Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Gizella Katalin és Kovács Márta Szeged, május 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Gizella Katalin és Kovács Márta Szeged, május 13."— Előadás másolata:

1 Készítette: Gizella Katalin és Kovács Márta Szeged, 2009. május 13.
A Magyar Nemzeti Bibliográfia kurrens ciklusa 1945-től tetszőleges dokumentumtípusok szerint (MNB Könyvek Bibl., Időszaki Kiadványok repertóriuma, Hungarica Irodalmi Szemle, stb.) Készítette: Gizella Katalin és Kovács Márta Szeged, 2009. május 13.

2 Bibiliográfia: biblio+graphien = könyv+leírás
Nemzeti bibliográfia: Egy adott ország dokumentumainak összességét regisztrálja. MNB: Magyar nyelven kiadott magyar impresszumú felekezetre tekintet nélkül levő dokumentumok.

3 2 rész: Retrospektív: visszatekintő
Kurrens: folyamatban lévő, megjelenő 1945 utáni időszakban megjelenő, az újdonságokat regisztráló bibliográfia OSZK egyik központi szolgáltatása 5 kiadványfajtája van Nyomtatott > elektronikus

4

5 A kurrens nemzeti bibliográfia mai rendszere:
1970: III. Országos Könyvtárügyi Konferencia Cél: számítógépes rendszer megteremtése „egyszeri feldolgozás – többszöri felhasználás” Eredmény: Magyar könyvészet c. kötet (1976) A kurrens bibliográfia 1978-tól jelenik meg számítógéppel. Kibővül időszaki kiadványok leírásával Formai változások: nemzeti impresszumú feltáró kurrens füzetek > „Magyar Nemzeti Bibliográfia”

6 Időszaki Kiadványok Repertóriuma:
1946-ban indul. Közreadja: OSZK Megjelenés: havonta Gyűjtőkör: Társadalom- és természettudományi cikkanyag bibliográfiai tételei Tudományos, irodalmi, művészeti és szaklapok, vezető napilapok, tudományos intézmények közleményei és évkönyvei, kiállítási beszámolók, film-, színházi és zenei bírálatok

7 Szerkezete: Törzsrész: Mutatók:
Cikkek bibliográfiai leírása ETO-n alapuló szakcsoportokba rendezve, a tételek besorolási adatainak betűrendjében, egy évfolyamon belül folyamatos tételszámozással Bibliográfiai leírás: MSZ szabvány alapján Mutatók: A feldolgozott kiadványok jegyzéke Név-és címmutató Tárgymutató Életrajzi adatok mutatója

8

9

10 MNB Könyvek Bibliográfiája:
Közreadja: OSZK Megjelenés: félhavonként, évente 24-szer Gyűjtőkör: Magyarországon kiadott, kötelespéldányként beszolgáltatott, vagy más forrásból beérkező könyvek Negyedéves függeléke a „Térképek” bibliográfiája

11 Szerkezete: Törzsrész: Mutatók:
Bibliográfiai tételek 49 szakcsoportban, a tételek besorolási adatainak betűrendjében, egy évfolyamon belül folyamatos tételszámozással Szakcsoportok tartalmáról betűrendes mutató + ETO konkordancia táblázat Tételek végén számítógépes azonosító szám Hibaigazítás: az előző füzetek valamelyikében hibásan megjelent tételek javított adattartalommal Minden évfolyam első számában: mo-i kiadók, közreadók betűrendes cím- és azonosítószám jegyzéke, valamint kiadói, közreadói nevek rövidítésjegyzéke Mutatók: Névmutató Címmutató ISBN, ISSN mutató

12 Hungarica Irodalmi Szemle: (1977-89)
Külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája Megjelenés: negyed évenként Gyűjtőkör: Külföldi folyóiratokban megjelent: Tartalmilag magyar vonatkozású magyar szerzőtől származó közlemény magyar szerző munkáinak, magyar vonatkozású műveknek ismertetései mo-i könyvtárakba beszerzett, OSZK Könyvek Központjába beszerzett Magyar szerzőtől származó, külföldön, idegen nyelven megjelent könyvek

13 Cikkek  ismertetés tartalomra és jellegre
Válogató jellegű Cikkek  ismertetés tartalomra és jellegre Könyvek  bibliográfiai adatokat közöl Feldolgozás: Időszaki kiadv.=> bejelentőkartonok Könyvek=> Könyvek Központi Katalógusához küldött bejelentések

14 Feldolgozott folyóiratok jegyzéke, jelentő könyvtárak kódjai
Tételek: ETO szakcsoportok Leírás a megjelent nyelven Névmutató Tartalomjegyzék Feldolgozott folyóiratok jegyzéke, jelentő könyvtárak kódjai Előzménye: Hungarica Külföldi Folyóiratszemle ( )

15 MNB külföldön megjelenő hungarikumok -Könyvek, Új periodikumok
Éves megjelenés Az országhatáron túl közreadott, magyarországi könyvtárak állományában megtalálható , 5 éves időhatáron belül önállóan megjelent hungarika könyvek valamint a gyűjteményeses kötetekre vonatkozó részdokumentumainak válogatott bibliográfiái tételeit tartalmazza. Továbbá: Magyar és idegen nyelvű könyv, -és hanglemez-ismertetéseket hazai megjelenésű, nem magyar szerzőkre vonatkozó recenziók

16 Szerkezete: I. Törzsrész: II. Mutatók: Bibliográfiai tételek
ETO szakcsoportok Betűrendes (szakcsoporton belül) Folyamatos számozás Szakcsoportok, feldolgozott folyóiratok jegyzéke Rövidítések, könyvtárak kódjegyzéke Tárgymutató II. Mutatók: Idegen nyelvű publikációk Könyvek megjelenésének országok szerinti

17 III. Függelék: Új Periodikumok
Tárgyévben, újonnan, külföldön megjelent hungarika periodikumok  OSZK állományában megtalálhatók

18 MNB külföldön megjelenő hungarikumok – cikkek:
Megjelenés: évente Országhatáron túl közreadott, kétéves időhatáron belül, magyar és idegen nyelvű időszaki kiadványokban megjelent hungarikumok válogatott bibliográfiai tételei Határokon túl megjelent folyóiratokban található magyar és idegen nyelvű cikkek ismertetései (mo-i és külföldi magyar szerzők cikkeiről, magyar vonatkozású publikációkról, megjelenési helytől függetlenül) Cikkismertetések leírása az ismertetett mű leírásával kezdődik.

19 Szerkezete: Törzsrész: Mutatók:
Bibliográfiai tételek szakrendben, ETO táblázatból kialakított, 259 szakcsoportban Szakcsoportokon belül betűrend, köteten belül folyamatos tételszámozás A „Feldolgozott folyóiratok jegyzéke”: „Feldolgozott folyóiratok” a címek betűrendjében, kiegészítve a számozási adatokkal „Feldolgozott folyóiratok” a rövidített címek betűrendjében, a rövidítések feloldásával „Feldolgozott folyóiratok” országok szerinti betűrendben Mutatók: Betűrendes mutató További mutató Idegen nyelvű publikációk mutatója

20 Magyar Könyvészet 1970-ig  évente
A Magyarországon nyomtatott könyvek, zeneművek, térképek és hanglemezek szakosított címjegyzéke Külön index ETO340 szakcsoport Hanglemez: Interpretáció Technikai előállítás adatai

21 Az 5 kiadványfajta elektronikus változata:
MNB WWW-Könyvek MNB WWW-Periodikumok MNB WWW-Térképek MNB WWW-Kották MNB WWW-Hangfelvételek

22 KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA - WWW
Megjelenés: félhavonként, évente 24-szer A Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott vagy más forrásból beérkező könyvek és elektronikus dokumentumok bibliográfiai tételei hazai és nemzetközi katalogizálási szabályzatok szerint Tárgyi feltárásra az ETO mellett az OSZK Tezaurusz/Köztaurusz c. tágyszójegyzékét használják. A bibliográfiai tételek szakrendben, használatát „A szakcsoportok betűrendes jegyzéke” és az ETO jelzetek és szakcsoportok táblázata segíti. A magyar nemzeti bibliográfia teljes adatbázisa az OSZK katalógusában kereshető a nektar.oszk.hu címen.

23

24

25

26 ÚJ PERIODIKUMOK - WWW Megjelenés: negyedévente
A Magyarországon kiadott és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott vagy más forrásból beérkező, új indulású, illetve megváltozott című időszaki kiadványok bibliográfiai tételei

27

28 KARTOGRÁFIAI DOKUMENTUMOK - WWW
Megjelenés: negyedévente Önálló füzetben negyed évszázada Leírásukra az OSZK Térképtára bevezette az ISBD/CM nemzetközi szabvány magyarországi változatát. A kereshetőséget jelentősen megkönnyíti a földrajzi nevek használata. A füzetekben megjelenő adatokból az OSZK további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. A rekordok felépítése megfelel a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve a HUNMARC-nak. teljes adatbázis a nektar.oszk.hu címen.

29

30 ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
Megjelenés: negyedévente Az között nyomtatásban megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája c.kiadvány új folyama, Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó nyomtatott zeneművek (kották) bibliográfiai leírásai A kiadvány betűrendben közli az ISBD alapú nemzeti szabvány figyelembevételével készült leírásokat. teljes adatbázis a nektar.oszk.hu címen.

31

32 ZENEMŰVEK: HANGFELVÉTELEK - WWW
Megjelenés: negyedévente Az között nyomtatásban megjelenő Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája c. kiadvány új folyama Magyarországon kiadott és kötelespéldányként beszolgáltatott, a nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe tartozó zenei hangdokumentumok bibliográfiai leírásai

33

34 Köszönjük a figyelmet!

35 Bibliográfia: Bibliográfiai tanulmányok. Segédanyag a bibliográfiai továbbképző tanfolyamhoz Bp. : OSZK-KMK, 1978. Hungarika Irodalmi Szemle. Külföldön idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája [szerk.] OSZK, Bp. 19. évf. 1. füz., 1989. Kertész Gyula: A regionális bibliográfia néhány elméleti-terminológiai kérdése In: Kovács Máté emlékkönyv. Bp. : MKE, p. Könyvtárosok kézikönyve 2. Feltárás és visszakeresés Bp. : Osiris, p. Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere Bp. : Osiris, p. Könyvtári tájékoztatás szerk: Kertész Gyula. Bp. : Tankvk., ; p.

36 Könyvtári tájékoztatás IV. Természet és alkalmazott tudományok Bp
Könyvtári tájékoztatás IV. Természet és alkalmazott tudományok Bp. : Tankvk., 1989. Magyar Könyvészet. A magyarországi könyvek, zeneművek, térképek és hanglemezek címjegyzéke [szerk.] OSZK, Bp Magyar Nemzeti Bibliográfia.Időszaki kiadványok repertóriuma [szerk.] OSZK, Bp. 56.évf. 1. f., 2001. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája [szerk.] OSZK, Bp., 57. évf. 19. füz., 2002. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek, Új periodikumok [szerk.] OSZK, Bp., 2001. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Cikkek / [szerk.] OSZK, Bp., 2001. Szabó Sándor: Általános tájékoztatás II. A nemzeti bibliográfia Bp. : Nemzeti Tankvk., 1996.

37 Periodikumok: Benediktsson Dániel: Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat In: Könyvtári Figyelő 48. évf. 4. sz p. Benediktsson Dániel: Az információ értékelése mint ökológiai jellegű folyamat In: Könyvtári Figyelő 49. évf, 1. sz p. Bényei Miklós: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve In: Könyvtári Figyelő 42. évf. 3. sz p. Berke Barnabásné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia rendszere. Helyzetkép, célkitűzések In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p. Berke Barnabásné: A kurrens magyar nemzeti bibliográfiai rendszer mai problémái In: Könyvtári Figyelő 41. évf. 4. sz p. Borsosné Zétény Angéla: A társadalomtudományi szakbibliográfiákról In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p.

38 Ferenczy Endréné: Az általános nemzeti retrospektív bibliográfia In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p. Láng József: Az irodalomtudományi bibliográfiai kutatások eredményei s e kutatások néhány problémája In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p. A magyar könyvtárosság etikai kódexe In: Könyvtári Figyelő 52. évf. 1. sz p. Ottovay László: A forrástájékoztatás feladatai, eszközei és intézményei In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p. Sonnevend Péter: Forrástájékoztatás és lelőhelyinformáció In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p. Szabó Sándor: A szakbibliográfia helyzete In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p. Vajda Erik: A szakbibliográfia helyzete az alkalmazott és természettudományok területén In: Könyvtári Figyelő 36. évf. 5/6. sz p.

39 Webográfia: < [ ] < [ ] < [ ] < [ ] < [ ]

40 <http://mnb.oszk.hu/> [2009.05.08.]
< [ ] < [ ] < [ ] < [ ] < [ ]

41 <http://www.oszk.hu/mnb/ujperiodikumok/> [2009.05.08.]
< [ ] < [ ,] < [ ] < [ ]


Letölteni ppt "Készítette: Gizella Katalin és Kovács Márta Szeged, május 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések