Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzőművész, szobrász és író Készítette: Varga Bence Városmajori Ginázium Csörgő Attila.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzőművész, szobrász és író Készítette: Varga Bence Városmajori Ginázium Csörgő Attila."— Előadás másolata:

1 Képzőművész, szobrász és író Készítette: Varga Bence Városmajori Ginázium Csörgő Attila

2 Élete:  1965-ban, március 29-én Budapesten született.  Tanulmányai:  Magyar Képz ő m ű vészeti F ő iskola tanulójaként 1992-ben fest ő, majd 1994-ben intermédia szakon diplomázott.  1993-ban Amszterdamban a Rijksakademie van baeldende Kunsten szobrász szakán tanult. Itt 1994-ben három éves Derkovits-ösztöndíjban részesült.  1998-ban Smohay-díjat; 2001-ben Munkácsy-díjat és 2008-ban Nemzetközi Nam June Paik-díjat nyer ( ez utóbbi a munkásságának ediggi csúcsa).

3 Munkássága:  1991 óta rendszeresen szerepel a kortárs magyar szobrászatot, képz ő m ű vészetet, a fiatal magyar, illetve európai képz ő m ű vészeket bemutató tárlatokon. Számos, a képz ő m ű vészet és tudomány határterületeit, a legújabb médiumok, technikai lehet ő ségek és a m ű vészeti alkotófolyamat összekapcsolódásának lehet ő ségeit vizsgáló kiállításon mutatták be munkáit.  Jellemz ő i:  Konceptuális jelleg ű, sokszor minimalista kivitel ű - gyakran mobil - munkái természettudományos szabályok, törvények - geometriai problémák, fizikai (optikai, mechanikai) határhelyzetek - köré szervez ő dnek.  Játékosan, s némi iróniát, filozofikusságot sem nélkülöz ő módon utalnak érzékelésünk, és erre épül ő, rendezettnek t ű n ő világképünk könny ű megingathatóságára, ellentmondásosságára.  Hérakleitosz elvét veszi példának: pantha rhei – minden változik.  M ű veit gyakran egy iromány is kíséri, amin keresztül magyarázza és elemzi azt.

4 Kiállításai:  1991 óta 21 nagyobb volumen ű kiállítása volt, – több nemzetközileg is elismert – ebb ő l 9 egyéni.  A legjelent ő sebb, eddigi közel 20 évnyi munkáját bemutató, Arkhimédészi pont cím ű, több múzeumban is bemutatott (Magyarországon a budapesti Ludwig Múzeumban volt látható) nagysiker ű kiállítása volt.  Itt maga is tartott tárlatvezetést a publikum számára:

5 Munkái:  Id ő szakokra ugyan nem, viszont 3 témakörre bonthatóak munkái. Egy- egy témakörön belül a m ű vek ugyan azt a gondolatot viszik tovább, folytatásai egymásnak.  Görbült terek:  Hogyan szerkesszünk narancsot? (9 ventillátor, 9 papírtest (testátmér ő kb. 12 cm), alapterület változó, 1993-94) „Egy négyzet alapú területen fehér papírtestek lebegnek fehér “papírturbinák” felett. A testek készítésekor olyan gömbbe írható formákból indultam ki, mint a szabályos és félszabályos geometriai testek, valamint néhány egészen más szerkesztési elgondolásból, amilyen pl. a gömbfelület spirális megközelítése a narancshámozás mintájára. (Kvázitranszformáció a gyerekkorból.)”

6 Munkái:  Ferde víz (fekete-fehér fénykép, 1995) „A “Ferde víz” egy mindennapos helyzetet használ fel széls ő séges körülmények között. Egy asztalon álló, vízzel töltött pohár mindenki számára jól ismert dolog, mely önmagában nem túl figyelemreméltó. A víz szintje, a vízszintes pedig pszichés koordinátarendszerünk alapja, hiszen gondoljunk csak arra, hogy amit a matematikusok x,y koordinátákkal írnak le, azt mi a köznapi nyelven a vízszintes-függ ő leges relációval fejezzük ki. De amíg a matematikai koordinátákat kedvünk szerint forgathatjuk, addig hétköznapi koordinátáink merevebben ragaszkodnak a bevált rendhez. Ennek a rendnek egy lehetséges átformálása jelenik meg a “Ferde víz” c. fényképen. Két poharat egy forgó asztallapra helyeztem egy fényképez ő gép társaságában, mely így rögzítette a “zárt rendszer” hidraulikáját, a ferde vízszintet.”

7 Munkái:  A Maelström projekt (motorolaj, elektromotor, alumíniumedény, 57x57x 60 cm, 1995) „Az "örvény" 45 liter motorolaj megforgatásával jön létre. A fekete folyadék tükör felületet képez, mely a forgó mozgás által parabola felszínné görbül. A bekapcsolás pillanatától a végleges sebesség eléréséig folyamatos átalakuláson megy keresztül: a parabola íve egyre mélyül. Ez egyúttal a tükörképek változásait is jelenti, két jól elkülöníthet ő fázissal a parabolatükrök törvényeinek megfelel ő en. Kezdetben a tükörkép növekedése figyelhet ő meg, melynek végén a néz ő arca - ha megfelel ő helyen áll - beteríti az egész olajfelületet, majd a tükörkép fordított állásúra és gyorsan zsugorodóra vált, mintha egy örvény szívná le környezetét magába.”

8 Munkái:  Fél-tér (Kép Möibus-szalagra való leképzése 2001) Narancs-tér (2004) „Kamerája egy transzparens félgömb felületére rögzíti a környez ő tér látványát. Egy lassan mozgó fotografikus szerkezet révén jutunk egy olyan állóképhez, ami nem csupán a négy égtáj irányai, de a teljes – a szemlél ő t körbevev ő horizonton, mint alapon nyugvó -, látszati leírásban félgömb alakú tér ábrázolását adja.” Möibusz-tér (2006-2009)

9 Munkái:  Hámozott terek:  Hámozott város ( Testek (város) leképezése síkokra, amik kiteríthet ő ek akár egy kocka testhálója, 2002)  Hámozott csendélet (2008)

10 Munkái:  Id ő képek – Id ő szobrok  A három test (homok, vetítés, alapterület változó, 1993) „Három silóformájú fadoboz függ a mennyezetr ő l, melyek homokkal vannak feltöltve. A dobozokból a homok különböz ő formájú rácsokon - háromszög, négyzet, rombusz - pereg alá, hulló homokoszlopokat képezve ezáltal, amelyekre diavetít ő k ugyanezeket a geometrikus ábrákat projektálják. Így a hulló homok és a vetített kép metszéséb ő l háromdimenziós testek jönnek létre: tetraéder, kocka, oktaéder - három a geometria öt szabályos teste közül. Egy test átmér ő je kb. 5 cm. Egy doboz tartalma másfél óra alatt hull alá.”

11 Munkái:  Plátói szerelem (fapálcika, zsinór, görg ő, elektromotor, 90x70x160 cm, öt különböz ő állapotú lehet, 1997) „A szimmetrikusan elhelyezett tetraéderek lassú mozgással kockává egyesülnek, majd a kocka újra két tetraéderre bomlik. A két végállapot közötti átrendez ő dés id ő tartama lényegesen hosszabb mint az a pillanat, amikor a testek tisztán megjelennek. Ez a köztes fázis egy látszólag rendezetlen, vagy legalábbis formailag nehezen definiálható jelleget mutat. Ha a mozgás egy ilyen átmeneti állapotban rögzülne, akkor nem sok támpontot kapnánk arra vonatkozólag, hogy az össze-vissza álló éleknek bármiféle szabályos testhez köze lehet”

12 Munkái:  Forgástest ( pohár ) (csavarhossz 10 cm, 1992) „Két hosszú csavart szereltem szimmetrikusan egy ventillátorra. A ventillátor egy asztalba süllyesztettem oly módon, hogy forgó része az asztallappal egy síkban legyen. A készüléket bekapcsolva a csavarok nagy sebességgel pörögnek s elt ű nik különállásuk. A folyamatos mozgás egy forgástestet, egy “virtuális poharat” hoz létre. A “poharat” egy spot-lámpa világítja meg.”

13 Munkái:  Fényspirálok  Félgömb (zseblámpa izzók, forgó alkatrészek, elektromos tartozékok1996)  Gömb-örvény (1 db zseblámpaizzó, forgó alkatrészek, elektromotor; gömb: 0-30 cm átmér ő, teljes szerkezet: 80 x 40 x 50 cm 4 színes fénykép (egyenként 40 x 40 cm)1999) a végs ő kiterjedés elérése után csökken ő fázisba jut, újra elérve a pontszer ű állapotot. A mozgó szerkezet kiállításával párhuzamosan 4 fotó is bemutatásra kerül, melyek különböz ő exponálási módon (többszörös vagy hosszú expozíció) készültek és a lámpa útjáról szabad szemmel nem látható képet adnak” „egy zseblámpaizzó pályája, melyet három sebesség ű forgómozgás összekapcsolása különböz ő hoz létre. A fényforrás pontszer ű állapotból kiindulva egy folyamatosan növekv ő sugarú spirális 'gömböt' ír le, mely

14 Munkái:  Fotólabirintus és Fotótorony (Alumínium és fa szerkezet, tükrökkel és fényképez ő vel felszerelve, 2007-2008) „a véletlen fogalmát vizsgálja két installáció, a Fotólabirintus és a Fotótorony. A Fotótorony egy egyszer ű alumínium állvány, közepén egy vízszintesen elhelyezett üveglappal és hat oldalán – a kocka hat oldalának megfelel ő en – egy-egy fényképez ő géppel. Miközben az állványzat közepében eldobott kocka az üveglapra esik, a hat fényképez ő gép egyszerre hat irányból rögzíti a sötétben a kocka röppályáját úgy, hogy a fényképez ő gépek zárja az esés egész ideje alatt nyitva van. A Fotólabirintus esetében ezzel szemben egyetlen kamera rögzíti az eldobott kocka esését. A m ű vész bonyolult állványzatra illesztett tükörrendszer középpontjában helyezte el a kamerát, amely a tükrök segítségével hat különböz ő oldalról készült képet exponál.”

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

16 Források:  Ludwig Múzeum füzet  Http://www.c3.hu/~acsorgo/projektek/projektek_terkep2.html Http://www.c3.hu/~acsorgo/projektek/projektek_terkep2.html  http://artportal.hu/lexikon/muveszek/csorgo_attila http://artportal.hu/lexikon/muveszek/csorgo_attila  http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/  http://cseppek.hu/rendezveny/1055csoergo-attila-arkhimedeszi-pont http://cseppek.hu/rendezveny/1055csoergo-attila-arkhimedeszi-pont  http://magazin.apertura.hu/uncategorized/csorgoattila/594 http://magazin.apertura.hu/uncategorized/csorgoattila/594  http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=478&menuI d=43 http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=478&menuI d=43  http://tranzit.blog.hu/2008/10/21/csorgo_attila_nyerte_a_nam_june_paik_ dijat http://tranzit.blog.hu/2008/10/21/csorgo_attila_nyerte_a_nam_june_paik_ dijat Felkészítő tanár: Kertai Helga


Letölteni ppt "Képzőművész, szobrász és író Készítette: Varga Bence Városmajori Ginázium Csörgő Attila."

Hasonló előadás


Google Hirdetések