Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A témaválasztástól a formázásig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A témaválasztástól a formázásig"— Előadás másolata:

1 A témaválasztástól a formázásig
Egy történeti téma feldolgozásának általános módszertani kérdései

2 Milyen a jó tudományos dolgozat? SZUVERÉN és SZAKSZERŰ
Fontos és aktuális témát dolgoz fel Új tudományos (szakmai) eredményeket produkál A téma lényegét fejti ki A központi kérdésre koncentrálva Azt tágabb összefüggéseiben vizsgálva Minden fontos elemére kitérve Megfelelően tagolva, logikus szerkezetben Szakszerű, de olvasmányos stílusban Megfelelő tudományos apparátussal

3 A siker feltételei Felkészültség Munka Meglévő vagy megszerzendő
Általános szakmai módszertani ismeretek A témakör ismerete Munka Jól megtervezett Tervszerűen végzett Figyelmes Koncentrált Kitartó

4 A munka fázisai Témaválasztás Bibliográfia összeállítása
Tématerv készítése Anyaggyűjtés Az anyag rendszerezése Feldolgozás Formázás

5 1. Témaválasztás Fontos téma – új eredmények 1. Kritériumai
Eddig feldolgozatlan esemény, folyamat stb. Már ismertek új értékelése (viták) Ismert események közötti új összefüggések 2. A téma felismerésének feltételei Tájékozódás a szakirodalomban Hiányok, ellentmondások, problémák felismerése – GONDOLKODÁS!

6 Tématerv – kutatási terv
A dolgozat céljának meghatározása A téma logikai vázlata (tartalmi elemek és azok szerkezete) – „részletes tartalomjegyzék” 2. Kutatási terv A kutatás menetének, munkafázisainak ütemezése (lásd a munka fázisait és az alábbiakat)

7 2. Anyaggyűjtés (1) 1. A szakirodalom feldolgozása
Tárgyra vonatkozó A téma módszertana Bibliográfia készítése és folyamatos bővítése (melléklet) 2. Az autentikus források feltárása A témának megfelelő forrástípusok A témakör részkérdéseit tartalmazó és összefüggéseinek feltárását biztosító források Forrásjegyzék készítése és folyamatos bővítése (melléklet) A kettő (szakirodalom és forrás) a téma függvényében lehet ugyanaz – új összefüggések, értékelések esetén.

8 2. Anyaggyűjtés (2) 3. Mit rögzítsünk az írásos forrásokból?
A tartalom lényegét A gondolatmenetet A hasznosítható adatokat A szerző státusát, személyiségét (nézőpontját, és azt meghatározó érdekeit), véleményét Kommentár: Saját következtetések Utalás összefüggésekre, más forrásokra

9 2. Anyaggyűjtés (3) 4. Az anyaggyűjtés módszertani kérdései
a) Az adatrögzítés módjai Írásos: Cédulázás Számítógép Statisztikai adatsorok: Excell Tárgyi, élő esemény: fotó, video Szóbeli: magnófelvétel, leírás b) A forráshely (jelzet) azonnali és következetes feltüntetése

10 Cédulaminta 1 BML főisp. biz. 123/ FKgP gyűlés betiltása X. Y. sásdi birtokos kérvényezte gyűlés engedélyezését a sásdi Korona vendéglő nagytermében április 14-én 17 órakor A főszolgabíró az engedélyt az általános gyűléstilalmat elrendelő belügyminiszteri rendelet alapján megtagadta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kommentár:

11 Cédulaminta 2 Bethlen István emlékirata Kommentár:
Gergely 2000, 309– Kortásak Gömbösről Bethlen István emlékirata Bethlen kritikusan ítélte meg Gömbös politikai szerepét. „Nem bízott a parlamentarizmusban, a parlamentet nem is kedvelte, és azt tartotta, hogy a nemzet érdekeinek biztosítására az országgyűlésen kívül szükség van még olyan szervezetekre, amelyek, ha a parlament valamikor újból csődöt mondana, önmagukban elég erősek, hogy megvédjék a nemzet érdekeit…” (311) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kommentár:

12 3. Az anyag rendszerezése
1. A cédulák rendezése (tématerv és kronológia szerint) 2. Az anyag rendszerezett áttanulmányozása („megtanulása) 3. „Ülepítés” Átgondolás Az egész anyag részei közötti, egyes résztémákon belüli összefüggéseinek végiggondolása. 4. A végleges logikai felépítés (tartalomjegyzék) kialakítása

13 4. Feldolgozás Az egyes fejezetek szövegének megfogalmazása.
Szempontok, kritériumok: 1. Stílus A folyamatok érvelő, okfejtő bemutatása. Problémacentrikus, az ok-okozati viszonyokat, logikai összefüggéseket feltáró szerkesztés – a szöveg megformálásában is. Szakszerű fogalmazás (megfelelő fogalmak használata) Világos, olvasmányos stílus (logikus mondatszerkesz-tés, pontos szóhasználat, gördülékeny fogalmazás) 2. Mellékletek egyidejű elkészítése (elemzés, hivatkozások) 3. A hivatkozások (jegyzetek) egyidejű elkészítése

14 5. Formázás A dolgozat formai kellékei
A szerző neve Cím Tartalomjegyzék Törzsszöveg Hivatkozások (láb- vagy végjegyzet)  GYURGYÁK Forrásjegyzék és bibliográfia  GYURGYÁK Mellékletek (táblák, grafikonok, diagramok, fotók stb. – indokolt esetben) Mutatók (személy- és helynév – indokolt esetben)

15 Források és irodalom A) Felhasznált források B) Felhasznált irodalom
Levéltári források (forrásőrző intézmény) Magánokiratok, -levelek, -naplók Nyomtatásban megjelent források Sajtó Interjúk Tárgyi források (forrásőrző intézmény) B) Felhasznált irodalom Összefoglaló munkák Forráskiadványok Feldolgozások Könyvek Tanulmányok

16 Bibliográfia – rövidítések
1. Gergely Jenő 2001: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Vince Kiadó, Budapest Hivatkozás: Gergely 2001, 23. 2. Gergely Jenő 2000: A Gömbös-szindróma. História, 3. sz. 15–17. Hivatkozás: Gergely 2000, 15. 3. Gergely Jenő 2002: Gömbös Gyula. In: Gergely Jenő – Izsák Lajos – Pölöskei Ferenc: Századformáló magyarok. (Arcképek a XX. századból) Gesta Könyvkiadó, Budapest

17 Hivatkozások (jegyzetek)
1. Változatok (láb- és végjegyzet) 2. Formák: sokféleség (GYURGYÁK) Mindegyik jó Egy dolgozatban egyik (bármelyik) egységes használata 3. Funkciói: Magyarázó jegyzet (funkciói, alkalmazása) Hivatkozások Rövidítések (1) jegyzék; (2) feloldás az első hivatkozásban Uo. Uő.

18 Feladat és követelmények (1)
Egy dolgozat készítése az alábbi témakörök valamelyikében: Volt-e zsidókérdés Magyarországon a század fordulóján (1890–1914)? Kié a felelősség? Magyarország hadba lépése a Szovjetunió ellen (1941. június) Volt-e valós esély a sikerre? Nagy Imre első kormányzása (1953–1955) Terjedelem: – karakter számítógéppel szerkesztett oldal (12 pontos betű, másfeles sortávolság)

19 Feladat és követelmények (2)
Beadási határidő: november 17. Megküldendő: A szemináriumvezetőnek ( -en és nyomtatásban) A csoport valamennyi tagjának ( -en ) Feladat: valamennyi csoporttárs dolgozatának Osztályzattal történő minősítése és annak indoklása Az előadásban megfogalmazott kritériumok alapján A decemberi foglalkozáson közös értékelés (kollegiális és tanári)


Letölteni ppt "A témaválasztástól a formázásig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések