Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái"— Előadás másolata:

1 A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái
Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens, közoktatási szakértő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika

2 Mi a jelentősége a mai világban?
tanulhatunk, képezhetjük magunkat, újabb diplomát, képzettséget nyerhetünk, vezetői ismereteket szerezhetünk, pályázhatunk vezetői, szakértői feladatkörökre, közelebb kerülhetünk az infokommunikációs technikákhoz, magasabb fizetési osztályba kerülhetünk, nyitottabbá, tágabb látókörűvé válhatunk, kiléphetünk a napi rutinból, és ez önmagában is fontos tényező! Szegedi Igazgatói Munkaközösség

3 Az igények és a jogszabályok találkozása
Egyre több pedagógus akar tanulni. A tudás információ (és pénz). A képzési kötelezettséget előírja a 277/1997.(XII.22.) Korm. r. Kormányrendelet és a Köznevelési törvény Az iskolának, óvodának érdeke a képzettebb munkaerő! Szegedi Igazgatói Munkaközösség

4 A továbbképzési rendszer finanszírozása!
A pedagógus önerőből Kormányzati forrás Intézmény + a pedagógus tandíj 80 %-a, kivételek: Kr.17.§ utazási költség egyéb részvételi költségek a végzettek anyagi elismerése a kötelező óraszám csökkentése Szegedi Igazgatói Munkaközösség

5 Kiknek kötelező a részvétel ?
Nkt. 62.§ (2): Kötelező azoknak, akik még nem töltötték be 55. életévüket! Nkt. 97. § (16): nem változott a kötelezettség azok számára, akik szeptember 1-jén már betöltötték 52. életévüket. Hány továbbképzési ciklust teljesít egy átlagos pedagógus? jellemzően nem többet, mint hármat! Aki nem teljesíti képzési kötelezettségét, annak „alkalmatlanság” címén megszűnhet a jogviszonya. Szegedi Igazgatói Munkaközösség

6 Hibásan számolunk ? A munkáltatók és a munkavállalók gyakran nem fordítanak elegendő figyelmet a továbbképzési kötelezettség pontos nyilvántartására! Tipikus hibák: nem tartják nyilván a továbbképzési ciklusokat a szakvizsga, régebben „jogszabályban meghatározott vizsga” után nem biztosították a 7 éves menteséget az alkalmazottak nem tudatosan, nem megfelelő időben teljesítették az egyes ciklusok követelményeit nem történik meg megfelelő időpontban a várakozási idő csökkentése, az esetleges átsorolás Szegedi Igazgatói Munkaközösség

7 A képzési ciklusok számítása
277/1997. (XII.22.) Korm. r. 4.§ (2): kötelező az első pedagógus diploma megszerzését követő 7. év szeptember 1. napjától …az 55. év betöltésének augusztus 31. napjáig Nkt. 62.§ (2): Nem kell továbbképzésben részt venni a szakvizsga letétele utáni hét évben (hatályos: től) ig a Kt. 19.§ (8) volt hatályban: mentesség jár a szakvizsga vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsga letétele utáni hét évben. Ezeket a mentességi szabályokat most is figyelembe kell vennie a munkáltatónak! Szegedi Igazgatói Munkaközösség

8 Az első kérdés: mikor kezdődött a képzési kötelezettség?
Akik előtt szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak jén kezdődött az első ciklus Akik után szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak jén kezdődött az első ciklus, mert… Korm. r. 22.§ (4): Teljesítette a követelményt az e rendelet hatálybalépésétől számított öt évig az, aki a hatálybalépését megelőző öt éven belül szerzett pedagógus oklevelet. (hatályban volt: ig) Aki és között szerezte első diplomáját, annak első ciklusa a diplomaszerzést követő 7. év szept. 1-jén kezdődött (D91-es 98-ban, D92-es 99-ben, D93-as 2000-ben kezdte) Szegedi Igazgatói Munkaközösség

9 Példa a ciklusok számítására
A diploma megszerzésének dátuma: 2000. június 20. 7 évig mentes a továbbképzési kötelezettség alól, azaz ig első továbbképzési ciklusa: szept. 1-jétől augusztus 31-ig tart, ha a ciklus közben jún. 15-én szakvizsgát szerez, akkor további 7 évre mentesül a kötelezettség alól, azaz ig, azaz második továbbképzési ciklusa től ig tart Szegedi Igazgatói Munkaközösség

10 Továbbképzési ciklusok számítása
A ciklusok ábrázolása Mentesség Diploma: 2000. 06.20. Továbbképzési ciklusok számítása 43 30 23 1 . továbbképzési ciklus 37 50 2. továbbképzési ciklus Szakvizsga Szegedi Igazgatói Munkaközösség

11 Javaslatok, tanácsok… Minden kolléga készítsen el egy táblázatot saját továbbképzéséről, amely tartalmazza: első pedagógus diploma dátuma, első mentesség első ciklus időtartama, teljesítése, várakozási idő csökkentésének dátuma, pl jén ügyeljünk arra, hogy ez a kinevezés-módosítási dokumentumon is pontosan megjelenjen ha 2013-ban éppen sorosan lépünk, akkor a várakozási időt két évre kell csökkenteni: soros lépés január 1-jén! ügyeljünk arra, hogy a szakvizsgát, diplomát követő 7- éves mentességet helyesen tartsuk nyilván! Szegedi Igazgatói Munkaközösség

12 Az átsorolás időpontja
Szakvizsga esetében a diploma bemutatását követő év január 1-jén F G, H I fizetési osztályba kell átsorolni hétévente egy alkalommal a várakozási idő csökkentése egy évvel Új szakképzettség esetében – ha azt a munkáltató a munkakör ellátásához szükségesnek ismeri el (!) a diploma bemutatását követő hónap 1. napjától oka: a Kjt. 63. § (1): A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek… alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. figyelem: a szakképzettség megszerzésére történő beiskolázás előtt célszerű a munkáltatóval egyeztetni abban a kérdésben, hogy a szakképzettséget elismeri-e a munkakör betöltéséhez szükségesként, vagy sem… Szegedi Igazgatói Munkaközösség

13 A mesterképzés útvesztői
A mesterképzés a főiskolai alapdiplomával rendelkező pedagógusok számára biztosít (általában) jó lehetőségeket… az egyetemi szintű diploma megszerzésére, H vagy (szakvizsga esetén) I fizetési osztályba lépésre Hogyan kell mesterképzést választani Léteznek mesterképzések óvodapedagógusok és tanítók számára is, a 138/1992. (X.8.) Korm. r. 1. sz. mell. azonban azt tartalmazza, hogy ezek a munkakörök csak F, G és J fizetési osztályba sorolással tölthetők be A mesterképzés titkai Szegedi Igazgatói Munkaközösség

14 Az illetményemelés esetei
%-os illetménynövekedés jár a Kjt. 66.§ (2) alapján a pedagógusnak abban az esetben, ha munkaköre ellátásához a kinevezésben feltüntetett további szakképesítéssel is rendelkezik az átsorolás: a bemutatást követő hónap 1. napja figyelem: a munkakört a munkáltató határozza meg, ahogyan az annak teljesítéséhez szükséges szakképzettségek elismerése is az ő joga Szegedi Igazgatói Munkaközösség

15 A szakmai megújító képzés …
… hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához. Szakmai megújító képzésnek minősülnek a Korm. r. 5.§ (8) bek. meghatározottak felsőoktatási int. által szervezett, a pedagógus végzettségéhez kapcsolódó legalább 60 órás felkészítés a munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott egyéb továbbképzés nem szakmai megújító képzés az egy vagy több továbbképzés keretében megvalósuló legalább 120 órás továbbképzés Szegedi Igazgatói Munkaközösség

16 A juttatások csak a szakmai megújító képzésben résztvevőknek járnak:
A Korm. r. 4. § (3) bek. szakmai megújító képzésben való részvételhez köti a továbbképzésben résztvevőket megillető juttatásokat (16-17.§), ha: a pedagógus munkáját több mint 7 éve ugyanazzal a szakképzettséggel látja el, a szakmai megújító képzésben való részvétele óta legalább 10 év eltelt, a teljesítményértékelés alapján a munkáltató szükségesnek látja a megújító képzésben való részvételt Következtetés: cél, hogy az első továbbképzési követelmények teljesítése ne elsősorban 120-órás továbbképzéssel, hanem oklevél megszerzésével teljesüljön! Szegedi Igazgatói Munkaközösség

17 A továbbképzési program készítése
A Kormányrendelet új 1.§ (2) bekezdése előírja, hogy a továbbképzési program elkészítésekor 2013-tól figyelembe kell venni a nevelési programot, a pedagógiai programot, a minőségirányítási programot, a munkaerő-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerő-gazdálkodási tervben foglaltakat, amennyiben ezt a rendszert működteti a fenntartó. Szegedi Igazgatói Munkaközösség

18 A fenntartói ellenőrzés szempontjai
a továbbképzési program és a beiskolázási terv ellenőrzési szempontjai kiegészültek a minőségirányítási programmal való összhang vizsgálati szempontjával, 1.§ (8) az új továbbképzési program elfogadása előtt (2013-ban először!) a nevelőtestületnek értékelnie kell 1.§ (10): az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési program időarányos végrehajtását, az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak. Szegedi Igazgatói Munkaközösség

19 Mi volt az a bizonyos „tanulmányi szabadság”?
Régi Mt.115. §(1) Az iskolai rendszerű képzésben résztvevő …részére köteles a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani. (2) …mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltató vizsgánként a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani. (4) A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles biztosítani. (6) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott szabadidőt a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelően köteles biztosítani. Csakhogy a régi Mt július 1-jétől nem hatályos, ezért ez a rendelkezés nem érvényes! Szegedi Igazgatói Munkaközösség

20 A „tanulmányi” szabadság…
Mt.55. § (1) A munkavállaló mentesül munkavégzés teljesítése alól általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés esetén től nem hatályos a régi Mt. 115.§ (1), amely szerint biztosítani kellett az iskolarendszerű képzésben történő részvételhez szükséges szabadidőt a tanuló pedagógust a munkáltató nem köteles mentesíteni a munkavégzés alól Mt.229. § (1) tanulmányi szerződés köthető ebben lehet alkut kötni Szegedi Igazgatói Munkaközösség

21 A munkavállaló által igényelhető szabadság szabályai…
től a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni 7 szabadnapot: Mt § (2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. További lehetőségek a tanulmányi szerződés megkötése révén érhetők el. Szegedi Igazgatói Munkaközösség

22 Tisztelt VezetőKollégák!
Sok sikert kívánok a megújulóban lévő pedagógus-továbbképzési rendszer még jobb, még eredményesebb és az önök számára még hasznosabb működtetéséhez!


Letölteni ppt "A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések