Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN Előadó: Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára Complex reggeli 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN Előadó: Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára Complex reggeli 2008."— Előadás másolata:

1 AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN Előadó: Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára Complex reggeli 2008.

2 MIÉRT IS FONTOS MINDEZ?  az ügyvédi tevékenység jelentősége;  szélesedő feladatkör;  a bizalmi elem jelentősége;  józan önvédelem.

3 A JOGÜGYLETEK BIZTONSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE  2007. LXIV. törvény - A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról (JÜB-tv.) (JÜB-tv.)  2/2007. (XI. 19.) MÜK Szabályzat – a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról

4 A JÜB-tv. ÜGYVÉDEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI  Elektronikus aláírás használata ügyvédi tevékenység végzése során (Ügyvédi törvény 12/B.§)  A személyazonosság igazoló ellenőrzése  Az igazoló okmányok érvényességének ellenőrzése (Ügyvédi törvény 27/B-D. §) (Ügyvédi törvény 27/B-D. §)

5 Előzetes regisztráció  Elektronikus aláírás  Ügyfélkapu nyitás  személyazonosság ellenőrzése személyes megjelenéssel  regisztrációs szerv előtti személyes megjelenéssel  elektronikus űrlapon  elektronikus aláírással  előtte személyes megjelenéssel

6 Ügymenet  Első lépés – ügyfél-azonosítás tájékoztatás szóban hozzájárulás kérése írásban adat-azonosítás rögzítése írásban okmány-ellenőrzés rögzítése írásban

7 Okmányellenőrzés • személyazonosság és lakcím igazolása, valamint személyazonosító okmány érvényességének megállapítása érdekében az ügyvéd megkeresheti a  személyi adat- és lakcímnyilvántartást  járművezetői engedély nyilvántartást  útiokmány nyilvántartást  központi idegenrendészeti nyilvántartást • csak elektronikus adatigénylés útján • írásos tájékoztatási kötelezettség az ügyfél felé  az ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról  a közreműködés megtagadásának kötelezettségéről (ha az ügyfél nem szolgáltat adatot vagy nem mutat be érvényes igazolványt)  az ügyvéd bejelentési kötelezettségéről (az ellenőrzés során az igazolvány elvesztésének, ellopásának vagy megsemmisülésének ténye került megállapításra) – nem minősül az ügyvédi titok megsértésének; az okirat felhasználásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságon haladéktalan jelzés

8 • az ellenőrzés – az ügyfél írásbeli hozzájárulásával – a következő adatokra terjedhet ki:  személyazonosító adatok  állampolgárság (hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, EGT állampolgár jogállás)  lakcím  arcképmás  aláírás  hatósági igazolványokban nyilvántartott tények (a vonatkozó jogszabályok szerint)

9 • az ügyfél hozzájárulásának hiányában az ellenőrzés csak a hatósági igazolványokban nyilvántartott tények ellenőrzésére terjedhet ki • ha az ügyfél helyett meghatalmazottja jár el, az ő adatai is ugyanilyen mélységig ellenőrizhetők • az adatigénylés iránti megkeresésben a megbízás tárgyát képező jogügyletet meg kell jelölni • az adat igényléséről és az érintett jogügyletről nyilvántartást kell vezetni • az ellenőrzés során beszerzett adatok az ügy irataitól elkülönítve és zártan kezelendők, és öt év őrzést követően megsemmisítendők • ha az elektronikus lekérdezés technikai okokból nem lehetséges  az okiratszerkesztésnek nem akadálya  ellenjegyzés a szükség szerinti utólagos ellenőrzést követően

10

11  az okmányellenőrzésre adott választ az ügyvéd saját választása alapján papír alapon is őrizheti  az ügyfelekről, illetve az igazolt adatokról az ügyvéd köteles nyilvántartást vezetni, a nyilvántartási lapokat oly módon kell lefűzni, hogy a lapok ne legyenek kiemelhetők, kicserélhetők

12 Második lépés – ügyletellenőrzés  megbízás kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, aki az ügyvéd előtt személyesen megjelent és az azonosítása megtörtént  ha az ügyfél nem jelent meg személyesen, akkor fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani  az ügyfél-átvilágítás tényéről feljegyzést kell készíteni, amelyet az iratok között zártan kell kezelni

13 AZ ÜGYVÉD SZEREPE A PÉNZMOSÁS ELLENI FELLÉPÉSBEN  Alanyi kör („szolgáltatók”)  pénzügyi  befektetési  biztosítási  árutőzsdei  postai pénzforgalmi  ingatlanügyleti  nemesfém, drágakő kereskedők  művészeti alkotásokkal kereskedők és árverési házak  könyvvizsgálók, könyvelők, adószakértők  játékkaszinót üzemeltetők  ügyvédek, közjegyzők  Kötelezettségek  azonosítás  bejelentés  oktatás  iratmegőrzés (10 év) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.)

14  azonosítási és bejelentési kötelezettség csak akkor terheli az ügyvédet, ha • pénz- és értéktárgy letéti kezelést végez • három típusú jogügylet előkészítését és végrehajtását végzi a. gazdasági társaságban vagyonrész(esedés) vétele, eladása b. ingatlan vétele, eladása c. gazdasági társaság alapítása, működtetése, megszüntetése

15 Mentesül az ügyvéd a bejelentési kötelezettség alól, ha • a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény védőként vagy bíróság előtti jogi képviselőként – ide nem értve a cégbírósági jogi képviseletet (!) – jutott tudomására • a pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény a fentiekkel összefüggésben végzett jogi tanácsadás során jutott tudomására  az ügyvédi titok intézményének áttörése  a MÜK felhatalmazása szabályzat készítésére (az igazságügyi és rendészeti miniszter jóváhagyásával) igazságügyi és rendészeti miniszter jóváhagyásával)

16 Pénzmosási Szabályzat  egyfajta módszertan az ügyfél azonosításra, a bejelentésre és a szokatlan („gyanús”) ügyletek felismerésére (ügyvéd, ügyvédi iroda számára)  szokatlan ügyletek felismerése  látható alkalmatlanság a társasági üzletrész tulajdonlására vagy ügyvezetői tisztség betöltésére  ilyen személyek kívülállók általi érzékelhető befolyásolása  az ügylet tárgyával kapcsolatos érdemi alulinformáltság  készpénzfizetéshez történő „elfogadható magyarázat nélküli” ragaszkodás  a felek lakása és az ingatlan címe az ügyvéd székhelyétől távol esik, s ennek nincs „semmilyen különösebb indoka”  OECD-n kívüli országból érkező átutalás „különös ok nélkül”  letétből felszabadított pénzösszeg engedményezése kívülálló részére „különösebb ok nélkül”

17 Szabályzat  I. sz. melléklet – azonosító lap  II. sz. melléklet – bejelentés  bejelentés a BÜK-ön keresztül  zárt borítékban kísérőlevéllel  a kamara részéről kijelölt kapcsolattartó zártan kezelten, felbontatlanul és a bejelentő adatainak mellőzésével továbbítja a bejelentést az illetékes hatóságnak  az illetékes hatóság kizárólag a kamara kijelölt kapcsolattartóján keresztül kommunikálhat a bejelentővel

18 Büntetőjogi következmények  Két tényállás  Btk. 303. §, 303/A.§ - pénzmosás  Btk. 303/B.§ - bejelentési kötelezettség elmulasztása  a Btl. 303.§ szerinti pénzmosás tényállás elemei  szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolog (tipikusan pénz)  az eredet leplezésének céljából  gazdasági tevékenység során történő felhasználás vagy bármilyen pénzügyi vagy bankművelet végzése  ügyvédként történő elkövetés minősített eset (2-8 év, míg alapesetben 0-5 év)  nincs gondatlan elkövetési alakzat

19  a 303/A.§ a más által elkövetett alapbűncselekménnyel összefüggő gondatlan pénzmosást szankcionálja (vétség miatt 0-3 év)  a 303/B.§ a bejelentési kötelezettség elmulasztásának szándékos (0-3 év) és gondatlan (vétség miatt 0-2 év, közérdekű munka vagy pénzbüntetés) alakzatát szankcionálja  303/C.§ - értelmező rendelkezések (a dolog fogalmának pontosítása)

20 Egyéb következmények  Kamarai ellenőrzés  Fegyelmi felelősség

21 Székhely-ellenőrzés  Az Ügyvédi törvény a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt ingatlan megfelelőségének vizsgálatát is kifejezetten előírja.  Ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálata (tulajdonviszonyok, használati jogok, ingatlan létezése)  Használatra feljogosító irat megvizsgálása  Csoportosított adat lekérése az ingatlan vonatkozásában a cégnyilvántartásból  Az eset összes körülményének vizsgálata, ha több cég be van jelentve

22 Kapcsolódó feladatok  Kamarai feladatok 1. levéltár létrehozása és működtetése 2. E-iroda szolgálat kiépítése és működtetése 3. nyilvántartás kiépítése és működtetése 4. szabályzatok kiadása 5. oktatás 6. technikai feltételek megteremtése  Ügyvédi feladatok 1. ügyvédi irattár kialakítása és működtetése 2. elektronikus mentés és archiválás biztosítása 3. nyilvántartások vezetése 4. belső szabályzatok kiadása 5. alkalmazottak oktatása 6. technikai feltételek megteremtése

23 Köszönöm a figyelmet. Kiss Daisy


Letölteni ppt "AZONOSÍTÁSI FELADATOK AZ ÜGYVÉDI MUNKÁBAN Előadó: Dr. Kiss Daisy ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára Complex reggeli 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések