Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkozás-egészségügy szerepe és jelentősége a munkahelyi egészség és biztonság megteremtésében Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Foglalkozás-egészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkozás-egészségügy szerepe és jelentősége a munkahelyi egészség és biztonság megteremtésében Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Foglalkozás-egészségügyi."— Előadás másolata:

1 Foglalkozás-egészségügy szerepe és jelentősége a munkahelyi egészség és biztonság megteremtésében Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

2 A munkavédelem ● munkaegészségügyi követelmények szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A szervezett munkavégzésre vonatkozó ● munkabiztonsági

3 A foglalkozás-egészségügy, mint a munkavédelem egyik eleme MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság Munkagészségügy Munkahigiéne Foglalkozás- egészségügy

4 A közösségi joganyagon belül mintegy 200-ra tehető azon jogforrások száma, amelyek munkahelyi védelmi követelményeket tartalmaznak.  a munkahelyi egészség és biztonság,  a munkahelyi és környezeti, kémiai biztonság humán- egészségügyi feltételei, egészségügyi feltételei,  az élelmiszer-higiéné és -biztonság kérdései,  a környezet-egészségügy: a levegőtisztaság-védelem,  az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvízzel és a fürdővízzel kapcsolatos követelmények, fürdővízzel kapcsolatos követelmények,  a hulladék-gazdálkodással összefüggő környezetszennyezés egészségügyi vonatkozásai, környezetszennyezés egészségügyi vonatkozásai,  a sugárbiztonság (munkahelyi és lakókörnyezeti stb.). A munkahelyi és környezeti egészségvédelem az EU-ban

5 Egységes hatóság Az Európai Uniós tagság megkövetelte jogharmonizáció alapvetően újraszabályozta az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésére vonatkozó előírásokat. Ehhez hatékonyan működni tudó, elkötelezett, magas szakmai tudással rendelkező egységes munkavédelmi felügyeleti rendszert kell kialakítani.

6 Integráció 2007. január elsejével a két szakterület integrációjához szükséges jogi keret kialakításra került és egységes munkavédelmi feladatokat ellátó felügyelet jött létre megfelelő szakmai háttérintézménnyel. A felügyelet az EU-ban - Csehország kivételével - hasonlóan történik.

7 Az egységesítés szakmai okai Az új, egységes munkavédelmi hatóság képes: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályok, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörnyezeti tényezők, a munkaalkalmasság meglétének ellenőrzésére, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályok, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörnyezeti tényezők, a munkaalkalmasság meglétének ellenőrzésére, Gyakorolni tudja a szakmai állami irányítási feladatokat,

8 Indokok Kellő tudományos, elméleti és vizsgálati tevékenységet végző háttérintézménnyel rendelkezik. Orvos és mérnők együtt működésével hatékonyan működteti a felügyeleti rendszerét. Képes kezelni azokat a szakmai kérdéseket, amelyeket a társadalmi változások vetnek fel (idősödő aktív népesség, új foglalkoztatási formák, a kockázatok jellegének változása).

9 Egységesítés következménye Az egységes munkavédelmi szervezet lehetővé teszi az átfogó, megelőzési stratégia kialakítását és a megelőzés teljessé tételével hozzájárul a munkahelyek egészségessé tételéhez.

10 A foglalkozás-egészségügy szakmai felügyelete Egészségügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium ÁNTSZ - OSZMKOMMF foglalkozás- egészségügy OMMF Regionális Felügyelőségek Munkáltatók

11 A foglalkozás-egészségügy feladata az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvényben * a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése * a munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelés, igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása. * a munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta megterhelés, igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása.

12 A foglalkozás-egészségügy a 1993. évi XCIII. a munkavédelemről szóló törvényben Mvt.58. § (1) A munkáltató az 57. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségén túl, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedően a 21. § (3) bekezdésében – ide nem értve a munkaeszközöket –, a 23. § (2) bekezdésében, a 40. § (1) bekezdésében, a 42. §-ban, a 44. § (1) bekezdésében, a 46. §-ban, a 49. § (1) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b), d)–g) pontjaiban, (2) bekezdésében, (7) bekezdésének b) pontjában, és az 56. §- ban előírt feladatainak ellátásához a rendeletben megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi szolgálat) köteles biztosítani.

13 A foglalkozás- egészségügy munkát végző ember Primér prevenció műszaki intézkedés kóroki tényező kiváltása védőoltás szervezési intézkedés Kóroki tényezők fizikai kémiai biológiai ergonómiai pszicho- szociális Kollektív védelem, egyéni védelem + igénybevétel

14 •A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében. •A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok munkavédelmi képviselői a munkakörülményeikkel kapcsolatban, így különösen a 61. §-ban biztosított jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák. Foglalkozás-egészségügy a munkavédelemről szóló törvényben

15 • A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a munkáltató a foglalkozás- egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat. A szakmai irányítás magában foglalja a helyes gyakorlat módjának meghatározását és annak érvényre juttatását. • A foglalkozás-egészségügyi szolgálat – külön jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat. Foglalkozás-egészségügy a törvényben

16 Munkaegészségügy-Munkahigiéne A munkakörnyezeti egészségi veszélyek előrelátásának, felismerésének, értékelésének és kezelésének tudománya, melynek célja a munkát végzők egészségének és jól- létének védelme, általában a közösség megóvása.

17 Az egészséges és biztonságos munkavégzés minimális munkaegészségügyi követelményei A követelményeket a 3/2002 (II.8.) SzCsM- EüM rendelet határozza meg.

18 Követelmények A munkavégzés tárgyi feltételei (pl. ivóvíz biztosítása). Rend és tisztaság, veszélyes hulladék. Megvilágítás, munkahelyi zaj. Rezgés, légtechnikai megoldás. Klíma, munkahelyi por. Hőterhelés, védőital juttatása. A munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények. Fertőző anyagok kezelése.

19 A munkahely kialakítása Kialakításnál az ergonómiai szempontokat figyelembe kell venni. Valamennyi munkavállaló számára legalább 2 m 2 szabad területet kell biztosítani. A munkahely magassága 2,2 m-nél kisebb nem lehet. Átlátszó üvegfalakat feltűnően jelezni kell. Az ajtók elhelyezését és számát a tér jellegéhez kell adaptálni.

20 Megvilágítás Természetes megvilágítás Megvilágítási értékek •Természetes fényre orientált munkahely esetében 300 lux •Irodahelyiség 500 lux •Nagyméretű irodák közepes reflexióval 1000 lux Színdinamika A világítástechnikai jellemzőket rendszeresen ellenőrizni kell.

21 Szellőztetés Személyenként friss levegőtérfogat áramot kell az irodahelyiségbe betáplálni: 0,008 m 3 /sec illetve 30 m 3 /h. Friss levegővételi helynek közúttól legalább 8m távolságban illetve 2,5m magasan kell a terepszint felett elhelyezni. Szellőztető rendszerek üzembe helyezéskor tanúsító méréseket kell végezni és a megfelelő működést biztonsági felülvizsgálat keretében mérésekkel kell ellenőrizni.

22 A munkahely hőmérséklete, zajvédelem Az iroda hőmérsékletének 0,5 m magasságban 20-22 o C-nak kell lennie. A fűtőtest megválasztásánál gondoskodni kell arról, hogy azok ne idézhessenek elő légszennyeződést. A hangnyomás szint 50dB lehet.

23 Munkaegészségügyi szaktevékenység A foglalkozás-egészségügyi szolgálat ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatokat. Munkaegészségügyi szaktevékenységet végezhet: foglalkozás - orvostan, közegészségtan - járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel rendelkező orvos.

24 Munkaegészségügyi szaktevékenységgel kapcsolatos feladatok Üzembe helyezés előtt elvégzi a munkaegészségügyi szempontú üzemvizsgálatot. Munkahely, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzése, ha az veszélyeztette a munkavállaló egészségét vagy biztonságát. Kockázatértékelés elvégzése.

25 Munkavédelmi veszélyességi osztályok A munkáltatónak a Munkavédelemről szóló törvény értelmében tevékenysége alapján I., II., vagy III.-as veszélyességi osztályba kell sorolni a cégét, A besorolásnál, a TEAOR betű és számjeleit kell használni.

26 Veszélyes a munkavédelemben Veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

27 A veszélyességi és a foglalkozás- egészségügyi kategóriák összehasonlítása I. Veszélyességi o. Foglalkozás-egészségi o. Mezőgazdaság „A” Bányászat „A” Viziszállítás „B” Fafeldolgozás „B” Papírtemék gyártás „C” Szennyvízkezelés „C”

28 Kockázatbecslés Egyszerűen használható eszköz amely segít a kockázatok azonosításában és segítségével meghatározható, hogyan minimalizálható a kockázat.

29 Az egyszerű kockázatbecslés öt lépése Kockázatok azonosítása (Mi a baj?) El kell dönteni mi okozza a kockázatot? (Mi mehet rosszul? Mi okozza az expozíciót?) Becsüld meg a kockázatot dönts a megelőző intézkedésről. Jegyezd fel megállapításokat. Tekintsd át a becslést és aktualizáld, ha szükséges. és aktualizáld, ha szükséges.

30 Munkaegészségügyi kockázatkezelés Kerüld el a kockázatot Ha nem tudod elkerülni becsüld meg A kockázatot a keletkezés forrásánál kell megszüntetni. Használd a legújabb technikát. Helyezd előnybe a kollektív védelmet. Válassz megfelelő védőeszközt. Válassz olyan munkamódszert a termelésben, amely kiküszöböli a munkahelyi kockázatot.

31 Gyakorlati ápolói feladatok az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtésében A munkahelyek munkaegészségügyi vizsgálataiban való közreműködés. A munkavállalók munkaegészségügyi szempontból történő felvilágosítása. Munka-egészségügyi tanácsadás a munkáltatók, a munkavállalók és az érdekképviseleti szervezetek részére.

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

33 A 89/1995-s kormányrendeletet módosító tervezetben szereplő díjak „A” foglalkozás-egészségi o. 19.000 Ft/fő/év „B” foglalkozás-egészségi o. 16.300 Ft/fő/év „C” foglalkozás-egészségi o. 12.800 Ft/fő/év „D” foglalkozás-egészségi o. 9.500 Ft/fő/év A 9/1999 Korm. rendelet alapján „A” foglalkozás-egészségi o.10.000 Ft/fő/év „B” foglalkozás-egészségi o. 8.400 Ft/fő/év „C” foglalkozás-egészségi o. 6.800 Ft/fő/év „D” foglalkozás-egészségi o. 5.000 Ft/fő/év


Letölteni ppt "Foglalkozás-egészségügy szerepe és jelentősége a munkahelyi egészség és biztonság megteremtésében Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Foglalkozás-egészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések