Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szabadságvesztés „határértékei” büntetéstani és végrehajtási problémák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szabadságvesztés „határértékei” büntetéstani és végrehajtási problémák."— Előadás másolata:

1 A szabadságvesztés „határértékei” büntetéstani és végrehajtási problémák

2 SZABADSÁGVESZTÉS-BÜNTETÉS HALÁLBÜNTETÉS ALTERNATÍVSZANKCIÓK

3 ELÍTÉLTEK ÍTÉLETIDŐ SZERINT MEGOSZLÁSA (2008. december 31.) Ítéleti időFő% 1 hónapig15 0,1 1-6 hónapig281 2,5 6-12 hónap1505 14,5 1-2 év2011 19,5 2-3 év1493 14,5 3-5 év1867 18 5-10 év2138 20,6 10 év felett839 8,1 Életfogytiglan (felülv.)219 2,1 Életfogytiglan (tényl.)12 0,1 Összesen10380100%

4 MINDKÉT OLDALON KÖZÖS PROBLÉMA PÓTOLHATÓ –E EGY SZANKCIÓ EGY MÁSIKKAL? ☛ MINDEN SZANKCIÓNAK SAJÁTOS SZIMBOLIKÁJA (JELLEGE) VAN ☛ AZ ÉRINTKEZÉSI PONTOK CSAK VIRTUÁLISAK, INKÁBB CSAK A KODIFIKÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI

5 Melyek a halálbüntetés jellegzetességei? ☛ végleges ártalmatlanná tétel ☛ a tálio szublimált – legális formája ☛ a büntetés- végrehajtás a test megsemmisítését jelenti

6 Mi a szabadságvesztés büntetés lényege? ☛ a fogvatartott testének átmeneti kisajátítása révén ☛ a személyiség javítását büntetéstani korszakfügg ő módon: rehabilitációját -reintegrációját, azaz a társadalomba való visszaillesztését célozza, ☛ hogy szabadulás után önálló életvitelre képes ember maradjon

7 Milyen szimbolikát hordoznak az alternatív szankciók? ☛ az elítéltet rendszerint szabadlábon hagyja, legfeljebb „szabadid ő -vesztést” okoz ☛ er ő teljes a jóvátételi elem: munkával, vagy vagyonnal kárpótolja a közösséget/és vagy a sértettet

8 Büntetéstani következtetések ► a kodifikátor az egyik szankciót lecserélheti egy másik- kal, de nem várhatja ugyanazt a pönológiai hatást ► a büntetőpolitika megfontolások átmenetileg új szerepet rendelhetnek a régi szankciókhoz, de alaptermészetük tartósan nem téríthetik el ► hasonlóképpen, egy új szankció beiktatása átértelmezi a szankciórendszer egészét, de a régi formák lényegüket megőrzik

9 Valami hasonlót mondott az Ab is: „Mivel a Btk.-ban meghatározott büntetések összefüggő rendszert alkotnak, a halálbün- tetésnek mint e rendszer egyik elemének megszüntetése szükségessé teszi az egész büntetési rendszer felülvizsgálatát, amely azonban nem az Alkotmánybíróság hatás- körébe tartozik.” [23/1990.(X.31.) AB hat. V/5 pontja]

10 A kodifikátori kísérletek az életfogytiglani szabadságvesztés szerepének megtalálására ☛ gyors egymást követ ő öt változat - a bizonytalanság jele ☛ folyamatosan szigorodó rendszer – a (jog) politikai reagálása a társadalom b ű nözési félelmére,

11 Késői Kádár-kor – konszolidált bűnözés Btkeredeti ➨ A hatályos Btk (1978. évi IV. tv) eredeti: - mindig vagylagos ( alternatíva: 15 éves határozott tartamú szabadságvesztés) - a feltételes szabadságra bocsátásról 20 év után a bv. bíró dönthet első változás ➨ Az első változás: 1987. évi III. törvény: Az ítélőbíró a feltételes legkorábbi időpontját 5 évvel elhalaszthatja

12 A rendszerváltás kezdete – bűnözés robbanás második változtatás: ➨ A második változtatás: 1994. évi IX. törvény: Az ítélőbíró a feltételes legkorábbi időpontját: 15-25 év 15-25 év között határozza meg. harmadik változás: ➨ A harmadik változás: 1997. évi LXXIII. törvény: ‘általában’: - a feltételes legkorábbi időpontja ‘általában’: 13 - 25 év 13 - 25 év között, de - az olyan bűncselekmények esetén, ahol 20- 30 év törvény kizárja az elévülést: 20- 30 év között kizárt - kizárt a feltételes szabadlábra állítás, ha az életfogytiglanra ítéltet ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik.

13 Egy új minőség születése … negyedik változtatás ☝ A negyedik változtatás: 1998. évi LXXXVII. Törvény szerint a Btk 47/A.§(1) „… a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét kizár- tényleges életfogytiglani (TÉSZ) hatja.” = tényleges életfogytiglani (TÉSZ)

14 De lege ferenda ? ☻ a 2004/2008 közötti több Btk. Kódex tervezet, mind a TÉSZ nélkül készült ☹ a legutóbbi (2009) tervezet szerint: - a feltételes szabadság legkorábbi időpontja: 20 év; a legkésőbbi: 40 év. - marad a TÉSZ

15 A TÉSZ elméleti problémái büntetéstani: ➨ büntetéstani: egyáltalán szabadságvesztés büntetés-e ? alkotmányossággal/ nemzetközi kötelezettség vállalásokkal ➨ ütközés veszélye alkotmányossággal/ nemzetközi kötelezettség vállalásokkal

16 TÉSZ = SZABADSÁGVESZTÉS? ☛ a TÉSZ a személyi szabadságtól való végleges megfosztás (a köztársasági elnöki kegyelem bizonytalan reményét nem lehet rendszer sajátosságnak tekinteni) ☛ a TÉSZ alkalmatlan a szabadságvesztés ere- dendő társadalmi funkciójának megvalósítá- sára: a reintegrációra

17 TÉSZ és alkotmányosság ☹ tényleges megfosztást jelent a legtöbb – az Alkotmány XII. Fejeztében biztosított – alapvető jogtól, holott ☹ alapvető jog tartalmát törvény sem korlátozhatja [Alk. 8.§.(2)] ☹ kínzás, kegyetlen, embertelen büntetés, bánásmód tilalma [Alk. 54.§.(2)]

18 TÉSZ és hazánk nemzetközi kötelezettség- vállalásai A KÍNZÁS, KEGYETLEN, EMBERTELEN, ILLETVE LEALACSONYÍTÓ BÜNTETÉS ÉS BÁNÁSMÓD TILALMA ☛ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (7. cikk) ☛ Emberi Jogok Európai Konvenciója (3.cikk) ☛ A kínzás, kegyetlen … megelőzésére szol- gáló európai Konvenció

19 TÉSZ a nemzetközi börtönügyi ajánlások tükrében Európa Tanács ajánlásai: ☛ R(1976) 2. A hosszú idejű elítéltek kezeléséről ☛ Rec (2003) 22. A feltételes szabadság- ra bocsátásról ☛ Rec (2003) 23. Az életfogytiglani és más hosszú időtartamra elítéltek kezeléséről

20 Részletek a Rec(2003)22. ajánlásból ► „… a törvénynek valamennyi elítélt számára biztosítani az életfogytig- kell a feltételes szabadságra bocsátást, az életfogytig- lanra ítélteket is beleértve” (3. pont) ► KÖTELEZŐ SZABADSÁGRA BOCSÁTÁSI RENDSZER :„A törvényeknek kell meghatározniuk azt az időtartamot, amelynek letöltése után a fogvatartottak jogosulttá vál- nak a feltételes szabadságra bocsátásra.” (22. pont) megkezdésekor a fogvatar- ► „A büntetés letöltésének megkezdésekor a fogvatar- tottnak tudniuk kell, hogy mikor válnak jogosulttá a tottnak tudniuk kell, hogy mikor válnak jogosulttá a sza- badonbocsátásra az előírt minimális időtartam letöltésé- vel…” (5. cikk)

21 Részletek a Rec (2003) 23. ajánlásból a kezelés elvei: ☛ a kezelés elvei: - egyéniesítés - normalizálás - felelősség elve - az elkülönítés tilalma - progresszivitás elve (3.- 8. pont) ☛ „fokozott biztonságú körleteket csak végső esetben szabad használni, és ezeket …rendszeresen felül kell vizsgálni” (20/a. pont) ☛ „…külön erőfeszítéseket kell tenni a családi kötelékek megszakadásának megakadályozására” (22. pont) ☛ „különös erőfeszítéseket kell tenni a börtönből való el- távozások különböző formáinak lehetővé tételére …” (23/a. pont)

22 A TÉSZ az európai összehasonlításban a német alkotmány- bíróság döntése (1977): „Az emberhez méltó büntetés- végrehajtás előfeltételeihez tartozik, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltnek esélye marad arra, hogy egykoron szabadságba kerülhessen kerülhessen.” Az osztrák és a svájciBtk.ismeri „az életre szóló”szabadság-vesztést

23 TÉSZ (BÜNTETÉS)VÉGREHAJTÁSI PROBLÉMÁI az emberi méltóságot megőrző, a fogvatartottszámáraértelmesprogramokszervezése a biztonsági kockázatotfigyelembevevődinamikusrendszerkívánalmai

24 TÉSZ és a CPT honi látogatása 2007 a Szegedi Fegyház és Börtön HSR részlegének ☛ a Szegedi Fegyház és Börtön HSR részlegének elhelyezési körülményei nek veszélyt hordoznak. elhelyezési körülményei nek együttesen különös tekintettel a teljes szenzoriális elkülönítésre, és az állandó video – megfigyelésre, a programok hiányára, a kapcsolattartás személytelenségére, a sétaudvar komoly veszélyt hordoznak. ☛ a személyes kockázatelemzés alapján – a fogvatartott számára megismerhető tények alapján - rendszeresen a HSR részlegen való elhelyezést ☛ a személyes kockázatelemzés alapján – a fogvatartott számára megismerhető tények alapján - rendszeresen felül kell vizsgálni a HSR részlegen való elhelyezést

25 A rövid tartamú szabadságvesztés dilemmái ►büntetéstani kérdőjelek ►végrehajtási problémák 25

26 Mi a rövid tartam? ► F. von Liszt szerint: 1 év alatti szabadságvesztés alkalmatlan a pozitív változás elérésére … ► A treatment (rehabilitáció) tanai szerint a személyiségváltozáshoz szükséges idő határozza meg a beutalás tartamát = elvben a rövid „haszontalan” ► A mai szakmai felfogás szerint a 6 hónap alatti számít rövidnek … 26

27 Büntetéstani kérdőjelek ● büntetés - filozófiai megközelítés ● büntetéstani teszt ● egyéb büntetési – praktikus megfontolások 27

28 A büntetéstani iskolák alapállása tett-büntetőjog tettes-büntetőjog „klasszikus”- iskola restoratív tan) „klasszikus”- iskola (pozitivista – reform – bűnmegelőzési – treatment - restoratív tan) tett és bűnösség arányos büntetés elve szerint a rövid tartam elvben sem biz- indokolható indokolható a rövid tosít kellő lehetőséget a pozi- tartamú büntetés, mert tív befolyásolásra, inkább el intő- fegyelmező jellegű kell kerülni a rövid tartamú büntetés kiszabását, s főként végrehajtását. 28

29 Büntetéstani teszt ► bűnkiegyenlítés elve ►generális prevenció: - normastabilitás - általános elrettentés ►speciális prevenció: - reintegráció - egyéni elrettentés

30 ♦ A bűnkiegyenlítés elve amely a bűnösséggel arányos büntetés alkalmazását kívánja, egyértelműen nem jelöl ki valamilyen szankciót az „alsó küszöb” környékén tehát egyaránt indokolható - a rövid tartamú szabadságvesztés - az alternatív, közösségi szankció (is) 30

31 ♦ a generál-prevenció elve a.) normastabilitás kívánalma szintén csak „súly” szerint választ a szankciók közül …. b.) általános elrettentés célja nem mérhető fel, hogy a szándék sze- rinti címzetteket milyen tényezők befo- lyásolják … 31

32 ♦speciális prevenció elvárásai a.) reintegráció: a végrehajtandó szabadságvesztés, tekintettel arra, hogy deszocilaizál erőteljesen akadályozza a társada- lomba való visszailleszkedést b.) egyéni elrettentés: a végrehajtandó szabadságvesztés nagyobb visszatartó ereje vélelmezhető 32

33 Egyéb nem elhanyagolható megfontolások, amelyek a rövid tartamú végrehajtandó szabadságvesztés ellen szólnak: gazdaságosság • gazdaságosság (kumulált társadalmi veszteség) káros hatása a személyiségre • káros hatása a személyiségre: - szociális tekintélyre, - családi,- társadalmi, - és munkakapcsola- tokra 33

34 mégis miért vannak rövid tartamba a „börtönben”? -Az előzetesben kitöltött idő „maradéka” -Az alternatív szankciók sikertelensége: a fogház fokozatban 719 „eredeti” 307 átváltoztatott büntetését töltő elítélt volt (2007.12.31.-én) 34

35 Ítélkezési gyakorlat ►minden 10-ik elítéltre szabnak ki végrehajtandó szabadságvesztést ►ennek 4-5 %-a hat hónap alatti 35

36 Börtön – statisztika 2007. 12.31 1 hónap alatti 14 fő 0.14% 1-6 hónap közötti 567 fő 5.53% 6-12 hónap közötti 1549 fő 15.24% ÖSSZESEN: 2130 FŐ ÖSSZESEN: 2130 FŐ (F. v. Liszt szemlélte szerint: 20.91%) forrás: BVOP beszámoló forrás: BVOP beszámoló 36

37 Végrehajtási problémák ■ rezsim: - elkülönítés(börtönártalmak kiszűrése), - napirend - „nevelés” – pozitív ráhatás korlátai foglalkoztatás: ■ foglalkoztatás: - munkáltatás (gazdaságtalan) - oktatás – képzés (értelmetlen) ■ visszavezetés ■ visszavezetés a társadalomba? 37

38 A megoldás egy lehetséges útjai Ambuláns végrehajtás: ☛ nyitott intézetek ☛ éjszakai/ hétvégi elzárás ☛ elektronikus megfigyelés

39


Letölteni ppt "A szabadságvesztés „határértékei” büntetéstani és végrehajtási problémák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések