvező 1 0 kr modul VI. Műhely 6 kr fémműv esség textilműves ség öltözetkultú ra park- és kertkultúra bútortö rténet építészet belsőé pítésze t üvegművess ég porcel ánkult úra más T ár g y- és k ör - n y ez et k ul tú ra tö rt é n úr ae te modul V. Szakmaelmélet 4 kr SZAKMAI TÖRZSANYAG modul IV. Komplex művészeti modul Művésztelepi gyakorlat Bábozás 10-18 1 0 0 kr modul I. Vizuális kommunikáció 24-26 kr modul II. Tárgy- és környezetkultúra 28-32 kr modul III. Képzőművészet 28-32 kr ALAPOZÓ KÉPZÉSI SZAKASZ Elméleti alapozó modul 20-24 kr Gyakorlati alapozó modul 18-22 kr Idegen nyelv 8 kr 5 0 kr TANÁRI FELKÉSZÍTÉS MODULJA 1 0 kr 7. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai az egyes tanulmányi területekhez rendelt kredithatárok megadásával (tól – ig) az alábbi bontásban: Törzsanyag (kötelező ismeretkörök) alapozó modulok elmélet 20-24 gyakorlat 20-22 szakmai törzsanyag mint kötelező modulok (gyakorlat): 85-90 (elmélet): 25-30 Egyéb szabadon választható szakmai ismeretek elmélet 7-9 gyakorlat 8-10 Tanári felkészítési modul: 10 8. Az alapképzési szak képzési célja 9. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 10. A képzési ágon belüli alapozó képzési szakasznak az alapszak szempontjából fontos általános (értelmiségi) kompetenciái 11. A törzsanyag – szakképzettség szempontjából meghatározó – ismeretköreinek bemutatása (1-2 oldal terjedelemben)

13 3.1. SZAKINDÍTÁSIII. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása Kompetenciák megszerzése, értékelés, ellenőrzés, tájékoztatás Alapozó szakasz 52 kredit Elméleti alapozó modul 24 kredit 9 TantárgyElőfKrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 1. Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció-2Koll+Gyj1/00/1 2. Művészettörténet (képzőművészet és tárgykultúra) - 02/1 02/2 8koll/gyj szig 1/1 3. Népművészet, Néprajz01 02/1 03/1 4gyj1/1 4. Mitológia és Biblia ikonográfia, szimbolika -1koll1/0 5. Filozófia-3koll2/0 6. Művészetszociológia-1koll1/0 7. Művészetpszichológia-1m ai1/0 8. Esztétika04, 05, 06, 07 3koll, szig 1/01/1 9. PR, vállalkozási és jogi ismeretek-1koll1/0 1. A Vizuális kultúra alapszak tanterve: alapozó modulok :elmélet 20-24

14 Gyakorlati alapozó modul 21 kredit 6+1 TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 10. Forma -elemzés, -ábrázolás, -alakítás (formageometria) -4Gyj0/3 11. Tér -elemzés, -ábrázolás, -alakítás (térgeometria) 105Gyj0/4 12. Alakrajz10, 11 2Gyj0/3 13. Színtan-2Gyj+ koll1/1 14. Álló-, és mozgókép-technika, vizuális médiák-4Gyj0/2 15. Informatika-2Gyj+ koll1/00/1 Idegen nyelv -angol -német - Id./1 2, 3 8Gyj0/3 0/2 alapozó modulok:gyakorlat 20-22

15 Szakmai törzsanyag 76 kredit Modul 1. Vizuális kommunikáció 21 kredit 7 TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 16.Kommunikációs médiumok-1koll1/0 17. Jeltárgyak, szemiotika162Gyj1/0 18. Objektív közlések nyelvi struktúrái163Gyj+ko ll 1/1 19. Betű- és íráskép163Gyj0/2 20. Tördelés, képszerkesztés15, 192Gyj0/2 21. Alkalmazott grafikai stúdiumok (manuális) 19 20 2Gyj0/2 22. Képi informatika: digitális álló-, és mozgókép-alakítás - 22/1 22/2 100/20/3 szakmai törzsanyag mint kötelező modulok (gyakorlat): 85-90 (elmélet): 25-30) 24-26

16 Modul 2. Tárgy- és Környezetkultúra 25 kredit 9 TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 23. Épített és táji (humán) környezettörténet -2Koll1/0 24.Tárgy- és környezetelemzés162Gyj+ko ll 1/1 25. Életmód-szociográfia Kulturális antropológia 161Koll1/0 26. Kerámia (népi- és iparművészeti kerámia) 10,11,23 3Gyj0/2 27. Papírművesség (merítés, papírmasé, batikolás, kasírozás, márványozás és más) 23, 24, 25 4Gyj0/2 28. Textilművesség (batikolás) 23,24,25 4Gyj0/3 29. Nemezelés 23,24,25 3Gyj0/2 30. Kézművesség: tűzzománcozás 23,24,25 3Gyj0/2 31. Játékkészítés 23,24,25 2Gyj0/2 28-32

17 Modul 3. Képzőművészet 30 kredit 8 TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 32. Képzőművészeti műfajok története5,6,72Koll1/0 33. Műelemzés I. Műfajok 81Gyj1/0 34. Műelemzés II. Kortárs művészet 332Gyj0/2 35. Festészeti kifejezés- 35/1 8Gyj0/20/4 36. Képgrafika-3Gyj0/3 37. Fotózás (labormunka)-3Gyj0/2 38. Fotómontázs (manuális)374Gyj0/2 39. Plasztikai kifejezés10, 11 7Gyj0/3 28-32

18 Modul 4. Komplex művészeti modul 16 kredit 7 TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 40. Bábtörténet-1koll1/0 41. Bábkészítés- 41/1 4Gyj0/10/2 42. Látványtervezés Bábszínpad készítés -2Gyj0/1 43. Irodalom-1Gyj1/0 44. Ének-zene-1Gyj1/0 45. Bábozás40, 41/1 2Gyj0/2 46. Alkotói gyakorlat ( művésztelep)k, sz50/20/3 10-18

19 Szabadon választható modulok 10 kredit Elméleti modul 6 kredit 6 TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 47. Anyagtan-3+3Koll0/22/0 Tárgy- és környezetkult. Választék az alábbi tartalmakból : Lakáskultúra- Öltözetkultúra- Színházi, bábszínházi terek fejlődéstörténete - Textilművesség- 8-10

20 Szakmai modul 4 kredit TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 48. Képző-és iparművészeti műhelygyakorlatok az alábbi tartalmak választékában: 2+2Gyj0/2 Fotó- Sokszorosító grafika- Szövés- Textilfestés- 6-8

21 Tanári felkészítés 10 kredit Kötelező pedagógiai modul 8 kredit TantárgyElőf.KrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. 49. Pedagógiai tapasztalatok, nézetek (tréning jellegű gyakorlat) -2koll1/0ÖSZ 3 50. Iskolatörténet-2koll1/0 51. Szocializáció és személyiségfejlődés-2koll1/0 52. A gyermek megismerése-2koll1/0 8

22 Választható pedagógiai modul 2 kredit TantárgyElőfKrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é. 5. f.é. 6. f.é. Egy ismeretkör feldolgozása az alábbiak közül: 2koll1/0 A magyar közoktatási rendszer múltja, jelene, fejlődési tendenciái - Multi- és interkult. nev.- Irányzatok a természettudományos nevelésben - Önismereti tréning- Oktatásszociológia- Jogok és kötelességek a családban és az iskolában - TantárgyElőfKrÉrt.1. f.é.2. f.é.3. f.é.4. f.é.5. f.é.6. f.é. Záródolgozat15X 2

23 Összesítve: félévek 123456 egykr k/ g egykr k/ g egykr k/ g egykr k/ g egykr k/ g egykrk/g Záródolgozat kreditértéke 1515 Kreditpont / félév 2727 25 2727 3030 18 2727 2727 2727 Összes elméleti és gyakorlati óra 6 1313 23 1112 18+5 * 3152 16 + 5 * Kontaktóra / félév 1920 Szóbeli vizsgával záródó (beszámoló, kollokvium, szigorlat ) 759442 Gyakorlati jeggyel záródó 577869 Összes megszerzendő kreditpont 165+ 15 (szakdolgozat) = 180 Kontaktórák száma 1920

24 3. SZAKINDÍTÁS III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása Kompetenciák megszerzése, értékelés, ellenőrzés, tájékoztatás 1. A Vizuális kultúra alapszak tanterve: 2. Tantárgyi programok: modul Tantárgy neve Tantárgyfelelős: A tantárgy óraszáma: 1. félév: 2. félév: szak megnevezése: BA Vizuális Kultúra zárása: Tantárgy célja: A tantárgy követelményei: A tantárgy tartalma: Témái: Irodalom:. 3. Kompetenciák elsajátíttatása 4. A képzési és kimeneti követelményekben előírt idegennyelvi követelmények teljesítésének intézményi elősegítése, feltételei. 5. Az értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok bemutatása, a (289/2005. Korm. rend. 11.§ (3) bb) bekezdése szerinti) tájékoztató kiadvány internetes elérhetősége. 5.1.A tantárgyak értékelése szóbeli vizsga 5.2 Vizsgáztatás 5.2.1.A záróvizsga három részből áll (írásbeli, szóbeli, szükség szerint gyakorlati) - a hallgató komplex szóbeli vizsgát tesz (1) - a záróvizsga-bizottság előtt bemutatja, és megvédi vizsgaprojektjét (2) - a záróvizsga-bizottság előtt megvédi szakdolgozatát (3)

25 5.2.2.A szóbeli vizsga tárgyai: - komplex vizuális művészeti ismeretek és (A) - művészetpedagógiai ismeretek (B) 5.2.3.A záróvizsga eredményének kiszámítási módja A záróvizsga eredménye három érdemjegy átlaga: - a szóbeli tétel kifejtése - a bemutatott vizsgaprojekt érdemjegye - a szakdolgozatnak és védésének együttes érdemjegye 5.2.4. A záróvizsga minősítése: Kiváló Jeles Jó Közepes Elégséges 5.3. Minőségbiztosítás 6. Felvételi kritérum

26 IV. A képzés személyi feltételei 4. SZAKINDÍTÁS Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős a szakiránya megadásával! Tudományos fok./cím (PhD/ CSc/ DSc/ akad.) Munkakör (e/f tan./ e/f doc.) FOI-hez tartozás és munka- viszony típusa (AT/AE) Hány szak (A ill. M) felelőse Hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben (alap- és mester­képzésben összesen) szf 1. A szakfelelős, a szakirányfelelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei

27 za törzsanyag tantárgyainak megnevezése (Alapozó és szakmai Törzstárgyak) A tantárgy oktatói Oktató neve (a tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím (PhD/ CSc/ DSc/ akad.) Munka-kör (e/f ts. e/f adj./ e/f doc./ e/f tan./ tud. mts./ egyéb) FOI-hez tartozás és munka- viszony típusa (AT/AE/V) A tantárgy előadója I / N Gyak. fogl.-t tart I / N Hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben (alap- és mesterképzésben összesen) 2. Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói a Differenciált Szakmai ismeretek tantárgyainak megnevezése A tantárgy oktatói Oktató neve (a tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Tud. fok. /cím (PhD/ CSc/ DSc/ akad.) Munka- kör (e/f ts. e/f adj./ e/f doc./ e/f tan./ tud. mts./ egyéb) FOI-hez tartozás és munka- viszony típusa (AT/AE/V) A tantárgy előadója I / N Gyak. fogl.-t tart I / N Hány kreditértékű tantárgy felelőse a szakon / az intézményben (alap- és mesterképzésben összesen)

28 3. Az oktatók személyi - szakmai adatai Szakfelelős Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 1.Az intézményvezető szándéknyilatkozata 2.Az intézményben foglalkoztatott, az adott szakon oktatók nyilatkozata 3.Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban nem álló oktatók nyilatkozata 4. Nyilatkozatok

29 V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 5. SZAKINDÍTÁS 1. Országosan elismert tudományos műhely vagy együtt dolgozó szakmai közösséggel bíró alapvető K+F / művészeti terület bemutatása Tudományos műhelyek 2.1.Tantermi kapacitás 2.2. A hallgatók számára hozzáférhető számítástechnikai infrastruktúra 2.3. Könyvtár 2.4. A szak elvégzéséhez szükséges idegennyelvi követelmények teljesítését segítő infrastruktúra 2.5. A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő szolgáltatások, juttatások 2.6. A tanulmányi ügyekkel kapcsolatos adminisztráció 3. Az intézményvezető nyilatkozata 2. A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra

30 + mellékletek :

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Vizuális kultúra alapképzési (Bachelor) szak indítása Kecskemét, 2008. 10.03 Strohner József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések