Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pszichodráma módszere és alkalmazása az Aszódi Javítóintézet növendékei számára I. A fejlesztés lehetőségei és szerepe a javítóintézeti munkában I. A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pszichodráma módszere és alkalmazása az Aszódi Javítóintézet növendékei számára I. A fejlesztés lehetőségei és szerepe a javítóintézeti munkában I. A."— Előadás másolata:

1 A pszichodráma módszere és alkalmazása az Aszódi Javítóintézet növendékei számára I. A fejlesztés lehetőségei és szerepe a javítóintézeti munkában I. A fejlesztés lehetőségei és szerepe a javítóintézeti munkában –A személyiség definíciója –Nevelés- fejlesztés módjai, szerepe az intézetben II. A pszichodráma -Mint módszer -Története -Hatásmechanizmusa III. Az aszódi csoport tanulságai -Keretek -A csoport: alakulása, alkalmazott módszerek -Megfigyelések -Tanulságok

2 Ars Poetica „ A nevelőtestület legfontosabb célja, hogy a gondozására, fejlesztésére bízott növendékek számára biztosítsa a személyiségfejlődést serkentő feltételeket.” (részlet a Sárga Falak szakmai programból, 2005)

3 A személyiség 1.  „ Bels ő élmények és küls ő megnyilvánulások sajátos és tartós mintázata, melynek köszönhet ő en a viselkedés viszonylag bejósolható és következetes lesz.” (Comer: A lélek betegségei) (Comer: A lélek betegségei)

4 A személyiség 2.  Belső élmények: gondolkodás, érzés, motiváció  Külső megnyilvánulások: reakciók, interakciók

5 A fejlesztő foglalkozások szerepe és célja a javítóintézetben  Pedagógia: viselkedés korrekcióját célozza, azon keresztül hat vissza a motivációra, gondolkodásra, emóciókra  Pszichológia: első sorban a motivációra, affektusra hat, ezek módosításával változik a viselkedés

6 A pszichodráma mint fejleszt ő módszer 1. „A pszichodráma a pszichológiai és a szociális problémák feltárásának az a módszere, amely eljátszatja a résztvev ő kkel életük fontos eseményeit- nem elégszik meg azzal, hogy csak beszéljenek róluk.” (Adam Blatner)

7 A pszichodráma mint fejleszt ő módszer 2.  Kreativitás- spontaneitás: katarzis  Új megoldások kipróbálásának lehet ő sége  Szerepek: eddig az önmaga számára is ismeretlen oldal megjelenítése- szerep-repertoár b ő vülése  Csoportélmény: empátia fejl ő dése, magány érzet oldódása Egyszerre hat a viselkedésre- gondolkozásra- érzelmekre

8 A pszichodráma rövid története 1.  Jacob Levy Moreno: 1889. Bukarest- 1974. Beacon, USA  Bécs: parkokban mesélt gyerekeknek, történeteket eljátszották  1911-17. Orvostanhallgató  1913. Bécsben csoportok prostituáltaknak (önsegítő)  1921. Rögtönzések Színháza  Színház: rögtönzés, játék terápiás hatása

9 A pszichodráma rövid története 3.  1936. Beacon Hill- magánkórház  1940-es évek: a pszichodráma egyre népszer ű bb, a csoportterápiák is elterjednek  1950-es évek: egyre több tanítvány, nemzetközi társaság

10 A pszichodráma rövid története 2.  1925.: New York  1927-30.: További kísérletek a rögtönzések színházával  1931.: Sing Sing pszichiáter  1933. Hudsoni leánynevel ő ben szerepjáték

11 A pszichodráma Magyarországon  Mérei Ferenc: 1963-ban találkozott Morenoval Budapesten  Szociálpszichológiával való kapcsolata  Szociodráma: sokkal inkább a csoportok közötti relációkra, a kollektív ideológiai megnyilvánulásokra irányul, míg a pszichodrámánál a közösségi mondanivaló is az egyénre koncentrál

12 Pszichodráma csoport Aszód, 2006. december-2007. május

13 Miben segíthet a pszichodráma a javítóintézet növendékeinek?  Szerep-csere: a másik szemszögéből látni a helyzetet-egocentrizmus csökken  Belső hang: empátia fejlődése  Akció: kijátszani a feszültséget, integrálni a személyiségbe az agressziót- kezelhetővé tenni  „Mintha” valóság: új viselkedésformák kipróbálása, eddig ismeretlen tulajdonságok megismerése- az énkép bővülésével új életstílus kialakításának lehetősége  Csoport-élmény: bizalom, kötődés- elköteleződés fejlődése

14 Keretek  Heti 1 délután, csütörtökönként  Önkéntesség: 2 alkalom kipróbálni  Eleinte nyitott csoport, másfél- két hónap után zárt (első kirándulás előtt)

15 A csoport •17-en fordultak meg •6 állandó tag lett •3 pszichológusi javaslatra, 1 nevel ő i ajánlásra, 2 saját kérésre

16 Felhasznált egyéb módszerek, terápiás elemek M ű vészetterápiás elemek: rajz, festés, fotó, zene- els ő sorban bemelegítéshez Outdoor csapatépítés: kirándulás- a csoport kooperációjának, a bizalom er ő sítéséhez Múzeumpedagógia: múzeumlátogatás- a csoport lezárásakor

17 Megfigyelések 1. •A játékok egyre összetettebbek: kezdeti azonnali agresszió mellett megjelent a b ű ntudat is; •Elkötelez ő dés, bizalom illetve a hárítás, ellenállás váltakozásai az alkalmak során; •A szimbolikus illetve a fantázián alapuló játékok könnyebben mentek, mint a valós helyzetb ő l kiinduló;

18 Megfigyelések 2 •Eleinte tartottak saját agressziójuktól, majd a játékok során egyre hangsúlyosabb lett, hogy ami a fantáziában megjelenik nem feltétlenül történik meg a valóságban is; •A jöv ő vel kapcsolatos tervek eleinte bizonytalanok voltak, fokozatosan körvonalazódott, f ő leg azoknál, akik leszámolás el ő tt voltak; •Csoportzárás: a zárás vége felé egyre fokozódott az ellenállás, vezet ő kkel szembeni agresszió jelent meg a játékokban, de végül a leválás elfogadása.

19 TanuLságok 1.  A speciális csoportok növendékei nehezebben illeszkedtek be (nemcsak egyéni képességek, jellemz ő k miatt- szegregálódás). Változtatás: integrált csoport- de a speciális szükséglet ű növendékeknél a nevel ő kkel való fokozott együttm ű ködés szükséges.

20 Tanulságok 2.  Az elkötelez ő dés aránya nagyobb volt azoknál, akik saját kérésre kezdtek a csoportba járni, mint azoké, akik más javaslatára. Megoldás: a növendékek maguk iratkoznak fel a csoportba.

21 Tanulságok 3.  Növendékek csoport iránti attit ű dje változott: eleinte „bolondok járnak oda”, kés ő bb: „pizzás csoport”, „kirándulós”. A viszonyulás tehát pozitívabb lett, sokan menet közben be akartak kapcsolódni, de a másik végletbe csúszott át- másodlagos el ő nyök. Megoldás: továbbra sem hangsúlyozzuk az elején az egyéb programokat, csak ha már kezd stabilabb, zárt lenni a csoport- ne azért kötelez ő djenek el.

22 Tanulságok 4.  Csakis akkor tud hatni terápiásan a csoport, ha önkéntes, de egy-egy alkalommal lehet, hogy amikor elmélyülne, hajlamosak a gyerekek az acting-outra. Megoldás: rugalmas csoportvezet ő i és nevel ő i együttm ű ködés. Illetve: egyértelm ű csoportszabály: max. 3 hiányzás megengedett, az rajta múlik, hogy mikor (indokolt esetben lehet több is).

23 Tervek Következ ő csoport: 2007.októbert ő l januárig, majd februártól májusig; Kb. 1 hónap után zárul be; Saját jelentkezés; Integrált csoport

24 •Köszönjük a figyelmet és az együttm ű ködést!


Letölteni ppt "A pszichodráma módszere és alkalmazása az Aszódi Javítóintézet növendékei számára I. A fejlesztés lehetőségei és szerepe a javítóintézeti munkában I. A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések