Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN"— Előadás másolata:

1 AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN
Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára Complex reggeli 2008.

2 MIÉRT IS FONTOS MINDEZ? az ügyvédi tevékenység jelentősége;
szélesedő feladatkör; a bizalmi elem jelentősége; józan önvédelem.

3 A JOGÜGYLETEK BIZTONSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE
2007. LXIV. törvény - A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról (JÜB-tv.) 2/2007. (XI. 19.) MÜK Szabályzat – a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról

4 A JÜB-tv. ÜGYVÉDEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI
Elektronikus aláírás használata ügyvédi tevékenység végzése során (Ügyvédi törvény 12/B.§) A személyazonosság igazoló ellenőrzése Az igazoló okmányok érvényességének ellenőrzése (Ügyvédi törvény 27/B-D. §)

5 Előzetes regisztráció
Elektronikus aláírás Ügyfélkapu nyitás személyazonosság ellenőrzése személyes megjelenéssel regisztrációs szerv előtti személyes megjelenéssel elektronikus űrlapon elektronikus aláírással előtte személyes megjelenéssel

6 Ügymenet Első lépés – ügyfél-azonosítás tájékoztatás szóban
hozzájárulás kérése írásban adat-azonosítás rögzítése írásban okmány-ellenőrzés rögzítése írásban

7 Okmányellenőrzés személyazonosság és lakcím igazolása, valamint személyazonosító okmány érvényességének megállapítása érdekében az ügyvéd megkeresheti a személyi adat- és lakcímnyilvántartást járművezetői engedély nyilvántartást útiokmány nyilvántartást központi idegenrendészeti nyilvántartást csak elektronikus adatigénylés útján írásos tájékoztatási kötelezettség az ügyfél felé az ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről (ha az ügyfél nem szolgáltat adatot vagy nem mutat be érvényes igazolványt) az ügyvéd bejelentési kötelezettségéről (az ellenőrzés során az igazolvány elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének ténye került megállapításra) – nem minősül az ügyvédi titok megsértésének; az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalan jelzés

8 az ellenőrzés – az ügyfél írásbeli hozzájárulásával – a következő adatokra terjedhet ki:
személyazonosító adatok állampolgárság (hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, EGT állampolgár jogállás) lakcím arcképmás aláírás hatósági igazolványokban nyilvántartott tények (a vonatkozó jogszabályok szerint)

9 ha az elektronikus lekérdezés technikai okokból nem lehetséges
az ügyfél hozzájárulásának hiányában az ellenőrzés csak a hatósági igazolványokban nyilvántartott tények ellenőrzésére terjedhet ki ha az ügyfél helyett meghatalmazottja jár el, az ő adatai is ugyanilyen mélységig ellenőrizhetők az adatigénylés iránti megkeresésben a megbízás tárgyát képező jogügyletet meg kell jelölni az adat igényléséről és az érintett jogügyletről nyilvántartást kell vezetni az ellenőrzés során beszerzett adatok az ügy irataitól elkülönítve és zártan kezelendők, és öt év őrzést követően megsemmisítendők ha az elektronikus lekérdezés technikai okokból nem lehetséges az okiratszerkesztésnek nem akadálya ellenjegyzés a szükség szerinti utólagos ellenőrzést követően

10

11 az okmányellenőrzésre adott választ az ügyvéd saját választása alapján papír alapon is őrizheti
az ügyfelekről, illetve az igazolt adatokról az ügyvéd köteles nyilvántartást vezetni, a nyilvántartási lapokat oly módon kell lefűzni, hogy a lapok ne legyenek kiemelhetők, kicserélhetők

12 Második lépés – ügyletellenőrzés
megbízás kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, aki az ügyvéd előtt személyesen megjelent és az azonosítása megtörtént ha az ügyfél nem jelent meg személyesen, akkor fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani az ügyfél-átvilágítás tényéről feljegyzést kell készíteni, amelyet az iratok között zártan kell kezelni

13 AZ ÜGYVÉD SZEREPE A PÉNZMOSÁS ELLENI FELLÉPÉSBEN
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) Kötelezettségek azonosítás bejelentés oktatás iratmegőrzés (10 év) Alanyi kör („szolgáltatók”) pénzügyi befektetési biztosítási árutőzsdei postai pénzforgalmi ingatlanügyleti nemesfém, drágakő kereskedők művészeti alkotásokkal kereskedők és árverési házak könyvvizsgálók, könyvelők, adószakértők játékkaszinót üzemeltetők ügyvédek, közjegyzők

14 azonosítási és bejelentési kötelezettség csak akkor terheli az ügyvédet, ha
pénz- és értéktárgy letéti kezelést végez három típusú jogügylet előkészítését és végrehajtását végzi gazdasági társaságban vagyonrész(esedés) vétele, eladása ingatlan vétele, eladása gazdasági társaság alapítása, működtetése, megszüntetése

15 Mentesül az ügyvéd a bejelentési kötelezettség alól, ha
a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény védőként vagy bíróság előtti jogi képviselőként – ide nem értve a cégbírósági jogi képviseletet (!) – jutott tudomására a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény a fentiekkel összefüggésben végzett jogi tanácsadás során jutott tudomására az ügyvédi titok intézményének áttörése a MÜK felhatalmazása szabályzat készítésére (az igazságügyi és rendészeti miniszter jóváhagyásával)

16 Pénzmosási Szabályzat
egyfajta módszertan az ügyfél azonosításra, a bejelentésre és a szokatlan („gyanús”) ügyletek felismerésére (ügyvéd, ügyvédi iroda számára) szokatlan ügyletek felismerése látható alkalmatlanság a társasági üzletrész tulajdonlására vagy ügyvezetői tisztség betöltésére ilyen személyek kívülállók általi érzékelhető befolyásolása az ügylet tárgyával kapcsolatos érdemi alulinformáltság készpénzfizetéshez történő „elfogadható magyarázat nélküli” ragaszkodás a felek lakása és az ingatlan címe az ügyvéd székhelyétől távol esik, s ennek nincs „semmilyen különösebb indoka” OECD-n kívüli országból érkező átutalás „különös ok nélkül” letétből felszabadított pénzösszeg engedményezése kívülálló részére „különösebb ok nélkül”

17 Szabályzat I. sz. melléklet – azonosító lap
II. sz. melléklet – bejelentés bejelentés a BÜK-ön keresztül zárt borítékban kísérőlevéllel a kamara részéről kijelölt kapcsolattartó zártan kezelten, felbontatlanul és a bejelentő adatainak mellőzésével továbbítja a bejelentést az illetékes hatóságnak az illetékes hatóság kizárólag a kamara kijelölt kapcsolattartóján keresztül kommunikálhat a bejelentővel

18 Büntetőjogi következmények
Két tényállás Btk §, 303/A.§ - pénzmosás Btk. 303/B.§ - bejelentési kötelezettség elmulasztása a Btl. 303.§ szerinti pénzmosás tényállás elemei szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolog (tipikusan pénz) az eredet leplezésének céljából gazdasági tevékenység során történő felhasználás vagy bármilyen pénzügyi vagy bankművelet végzése ügyvédként történő elkövetés minősített eset (2-8 év, míg alapesetben 0-5 év) nincs gondatlan elkövetési alakzat

19 a 303/A.§ a más által elkövetett alapbűncselekménnyel összefüggő gondatlan pénzmosást szankcionálja (vétség miatt 0-3 év) a 303/B.§ a bejelentési kötelezettség elmulasztásának szándékos (0-3 év) és gondatlan (vétség miatt 0-2 év, közérdekű munka vagy pénzbüntetés) alakzatát szankcionálja 303/C.§ - értelmező rendelkezések (a dolog fogalmának pontosítása)

20 Egyéb következmények Kamarai ellenőrzés Fegyelmi felelősség

21 Székhely-ellenőrzés Az Ügyvédi törvény a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt ingatlan megfelelőségének vizsgálatát is kifejezetten előírja. Ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálata (tulajdonviszonyok, használati jogok, ingatlan létezése) Használatra feljogosító irat megvizsgálása Csoportosított adat lekérése az ingatlan vonatkozásában a cégnyilvántartásból Az eset összes körülményének vizsgálata, ha több cég be van jelentve

22 Kapcsolódó feladatok Kamarai feladatok
levéltár létrehozása és működtetése E-iroda szolgálat kiépítése és működtetése nyilvántartás kiépítése és működtetése szabályzatok kiadása oktatás technikai feltételek megteremtése Ügyvédi feladatok ügyvédi irattár kialakítása és működtetése elektronikus mentés és archiválás biztosítása nyilvántartások vezetése belső szabályzatok kiadása alkalmazottak oktatása technikai feltételek megteremtése

23 Köszönöm a figyelmet. Kiss Daisy


Letölteni ppt "AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések