Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens ciklusa 1945-től tetszőleges dokumentumtípusok szerint (MNB Könyvek Bibl., Időszaki Kiadványok repertóriuma, Hungarica.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens ciklusa 1945-től tetszőleges dokumentumtípusok szerint (MNB Könyvek Bibl., Időszaki Kiadványok repertóriuma, Hungarica."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens ciklusa 1945-től tetszőleges dokumentumtípusok szerint (MNB Könyvek Bibl., Időszaki Kiadványok repertóriuma, Hungarica Irodalmi Szemle, stb.) Készítette: Gizella Katalin és Kovács Márta Szeged, 2009. május 13.

2 Bibiliográfia:  biblio+graphien = könyv+leírás  Nemzeti bibliográfia: Egy adott ország dokumentumainak összességét regisztrálja.  MNB: Magyar nyelven kiadott magyar impresszumú felekezetre tekintet nélkül levő dokumentumok.

3 2 rész:  Retrospektív: visszatekintő  Kurrens: folyamatban lévő, megjelenő  1945 utáni időszakban megjelenő, az újdonságokat regisztráló bibliográfia  OSZK egyik központi szolgáltatása  5 kiadványfajtája van  Nyomtatott > elektronikus

4

5 A kurrens nemzeti bibliográfia mai rendszere:  1970: III. Országos Könyvtárügyi Konferencia  Cél: számítógépes rendszer megteremtése  „egyszeri feldolgozás – többszöri felhasználás”  Eredmény: Magyar könyvészet c. kötet (1976)  A kurrens bibliográfia 1978-tól jelenik meg számítógéppel.  Kibővül időszaki kiadványok leírásával  Formai változások:  nemzeti impresszumú feltáró kurrens füzetek > „Magyar Nemzeti Bibliográfia”

6 Időszaki Kiadványok Repertóriuma:  1946-ban indul.  Közreadja: OSZK  Megjelenés: havonta  Gyűjtőkör:  Társadalom- és természettudományi cikkanyag bibliográfiai tételei  Tudományos, irodalmi, művészeti és szaklapok, vezető napilapok, tudományos intézmények közleményei és évkönyvei, kiállítási beszámolók, film-, színházi és zenei bírálatok

7 Szerkezete:  Törzsrész:  Cikkek bibliográfiai leírása ETO-n alapuló szakcsoportokba rendezve, a tételek besorolási adatainak betűrendjében, egy évfolyamon belül folyamatos tételszámozással  Bibliográfiai leírás: MSZ 3424-60 szabvány alapján  Mutatók:  A feldolgozott kiadványok jegyzéke  Név-és címmutató  Tárgymutató  Életrajzi adatok mutatója

8

9

10 MNB Könyvek Bibliográfiája:  Közreadja: OSZK  Megjelenés: félhavonként, évente 24-szer  Gyűjtőkör:  Magyarországon kiadott, kötelespéldányként beszolgáltatott, vagy más forrásból beérkező könyvek  Negyedéves függeléke a „Térképek” bibliográfiája

11 Szerkezete:  Törzsrész:  Bibliográfiai tételek 49 szakcsoportban, a tételek besorolási adatainak betűrendjében, egy évfolyamon belül folyamatos tételszámozással  Szakcsoportok tartalmáról betűrendes mutató + ETO konkordancia táblázat  Tételek végén számítógépes azonosító szám  Hibaigazítás: az előző füzetek valamelyikében hibásan megjelent tételek javított adattartalommal  Minden évfolyam első számában: mo-i kiadók, közreadók betűrendes cím- és azonosítószám jegyzéke, valamint kiadói, közreadói nevek rövidítésjegyzéke  Mutatók:  Névmutató  Címmutató  ISBN, ISSN mutató

12 Hungarica Irodalmi Szemle: (1977-89)  Külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája  Megjelenés: negyed évenként  Gyűjtőkör:  Külföldi folyóiratokban megjelent:  Tartalmilag magyar vonatkozású  magyar szerzőtől származó közlemény  magyar szerző munkáinak, magyar vonatkozású műveknek ismertetései  mo-i könyvtárakba beszerzett, OSZK Könyvek Központjába beszerzett  Magyar szerzőtől származó, külföldön, idegen nyelven megjelent könyvek

13  Válogató jellegű  Cikkek  ismertetés tartalomra és jellegre  Könyvek  bibliográfiai adatokat közöl  Feldolgozás:  Időszaki kiadv.=> bejelentőkartonok  Könyvek=> Könyvek Központi Katalógusához küldött bejelentések

14  Tételek:  ETO szakcsoportok  Leírás a megjelent nyelven  Névmutató  Tartalomjegyzék  Feldolgozott folyóiratok jegyzéke, jelentő könyvtárak kódjai  Előzménye: Hungarica Külföldi Folyóiratszemle (1971-76)

15 MNB külföldön megjelenő hungarikumok - Könyvek, Új periodikumok  Éves megjelenés  Az országhatáron túl közreadott, magyarországi könyvtárak állományában megtalálható, 5 éves időhatáron belül önállóan megjelent hungarika könyvek valamint a gyűjteményeses kötetekre vonatkozó részdokumentumainak válogatott bibliográfiái tételeit tartalmazza.  Továbbá:  Magyar és idegen nyelvű könyv, -és hanglemez- ismertetéseket  hazai megjelenésű, nem magyar szerzőkre vonatkozó recenziók

16 Szerkezete:  I. Törzsrész:  Bibliográfiai tételek  ETO szakcsoportok  Betűrendes (szakcsoporton belül)  Folyamatos számozás  Szakcsoportok, feldolgozott folyóiratok jegyzéke  Rövidítések, könyvtárak kódjegyzéke  Tárgymutató  II. Mutatók:  Idegen nyelvű publikációk  Könyvek megjelenésének országok szerinti

17  III. Függelék:  Új Periodikumok  Tárgyévben, újonnan, külföldön megjelent hungarika periodikumok  OSZK állományában megtalálhatók

18 MNB külföldön megjelenő hungarikumok – cikkek:  Megjelenés: évente  Országhatáron túl közreadott, kétéves időhatáron belül, magyar és idegen nyelvű időszaki kiadványokban megjelent hungarikumok válogatott bibliográfiai tételei  Határokon túl megjelent folyóiratokban található magyar és idegen nyelvű cikkek ismertetései (mo-i és külföldi magyar szerzők cikkeiről, magyar vonatkozású publikációkról, megjelenési helytől függetlenül)  Cikkismertetések leírása az ismertetett mű leírásával kezdődik.

19 Szerkezete:  Törzsrész:  Bibliográfiai tételek szakrendben, ETO táblázatból kialakított, 259 szakcsoportban  Szakcsoportokon belül betűrend, köteten belül folyamatos tételszámozás  A „Feldolgozott folyóiratok jegyzéke”:  „Feldolgozott folyóiratok” a címek betűrendjében, kiegészítve a számozási adatokkal  „Feldolgozott folyóiratok” a rövidített címek betűrendjében, a rövidítések feloldásával  „Feldolgozott folyóiratok” országok szerinti betűrendben  Mutatók:  Betűrendes mutató  További mutató  Idegen nyelvű publikációk mutatója

20 Magyar Könyvészet  1970-ig  évente  A Magyarországon nyomtatott könyvek, zeneművek, térképek és hanglemezek szakosított címjegyzéke  Külön index  ETO  340 szakcsoport  Hanglemez:  Mű  Interpretáció  Technikai előállítás adatai

21 Az 5 kiadványfajta elektronikus változata:  MNB WWW-Könyvek  MNB WWW-Periodikumok  MNB WWW-Térképek  MNB WWW-Kották  MNB WWW-Hangfelvételek

22 KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW  Megjelenés: félhavonként, évente 24-szer  A Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott vagy más forrásból beérkező könyvek és elektronikus dokumentumok bibliográfiai tételei  hazai és nemzetközi katalogizálási szabályzatok szerint  Tárgyi feltárásra az ETO mellett az OSZK Tezaurusz/Köztaurusz c. tágyszójegyzékét használják.  A bibliográfiai tételek szakrendben, használatát „A szakcsoportok betűrendes jegyzéke” és az ETO jelzetek és szakcsoportok táblázata segíti.  A magyar nemzeti bibliográfia teljes adatbázisa az OSZK katalógusában kereshető a nektar.oszk.hu címen.nektar.oszk.hu

23

24

25

26 ÚJ PERIODIKUMOK - WWW  Megjelenés: negyedévente  A Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott vagy más forrásból beérkező, új indulású, illetve megváltozott című időszaki kiadványok bibliográfiai tételei

27

28 KARTOGRÁFIAI DOKUMENTUMOK - WWW  Megjelenés: negyedévente  Önálló füzetben negyed évszázada  Leírásukra az OSZK Térképtára bevezette az ISBD/CM nemzetközi szabvány magyarországi változatát.  A kereshetőséget jelentősen megkönnyíti a földrajzi nevek használata.  A füzetekben megjelenő adatokból az OSZK további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. A rekordok felépítése megfelel a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve a HUNMARC-nak.  teljes adatbázis a nektar.oszk.hu címen.nektar.oszk.hu

29

30 ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW  Megjelenés: negyedévente  Az 1970-2001 között nyomtatásban megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája c.kiadvány új folyama, Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott zeneművek (kották) bibliográfiai leírásai  A kiadvány betűrendben közli az ISBD alapú nemzeti szabvány figyelembevételével készült leírásokat.  teljes adatbázis a nektar.oszk.hu címen.nektar.oszk.hu

31

32 ZENEMŰVEK: HANGFELVÉTELEK - WWW  Megjelenés: negyedévente  Az 1970-2001 között nyomtatásban megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája c. kiadvány új folyama  Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó zenei hangdokumentumok bibliográfiai leírásai

33

34 Köszönjük a figyelmet!

35 Bibliográfia:  Bibliográfiai tanulmányok. Segédanyag a bibliográfiai továbbképző tanfolyamhoz Bp. : OSZK-KMK, 1978.  Hungarika Irodalmi Szemle. Külföldön idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája [szerk.] OSZK, Bp. 19. évf. 1. füz., 1989.  Kertész Gyula: A regionális bibliográfia néhány elméleti- terminológiai kérdése In: Kovács Máté emlékkönyv. Bp. : MKE, 1983. 151-163. p.  Könyvtárosok kézikönyve 2. Feltárás és visszakeresés Bp. : Osiris, 2001. 297- 354. p.  Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere Bp. : Osiris, 2001. 340-343. p.  Könyvtári tájékoztatás szerk: Kertész Gyula. Bp. : Tankvk., 1982. 137; 150-151p.

36  Könyvtári tájékoztatás IV. Természet és alkalmazott tudományok Bp. : Tankvk., 1989.  Magyar Könyvészet. A magyarországi könyvek, zeneművek, térképek és hanglemezek címjegyzéke [szerk.] OSZK, Bp. 1970.  Magyar Nemzeti Bibliográfia.Időszaki kiadványok repertóriuma [szerk.] OSZK, Bp. 56.évf. 1. f., 2001.  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája [szerk.] OSZK, Bp., 57. évf. 19. füz., 2002.  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek, Új periodikumok [szerk.] OSZK, Bp., 2001.  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Cikkek / [szerk.] OSZK, Bp., 2001.  Szabó Sándor: Általános tájékoztatás II. A nemzeti bibliográfia Bp. : Nemzeti Tankvk., 1996.

37  Benediktsson Dániel: Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat In: Könyvtári Figyelő 48. évf. 4. sz. 2002. 677- 683. p.  Benediktsson Dániel: Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat In: Könyvtári Figyelő 49. évf, 1. sz. 2003. 89- 101. p.  Bényei Miklós: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve In: Könyvtári Figyelő 42. évf. 3. sz. 1996. 391-402. p.  Berke Barnabásné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere. Helyzetkép, célkitűzések In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 421-445. p.  Berke Barnabásné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfiai rendszer mai problémái In: Könyvtári Figyelő 41. évf. 4. sz. 1995. 585-590. p.  Borsosné Zétény Angéla: A társadalomtudományi szakbibliográfiákról In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 503-515. p. Periodikumok:

38  Ferenczy Endréné: Az általános nemzeti retrospektív bibliográfia In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 453- 464. p.  Láng József: Az irodalomtudományi bibliográfiai kutatások eredményei s e kutatások néhány problémája In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 516-522. p.  A magyar könyvtárosság etikai kódexe In: Könyvtári Figyelő 52. évf. 1. sz. 2006. 100-110. p.  Ottovay László: A forrástájékoztatás feladatai, eszközei és intézményei In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 480- 487. p.  Sonnevend Péter: Forrástájékoztatás és lelőhelyinformáció In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 488-492. p.  Szabó Sándor: A szakbibliográfia helyzete In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 493-502. p.  Vajda Erik: A szakbibliográfia helyzete az alkalmazott és természettudományok területén In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz. 1990. 523-534. p.

39 Webográfia:  [2009. 05.08.]http://hu.wikipedia.org/wiki/Bibliogr%C3%A1fia >  [2009.05.08.]http://epa.oszk.hu/01300/01367/00092/kolonit s.html  [2009.05.08.]http://www.bdtf.hu/KONYVTAR/informaciokere ses/bibliografia.htm  [2009.05.08.]http://viki.nyf.hu/tempustankonyv/Farkas_Bibli ografiak.pdf  [2009.05.08.]http://www.epa.hu/00100/00143/00016/berke_ h.html

40  [2009.05.08.]http://mnb.oszk.hu/  [2009.05.08.]http://www.oszk.hu/mnbwww/K/BIBLI.HTML  [2009.05.08.]http://www.oszk.hu/mnbwww/P/BIBLI.HTML  [2009.05.08.] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/7/1971316/slides/slide_40.jpg", "name": " [2009.05.08.]http://mnb.oszk.hu/  [2009.05.08.]http://www.oszk.hu/mnbwww/K/BIBLI.HTML  [2009.05.08.]http://www.oszk.hu/mnbwww/P/BIBLI.HTML  [2009.05.08.]

41  [2009.05.08.]http://www.oszk.hu/mnb/ujperiodikumok/  [2009.05.08.]http://www.oszk.hu/mnb/mnbkb_pdf/  [2009.05.08,]http://www.oszk.hu/hungarik/index.html  [2009.05.08.]http://biblsrc.btk.ppke.hu/kvth/Aniko/Web/T ananyag/Kurrens.html  [2009.05.08.]http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/[in=r psr2.in]/?SSZ=SONNEVEND_IMRE


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens ciklusa 1945-től tetszőleges dokumentumtípusok szerint (MNB Könyvek Bibl., Időszaki Kiadványok repertóriuma, Hungarica."

Hasonló előadás


Google Hirdetések