Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A témaválasztástól a formázásig Egy történeti téma feldolgozásának általános módszertani kérdései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A témaválasztástól a formázásig Egy történeti téma feldolgozásának általános módszertani kérdései."— Előadás másolata:

1 A témaválasztástól a formázásig Egy történeti téma feldolgozásának általános módszertani kérdései

2 Milyen a jó tudományos dolgozat? SZUVERÉN és SZAKSZERŰ  Fontos és aktuális témát dolgoz fel  Új tudományos (szakmai) eredményeket produkál  A téma lényegét fejti ki  A központi kérdésre koncentrálva  Azt tágabb összefüggéseiben vizsgálva  Minden fontos elemére kitérve  Megfelelően tagolva, logikus szerkezetben  Szakszerű, de olvasmányos stílusban  Megfelelő tudományos apparátussal

3 A siker feltételei  Felkészültség  Meglévő vagy megszerzendő  Általános szakmai módszertani ismeretek  A témakör ismerete  Munka  Jól megtervezett  Tervszerűen végzett  Figyelmes  Koncentrált  Kitartó

4 A munka fázisai 1. Témaválasztás 2. Bibliográfia összeállítása 3. Tématerv készítése 4. Anyaggyűjtés 5. Az anyag rendszerezése 6. Feldolgozás 7. Formázás

5 1. Témaválasztás Fontos téma – új eredmények 1. Kritériumai  Eddig feldolgozatlan esemény, folyamat stb.  Már ismertek új értékelése (viták)  Ismert események közötti új összefüggések 2. A téma felismerésének feltételei  Tájékozódás a szakirodalomban  Hiányok, ellentmondások, problémák felismerése – GONDOLKODÁS!

6 Tématerv – kutatási terv 1. Tématerv  A dolgozat céljának meghatározása  A téma logikai vázlata (tartalmi elemek és azok szerkezete) – „részletes tartalomjegyzék” 2. Kutatási terv A kutatás menetének, munkafázisainak ütemezése (lásd a munka fázisait és az alábbiakat)

7 2. Anyaggyűjtés (1) 1. A szakirodalom feldolgozása  Tárgyra vonatkozó  A téma módszertana  Bibliográfia készítése és folyamatos bővítése (melléklet) 2. Az autentikus források feltárása  A témának megfelelő forrástípusok  A témakör részkérdéseit tartalmazó és összefüggéseinek feltárását biztosító források  Forrásjegyzék készítése és folyamatos bővítése (melléklet)

8 2. Anyaggyűjtés (2) 3. Mit rögzítsünk az írásos forrásokból?  A tartalom lényegét  A gondolatmenetet  A hasznosítható adatokat  A szerző státusát, személyiségét (nézőpontját, és azt meghatározó érdekeit), véleményét  Kommentár:  Saját következtetések  Utalás összefüggésekre, más forrásokra

9 2. Anyaggyűjtés (3) 4. Az anyaggyűjtés módszertani kérdései a) Az adatrögzítés módjai  Írásos:  Cédulázás  Számítógép  Statisztikai adatsorok: Excell  Tárgyi, élő esemény: fotó, video  Szóbeli: magnófelvétel, leírás b) A forráshely (jelzet) azonnali és következetes feltüntetése

10 Cédulaminta 1 BML főisp. biz. 123/1933. 1933. 04. 12. FKgP gyűlés betiltása  X. Y. sásdi birtokos kérvényezte gyűlés engedélyezését a sásdi Korona vendéglő nagytermében 1933. április 14-én 17 órakor  A főszolgabíró az engedélyt az általános gyűléstilalmat elrendelő belügyminiszteri rendelet alapján megtagadta –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kommentár:

11 Cédulaminta 2 Gergely 2000, 309–314. Kortásak Gömbösről Bethlen István emlékirata Bethlen kritikusan ítélte meg Gömbös politikai szerepét. „Nem bízott a parlamentarizmusban, a parlamentet nem is kedvelte, és azt tartotta, hogy a nemzet érdekeinek biztosítására az országgyűlésen kívül szükség van még olyan szervezetekre, amelyek, ha a parlament valamikor újból csődöt mondana, önmagukban elég erősek, hogy megvédjék a nemzet érdekeit…” (311) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kommentár:

12 3. Az anyag rendszerezése 1. A cédulák rendezése (tématerv és kronológia szerint) 2. Az anyag rendszerezett áttanulmányozása („megtanulása) 3. „Ülepítés”  Átgondolás  Az egész anyag  részei közötti,  egyes résztémákon belüli összefüggéseinek végiggondolása. 4. A végleges logikai felépítés (tartalomjegyzék) kialakítása

13 4. Feldolgozás Az egyes fejezetek szövegének megfogalmazása. Szempontok, kritériumok: 1. Stílus  A folyamatok érvelő, okfejtő bemutatása. Problémacentrikus, az ok-okozati viszonyokat, logikai összefüggéseket feltáró szerkesztés – a szöveg megformálásában is.  Szakszerű fogalmazás (megfelelő fogalmak használata)  Világos, olvasmányos stílus (logikus mondatszerkesz-tés, pontos szóhasználat, gördülékeny fogalmazás) 2. Mellékletek egyidejű elkészítése (elemzés, hivatkozások) 3. A hivatkozások (jegyzetek) egyidejű elkészítése

14 5. Formázás A dolgozat formai kellékei  A szerző neve  Cím  Tartalomjegyzék  Törzsszöveg  Hivatkozások (láb- vagy végjegyzet)  GYURGYÁK  Forrásjegyzék és bibliográfia  GYURGYÁK  Mellékletek (táblák, grafikonok, diagramok, fotók stb. – indokolt esetben)  Mutatók (személy- és helynév – indokolt esetben)

15 Források és irodalom A) Felhasznált források 1. Levéltári források (forrásőrző intézmény) 2. Magánokiratok, -levelek, -naplók 3. Nyomtatásban megjelent források 4. Sajtó 5. Interjúk 6. Tárgyi források (forrásőrző intézmény) B) Felhasznált irodalom 1. Összefoglaló munkák 2. Forráskiadványok 3. Feldolgozások  Könyvek  Tanulmányok

16 Bibliográfia – rövidítések 1. Gergely Jenő 2001: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Vince Kiadó, Budapest  Hivatkozás: Gergely 2001, 23. 2. Gergely Jenő 2000: A Gömbös-szindróma. História, 3. sz. 15–17.  Hivatkozás: Gergely 2000, 15. 3. Gergely Jenő 2002: Gömbös Gyula. In: Gergely Jenő – Izsák Lajos – Pölöskei Ferenc: Századformáló magyarok. (Arcképek a XX. századból) Gesta Könyvkiadó, Budapest

17 Hivatkozások (jegyzetek) 1. Változatok (láb- és végjegyzet) 2. Formák: sokféleség (GYURGYÁK)  Mindegyik jó  Egy dolgozatban egyik (bármelyik) egységes használata 3. Funkciói:  Magyarázó jegyzet (funkciói, alkalmazása)  Hivatkozások Rövidítések  (1) jegyzék; (2) feloldás az első hivatkozásban  Uo. Uő.

18 Feladat és követelmények (1) Egy dolgozat készítése az alábbi témakörök valamelyikében:  Volt-e zsidókérdés Magyarországon a 19-20. század fordulóján (1890–1914)?  Kié a felelősség? Magyarország hadba lépése a Szovjetunió ellen (1941. június)  Volt-e valós esély a sikerre? Nagy Imre első kormányzása (1953–1955) Terjedelem: 12.000–15.000 karakter számítógéppel szerkesztett oldal (12 pontos betű, másfeles sortávolság)

19 Feladat és követelmények (2)  Beadási határidő: 2004. november 17.  Megküldendő:  A szemináriumvezetőnek (e-mail-en és nyomtatásban)  A csoport valamennyi tagjának (e-mail-en )  Feladat: valamennyi csoporttárs dolgozatának  Osztályzattal történő minősítése és annak indoklása  Az előadásban megfogalmazott kritériumok alapján  A decemberi foglalkozáson közös értékelés (kollegiális és tanári)


Letölteni ppt "A témaválasztástól a formázásig Egy történeti téma feldolgozásának általános módszertani kérdései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések