Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óvodavezetői Értekezlet november 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óvodavezetői Értekezlet november 28."— Előadás másolata:

1 Óvodavezetői Értekezlet 2013. november 28.
Az Óvodai portfólió készítésének specifikumai és a kapcsolódó feladatok Óvodavezetői Értekezlet 2013. november 28.

2 Előmenetel K Ö T E L E Z Ő 85% 85% 60% 75%

3 A portfólió fogalma A portfólió, egy dokumentumgyűjtemény.
Ezen gyűjtemény alapján végigkísérhető az óvodapedagógus szakmai életpályája. Nyomon követhető az óvodapedagógus pedagógiai, szakmai tevékenysége: benne a fejlődése, problémái, problémamegoldásai. Információk: tények, adatok és önreflexió.

4 A portfólió funkciói a minősítésben
A portfólió az információk forrása. A portfólió dokumentumainak elemzése egy a minősítési folyamatban használt módszerek közül. A portfólió tartalma egyéni és az egyes pályaszakaszokban különböző. A minősítés során a dokumentumok tartalmának minőségi értékelése történik . A minősítés során a vizsgált területek és a dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer van.

5 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei
Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Szakmai önarckép.

6 A portfólió tartalma szakmai önéletrajz,
a nevelő-oktató munka dokumentumai, tíz foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott terve, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai, az óvodapedagógust foglalkoztató óvoda,intézményi környezetének bemutatása, a szakmai életút értékelése.

7 A portfólió típusai Folyamatosan készített: munkaportfólió.
A Hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza, átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről. A minősítéshez felhasználható: értékelési portfólió. Dokumentumválogatás , amely a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani.

8 A portfólió funkciója a gyakorlatban:
Az Életpályamodellben az előre lépést lehetővé tevő minősítés alapja. A szakmai fejlődés segítéséhez Rendszeres szakmai ellenőrzés-értékelés során a szaktanácsadók segítségével elemezésre kerül a segítés szándékával. A minősítés egyes szintjein ( vagy pályázatoknál) az értékelés alapja.

9 A szakmai önéletrajz A portfólió tartalmazza a pedagógus rövid szakmai önéletrajzát, amely folyamatosan bővíthető: tanulmányok ,(iskolák, továbbképzések) munkahelyek, szakmai tevékenységek ,(nevelési tevékenységek, fejlesztő-kutató tevékenység ) közéleti tevékenységek ,(civil,gyülekezeti szolgálat) publikációk, fejlesztési dokumentumok.

10 Europass önéletrajz (CV)
A pedagógus képességeit, végzettségeit láthatóvá teszi. Célja, megkönnyíteni az önéletrajz írását a sablon használatával. Hangsúlyt fektet a munkatapasztalatra, a tudásnak, az egyéni készségek konkrét bemutatására. Az unióban egységes  önéletrajz ,egy rugalmas formanyomtatvány, Nyolc pontból áll, amelynek részei - szükség szerint törölhetők, vagy bővíthetők: 1. Személyes adatok 2. Munkakör, foglalkozási terület 3. Szakmai tapasztalat 4. Tanulmányok 5. Nyelvtudás

11 Miért hasznos ez az önéletrajz?
Europass önéletrajz 6. Egyéni készségek és kompetenciák 7. További információk (pl.: referenciák) 8. Mellékletek Miért hasznos ez az önéletrajz? Konkrét információkat tartalmaz, átlátható a szerkezete, egységes formátuma van, könnyű kitölteni, gyorsan végigolvasható. Hogyan juthatok hozzá? 26 nyelven ingyenesen letölthető az internetről, vagy online kitölthető.

12 Europass önéletrajz www. europass. hu

13 A nevelőmunka dokumentumai, tíz foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott terve
Koherens legyen az Alapprogrammal és az óvoda Pedagógiai Programjával! Cél –feladat –eszköz - módszerek. Differenciálás, tehetséggondozás. Ahol releváns, ott az SNI gyerekek integrálása. Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása. Tanulást támogató eszközök játéklapok. Projekt, komplex foglalkozás vagy egy tevékenységformához kapcsoló foglalkozás. Korszerű, cselekvő tevékenységszervezést tükrözzön! Kapcsolódjon a foglalkozás az óvoda specifikumához – a hitéleti neveléshez. Reflexió: önértékelés: Mi volt a cél?- Mi valósult meg? Mi volt a spontán megvalósult tanulás? (képességfejlesztés) Óvodavezetői szakmai értékelés. Fénykép –videó –szemléltető eszközök-játéklapok.

14 e-portfólió, digitális formában tárolt dokumentumok, reflexiók, önértékelés
Az adatok elektronikusan tárolhatók. Gyorsan hozzáférhető és áttekinthető. Archiválható és aktualizálható. Bővíthető, változtatható, rendszerezhető. Multimédiás tartalmak feltöltésére is alkalmas. Hordozható, megosztható. Elérhető, kereshető. Programok, kész sablonok segítik a munkát.

15 Az e-portfólió alapdokumentumai

16

17 A reflexió szerepe az e-portfólióban
A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti- pedagógus. A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolat- menetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz – minősítők.

18 Megválaszolandó kérdések a reflexióban

19 E- portfólió szabadon választható elemei

20 A nevelőmunka dokumentumai, tíz foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott terve
A foglalkozás elemzése szakmódszertani és nevelési és közösségfejlesztési szempontból. Tükrözze a szakmai tudatosságot, a tervezés szakszerűségét, a mit , miért , és hogyan - egységet. Konfliktuskezelés, problémamegoldás, spontán helyzetek kihasználása. A gyermek-gyermek, a gyermek-pedagógus, gyermek-pedagógiai nevelőmunkát közvetlenül segítő dajka,gyermek- pedagógiai asszisztens kapcsolat. Attitűd és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bevonása a nevelőmunkába, a foglalkozás alatt. Differenciált feladatadás és annak értékelése. Motiválás értékelése. Optimális kihívás értékelése.

21 A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai
Az óvodai programokról, ünnepekről, rendezvényekről, játékos tevékenységekről készült anyagok-koherensek legyenek a pedagógiai programmal! Fontos, hogy a dokumentumok tükrözzék az óvodapedagógusnak az óvoda pedagógiai programjának megvalósításában betöltött szerepét. Az óvoda és partnerei közötti együttműködésben betöltött funkcióját, jelentőségét. Szakmai tevékenységek (nevelési, pedagógiai tevékenységek, fejlesztő-kutató tevékenység stb.) Szakmai, közéleti tevékenységek (pl.: gyülekezeti énekkari szolgálat , gyermekmunka stb.) Közéleti tevékenységek ( civil jellegű tevékenységek pl.: önkéntes munka) Fényképek Tagsági okirat Média beszámolók Újságcikkek

22 Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
Saját alkotások bemutatása, dokumentálása (Festmények, népművészeti tevékenység stb.) Kiállítások, bemutatók. Fényképek,CD Videó,DVD Média beszámolók(tv,- rádiófelvétel,újságcikk) Internet ( Facebook, blog, honlap) Hobbi Ezek beépülnek-e és ha igen, akkor hogyan a mindennapi nevelőmunkába-a gyermekek érdekében?

23 Az intézményi környezet rövid bemutatása
Szocio - kultúrális környezet Személyi feltételek Tárgyi feltételek Pedagógiai Program: főbb specifikumai-hitéleti nevelés Együttműködési formák a családokkal. Partneri együttműködések (szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók, egészségügy, más nevelő-oktató intézmények. Óvoda-iskola átmenet támogatása. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekkel való tevékenység. Tehetséggondozás Intézményvezetés -A Pedagógiai Programmal legyen mindig koherens!-

24 A szakmai életút értékelése
A minősítésre elkészített „értékelési portfólió” része egy összefoglalás az óvodapedagógus szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődését segítő és gátló tényekről, folyamatokról, a pedagógus jövőbeli terveiről. Pedagógus kompetenciák legyenek hangsúlyosak az értékelésben,amelyek az alábbiak: (1) személyiségfejlesztés (2) gyermekközösségek alakulásának segítése (3) a pedagógiai folyamat tervezése (4) a nevelési és módszertani tudás felhasználásával a gyermekek képességeinek és készségeinek fejlesztése (az óvodapedagógusi pálya alatt szerzett tudását nevelési, pedagógiai összefüggésekbe ágyazza)

25 A szakmai életút értékelése
(5) A gyermekek egész életen át tartó tanulásának megalapozása az óvodai Alapprogram alapján. Az óvodai nevelés feladata, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. (6) a nevelési folyamat szervezése és irányítása.

26 A szakmai életút értékelése
6) pedagógiai mérés-értékelés (7) szakmai együttműködés és kommunikáció (8) elkötelezett szakmai fejlődés, önművelés (a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követése, önálló ismeretszerzés, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálása, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazása, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelése.)

27 Az e-portfólió előzetes értékelése

28 A tudatos-módszeres önreflexió, értékelési portfolió szempontjai
Jegyzetek, hivatkozások: A szöveg közben valamennyi, nem a szerzőtől származó állításnál jelölni kell, kitől származik. Itt csak hivatkozni kell a forrásmunkákra (névvel és a publikáció évszámával), melyek pontos adatait az irodalomjegyzékben kell megadni. A szó szerinti hivatkozásnál a név és a publikáció évszáma mellett a pontos oldalszámot is fel kell tüntetni! Irodalomjegyzék: Az irodalomjegyzéket a szakterület kritériumainak megfelelően egységesen kell elkészíteni.

29 Mi alapján értékelik a pedagógusokat?

30 1. Kompetencia A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése
A kompetencia bizonyítására alkalmazható dokumentumtípusok. A pedagógus hivatásáról vallott nézeteinek, szakmai fejlődésének bemutatása. Foglalkozás tervek, projekttervek. A gyermekek megismerésének, fejlesztésének, eredményeinek dokumentumai. Gyermeki fejlődés nyomon-követő dokumentáció. Egyéni fejlesztési terv a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára.

31 Koherens legyen az Alapprogrammal és az óvoda Pedagógiai Programjával!
2. Kompetencia A gyermekcsoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése. Óvodai programokról videofelvételek, s ezek reflektív elemzése a közösségiség, együttműködés, tolerancia szempontjából. A gyermekek egymás iránti elfogadásának, közösségi magatartásának mérése (megfigyelés, szociometria), és a kapcsolódó reflexió. A közösségfejlesztéshez kapcsolódó terv, és ennek megvalósításáról beszámoló. Közösségi dokumentumok: kirándulásterv, óvodai program terve, a programról (fényképes, filmes) beszámoló, a csoportszoba berendezéseiről fényképek. Átélt konfliktusok esetelemzése. Ünnepek, ünnepélyek, óvodai rendezvények terve. A szülőkkel, családdal való együttműködés tervezése, megvalósításáról reflexió. Nevelési tervek. Koherens legyen az Alapprogrammal és az óvoda Pedagógiai Programjával!

32 3. Kompetencia Módszertani tudás
Az óvodapedagógus által készített projekt tervek. Foglalkozástervek, amelyek tartalmazzák a foglalkozáson felhasznált segédanyagokat. (PowerPoint- bemutatók, feladatlapok, gyakorlatok leírásai, egyéni fejlesztési terv, film) Videó - felvételek a foglalkozásról. A szakmai fejlődést alátámasztó dokumentumok pl. az önképzés módja, a továbbképzés elvégzésének igazolása, feldolgozott anyagokról jegyzetek. Foglalkozások önreflexiója. Koherens legyen az Alapprogrammal és az óvoda Pedagógiai Programjával!

33 4.Kompetencia A pedagógiai folyamat tervezése
Különböző projekt tervek, foglalkozástervek, rendezvények, ünnepek, ünnepélyek, kirándulások tervezeteinek elemzése, értékelése. Pedagógiai munka megfigyelése és értékelése a felkészülés, tervezés szempontjából. Foglalkozás látogatások tapasztalatai, ezekre való reflektálás.

34 5.Kompetencia A képességfejlesztés támogatása
A foglalkozás megtartásával kapcsolatos reflexiók a portfólió dokumentumaihoz (pl.: projekttervek, videofelvételek elemzése kapcsán). Használt eszközök bemutatása. A tevékenységszervezés módszertana, koherensen a pedagógiai programmal. Saját módszergyűjtemény és a módszerek értelmezése, használatuk indoklása, elemzése. Saját fejlesztésű eszközök bemutatása, elemzése. Esetelemzés Az intézményvezető, mentor, szülők visszajelzéseinek elemzése. Fontos a visszacsatolás!

35 6. Kompetencia A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
A kompetencia bizonyítására alkalmazható dokumentumtípusok: nevelési tervek, gyermeki fejlődés nyomonkövető dokumentáció, pedagógiai mérés-értékelési dokumentumok.

36 7.Kompetencia Kommunikáció és szakmai együttműködés
Foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvek, foglalkozástervek és elemzésük. A szülőkkel való kapcsolattartás saját gyakorlatának kialakításáról szóló írásos dokumentumok, elemzéssel. Saját gyakorlathoz kötött esetelemzések, konfliktuselemzések. Az óvodai csoport vagy intézményi szinten megvalósult programokról készült képek és reflexiók.

37 Foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvek, projekttervek és elemzésük.
8.Kompetencia Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Foglalkozáslátogatási jegyzőkönyvek, projekttervek és elemzésük. Jegyzőkönyvek szakmai megbeszélésekről, esetelemzésekről és elemzés saját szakmai álláspontjáról s annak képviseletéről, és/vagy vállalt szakmai feladatvégzésről készült jegyzőkönyvek és elemzés. Videofelvétel Továbbképzéseken való részvétel igazolása, a tanultak felhasználásáról készített beszámoló. Az önképzés eredményeinek bemutatása. Szakmai fejlesztő tevékenység dokumentumai (programfejlesztés, eszközök készítése stb.). Szakmai publikációk, előadások anyagai.

38 A portfólió készítésének szakaszai:
Forrás:Falus-Kimmel (2009) szerkesztett Szakaszok Tartalmak Célok megismerése A portfólió céljának megismerése. A cél eléréshez szükséges dokumentumok körének meghatározása, értékelési táblázatok megismerése. Anyaggyűjtés A cél eléréséhez a dokumentumok gyűjtése, és reflexív jegyzetek gyűjtése. Válogatás A portfólióba kerülő dokumentumok kiválasztása Reflexió A választás indoklására a portfólió minden dokumentumához, reflektív jegyzetek csatolása. (észrevételek, megjegyzések, visszajelzések) Szerkesztés A portfólió gondosan szerkesztett, átlátható rendszerének kialakítása, vizuálisan is tetszetős formába öntése, reflektív önértékelés a fejlődésről és az eredményekről. Értékelés, irányadás Portfólió értékelése, áttekintése.

39 A portfólió értékelése
A gyűjtemény megtervezettsége, szerkesztettsége, koherenciája. A bemutatott dokumentumok mennyisége. A bemutatott dokumentumok minősége, feldolgozottsága. A dokumentumok sokszínűsége (eredetiség, médiumok, tájékoztatási formák). A dokumentumokkal kapcsolatos reflexiók: A kifejezés szakszerűsége. Szaknyelv használata. Elemzés (terjedelem, színvonal). A formai követelményeknek való megfelelés.

40 Hangsúlyok Tanügyi dokumentumok Csoportnapló Foglalkozás tervezése
Óvodai nevelés Alapprogramja Pedagógiai Program Tanügyi dokumentumok Csoportnapló Foglalkozás tervezése Gyermeki fejlődés nyomon követő dokumentáció Intézményi önértékelés IMIP Belső szakmai ellenőrzés Egyéni fejlesztés, motiváció, optimális kihívás

41 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás módszerei
11. § (3) minősítő bizottság a) a portfólió előzetes vizsgálata, b) a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése, c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése, d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése, e) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, f) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint g) a portfólióvédés lebonyolítása.

42 A portfólió feltöltése
A Pedagógus II. fokozat elérésére jelentkező pedagógus a jelentkezéssel egyidejűleg feltölti a portfólióját az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A pedagógus módosíthatja portfólióját, ha a jelentkezés és a portfólióvédés között több mint hat hónap telik el. Pedagógus II. fokozat 3. § (6) Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a minősítő bizottság a pedagógus legalább kettő foglalkozását meglátogatja, amelyet szakmai megbeszélés követ. A portfólióvédés alkalmával a pedagógus bemutatja saját önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire. 3. § (7)

43 1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30. ) Korm
1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelethez A pedagógus értékelése I.II A B Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése. 50 A portfólióvédés értékelése. 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése. 20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei. 30 Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai. Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése.

44 1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30. ) Korm
1. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelethez Mesterpedagógus, Kutatótanár A B Az értékelés elemei % 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése. Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban. Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban. 2. Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése. 20 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei. 30 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése.

45 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Szabadi Edit Református Pedagógiai Intézet Pedagógiai előadó,Köznevelési szakértő


Letölteni ppt "Óvodavezetői Értekezlet november 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések