Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁROP 1.1.5/C A fenntartható térségfejlesztési kapacitás megerősítése a Sárospataki kistérségben A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁROP 1.1.5/C A fenntartható térségfejlesztési kapacitás megerősítése a Sárospataki kistérségben A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé."— Előadás másolata:

1 ÁROP 1.1.5/C A fenntartható térségfejlesztési kapacitás megerősítése a Sárospataki kistérségben A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé valamint a projekt elszámolások és beszámolók elkészítése, aktuális adójogszabályok Sárospatak, 2009. december 16.

2 –KSZ felé történő jelentések és adminisztráció a megvalósítás során –a projekt előrehaladási jelentés (PEJ) –pénzügyi elszámolás –Pénzügyi menedzsment a megvalósítás során –Pénzügyi elszámolásokat érintő adóváltozások 2010-től –Vállalások teljesítése –kommunikációs kötelezettségek teljesítése és dokumentálása –indikátorok alakulásának mérése, nyomon követése és dokumentálása –fenntarthatósági kötelezettségek teljesítése és dokumentálása –esélyegyenlőségi vállalások teljesítése és dokumentálása –Projektkommunikáció a megvalósítás során: külső és belső A képzés tématerületei

3 Jogszabályi háttér •255/2006. (XII.8.) Kormány rendelet (támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről) •16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet (támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól) •281/2006. (XII.23.) Kormány rendelet (támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról)

4 Mikor kell a szerződés módosítását kezdeményezni? Projektgazda szerződésmódosítást kezdeményez, ha: –a projekt megvalósításának befejezése előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; –a projekt összköltségének 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása; –a projekt-megvalósítás tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása; –10%-ot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke; –változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

5 Mikor kell a szerződés módosítását kezdeményezni? •KSZ és projektgazda is kezdeményezheti (NFÜ is) a módosítást •Ha projektgazda kezdeményezi, a KSZ a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, a projektgazda 15 napon belül köteles aláírni a módosítást •KSZ elállhat a támogatási szerződéstől, ha az aláírást követő 12 hónapon belül: –A 3. féltől beszerzendő termékek, szolgáltatások, stb. 50%-át nem szerezte be projektgazda; –időközi kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja.

6 A hitelesítés Definíció: az IH vagy a KSZ által végzett mindazon folyamatba épített adminisztratív, pénzügyi, szakmai, fizikai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak megállapítására irányulnak, hogy a kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített vagy a projekt adatlap alapján vállalt kötelezettségeit - a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban - teljesítette.

7 Szakmai monitoring a projektmegvalósítás során •Fő célja: A támogató és a kedvezményezett közös érdekének érvényesítése: a projektek tervszerű megvalósítása és a források szabályos, hatékony felhasználásának támogatása. •Módszere: Az egyes projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése és összevetése a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségekkel, az eltérések rögzítése, a szükséges beavatkozások meghatározása Forrás: Az uniós támogatások szakmai nyomonkövetése és ellenőrzése c. előadás (Ferenczi Andrea)

8 Szakmai monitoring céljai •Figyelemmel kíséri az egyes projektek előrehaladását; •összeveti azt a TSZ-ben meghatározott tervekkel és célokkal; •biztosítja a szabályosságot, az előírásoknak való megfelelést (281/2006 Korm. rend., 16/2006 MeHVM-PM együttes rendelet); •folyamatos adatgyűjtést végez annak érdekében, hogy –a KSZ információkhoz jusson a szakmai megvalósítással kapcsolatban, és –módosítási, változtatási javaslatokkal segítse a projektgazdát, –szükség esetén pedig befolyásolja a projekt előrehaladás menetét a célok elérése érdekében.

9 Szakmai monitoring és ellenőrzés eszközei •Jelentések –Projekt előrehaladási (PEJ), záró (ZPEJ) és fenntartási jelentések (PFJ) – a szakmai előrehaladás / az eredmények fenntartását bemutató adatszolgáltatás: a projekt hitelesítésének 1. eszköze •Kifizetési kérelmek (KK) –Pénzügyi előrehaladás és szakmai alátámasztó dokumentáció benyújtása •Helyszíni ellenőrzések –Folyamatba épített ellenőrzésen keresztül a projekt eredmények hitelesítésének 2. eszköze •Utólagos ellenőrzések –Utólagosan az EU Bizottság által lefolytatott ellenőrzések, amelyek a kifizetett támogatások szabályszerűségét vizsgálják

10 Projekt előrehaladási jelentés / 1 •Projektgazda legalább 6 havonta jelentést tesz → PEJ •Támogatás < 10 mFt / megvalósítás ideje < 1 év → 1 előrehaladási jelentés (záró jelentés) leadása elégséges •PEJ tartalma: –a célokhoz mért előrehaladás, beleértve a számszerűsített célok mutatóit; –a céloktól való jelentős eltérések, megfelelő indoklással és a célok aktualizálásával; –a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek (ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, jogorvoslati eljárás); –a környezeti fenntarthatóság és az esélyegyenlőség érvényesítése; –ténylegesen fölmerült költségek –helyszíni szemlék, ellenőrzések megállapításai alapján készített intézkedési tervek

11 Projekt előrehaladási jelentés / 2 •A jelentéshez csatolandó: –az előrehaladást igazoló dokumentumok; –a közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívása, összegzés, jogorvoslat esetén a KDB határozata; –a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok. •Szankciók rosszul teljesítés esetén (határidő, tartalom): –Hiánypótlás; –TSZ módosítás; –Támogatás felfüggesztése / visszafizetése. •RFÜ vs VÁTI elvárások

12 Közbeszerzések ellenőrzése / 1 •Közbeszerzési eljárások (előzetes) ellenőrzése –Projektgazda tájékoztatja a KSZ-t •a közbeszerzési eljárás megindításáról, •az esetleges jogorvoslati eljárásról és •annak eredményéről; –megküldi a KSZ-nek •az ajánlati, •A részvételi, •Az ajánlattételi felhívást, •Az összegzést, •A KDB határozatát (közösségi értékhatár felett EKKE-nek is!); –jogorvoslati eljárás megindítása esetén az EKKE értesítendő; –A tájékoztatási kötelezettségek határideje: •Közösségi értékhatár feletti beszerzés esetén: 15 nappal a megindítás előtt a KSZ és az EKKE számára •Támogatás >1 mrd Ft → 30 nappal a megindítás előtt a KSZ számára

13 Közbeszerzések ellenőrzése / 2 •Utólagos ellenőrzés – PEJ-ben jelentenie kell a projektgazdának a közbeszerzés köteles tevékenységek megvalósulásáról •PEJ-hez csatolandó dokumentumok: –Közbeszerzési ütemterv –Ajánlati felhívás –Ajánlati dokumentáció –Összegzés –(esetleges jogorvoslati eljárásról KDB határozata) •KSZ vizsgálja, hogy a közbeszerzési irányelvek és a Kbt. alapelveit betartotta-e a projektgazda: tiszteletben tartották a versenyt, a verseny tisztaságát, a nyilvánosságot és az átláthatóságot, biztosították-e az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot

14 PEJ tartalmi elemek / 1 A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN. Záró dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: Tényleges kezdet dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN. Várható befejezés dátuma: ÉÉÉÉ.HH.NN. A jelentés kitöltéséért felelős személy: Telefon, fax: E-mail: 1.A jelentés azonosító adatai Forrás: Projekt előrehaladási jelentés minta, www.nfu.huwww.nfu.hu

15 PEJ tartalmi elemek / 2 2.Rövid, közzétehető összefoglaló a teljes projekt szakmai előrehaladásáról, kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről! 3.Projekt pénzügyi ütemezése

16 PEJ tartalmi elemek / 3 4.A projekt megvalósításának lépései

17 PEJ tartalmi elemek / 4 4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható, annak rövid összefoglalása Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés okaTervezett/megtett lépések

18 PEJ tartalmi elemek / 5 5.A projekt számszerűsíthető eredményei

19 PEJ tartalmi elemek / 6 6.Közbeszerzési kötelezettség kapcsán lefolytatott eljárás bemutatása

20 PEJ tartalmi elemek / 7 •Amennyiben szerződés módosításra kerül sor, annak részletes bemutatása 1. Tevékeny ség 2. Közbeszerés tárgya 3. Szerződésm ódosítás tartalma 4. Módosítással szerződés összege nőtt? 5. Ha nőtt, indult kiegészít ő közbe- szerzési eljárás? 6. Ha nem indult, miért nem? (igen/ nem)

21 PEJ tartalmi elemek / 8 •A kötelező tájékoztatási és nyilvánossági eljárások bemutatása •Az esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása

22 PEJ tartalmi elemek / 9 •Amennyiben sor került rá, a helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedések bemutatása Ellenőrzés időpontjaEllenőrző szervezetMegtett intézkedések ÉÉÉÉ.HH.NN.

23 Forrás: Az uniós támogatások szakmai nyomonkövetése és ellenőrzése c. előadás (Ferenczi Andrea)

24 Támogatás kifizetése / 1 •Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem (KK) benyújtható, ha –az igényelt összeg meghaladja a támogatás 10%-át és min. 100ezer forintot –A támogatás > 1 mrd Ft, az igényelt összeg meghaladja a támogatás 2%, ill. a TSZ-ben rögzített összeget •Kifizetési kérelem benyújtása az EMIR-en keresztül –Kinek utalandó (szállítói finanszírozás / projektgazda); –Nyilatkozat a közbeszerzési eljárásról; –Rendelkezés előleg elszámolásról; –Számlaösszesítő –Költségösszesítő; –A kifizetés hitelesítése – összesítő táblázat a benyújtott dokumentumokról

25 Támogatás kifizetése / 2 •Csatolandó: –Eredeti számlák projektgazda által hitelesített másolata; •a projekt regisztrációs száma és „támogatás elszámolására benyújtásra került” –Számlák kifizetését igazoló dokumentumok; –Ha a támogatás > független mérnök nyilatkozata a munka készültségi fokáról; •Ha a KK hiányos / hibás → 30 (szállítói kifizetés esetén 15) napon belül hiánypótlási felszólítás (30 napos) –Határidő + 8 nap leteltével elutasítás, ha nincs pótlás –Ha minden rendben, 60 (szállítói kifizetés esetén 30) napon belül kifizetés •Megvalósítás során felmerülő költségnövekményt a projektgazdának kell finanszírozni

26 Támogatás kifizetésének feltételei •a projektek támogatási szerződéseknek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladása, •a benyújtott számla, vagy bizonylat valós költségeken alapul, elszámolható költséget takar és megfelel a program célkitűzéseinek, •az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejődés követelményeit betartották, •szállítói kifizetés esetén a projektgazda kifizette a számla összegének a támogatáson felüli részét, •teljesítés igazolás rendelkezésre áll •a projektgazdának nincs köztartozása, •a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülnek, •a benyújtott számlán vagy bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokkal, a közbeszerzésre vonatkozó közösségi és nemzeti előírásokkal.

27 Megvalósítás jellemző problémái /1 •A PEJ első kitöltése szinte senkinek nem megy tökéletesen; •A PEJ elektronikus kitöltése olyan nehézség elé állítja a projektgazdákat, hogy a KSZ akár papíron is elfogad egyes elemeket / teljes jelentést, amit aztán a KSZ visz fel a jelentésbe – együtt a projektgazdával, segítve azt; •A jelentések állításainak alátámasztása komoly nehézségeket okoz, hiszen a jelentések tartalma és a megvalósítás eltérnek egymástól. Emiatt a jelentés ellentmondásokat tartalmaz a benyújtott számlákhoz képeset; •Nincs környezeti hatásvizsgálat; •Az esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság bevállalt elemeiről nem is tudják, hogy konkréten mit jelentenek, így a teljesítés is komoly gondokat okoz. •Nem figyelnek a kifizetés feltételeire (pl. számlák információ tartalma, köztartozás mentesség) → késedelmes kifizetés

28 Megvalósítás jellemző problémái /2 •A megvalósítás során a problémák leküzdéséhez a KSZ-ek ügyfélszolgálatot is fenntartanak, rögzített ügyfélszolgálati idővel. Ide jelentkezhet be a projektgazda, ha személyes konzultációt akar. Igény jelentős, KSZ munkáját erősen leterheli; •A legnehezebb feladatot mégis a kiemelt projektek jelentik, pedig ott a projektgazda elvileg tapasztalt a projektmegvalósításban ↔ a kiemelt projektek méretének menedzselésére nincsenek felkészülve (likviditási gondok, stb.).

29 Kommunikációs kötelezettségek teljesítése I. A tájékoztatás során használt eszközök A felhívás szerinti kommunikáció csomag Célérték, db 1. Sajtóesemények szervezése o Ünnepélyes eseményekhez (alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés befejeződése) kapcsolódóan sajtónyilvános esemény szervezése, sajtóközlemények kiküldése, háttéranyagok elkészítése o Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában X2 2. Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése X1 3. Sajtónyilvános rendezvény (ünnepélyes projekt záró/átadó - megnyitó szervezése) X1

30 Kommunikációs kötelezettségek teljesítése II. A tájékoztatás során használt eszközök A felhívás szerinti kommunikáció csomag Célérték, db 4. Tájékoztató tábla A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (C típus) elkészítése és elhelyezése X1 5. Fotódokumentáció készítése X2 6. A kedvezményezett honlapján folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a logó elhelyezésével. Bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a kedvezményezett köteles az EU támogatására folyamatosan felhívni a figyelmet. X1

31 Kommunikációs kötelezettségek teljesítése •Beszerzés dokumentálása (ajánlatkérés, ajánlatok) és archiválása •Formai szabályok betartása (szín, méret, logo, szövegkörnyezet) – kézikönyv •Megvalósítás dokumentálása – a fenntartási idő végéig (fotók készítése, újságcikkek gyűjtése, jelenléti ívek stb.) •Konzultáció és együttműködés a KSZ-tel a megvalósítás előtt, az ellenőrzések során

32 Társadalmi fenntarthatóság vállalásainak teljesítése I. •A jó kormányzást megvalósító szempontok •A projekt irányítási és döntéshozatali rendjének bemutatása •A felmerülő társadalmi igények megjelenítése •Társadalmi költségek és hasznok előzetes felmérése •Az érintettek bevonását szolgáló szempontok •Az érintettek bevonása a tervezésbe, a megvalósításba és az értékelésbe •Párbeszéd és együttműködési fórumok •Az egészségtudatosság érvényesülését segítő szempontok •A munkahelyi stressz kiváltó okainak csökkentése •A munkahelyi légkör javítására tett intézkedések •A közösségi kapcsolatok és a bizalom erősítését szolgáló szempontok •Nemzedékek közötti együttműködés erősítése •A helyi identitás erősítése

33 Társadalmi fenntarthatóság vállalásainak teljesítése II. •Képzések tudatosságát segítő szempontok •társadalmi felelősség és a fenntarthatóságra vonatkozó tudatosság erősítése •Tervszerű kompetencia alapú képzések, felkészítések, tartása •Társadalmi biztonság fokozása •A felhasznált adatok biztonságáról rendszeres tájékoztatás •A biztonság fokozását célzó intézkedés közzététele •A területi szempontok érvényesítése •Területi hozzáférés esélyegyenlőségének javítása •Területi együttműködés erősítése •A helyi identitás erősítése

34 Társadalmi fenntarthatóság vállalásainak teljesítése •Teljesítések tételes dokumentálása •Útmutatók, jogszabályok listája, jogszabályok közérthető magyarázata •A felelősségi köröket bemutató dokumentáció, információs anyag •A nyilvánosságra hozatal igazolása •Elfogadott eljárásrend, írásbeli vállalások •Megkötött megállapodások •Az intézkedések dokumentálása •Teljesítések követéséért, dokumentálásáért felelős személy kijelölése, felhatalmazása •Teljesítések dokumentálása, kommunikálása és archiválása

35 Környezeti fenntarthatóság vállalásainak teljesítése •Pályázatbefogadási feltétel •Fenntarthatósági szempontok •Környezettudatos menedzsment és tervezés (tudásmegosztás, partnerség építés, környezeti szempontú tanúsítás, környezeti audit stb.) •Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (hulladékgazdálkodás, beszerzések, energiatakarékosság, egészségmegőrzés, képzés stb.) •Számszerűsített és mérhető információk a projektgazda szervezetének működéséről a projekt megkezdésekor Horizontális szempontok – környezeti fenntarthatóság biztosítása

36 Horizontális szempontok – Esélyegyenlőség érvényesülése A horizontális szempontokhoz való hozzájárulás minden projektjavaslat vonatkozásában kötelező befogadhatósági feltételként szerepel. A végrehajtás során kiemelt figyelmet kell szentelni •a nemek közti egyenlőség monitoringjára (különös tekintettel a nemek szerinti adatgyűjtésre); •a partnerség elvének érvényesülésére; valamint •a hátrányos helyzetű csoportok (különös tekintettel a romákra) hatékony részvételének elősegítésére.

37 Horizontális szempontok – Esélyegyenlőség érvényesülése A projekt megvalósítása során a projektgazdának javítania kell az esélyegyenlőségükben sérült csoportok helyzetén: –Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése –Nemek közti esélykülönbségek csökkentése –Akadálymentesítés előrehaladása –Fogyatékkal élő életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása –Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása –Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása

38 Horizontális szempontok – a vállalások teljesítése •Statisztikai információkat kell megadni, melyek érvényesek a projekt kezdetekor és befejezésekor •A megadott információk méréséről és mérhetőségéről gondoskodni kell. •A változásokat regisztrálni, dokumentálni, archiválni kell. (terv, számla, jegyzőkönyv, fotó) •Számonkérés: a jelentésekben, helyszíni ellenőrzéskor, projektzáráskor, a projekt fenntartási időszakában

39 Helyszíni ellenőrzések / 1 Helyszíni ellenőrzések célja: •Hitelesítés alátámasztása, helyszínen gyűjtött teljes körű és eredeti bizonylatokon, dokumentumokon alapuló tapasztalatok alapján. •A hitelesítési folyamat részét képző folyamatba épített ellenőrzés kockázatelemzésen alapuló mintavétellel történik, és a magas kockázati besorolású projektek esetében valósul meg. Helyszíni ellenőrzések eredménye: •Projekt rendben → PEJ és KK elfogadása •Hiánypótlás szükséges → intézkedési terv készítése, korrekciók megtétele → PEJ és KK elfogadása •A nem korrigált hiányosságok TSZ-ben rögzített feltételek melletti kompenzálása (pl. nem elszámolható a költség) •Szabálytalansági gyanú merült fel → szabálytalansági vizsgálat, amely eredményei beépítésre kerülnek a hitelesítési folyamatba Forrás: Az uniós támogatások szakmai nyomonkövetése és ellenőrzése c. előadás (Ferenczi Andrea)

40 Helyszíni ellenőrzések / 2 •Helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerül: –a projektek támogatási szerződésnek megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladása, –A PEJ-ek és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangja, –a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok (számlák, bizonylatok, szállítólevelek, bankkivonatok, PEJ-ek) eredeti példánya a projektgazdánál fellelhető, továbbá megegyezik a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal, –a benyújtott nyilatkozat összhangban áll-e az azt megalapozó bizonylatokkal, –a termékek/szolgáltatások teljesítése összhangban áll a támogatási szerződéssel, –betartásra kerülnek-e: •a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok •a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok •az állami támogatás, a környezetvédelem, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés követelményei.

41 Helyszíni ellenőrzések / 3 •Helyszíni ellenőrzések várható száma: –Támogatás > 50 mFt: megvalósítás során min. egy helyszíni ellenőrzés, várhatóan projektzáráskor –Támogatás > 250 mFt: évente min. egy + projektzáráskor helyszíni ellenőrzés

42 Dokumentumok nyilvántartása •A projektgazda megvalósítás zárásától számított 5 évig (KKV-k 3 évig) a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja: –A támogatással érintett ingatlan tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából jogtalan előnye senkinek nem származik; –támogatott tevékenység nem szűnik meg, jellege nem változik meg. •A projektgazda és a KSZ a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2020. december 31-ig megőriz.

43 A projekt fenntartása •A közreműködő szervezet a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig előírhatja a projektgazda számára éves fenntartási jelentések benyújtását •A közreműködő szervezet a helyszínen vizsgálja a beruházás fenntartását, ill. a dokumentumok nyilvántartását és megőrzését (mintavétel alapján választ)

44 Leggyakoribb problémák •A projektgazdák nem számolnak a helyszíni ellenőrzésekkel, amin gyakran kiderülnek a megvalósítás közben elkövetett hibák; •A megvalósítás során leginkább a számlák őrzése és tárolása megoldott, az összes többi dokumentációt rosszul kezelik a projektgazdák. •Nincs meg az előző ellenőrzések jegyzőkönyvei; •Nincsenek meg a beszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok: ajánlattételi felhívás, ajánlatok, kiválasztás jegyzőkönyve, szerződések; •Nincs dokumentálva a projekt kommunikációja: nincsenek fényképek, nem teszik el az újságcikkeket és a hirdetéseket; •Az arculati kézikönyvet nem ismerik és használják. A kötelező kommunikációs elemek gyakran hiányoznak, ezeket utólag már nem is lehet pótolni. Következmény: a költségeket nem számolhatják el, esetleg megbüntetik; •A fejlesztés eredménye a fenntartás időszakában, működése során eltér a tervezettől (pl. jövedelemtermelővé válik)

45 Hol és miben kérhetnek támogatást a projektgazdák? •Az online-felületek használatának megtanulása / megtanítása – az első elektronikus PEJ értelmezése és kitöltése sok munkával és idővel jár •A szerződéskötés előtti időszakban a tervezés során tanács, vélemény kikérése: közbeszerzési terv, a cselekvési ütemterv és a likviditási terv készítésében •Az esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság értelmezésében és sikeres teljesítésében; •Kommunikáció elvárásainak biztosításában, és annak dokumentálásában; •Hatékony projekt-megvalósítás - folyamatos monitoring / együttműködési látogatásokkal •Dokumentálási feladatokra, ellenőrzésekre való felkészülés, kiemelt figyelem fordítása

46 A projekt külső kommunikációja A külső kommunikáció célja és feladata: •a lakosság és a lehetséges partnerek bizalmának megnyerése, a szervezet jó hírének és ismertségének növelése •eredményeink folyamatos bemutatása lehetséges partnereink és támogatóink számára, a szervezet pozíciójának erősítése •folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás célcsoportjainkkal, a projekt hozzáférhetőségének és hasznosságának bizonyításával; •klienseink mobilizálása és bevonása a társadalmi (és egyéni, helyi) problémák megoldásában; •a projekt szolgáltatásainak és előnyeinek megismertetése a felhasználókkal, illetve ösztönzése ezek igénybevételére;

47 A kommunikáció tervezése lépései: 1.Kapcsolati térkép elkészítése 2.Kommunikációs terv készítése

48 Kapcsolati térkép •feltérképezni, hogy kik azok, akik a projektre valamilyen hatással tudnak lenni, illetve akikre a projekt lesz valamilyen hatással – érdekeltek elemzése •vizuálisan is megjeleníti az egyes személyek és szervezetek programtól való távolságát, a velük való kapcsolattartás indokoltságát. •segít meghatározni és kidolgozni a kommunikációs stratégiákat és technikákat

49 Kapcsolati térkép Projektre való Hatás mértéke nagy kicsi Érdekeltség mértéke kicsi nagy

50 Kommunikációs terv - célcsoportok Szereplői és kulcsszemélyei a projekt célcsoportjainak, érdekeltjeinek, érintetteinek köre: • lehetséges és jelenlegi vevők • meglévő és lehetséges partnerek (más nonprofit szervezetek, vállalkozók) • támogatók (üzleti szféra, állami pénzelosztó szervek, magánalapítványok, külföldi támogatók, állampolgárok) • helyi önkormányzati szolgáltató intézmények • „ellenlábasaink” (versenytársaink) • hatósági szervek (állami hivatalok, rendőrség, törvényhozói testületek), helyi közösségek, sajtó, véleményvezérek (sajtóban vagy a helyi közösségben) Érdekeltek elemzése: –Felmérése –Elemzése –Értékelés –Kezelési terv készítése

51 Kommunikációs terv kommunikáció célja •előítélet, kép közömbösítése, kialakítása •információk gyűjtése a célcsoportokról •információ továbbítása •meggyőzés célcsoport kiválasztása üzenet meghatározása csatorna és eszközök kiválasztása események időzítése hatások mérése

52 A kommunikáció eszközei Személyes kommunikáció eszközei: •• előadás • tárgyalás • lakossági fórum • konferencián elhangzó beszéd • személyes beszélgetés • interjú • vita • levél • feljegyzés

53 A kommunikáció eszközei Csoportkommunikáció eszközei: Speciális írásbeli közlemények: • évkönyvek, éves jelentések • brosúrák, röplapok a szervezetről és az egyes programokról, • bemutatkozó levelek • sajtóközlemények konferencia, fogadás Prezentációk partner találkozók szimpóziumok, nyílt napok hirdetőtáblán elhelyezett közlemények

54 A kommunikáció eszközei Tömegkommunikáció eszközei: • televízió • rádió • sajtó • film • kiállítások • vásárok • szabadtéri reklámeszközök

55 Kommunikáció a projektfejlesztésben és megvalósításban –szakmai tudások összegyűjtése –szakmai anyagok összeállítása –projektszervezet, projektmenedzsment felállítása –belső konfliktusok kezelése –külső kockázatok kezelése (kockázatkezelési terv) –szolgáltatások/termékek, előnyök és lehetőségek bemutatása –megvalósítás folyamatának végigkísérése – bevonás –változások elfogadásának támogatása –hosszú távú hatások megalapozása

56 Kommunikációs kötelezettségek •Pályázatban rögzített vállalások és kötelezettségek teljesítése •Kommunikációs terv készítése •Kommunikációs eszközök: •Emlékeztető táblák, információs táblák •Sajtómegjelenések •Lakosság, érintettek bevonása és tájékoztatása •Nyitó, záró rendezvények, fórumok •Fotók, filmek, hírlevelek •Formai kötöttségek, elvárások megismerése és betartása •Kommunikáció elemeinek egyeztetése •Teljesítések dokumentálása és archiválása

57 Adóváltozások 2009. július 1-től

58 Közbeszerzéshez kapcsolódó igazolások •36/A.§ (9) bekezdése: a visszatartási kötelezettséget a 2008. szeptember 30-át követően keletkezett tartozásokra nem kell alkalmazni

59 36/B.§ köztartozásmentes adózói adatbázis –Feltételei (178.§ 32.): •hónap utolsó napján nincs köztartozása; •nincs behajthatatlanként nyilvántartott adótartozása; •külön nyilatkozik, hogy az adott hónapban még esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének eleget tesz - a 172.§ (1) n) pontja alapján ennek megsértése esetén mulasztási bírsággal sújtható! •adószámát nem függesztették fel; •nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás alatt; •csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása; •nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek (aki más adózó adótartozásáért felel)

60 •Kérelem: ’UK21 –ha megfelel: •köv. hó 10-én megjelenik a honlapon, –ha nem: •5 nap hiánypótlás, •ha nem teljesíti, határozattal elutasítják (  8 nap fellebbezési határidő, melyet 8 napon belül kell elbírálni) –ha kiesik, mert hó végén nem felel meg a feltételeknek: •nincs szankció; a tv. szerint csak értesítést kap elektronikus formában az adózó

61 Adóváltozások 2010. január 1.-től

62 Helyi iparűzési adó •Háttér: –a törvényi változás célja: •az adminisztrációs terhek csökkenése •önkormányzatok szempontjából: stabilabb bevétel •garanciák •A változás –81.§: elsőfokú adóhatóság a hipa-t érintő ügyekben: jegyző  az állami adóhatóság •kivéve: –2012-ig önellenőrzés és ellenőrzés –119.§ (6): adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén –52.§ (19) alapján az önk-i adóhatóság minden hónap utolsó napjáig adatot szolgáltat az apeh felé

63 •Bejelentkezés 16.§ (15): az állami adóhatósághoz •Bevallás –a társasági adóhoz hasonló lesz: •előlegbevallás •előleg-feltöltés/bevallás •határidők (1. sz. mell. B) új 2/A. és 2. sz. mell. I. /Határidők új 4. pont): –bevallás: május 31. –előleg befizetés: szeptember 15. és március 15. –feltöltés (bevallás és fizetés): december 20.

64 64 Járulékok 2010

65 65 Integrált járulék •Megszűnik:munkaadói munkavállalói vállalkozói járulék •Foglalkoztatói járulékteher csökkenés 5 % –foglalkoztatói egészségbizt. járulék 3 %-ra csökken, –3 %-os munkaadói járulék megszűnik •Egyéni egészségbiztosítási járulék 7,5 %-ra emelkedik (ebbe épül bele a 1,5 % munkavállalói járulék) •Az egészségbiztosítási járulék 23,81 %-át az APEH átutalja a Munkaerő piaci Alap számára

66 66 Társadalombiztosítási járulék 2010 •Munkáltató által fizetendő –Társadalombiztosítási járulék27 % •Egészségbizt. és munkaerő piaci járulék3 % –Természetbeni ellátásokért1,5 % –Pénzbeli ellátásokért0,5 % –Munkaerőpiaci járulék 1 % •Nyugdíjbiztosítási alapba24 % •Biztosított által fizetendő –Egyéni járulék17 % •Egészségbizt. és munkaerő piaci járulék7,5 % –Természetbeni ellátásokért4 % –Pénzbeli ellátásokért2 % –Munkaerő piaci járulék 1,5 % •Nyugdíjjárulék9,5 % –Magán-ny. pénztári tagdíj8 % –Nyugdíjbizt. alapba1,5 %

67 67 Járulék fizetés alsó határ Minimálbér kétszereséhez kötött járulékfizetési alsó határ megszűnik Helyette: „Munka valós piaci értéke”

68 68 Egészségügyi hozzájárulás •Tételes EHO megszűnik •Százalékos egészségügyi hozzájárulás –27 % –Egyéni vállalkozói kivét + kivét kiegészítés –Személyes közreműködői díj + közreműködői díj kiegészítés

69 69 Egyéb járulékok •Rehabilitációs hozzájárulás –964.500,- Ft / év –Kötelező foglalkoztatási szint 5 % ( nem változik ) •Kulturális járulék –megszűnik

70 70 2010. évi változások a 2009. évi LXXVII. törvény alapján

71 71 Összevont adóalap I. •Adóalap korrekciós tényezők •Társadalombiztosítási járulék •Egészségügyi hozzájárulás •Adó / adóelőleg alapja = a foglalkoztatói tb járulékkal, kifizetői eho-val növelt jövedelem •Átalányban megállapított jövedelem •Egyéni vállalkozó •Mezőgazdasági őstermelő

72 72 Összevont adóalap II. Bérjövedelem:1.000.000,- Ft 27 % tbj Megbízási díj 12.000,- Ft 27 % eho Nyugdíj1.500.000,- Ft 1.000.000,- 270.000,- ( 27 % tbj ) 12.000,- 3.240,- (27 % eho ) 1.500.000,- Összevont adóalap =2.785.240,- Ft

73 73 Személyes közreműködői díj kiegészítés I. - nem részesül személyes közreműködői díjban, vagy - a díj éves összege, nem éri el a tevékenységre jellemző kereset éves összegét kiegészítés Nem önálló tevékenységből származó bevétel (max. a tevékenységre jellemző kereset): –kifizetett osztalék -adóévben jóváhagyott, osztalékelőlegként már kifizetett osztalék

74 74 Személyes közreműködői díj kiegészítés II. •A kiegészítés kötelező (kivéve EVÁ-s társas vállalkozás) •Több társas vállalkozás esetén ott, ahol a főtevékenységre jellemző kereset a legmagasabb •Igazolás kiadás (adóévet követő hónap utolsó napjáig)

75 75 Adó mértéke, adójóváírás •Adó mértéke: –5 millió Ft-ig17 % –5 millió Ft felett32 % •Adójóváírás –Bér 17 %-a, legfeljebb havi 15.100,- Ft –Jövedelem korlát 3.188 ezer Ft felett 12 %-al csökkentett mértékben 4.698 ezer Ft felett nem jár •A különadó megszűnik !

76 76 Havi nettó kereset változása Bruttó bér (havi) 2009. (nettó) 2010. (nettó) Különbség 71 50057 81559 0081 193 150 000104 715107 2152 500 200 000125 215137 92012 705 500 000263 500274 30010 800

77 77 Adókedvezmények I. Az adókedvezmények többsége megszűnik ! pl. tandíj, biztosítási díj, közcélú adomány stb. Jövedelemkorlát nélküli kedvezmények  súlyosan fogyatékos magánszemélyek kedvezménye  hosszú távú megtakarításokhoz kapcsolódó adókiutalás (biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági befizetések) Jövedelemkorláttal érintett kedvezmények  családi kedvezmény  mezőgazdasági őstermelő kedvezménye Jövedelemkorlát = 7 millió 620 ezer Ft

78 78 Adókedvezmények II. •Átmeneti rendelkezések –Tandíj, felnőttképzés halasztott kedvezménye –Biztosítási díj kedvezménye ( rendelkezési jog gyakorlása esetén visszafizetési kötelezettség ) •Új adókedvezmények –Kivét-kiegészítés összegére jutó átlagos vállalkozói személyi jövedelemadó –Személyes közreműködői díj-kiegészítésre jutó átlagos társasági adó

79 79 Természetbeni juttatások változása I. Fennmaradó adómentes juttatások –Villamos iparban, bányászatban, erdőgazdálkodásban dolgozók kedvezménye ( 2010. 01.01-től létrejövő jogviszonyok esetében megszűnik ) –Közlekedési kedvezmények ( 2010. 01.01-től létrejövő jogviszonyok esetében is megmarad )

80 80 Természetbeni juttatások változása II. Fennmaradó adómentes juttatások –Iskolarendszeren kívüli képzés, betanítás –Ingyenes számítógép, internet használat –Üzemanyag megtakarítás ( legfeljebb havi 100 ezer Ft)

81 81 Természetbeni juttatások változása III. •Adóterhet nem viselő járandóságok –Munkáltató lakáscélú támogatás –Szépkorúak jubileumi juttatása –Katonai, rendőri hallgatók ösztöndíja

82 82 Természetbeni juttatások változása IV. Kedvezményesen adózó juttatások 25 % (Társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja és annak közeli hozzátartozója részére is !) –Üdülési csekk korlát: min. bér –Iskolakezdési támogatás korlát: min.bér 30 %-a –Munkáltatói hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba, illetve egészség-, és önsegélyző pénztárba korlát: min. bér 50 %-a, illetve a min. bér 30 %-a –Foglalkoztatói hozzájárulás foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe korlát: min.bér 50 %-a

83 83 Természetbeni juttatások változása V. Kedvezményesen adózó juttatások –Magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés korlát: a tagdíj kiegészítés lehetséges összege –Iskola rendszerű képzés korlát: min. bér két és félszerese –Helyi utazási bérlet korlát: nincs – Meleg étkeztetés korlát: 18.000,- Ft / hó

84 84 Egyéni vállalkozók •Különadó megszűnik •Vállalkozói személyi jövedelemadó 19 % •Adóalap kedvezmények megszűnnek Kivéve ! Beruházáshoz, foglalkoztatáshoz, K + F – hez kapcsolódó kedvezmények

85 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Wachter Balázs Vital Pro Kft. (www.vitalpro.huwww.vitalpro.hu info@vitalpro.hu)


Letölteni ppt "ÁROP 1.1.5/C A fenntartható térségfejlesztési kapacitás megerősítése a Sárospataki kistérségben A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé."

Hasonló előadás


Google Hirdetések