Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

§ Irányítás és felelősség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "§ Irányítás és felelősség"— Előadás másolata:

1 § Irányítás és felelősség
Képzési rendszerek követelménye és finanszírozása Dr. Csapó Edit EJF

2 Az irányítás a hatalomgyakorlás formája
befolyásolás

3 Az irányítás célja: az irányított szervezet zavartalan és eredményes működésének biztosítása, tartalma: az irányító szerv által rendszeresen ellátott feladatok összessége. Az irányítás tehát a szervezet működéséhez kapcsolódik.

4 Kötelező feladatok Törvény határozza meg
Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről. (ld. Költségvetési törvény)

5 Fakultatív feladatok A fakultatív feladatok a hagyományok, igények, anyagi lehetőségek szerint vállalhatók (a kötelező feladatok teljesítése mellett). Pl.: községi, városi múzeum fenntartása.

6 A normatív hozzájárulások
Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. Megállapítás módja: Településre jellemző mutatók alapján Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók

7 A Költségvetési törvény szerint
Megyei önkormányzatok 93 millió Ft/ megye Ft/lakos Települések 1135 Ft/ fő

8 Érdekeltségnövelő támogatás (4/2004. NKÖM rendelet)
Felzárkóztató pályázat Könyvtári Szolgáltató Rendszer (többcélú kistérségi társulás) ODR 1/2000 rendelet

9 1/2000. rendelet A kulturális szakemberek szervezett továbbképzése

10 Kikre vonatkozik 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben, illetve …2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben felsorolt szakemberekre 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó intézmények közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony alapján, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakembereire

11 Teljes munkaidőben, szakmai munkakörben dolgozókra
Közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony A támogatás mértéke: a jóváhagyott intézményi létszám

12 A szakmai képzés formái
Akkreditált tanfolyamok OKJ Nyelvvizsga Felsőoktatási intézmény Tudományos fokozat Nemzetközi program

13 A képzés tervezése Az intézményeknek: 7 éves továbbképzési terv
a fenntartóval jóvá hagyja az adott évre a beiskolázási tervet I-KÉPZ igénylőlapot, a tovább- és beiskolá-zási terveket be kell küldeniük a fenntartókhoz

14 SZMSZ vonatkozás 4§(4) A kulturális intézmény vagy a fenntartó szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni a továbbképzési és a beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, véleményezésének, módosításának szabályait.

15 A beiskolázási terv A beiskolázási tervnek az adott naptári évre tartalmaznia kell: a) a szervezett képzésben résztvevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét, b) a képzés típusát, óraszámát, c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját, d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,

16 A beiskolázási terv 2. e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb (tankönyv, utazás, szállás stb.) költségeinek összegét, f) a képzéshez szükséges, a továbbképzési támogatás feletti költségvállalás összegét, g) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét, h) a beiskolázási terv mellékletében a 120 óra feletti képzésben való részvétel költségvállalásáról, költségmegosztásáról szóló megállapodás másolatát.

17 A fenntartó Jóvá hagyja a 7 éves továbbképzési tervet
összegyűjti az intézményi igényeket kitölti az F-KÉPZ igénylő lapot beküldi az OSZK-nak: (március 31.) az F-KÉPZ igénylőt Az I-KÉPZ a 7 éves továbbképzési terveket a beiskolázási terveket A közgyűlési határozatot

18 A rendelet 2007-ben módosult
25/2007. (IV.24) OKM rendelet: Teljes munkaidőben, szakmai munkakörben dolgozókra Közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony Létszám szerint jár a normatíva Időzíteni lehet Évente elszámolni, elkölteni

19 A 2007-2013. ciklus A támogatás mértékének alapja a létszám
Ha van módosítás: Az intézmény fenntartónak II. 28 nyújthatja be (10 %) A fenntartó visszaigazolja III. 31. Fenntartó OSZK-nak beküldi VI. 1. közlemény

20 A felmentés adható a) tudományos fokozattal, doktori címmel rendelkezik b) betöltötte az 55. életévét, c) illetve akinek a kérelmét az intézmény vezetője indokoltnak tartja.

21 2013. január 1-jétől kell részt vennie, aki e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül:
a) felsőfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget , b) szakirányú továbbképzésben oklevelet , c) OKJ szakképesítést szerzett, d) „C” típusú középfokú vagy annál magasabb szintű nyelvvizsgát tett.

22 Elszámolás Minden év február 28. az elszámolás beküldése
Hiteles számlák, és kifizetési bizonylatok A tervben foglaltak teljesülése (tételes beszámoló) OSZK ellenőrzi Egyenleg kiküldése A maradvány visszautalása az OSZK számlájára

23 Február 28-ig kell elszámolni
Az összesített elszámoló lapon Az intézmény nevére kiállított számlával – megegyezzen a 7 éves tervvel Kifizetési bizonylat Hitelesítés A támogatás csak az előző évi elszámolás után lehetséges

24 Eredményeink A hét év alatt 800 millió Ft-ot utaltunk a fenntartóknak
Évente átlagosan 8880 fő Átlagosan 870 intézmény + 19 minisztériumi intézmény

25 A választott képzési formák:
OKJ Akkreditált tanfolyam Felsőoktatási int Nemzetközi pr Nyelv Tud. Fokozat

26 Az érintettek köre: fő jelentősen nőtt azoknak a száma (47%- kal), akik a támogatást igénybe kívánják venni.

27 Intézményi típus szerinti létszám
Köz-művelő-dési intéz-mények-ben dolgozók Könyv-tári intéz-mény-ben dolgozók Össze-vont intéz-ményben dolgozók múzeumi intéz-mény-ben dolgozók Levél-tárban dolgozók Engedé-lyezett létszám 2007-ben 2939,8 4872,7 195,75 2464,8 715,8 11191,85

28


Letölteni ppt "§ Irányítás és felelősség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések