Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola. 2011-2012-es tanév értékelése 1.TÁRGYI FELTÉTELEK Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba összesen: 108 Óvodai:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola. 2011-2012-es tanév értékelése 1.TÁRGYI FELTÉTELEK Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba összesen: 108 Óvodai:"— Előadás másolata:

1 Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola

2 2011-2012-es tanév értékelése 1.TÁRGYI FELTÉTELEK Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba összesen: 108 Óvodai: 31 Iskolai: 77 A számítógépek száma: 255, a nyomtatóké: 54. Tárgyi feltételeink folyamatosan javultak Pályázati forrás, alapítványi, szülői, részönkormányzati, fenntartói támogatás Folyamatos javítási, karbantartási munkák voltak Óvodák: Csoportszobák berendezése ízléses Dekoráció gondos, igényes Játékterek kialakítása „kuckós” Jó minőségű képességfejlesztő játékok Udvarok mérete megfelelő, fák, virágok díszítik

3 Iskolák: Ízléses dekoráció, virágos tantermek Évközi javítások, karbantartások Tehetségfejlesztő terem Kompetencia alapú oktatáshoz szaktanterem Multimédiás szaktanterem, digitális nyelvi laboratórium

4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

5 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok  SZOVÁL szakos ellátottság: 100%-os.  Középiskolai tanár: 7 fő  Általános iskolai tanár: 48 fő  Tanító: 33 fő  Tanító, speciális képesítéssel: 25 fő  Gyógypedagógus: 5 fő  Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: 67 fő  Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb végzettségű: 2 fő  Fejlesztőpedagógus: 4 fő  Gyermekvédelmi munka főállásban: 2 fő

6 GYERMEKEK/TANULÓK ÖSSZETÉTELE, LEGFONTOSABB MUTATÓI

7 GAZDASÁGI APPARÁTUS 1 fő gazdasági vezető 1 fő munkaügyi előadó 2 fő könyvelő 1 fő analitikus 2 fő pénztáros TECHNIKAI APPARÁTUS 1 fő oktatástechnikus 1 fő rendszergzda 1 fő belső ellenőr 1 fő hivatalsegéd 1 fő karbantartó

8 Szolgáltatás Takarítás: Profit-Komfort Kft. Karbantartás: KIK-FOR Kft. Őrzés – védelem: BÁCS-SECURITY Étkezés: iskolák - HÍRÖS Kft., BAKOS és TÁRSA Kft.; óvodák - SODEXHO Kft. Udvari takarítás, dajkai kisegítő, pedagógiai asszisztens, porta szolgálat: közcélúak foglalkoztatásaSzolgáltatás Takarítás: Profit-Komfort Kft. Karbantartás: KIK-FOR Kft. Őrzés – védelem: BÁCS-SECURITY Étkezés: iskolák - HÍRÖS Kft., BAKOS és TÁRSA Kft.; óvodák - SODEXHO Kft. Udvari takarítás, dajkai kisegítő, pedagógiai asszisztens, porta szolgálat: közcélúak foglalkoztatása

9 3. Nevelő-oktató munka Célunk, hogy a többcélú intézmény működtetése során az intézményegységek fejlesszék tovább erősségeiket, a hagyományaikra támaszkodva vegyenek részt a folyamatos fejlesztésben.  Az intézményi tervező munka eljárásrend szerint, intézményi és egységszinten épült fel.  A vezetői munkaterv a teljes intézményre szóló feladatokat tartalmazta.  A feladatok lebontása az intézményegység-vezetők által elkészített éves munkatervükben található, a helyi sajátosságok figyelembevételével.  A munkaközösségek a szakmai munka meghatározó koordináló szervezetei az óvodai/iskolai munkának.  A munkaközösségi munkatervek alapja az intézményi és intézményegységi munkaterv.  Az éves munka értékelését beszámoló formájában adják le a munkaközösség-vezetők.

10 Nevelési cél:  Hatékony óvodai és iskolai nevelés megvalósítása  A gyermekre szabott pedagógiai tervezés, fejlesztés  Kompetenciák fejlesztése, a személyiség alakítása Oktatási cél:  Tanórán és tanórán kívüli tehetséggondozás  Iskolai felzárkóztató tevékenység  A fejlesztésre szoruló tanulók elérjék a tantervi követelmény minimumát

11 Nevelő, oktatómunkánk további céljai voltak a tanév során  A városrészben élő és/vagy a mi óvodáinkba járó gyermekek a mi iskoláinkba, a bölcsődések a mi óvodáinkba iratkozzanak be  Személyes példamutatáson alapuló értékközvetítés  Elkötelezettség a minőségi munka iránt  A tanulók képességéhez mért optimális fejlődés biztosítása  A fejlesztéshez szükséges legmegfelelőbb módszerek felkutatása  Kiemelten kezeltük a tehetséges tanulók/gyermekek fejlesztését  Tehetséggondozó órák, szakköri tevékenység, énekkar, sportkör  Gazdagító programokat, tehetséggondozó műhelyeket működtettünk  Emelt szintű oktatás: matematika, idegen nyelv (angol, német), testnevelés, ének  A gyermek/tanuló személyiségének fejlesztése, értékrendjének megalapozása  Felzárkóztató és fejlesztő órák biztosítása  Iskolai könyvtáraink hatékony működése  Tanulóink felkészítése a továbbtanulásra  Differenciálás, korrepetálás, egyéni fejlesztés

12  Délutáni foglalkoztatás napköziben, tanulószobában  HH, HHH, SNI, BTMN tanulók integrált nevelése  Határozottan léptünk fel az agresszív magatartásmód, rongálás ellen  Tapasztalatcserék, bemutatóórák, nyílt napok  Változatos tanórán kívüli programok  Egészséges életmódot megalapozó magatartásformák kialakítása  Sikeres szerepelések a városi, megyei, területi, országos tanulmányi, művészeti és sportversenyeken  Városi rendezvényeken, ünnepségeken vettünk részt  Beiskolázási programok (óvodáink – iskoláink)  „Jövőnkért” művészeti iskola – dráma és képzőművészet tanszak  Közös honlap összetartozásunkat jelképezi

13 Bővültek lehetőségeink Forradalom Utcai Óvoda:  TÁMOP 3.1.4 pályázattal kompetencia alapú oktatás  Óvodaiskola a Móra Ferenc Általános Iskolával  „Innovációs gyakorlatok feltöltése”, TÁMOP 3.3.2. pályázat Lánchíd Utcai Óvoda:  Egészséges életmódra nevelés/környezetvédelmi nevelés-oktatás  Előminősített referencia intézmény  „Jó gyakorlatok feltöltése” Széchenyi Sétányi Óvoda:  Projekt pedagógia – mese projekt  „Jó gyakorlatok feltöltése”  Előminősített referencia intézmény  Regisztrált Tehetségpont

14 Arany János Általános Iskola:  Emeltszintű matematika és idegen nyelv oktatása  XCLASS referencia hely  Előminősített referenciaintézmény  „Jó gyakorlatok feltöltése”  Regisztrált Tehetségpont Lánchíd Utcai Általános Iskola:  Közoktatási típusú sportiskola  Emeltszintű idegen nyelv oktatása  Előminősített referenciaintézmény  „Jó gyakorlatok feltöltése”  Regisztrált Tehetségpont Móra Ferenc Általános Iskola:  Emelt szintű énektanítás és idegen nyelv oktatása  TÁMOP 3.1.4. pályázat- kompetencia alapú oktatás  „Jó gyakorlatok feltöltése”  Előminősített referenciaintézmény

15 Közösségét erősítő rendezvények  Tanév elején integrációs találkozó – közös játékok  Beiratkozások előtti integrációs szülőértekezlet  „Kakaó-party” a leendő óvodások, iskolások szüleinek és a gyerekeknek  Beiskolázási programok  Közös sportrendezvények Szakmai munkaközösség:  11 szakmai munkaközösség működött az intézményben  Iskolákban: alsó tagozatos, humán és természettudományi munkaközösség  Óvodákban: szervezetfejlesztési és szakmai munkaközösség

16 Óvodai nevelési eredmények: Egészséges életmód: Kiscsoport: 83% Középsőcsoport: 91% Nagycsoport: 94% Érzelmi nevelés és szocializáció: Kiscsoport: 77% Középsőcsoport: 91% Nagycsoport: 94% Értelmi nevelés: Kiscsoport: 57% Középsőcsoport: 83% Nagycsoport: 91% Nyelvi- kommunikációs nevelés: Kiscsoport: 68% Középsőcsoport: 82% Nagycsoport: 91% A nagycsoportosok kimeneti mérése: 97%

17 ISKOLAI EREDMÉNYEK ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEK – INTÉZMÉNYI  Elemeztük, értékeltük az előző évi országos kompetenciamérés eredményeit.  Intézményi szinten országos átlag felett teljesítettek tanulóink mindkét évfolyamon.  Nem kellett intézkedési tervet készítenünk.  Az iskolai munkatervbe a kiemelt fejlesztési feladatokat beterveztük.

18

19

20

21 TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK AZ ISKOLAI ÁGAZATBAN

22 4. MINŐSÉGFEJLESZTÉS CÉLOK  Intézményvezetés elkötelezettsége  A minőségirányítási csoport tagjai (intézményegységenként 1 fő)  A minőségcélok teljes mértékben megjelentek a munkatervek ütemtervében  Az IMIP-ben öt évre szóló célok, feladatok határoz meg  Tanévekre lebontva történik a megvalósítás  Meghatározásra kerültek a stratégiai célok és prioritások  Az intézmény működési rendjének biztosítása  Együttműködés, erőforrások fejlesztése (humán, egyéb)  A nevelés-oktatás minőségének biztosítása  Külső, belső mérések, belső értékelések tapasztalatainak összegzése  Folyamatok ellenőrzése, értékelése  A belső ellenőrzés gyakorlata eljárásrend szerint valósul meg  Az ellenőrzés ellenőrzési terv és szempontok szerint történik  Eredmények visszacsatolása az értékelő munkába  Javítandó, fejlesztendő feladatok, területek

23 Humán erőforrás fejlesztés terén elért eredmények Továbbképzések az intézményegységekben Az elkészült továbbképzési tervnek megfelelően kollégáink továbbképzéseken voltak Belső képzés:  Nevelőtestületi értekezleteken – külső előadók meghívásával  Bemutató foglalkozások – tanórák során  Belső munkaközösségek működtetésével Külső képzések: Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel Eredménymutató: 97%  Az új dolgozók kiválasztása és betanulása folyamatának audit eredménye: 100%  Új dolgozók és a mentorok feladata teljesülésének hatásvisszamérése

24 Intézményi szintű eredménymutató: 95%  A vezetői ellenőrzéshez egységes formanyomtatványokat használtunk.  Törekedtünk a munkaerő-gazdálkodás hatékonyabbá tételére (áttanítások voltak kémia, fizika, német, technika, tantárgyból).  Figyelemmel kísértük a jubileumra jogosultakat, a soros előreléptetéseket és azok soron kívüli előre léptetését, akik eleget tettek a 120 órás továbbképzéseknek. Az intézményvezetés elkötelezettsége – az intézmény jogszerű, szakszerű, eredményes, hatékony működtetése  Az Esélyegyenlőségi terv adatszolgáltatása a tanév elején aktualizálásra került  Értékelését követően elkészült a hatásvisszamérés  A munkaköri leírások aktualizálása tanév elején megtörtént  A tervezett vezetői ellenőrzések megvalósultak  Az audit intézményi szintű eredménye: 100%

25 Az együttműködés fejlesztése területén elért eredmények Információáramlás  Havi egy alkalommal ülésezett az Igazgatótanács, ezt követte a testületek tájékoztatása.  Az igazgató vezetői munkáját közvetlenül segítették az igazgatótanács tagjai, az intézményegység-vezetők.  Ők közvetítették a feladatokat az intézményegység-vezető helyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek.  Zökkenőmentesen megvalósul a szakmai munkamegosztás, egyértelműek az alá-fölérendeltségi viszonyok.  Döntéseink előtt meghallgattuk a kollégáink javaslatát, véleményét.  Érvényesítettük az érdekképviseletek véleményezési és javaslattevő jogkörét.  Gazdasági kérdésekben a gazdasági vezetővel, az iroda dolgozóival egyeztetve döntöttünk.

26 Integrációs munkacsoportok működése  Munkaközösség-vezetők  DÖK vezetők  Fejlesztőpedagógusok  GYIV felelősök  Sport munkacsoport  Reál munkaközösség  Humán munkaközösség  IMIP team csoport IMIP team: Munkájának hatásosság mutatója: 99,3% Városi versenyek szervezése  Óvodai ágazat: Micimackó mesemondó-, Fülemüle énekverseny, Varázshegy fesztivál, Ovi-foci kupa  Iskolai ágazat: Éneklő ifjúság, Kórustalálkozó, Városi Néptánc találkozó, Móra Napokon városi képzőművészeti verseny, Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny, Arany János matematikaverseny

27 Városi rendezvényeken való részvétel  Széchenyivárosi Részönkormányzati Napokon  Idősek otthonában  Város napján  Városi ünnepségeken, rendezvényeken Szülői értekezletek  „Kakaó- party”- ovi-suliajánló  Óvodai, iskolai beiratkozás témában Beiratkozások eredménye  Eredményesen zárult ebben a tanévben is az óvodai beiratkozás és beiskolázás.  Óvodáinkban ismét túljelentkezés mutatkozott.  Óvodásaink 67%-a az intézmény iskoláiba iratkozott be.  A tervezett 9 első osztályt elindíthatjuk a következő tanévben.  Az óvodák az iskolákkal közös játékos sportvetélkedőket, kulturális rendezvényeket, különböző foglalkozásokat szerveztek.

28

29 A munkatervben rögzítettek alapján folyt a tanév folyamán az óvoda-iskola kapcsolat:  További tapasztalatokat szereztünk az egységekben folyó munkáról  A találkozások tovább erősítették az óvónők-tanítók közötti kapcsolatot  Hangsúlyt kapott egymás munkájának megbecsülése, tisztelete  Az óvodás gyerekek szülei a programokon keresztül információkat kaptak az iskoláról  A találkozások, programok elősegítették az óvoda és iskola közötti átmeneti nehézségek áthidalását PÁLYÁZATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL: (Az elmúlt két év tükrében)  Az intézmény és az egységek közösen és önállóan sikeresen pályáznak minden tanévben.  Egyre több pályázatban veszünk részt együttműködési nyilatkozattal is.  TÁMOP 3.1.5-09/A-2 „Pedagógusképzés – a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben  TÁMOP 3.1.4-08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív Intézményekben  TIOP-1.1.1-11/1 „ A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat

30  TÁMOP 3.2.2-08/A/2-2008-0003 jelű projekt „Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a dél-alföldi régióban” előminősített referencia intézmények fejlesztőműhelyekben működtek  TÁMOP 3.1.7 Referenciaintézmények felkészítése a hálózati tanulásra  TÁMOP 3.2.3/08/2. Építőközösségek közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címmel Jövőnk építőkockái Kecskeméten alcímmel  TÁMOP 3.2.11/10/1 Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása címmel, KILÁTÓ alcímmel  TÁMOP 3.1.3 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban  TÁMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok biztosítása  Géniusz képzések  Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-XXI. Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása  Bács-Kiskun Megyei Közoktatásért Közalapítvány – Tehetséggondozó programok támogatása  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíjpályázat  Kecskeméti Jazz Alapítvány pályázat  Városi támogatási program pályázatai  Generali Biztosító SZIMBA intézményi pályázat  Protegoeurópa Egyesület „Könyvparadicsom” pályázat

31 Együttműködések  A szülői szervezettel valamennyi intézményegység jó kapcsolatot tartott fenn, eredményes együttműködésről számoltak be.  Segítették ötleteikkel, szellemi és anyagi támogatásukkal az intézmény eredményes működését.  Munkánkat segíti az alapítványok kuratóriuma is.  Érdekeinket képviselik a szakszervezeti tisztségviselők és a közalkalmazotti tanács tagjai. Kapcsolat a fenntartóval Kapcsolattartás formái:  információk átadása,  tapasztalatgyűjtés,  egyeztetés szakmai és gazdasági kérdésekben. Kapcsolattartás a szülőkkel A kapcsolattartás formái:  szülői értekezletek,  fogadóórák,  nyílt tanítási napok,  rendezvények.

32 Kapcsolat a Széchenyivárosi Részönkormányzattal Részt veszünk a városrész rendezvényein. Alapítványok az intézményben  Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány  Lánchíd Utcai Általános Iskoláért  Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért  „Tündérkert” Alapítvány  „Nefelejcs” Alapítvány  „Varázshegy” Alapítvány Egyéb kapcsolatok  Gyermekjóléti Szolgálat  Családsegítő Központ  Népjóléti Iroda  Nevelési Tanácsadó  Szakértői Bizottság

33 Társintézményekkel való kapcsolat Közművelődési intézmények:  Katona József Színház  Katona József Megyei Könyvtár  Ifjúsági Otthon  Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ  Múzeumok  Szórakaténusz Játszóház  Európa Jövője Egyesület (Csipero)  Planetárium  Ciróka Bábszínház  Széchenyivárosi Fiókkönyvtár  Média

34 Külső szakértői vizsgálat intézményünkben A vizsgálat időpontja: 2011. szeptember 1 –jétől november 20-ig A megvizsgált dokumentumok:  Szabályzatok, dokumentumok  Tanügy-igazgatási nyilvántartások  Munkaügyi dokumentumok Szakértői vizsgálat összegzése A szakértői vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola eredményesen működő intézmény.

35


Letölteni ppt "Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola. 2011-2012-es tanév értékelése 1.TÁRGYI FELTÉTELEK Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba összesen: 108 Óvodai:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések